ประชากรศาสตร์ไทย

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี

บทความว่าด้วย ลักษณะประชากรไทย กล่าวถึง ชนชาติ เชื้อชาติ ศาสนา ฯลฯ ที่เกี่ยวข้องด้วยประชาชนที่อาศัยอยู่ในประเทศไทย

สถิติจำนวนประชากรไทยนั้นแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับแหล่งอ้างอิงและวิธีการเก็บข้อมูล แต่โดยเฉลี่ยแล้วอยู่ที่เกือบ 65 ล้านคน ถึง 67 ล้านคน คิดเป็นอันดับที่ 4 ในกลุ่มประเทศอาเซียนรองจาก อินโดนีเซีย ฟิลิปปินส์ และเวียดนาม ข้อมูลทั้งหลาย อาทิ

 • 64,785,909 คน (ตามประกาศสำนักทะเบียน กรมการปกครอง ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2556) [1]
 • 65,926,261 คน* (ตามสำมะโนประชากรและเคหะ พ.ศ. 2553 สำนักงานสถิติแห่งชาติ ณ วันที่ 1 กันยายน พ.ศ. 2553) [2]
 • 67,010,502 คน* (ประมาณการประชากร ณ วันที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2556 โดยสหประชาชาติ)[3]
 • 67,741,401 คน* (ประมาณการประชากร ณ เดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2557 โดยหน่วยสืบราชการลับกลางแห่งสหรัฐอเมริกา) [4]
* หมายเหตุ: นับคนไทยที่อยู่ในประเทศไทย คนไทยที่ออกนอกประเทศชั่วคราว และคนต่างด้าวที่อยู่ในประเทศไทยเกิน 3 เดือน

และจากข้อมูลของสำนักงานสถิติแห่งชาติ [2] ซึ่งจะมีการจัดทำสำมะโนประชากรและเคหะ ทุก 10 ปี ตามข้อเสนอแนะขององค์การสหประชาชาติ ประเทศไทยมีประชากร 65,479,453 คน แบ่งเป็น ประชากรหญิง 33.4 ล้านคน (ร้อยละ 51.0) และชาย 32.1 ล้านคน (ร้อยละ 49.0) หรือคิดเป็นอัตราส่วนเพศ ชาย 96.2 คนต่อหญิง 100 คน เป็นผู้ที่มีสัญชาติไทย 62.3 ล้านคน (ร้อยละ 95.1) และผู้ที่ไม่มีสัญชาติไทยอีก 3.2 ล้านคน (ร้อยละ 4.9)

ทั้งนี้ทั้งนั้น จากข้อมูลโดยสหประชาชาติ ประเทศไทยเป็นประเทศลำดับที่สามในทวีปเอเชียที่โครงสร้างประชากรสูงอายุเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว (รองจากประเทศญี่ปุ่นและเกาหลีใต้) โดยคาดหมายว่าสัดส่วนประชากรวัยทำงาน (อายุ 15 - 64 ปี) ของประเทศไทยจะถึงจุดสูงสุดในปี ค.ศ. 2017 คืออยู่ที่ร้อยละ 72 ของประชากรทั้งหมด และจะลดต่ำลงต่ำกว่าร้อยละ 60 ของประชากรก่อนปี ค.ศ. 2050 ในขณะเดียวจำนวนประชากรผู้สูงอายุ (มากกว่า 65 ปีขึ้นไป) จากอยู่ที่อัตราร้อยละ 8.9 ของประชากรทั้งหมดในปี ค.ศ. 2010 จะเพิ่มขึ้นเป็นร้อยละ 19.5 ของประชากรทั้งหมดในปี ค.ศ. 2030 ซึ่งจะส่งผลต่อจำนวนประชากรไทยในอนาคตที่คาดว่าจะลดลงและความสามารถในการพัฒนาประเทศในที่สุด [5][6]

จำนวนประชากร[แก้]

ข้อมูลจำนวนประชากร ตามสำมะโนประชากร พ.ศ. 2453 – 2553 ตามข้อมูลของสำนักงานสถิติแห่งชาติ [2]
ครั้ง ปีที่สำรวจ
(พ.ศ./ค.ศ.)
จำนวน (คน) อัตราเพิ่ม
(ร้อยละ/ต่อ 10 ปี)
1 2453 (1910) 8,131,247 -
2 2462 (1919) 9,207,355 + 13.2 (ต่อ 9 ปี)
3 2472 (1929) 11,506,207 + 25.0
4 2480 (1937) 14,464,105 + 25.7 (ต่อ 8 ปี)
5 2490 (1947) 17,442,689 + 20.6
6 2503 (1960) 26,257,916 + 50.5 (ต่อ 13 ปี)
7 2513 (1970) 34,397,371 + 31.0
8 2523 (1980) 44,824,540 + 30.3
9 2533 (1990) 54,548,530 + 21.7
10 2543 (2000) 60,916,441 + 11.7
11 2553 (2010) 65,926,261 + 8.2


สถิติประชากรทั่วราชอาณาจักร พ.ศ. 2535 - 2554 ตามข้อมูลของกรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย[7][8][9]
ปี (พ.ศ.) จำนวนประชากร
(คน)
จำนวนคนเกิด
(คน)
จำนวนคนตาย
(คน)
จำนวนคนที่เพิ่ม
พิจารณาจากจำนวน
คนเกิดและตาย (คน)
อัตราเกิด
(ต่อ 1,000 คน)
อัตราตาย
(ต่อ 1,000 คน)
อัตราเพิ่ม
ของประชากร
(ต่อ 1,000 คน)
2533 54,548,530[10] - - - - - -
2534 - - - - - - -
2535 57,788,965 - - - - - -
2536 58,336,072 983,964 277,499 706,465 16.87 4.76 12.11
2537 59,095,419 970,760 244,061 726,699 16.43 4.13 12.30
2538 59,460,382 928,956 298,468 630,488 15.62 5.02 10.60
2539 60,116,182 983,395 315,467 667,928 16.36 5.25 11.11
2540 60,816,227 880,028 279,090 600,938 14.47 4.59 9.88
2541 61,466,178 862,260 344,210 518,050 14.03 5.60 8.43
2542 61,661,701 774,349 315,550 458,799 12.56 5.12 7.44
2543 61,878,746 786,018 323,846 462,172 12.70 5.23 7.47
2544 62,308,887 766,107 323,108 442,999 12.30 5.19 7.11
2545 62,799,872 771,787 326,583 445,204 12.29 5.20 7.09
2546 63,079,765 778,445 334,725 443,720 12.34 5.31 7.03
2547* 61,973,621 822,575 363,647 458,928 13.27 5.87 7.41
2548 62,418,054 809,774 399,331 410,443 12.97 6.40 6.58
2549 62,828,706 802,924 392,044 410,880 12.78 6.24 6.54
2550 63,038,247 811,384 398,438 412,946 12.87 6.32 6.55
2551 63,389,730 797,356 401,981 395,375 12.58 6.34 6.24
2552 63,525,062 787,739 398,130 389,609 12.40 6.27 6.13
2553 63,878,267 766,370 414,888 351,482 12.00 6.49 5.51
2554 64,076,033[11] 796,091 419,265 376,839 12.42 6.54 5.88
2555 64,456,695 818,901 423,213 395,688 12.70 6.57 6.14
2556 64,785,909 [12] 782,129 438,648 343,481 12.07 6.77 5.30

หมายเหตุ: * กรมการปกครองมีการปรับปรุงแก้ไข และจำหน่ายรายการบุคคลในทะเบียนบ้านกลาง ทั่วราชอาณาจักร และโครงการตรวจสอบ แก้ไขรายการบุคคลในทะเบียนบ้าน กรณีชื่อเกิน และซ้ำซ้อน

ประชากรแต่ละภาค ตามเกณฑ์แบ่งของราชบัณฑิตยสถาน ข้อมูล ณ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2555[13]

อันดับ ภาค จำนวนประชากร (คน)
1 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 21,697,488
2 ภาคกลาง 19,889,773
3 ภาคใต้ 9,060,189
4 ภาคเหนือ 6,146,599
5 ภาคตะวันออก 4,465,777
6 ภาคตะวันตก 3,196,869
รวม 64,456,695

ชนชาติ[แก้]

สถานภาพสมรสและภาวะเจริญพันธุ์[แก้]

ประชากรอายุตั้งแต่ 13 ปีขึ้นไป จานวน 55.2 ล้านคน มีผู้สมรสทั้งสิ้น 31.0 ล้านคน (ร้อยละ 56.2) โดยมีสัดส่วนชายและหญิงที่สมรสแล้วใกล้เคียงกันคือ ร้อยละ 56.6 และ 55.9 ชายมีสัดส่วนที่เป็นโสดสูงกว่าหญิงคือ ร้อยละ 33.6 และ 26.9 และพบว่าหญิงมีสัดส่วนที่เป็นหม้าย หย่า แยกกันอยู่ สูงกว่าชายถึง 2.2 เท่า

หากพิจารณาภาวะเจริญพันธุ์ของหญิงเคยสมรสอายุ 15 - 49 ปี พบว่า หญิง 1 คน มีบุตรเกิดรอดเฉลี่ย 1.51 คน ลดลงจากปี 2543 (1.88 คน) และเมื่อพิจารณาในระดับภาคพบว่า ภาคใต้มีจำนวนบุตรฯ เฉลี่ยสูงสุดและใกล้เคียงกับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (1.77 และ 1.75 คน) ส่วนกรุงเทพมหานครมีจำนวนบุตรฯ เฉลี่ยต่ำสุด (1.20 คน) [2]

สถิติสำคัญ โดยวิทยาลัยประชากรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย[แก้]

อ้างอิง [2]
สถิติจำนวนประชากรตามกลุ่มอายุ

จำนวนการจดทะเบียนสมรสและหย่า[แก้]

ปี (พ.ศ.) สมรส (คน) หย่า (คน) อัตราการหย่า (ร้อยละ)
2550 307,910 100,420 32.6
2551 318,496 109,084 34.2
2552 300,878 109,277 36.3
2553 305,944 100,402 37.9
2554 308,048 109,312 35.5

สถิติสำคัญโดยสำนักข่าวกรองกลางสหรัฐอเมริกา[แก้]

ประมาณการโครงสร้างประชากร[แก้]

ภาพแสดงสัดส่วนโครงสร้างประชากรไทยตามช่วงอายุ ปี ค.ศ. 2014/พ.ศ. 2557
0-14 ปี: 17.6% (ชาย 6,117,993/หญิง 5,827,981)
15-64 ปี: 71.4% (ชาย 24,348,834/หญิง 24,990,839)
65 ปีขั้นไป: 9.8% (ชาย 3,468,620/หญิง 3,893,925) (ข้อมูลประมาณการปี 2557)
0-14 ปี: 19.9% (ชาย 6,779,723/หญิง 6,466,625)
15-64 ปี: 70.9% (ชาย 23,410,091/หญิง 23,913,499)
65 ปีขั้นไป: 9.2% (ชาย 2,778,012/หญิง 3,372,203) (ข้อมูลประมาณการปี 2554)
0-14 ปี: 21.2% (ชาย 7,104,776/หญิง 6,781,453)
15-64 ปี: 70.3% (ชาย 22,763,274/หญิง 23,304,793)
65 ปีขึ้นไป: 8.5% (ชาย 2,516,721/หญิง 3,022,281) (ข้อมูลประมาณการปี 2551)

อายุมัธยฐาน[แก้]

อายุมัธยฐาน (Median Age) คือ อายุกึ่งกลางที่แบ่งประชากรออกเป็นสองส่วนในจำนวนเท่ากัน โดยส่วนหนึ่งมีอายุน้อยกว่าอายุมัธยฐานและอีกส่วนหนึ่งมีอายุมากกว่าอายุมัธยฐาน [14]
 • 36.2 ปี (ข้อมูลประมาณการปี 2557)

อัตราเพิ่ม[แก้]

 • 0.35% (ข้อมูลประมาณการปี 2557)
 • 0.543% (ข้อมูลประมาณการปี 2554)
 • 0.615% (ข้อมูลประมาณการปี 2552)

อัตราเกิด[แก้]

 • เกิด 11.26 คนต่อประชากร 1,000 คน (ข้อมูลประมาณการปี 2557)
 • เกิด 12.81 คนต่อประชากร 1,000 คน (ข้อมูลประมาณการปี 2554)

อัตราตาย[แก้]

 • ตาย 7.72 คนต่อประชากร 1,000 คน (ข้อมูลประมาณการปี 2557)
 • ตาย 7.38 คนต่อประชากร 1,000 คน (ข้อมูลประมาณการปี 2554)

อัตราการตายของทารก[แก้]

 • ตาย 9.86 คนต่อประชากรเด็กเกิดแล้วอยู่รอด 1,000 คน (ข้อมูลประมาณการปี 2557)
 • ตาย 15.9 คนต่อประชากรเด็กเกิดแล้วอยู่รอด 1,000 คน (ข้อมูลประมาณการปี 2554)

อายุคาดหมายเมื่อแรกเกิด[แก้]

ต่อประชากรทั้งหมด: 74.60 ปี
ชาย: 71.1 ปี
หญิง: 78.01 ปี (ข้อมูลปี 2556 สารประชากรมหิดล )

ภาวะการเจริญพันธุ์[แก้]

 • 1.5 คน/หญิง (ข้อมูลประมาณการปี 2557)
 • 1.66 คน/หญิง (ข้อมูลประมาณการปี 2554)
 • 1.64 คน/หญิง (ข้อมูลประมาณการปี 2551)

อัตราการรู้หนังสือ[แก้]

นิยาม: อายุ 15 ปีขึ้นไปที่อ่านออกเขียนได้
ต่อประชากรทั้งหมด: 92.6%
ชาย: 94.9%
หญิง: 90.5% (ข้อมูลประมาณการปี 2545)

หมู่เลือด[แก้]

 • O 35%
 • B 28%
 • A 30%
 • AB 7%

สถิติสำคัญโดยองค์การสหประชาชาติ[แก้]

 • อัตราการตายของทารก 11.20/1000 คน (2011)
 • อัตราการตายของเด็กอายุต่ำกว่า 5 ปี 12/1000 คน (2011)
ข้อมูลประมาณการจำนวนคนเกิดและตาย โดยองค์การสหประชาชาติ [15]
ช่วงปี (ค.ศ.) จำนวนคนเกิด
(คน/ปี)
จำนวนคนตาย
(คน/ปี)
เปลี่ยนแปลง
(คน/ปี)
อัตราเกิด
(ต่อ 1,000 คน)
อัตราตาย
(ต่อ 1,000 คน)
อัตราเพิ่ม
(ต่อ 1,000 คน)
อัตราการเจริญพันธุ์ (คน) อัตราการตายของทารก
(ต่อ 1,000 คน)
1950-1955 940 000 344 000 596 000 42.5 15.6 26.9 6.14 130.3
1955-1960 1 093 000 348 000 745 000 43.0 13.7 29.3 6.14 108.7
1960-1965 1 249 000 353 000 896 000 42.3 12.0 30.3 6.13 90.5
1965-1970 1 385 000 362 000 1 025 000 40.4 10.5 29.9 5.99 75.5
1970-1975 1 371 000 355 000 1 097 000 34.6 8.9 25.7 5.05 63.2
1975-1980 1 297 000 338 000 1 017 000 28.9 7.5 21.4 3.92 50.4
1980-1985 1 201 000 300 000 969 000 24.1 6.0 18.1 2.95 38.9
1985-1990 1 113 000 266 000 949 000 20.4 4.9 15.5 2.30 29.1
1990-1995 1 050 000 313 000 516 000 18.0 5.4 13.6 1.99 22.6
1995-2000 955 000 373 000 701 000 15.6 6.1 9.5 1.77 18.6
2000-2005 914 000 426 000 709 000 14.1 6.6 7.5 1.68 15.1
2005-2010 873 000 486 000 485 000 12.9 7.2 5.7 1.63 12.4

อ้างอิง[แก้]

 1. ราชกิจจานุเบกษา, ประกาศสำนักทะเบียนกลาง เรื่อง จำนวนราษฎรทั่วราชอาณาจักร แยกเนกรุงเทพมหานครและจังหวัดต่างๆ ตามหลักฐานการทะเบียนราษฎร ณ วันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๕๖, เล่ม ๑๓๑, ตอน ๔๑ ง , ๔ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๗, หน้า ๑
 2. 2.0 2.1 2.2 2.3 "บทสรุปสำหรับผู้บริหาร สำมะโนประชากรและเคหะ พ.ศ. 2553". สำนักงานสถิติแห่งชาติ. 30 มกราคม 2554. สืบค้นเมื่อ 30-01-2012. 
 3. "Total Population - Both Sexes". World Population Prospects, the 2012 Revision. United Nations Department of Economic and Social Affairs, Population Division, Population Estimates and Projections Section. 13 June 2013. สืบค้นเมื่อ 18 June 2013. 
 4. https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/geos/th.html
 5. SHIGESABURO KABE. Nikkei Asian Review. "Workforce set to become a problem of the ages ." [ออนไลน์]. เข้าถึงได้จาก: http://asia.nikkei.com/magazine/20131205-Rebalancing-act/Cover-Story/Asias-working-age-cohorts-set-to-shrink-on-aging-population 2556. สืบค้น 6 ธันวาคม 2556.
 6. Dhara Ranasinghe. CNBC. "This Asian nation faces a growing crisis from aging." [ออนไลน์]. เข้าถึงได้จาก: http://www.cnbc.com/id/101119344# 2556. สืบค้น 26 พฤศจิกายน 2557.
 7. สำนักงานสถิติแห่งชาติ. "ข้อมูลที่สำคัญระดับประเทศ 1. สถิติประชากรและเคหะ ทั่วราชอาณาจักร." [ออนไลน์]. เข้าถึงได้จาก: [1] 2554. สืบค้น 4 กันยายน 2554.
 8. กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย. "บริการข้อมูลสถิติ." [ออนไลน์]. เข้าถึงได้จาก: http://stat.dopa.go.th/stat/statnew/statTDD/ 2554. สืบค้น 6 พฤษภาคม 2557.
 9. http://social.nesdb.go.th/SocialStat/StatDefault_Final.aspx
 10. http://social.nesdb.go.th/SocialStat/StatReport_Final.aspx?reportid=261&template=1R3C&yeartype=M&subcatid=1
 11. กรมการปกครอง. กระทรวงมหาดไทย. "ประกาศสำนักทะเบียนกลาง กรมการปกครอง เรื่อง จำนวนราษฎรทั่วราชอาณาจักร แยกเป็นกรุงเทพมหานครและจังหวัดต่าง ๆ ตามหลักฐานการทะเบียนราษฎร ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555." [ออนไลน์]. เข้าถึงได้จาก: http://stat.bora.dopa.go.th/stat/y_stat55.html 2555. สืบค้น 3 เมษายน 2556.
 12. ราชกิจจานุเบกษา, ประกาศสำนักทะเบียนกลาง เรื่อง จำนวนราษฎรทั่วราชอาณาจักร แยกเนกรุงเทพมหานครและจังหวัดต่างๆ ตามหลักฐานการทะเบียนราษฎร ณ วันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๕๖, เล่ม ๑๓๑, ตอน ๔๑ ง , ๔ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๗, หน้า ๑
 13. กรมการปกครอง. กระทรวงมหาดไทย. "ประกาศสำนักทะเบียนกลาง กรมการปกครอง เรื่อง จำนวนราษฎรทั่วราชอาณาจักร แยกเป็นกรุงเทพมหานครและจังหวัดต่าง ๆ ตามหลักฐานการทะเบียนราษฎร ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555." [ออนไลน์]. เข้าถึงได้จาก: http://stat.bora.dopa.go.th/stat/y_stat55.html 2555. สืบค้น 3 เมษายน 2556.
 14. http://popcensus.nso.go.th/sub_topic.php?pid=2
 15. Population Division of the Department of Economic and Social Affairs of the United Nations Secretariat, World Population Prospects: The 2010 Revision

ดูเพิ่ม[แก้]

แหล่งข้อมูลอื่น[แก้]