ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร
Seal of Bangkok Metro Authority.png
อยู่ในตำแหน่ง
ผุสดี ตามไท
รองผู้ว่าราชการ รักษาราชการแทน
หม่อมราชวงศ์สุขุมพันธุ์ บริพัตร

ตั้งแต่ 29 มีนาคม พ.ศ. 2557
วาระ 4 ปี
ผู้ประเดิมตำแหน่ง ชำนาญ ยุวบูรณ์
การสถาปนาตำแหน่ง 1 มกราคม พ.ศ. 2516
เว็บไซต์ www.bangkok.go.th
กรุงเทพมหานคร
Seal of Bangkok Metro Authority.png

บทความนี้เป็นส่วนหนึ่งของ:
ระบบการปกครองของ
กรุงเทพมหานครผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เป็นตำแหน่งหัวหน้าฝ่ายบริหาร ของเขตปกครองพิเศษ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบพิเศษ กรุงเทพมหานคร นครหลวงของประเทศไทย มีที่มาจากการเลือกตั้งโดยตรง มีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละสี่ปี โดยมีหม่อมราชวงศ์สุขุมพันธุ์ บริพัตร เป็นผู้ว่าราชการคนปัจจุบัน ซึ่งดำรงตำแหน่งเป็นวาระที่สอง มาตั้งแต่วันที่ 29 มีนาคม พ.ศ. 2556

อำนาจหน้าที่ของผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร[แก้]

ตามกฎหมายปัจจุบันคือ พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2528[1] ในมาตรา 49 กำหนดให้ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร มีอำนาจหน้าที่ดังนี้

 1. กำหนดนโยบาย และบริหารราชการของกรุงเทพมหานคร ให้เป็นไปตามกฎหมาย
 2. สั่ง อนุญาต อนุมัติ เกี่ยวกับราชการของกรุงเทพมหานคร
 3. แต่งตั้งและถอดถอน รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เลขานุการผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ผู้ช่วยเลขานุการผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร และแต่งตั้งและถอดถอนผู้ทรงคุณวุฒิ เป็นประธานที่ปรึกษา ที่ปรึกษา หรือคณะที่ปรึกษาของผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร หรือเป็นคณะกรรมการ เพื่อปฏิบัติราชการใดๆ
 4. บริหารราชการตามที่คณะรัฐมนตรี นายกรัฐมนตรี หรือรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยมอบหมาย
 5. วางระเบียบ เพื่อให้งานของกรุงเทพมหานคร เป็นไปโดยเรียบร้อย
 6. รักษาการให้เป็นไปตามข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร
 7. อำนาจหน้าที่อื่นตามที่บัญญัติไว้ในพระราชบัญญัตินี้ (เช่น การเป็นผู้บังคับบัญชาของข้าราชการ และลูกจ้างกรุงเทพมหานคร ตามมาตรา 50 การเสนอร่างข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร ตามมาตรา 98 เป็นต้น)
  และตามที่กฎหมายอื่นกำหนดไว้ (เช่น อำนาจหน้าที่ซึ่งกฎหมายอื่นกำหนดให้เป็นอำนาจหน้าที่ของผู้ว่าราชการจังหวัด นายกเทศมนตรี หรือคณะเทศมนตรี ตามมาตรา 50 เป็นต้น)

รายนามผู้ว่าราชการและรักษาการผู้ว่ากรุงเทพมหานคร[แก้]

ลำดับ รายนาม เลือกตั้ง วาระการดำรงตำแหน่ง หมายเหตุ
1 Seal of Bangkok Metro Authority.png ชำนาญ ยุวบูรณ์ - 1 มกราคม พ.ศ. 2516[2] -
22 ตุลาคม พ.ศ. 2516
แต่งตั้ง
2 Seal of Bangkok Metro Authority.png อรรถ วิสูตรโยธาภิบาล - 1 พฤศจิกายน พ.ศ. 2516[3] -
4 มิถุนายน พ.ศ. 2517
แต่งตั้ง
3 Seal of Bangkok Metro Authority.png ศิริ สันติบุตร - 5 มิถุนายน พ.ศ. 2517[4] -
13 มีนาคม พ.ศ. 2518
แต่งตั้ง
4 Seal of Bangkok Metro Authority.png สาย หุตะเจริญ - 29 พฤษภาคม พ.ศ. 2518[5] -
9 สิงหาคม พ.ศ. 2518
แต่งตั้ง
5 ธรรมนูญ เทียนเงิน1.gif ธรรมนูญ เทียนเงิน 2518 10 สิงหาคม พ.ศ. 2518 -
29 เมษายน พ.ศ. 2520
พรรคประชาธิปัตย์
6 Seal of Bangkok Metro Authority.png ชลอ ธรรมศิริ - 29 เมษายน พ.ศ. 2520 -
14 พฤษภาคม พ.ศ. 2522
แต่งตั้ง
7 Chaovat Sutlabha.jpg เชาวน์วัศ สุดลาภา - 4 กรกฎาคม พ.ศ. 2522 -
16 เมษายน พ.ศ. 2524
แต่งตั้ง
8 Seal of Bangkok Metro Authority.png พลเรือเอก เทียม มกรานนท์ - 28 เมษายน พ.ศ. 2524 -
1 พฤศจิกายน พ.ศ. 2527
แต่งตั้ง
9 Seal of Bangkok Metro Authority.png อาษา เมฆสวรรค์ - 6 พฤศจิกายน พ.ศ. 2527 -
13 พฤศจิกายน พ.ศ. 2528
แต่งตั้ง
10 Chamlong Srimuang 2008-12-27.jpg พลตรี จำลอง ศรีเมือง 2528 14 พฤศจิกายน พ.ศ. 2528 -
14 พฤศจิกายน พ.ศ. 2532
กลุ่มรวมพลัง
2533 7 มกราคม พ.ศ. 2533 -
22 มกราคม พ.ศ. 2535
พรรคพลังธรรม
11 Krisada aroon01.jpg ร้อยเอก กฤษฎา อรุณวงษ์ ณ อยุธยา 2535 19 เมษายน พ.ศ. 2535 -
18 เมษายน พ.ศ. 2539
พรรคพลังธรรม
12 พิจิตต รัตตกุล1.gif พิจิตต รัตตกุล 2539 3 มิถุนายน พ.ศ. 2539 -
22 กรกฎาคม พ.ศ. 2543
อิสระ
13 Samak Sundaravej.JPG สมัคร สุนทรเวช 2543 23 กรกฎาคม พ.ศ. 2543 -
28 สิงหาคม พ.ศ. 2547
อิสระ
14 Apirak talking.JPG อภิรักษ์ โกษะโยธิน 2547 29 สิงหาคม พ.ศ. 2547 -
28 สิงหาคม พ.ศ. 2551
พรรคประชาธิปัตย์
2551 5 ตุลาคม พ.ศ. 2551 -
19 พฤศจิกายน พ.ศ. 2551
15 Sukhumbhand Paribatra01.jpg หม่อมราชวงศ์สุขุมพันธุ์ บริพัตร 2552 11 มกราคม พ.ศ. 2552 -
9 มกราคม พ.ศ. 2556
พรรคประชาธิปัตย์
2556 29 มีนาคม พ.ศ. 2556 - 28 มีนาคม พ.ศ. 2557
เนื่องจากศาลอุทธรณ์ภาค 1 มีมติรับคำร้องของคณะกรรมการการเลือกตั้ง กรณีมีผู้สนับสนุน ม.ร.ว.สุขุมพันธุ์ ปราศรัยโจมตี พล.ต.อ.พงศพัศ พงษ์เจริญ หนึ่งในผู้สมัคร จึงจำเป็นต้องหยุดปฏิบัติหน้าที่ โดยมีผุสดี ตามไท เป็นผู้รักษาการในตำแหน่ง ตั้งแต่ 29 มีนาคม พ.ศ. 2557

ดูเพิ่ม[แก้]

อ้างอิง[แก้]

 1. ราชกิจจานุเบกษา, พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2528, เล่ม 102 ตอน 115 ก ฉบับพิเศษ หน้า 1, 31 สิงหาคม พ.ศ. 2528.
 2. ราชกิจจานุเบกษา, ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง แต่งตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร และรองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร, เล่ม 90 ตอนที่ 16 ฉบับพิเศษ หน้า 3, 16 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2516.
 3. ราชกิจจานุเบกษา, ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง แต่งตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร และรองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร, เล่ม 90 ตอนที่ 141 ฉบับพิเศษ หน้า 6, 9 พฤศจิกายน พ.ศ. 2516.
 4. ราชกิจจานุเบกษา, ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง แต่งตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร และรองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร, เล่ม 91 ตอนที่ 100 หน้า 2572, 11 มิถุนายน พ.ศ. 2517.
 5. ราชกิจจานุเบกษา, ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง แต่งตั้งผู้ปฏิบัติหน้าที่ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร และรองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร, เล่ม 92 ตอนที่ 109 หน้า 1394, 10 มิถุนายน พ.ศ. 2518.

แหล่งข้อมูลอื่น[แก้]