โรงเรียนวัดราชโอรส

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
โรงเรียนวัดราชโอรส
ตราสัญลักษณ์
ตราสัญลักษณ์พระราชทาน
ทำตัวน่ารัก ใจภักดิ์โรงเรียน หมั่นเพียรศึกษา ใฝ่หาความรู้ อยู่ด้วยวินัย
เลขที่ 4 ซอยเอกชัย 4(สุทธานินทร์) ถนนเอกชัย แขวงบางค้อ เขตจอมทอง กรุงเทพมหานคร ไทย ประเทศไทย 10150
ข้อมูล
ชื่ออังกฤษ Wat Raja o ros school
อักษรย่อ ร.อ. (R.O.)
ประเภท รัฐบาล
ขึ้นกับ สพฐ.เขต 1
สถาปนา 19 มีนาคม พ.ศ. 2457
ผู้ก่อตั้ง ขุนจงจิตต์ฝึก (โชติ ไชยภัฏ)
รหัส 1000103501
ผู้อำนวยการ นายบุญชู กล้าแข็ง 27 ตุลาคม พ.ศ. 2559
เพลง เพลงราชโอรสสถาบัน เพลงราชโอรสสถาบันฉบับบรรเลงโดยวงโยธวาทิต

โรงเรียนวัดราชโอรส เดิมเป็นโรงเรียนประชาบาล ตั้งอยู่ในเขตวัดราชโอรสาราม ด้านหน้าติดกับคลองสนามชัย หรือ คลองด่าน เดิมชื่อโรงเรียนประสิทธิ์วิทยาคม ต่อมาได้โอนเป็นโรงเรียนรัฐบาลขึ้นกับกระทรวงธรรมการ โดยรองอำมาตย์เอกหลวงพิรุณพิทยาพรรณเจ้าหน้าที่กระทรวงธรรมการกับพระธรรมุเทศาจารย์ เจ้าอาวาส ได้พิจารณาร่วมกันว่ายังไม่มีโรงเรียนมัธยมในละแวกนี้จึงเสนอให้โอนโรงเรียนประสิทธิ์วิทยาคมไปขึ้นกับกระทรวงธรรมการ มีชื่อว่า โรงเรียนวัดราชโอรส ในวันที่ 19 มีนาคม พ.ศ. 2457 เปิดสอนครั้งแรกเมื่อวันที่ 17 พฤษภาคม พ.ศ. 2458 แต่ปัจจุบันมีชั้นเรียนตั้งแต่ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่1-6 โดยมีเนื้อที่ทั้งสิ้น 21 ไร่ 262 ตารางวา

สัญลักษณ์ประจำโรงเรียน[แก้ไขต้นฉบับ]

 • องค์อุปการะ พระมหาโพธิวงศาจารย์ (ทองดี สุรเตโช) เจ้าอาวาสวัดราชโอรส
 • ตราสัญลักษณ์ประจำโรงเรียน เลข ๓ เหนืออักษร ร.อ. ภายใต้พระมหาพิชัยมงกุฏ
 • คติพจน์ อตตนา โจทยตตนํ แปลว่า จงเตือนตนด้วยตนเอง
 • คำขวัญ ทำตัวน่ารัก ใจภักดิ์โรงเรียน หมั่นเพียรศึกษา ใฝ่หาความรู้ อยู่ด้วยวินัย
 • อัตลักษณ์ คุณธรรมดี มีวินัย ใฝ่เรียนรู้
 • สีประจำโรงเรียน ฟ้า - เหลือง โดยทั้งสองสีหมายถึงผู้มีคุณธรรมอันสูงส่ง
 • ดอกไม้ประจำโรงเรียน ดอกพิกุล ซึ่งเป็นที่มาของคำเรียกขานนักเรียนว่า "สุภาพบุรุษลูกราชา และ กุลสตรีศรีพิกุล"

ประวัติโรงเรียน[แก้ไขต้นฉบับ]

โรงเรียนวัดราชโอรส เดิมเป็นโรงเรียนประชาบาล ตั้งอยู่ในเขตวัดราชโอรสาราม ด้านหน้าติดกับคลองสนามไชย ชื่อโรงเรียนประสิทธิ์วิทยาคม ต่อมาได้โอนเป็นโรงเรียนรัฐบาลขึ้นกับกระทรวงธรรมการ โดยรองอำมาตย์เอกหลวงพิรุณพิทยาพรรณ เจ้าหน้าที่กระทรวงธรรมการกับพระธรรมุเทศาจารย์ เจ้าอาวาส ได้พิจารณาร่วมกันว่ายังไม่มีโรงเรียนมัธยมในละแวกนี้ จึงเสนอให้โอนโรงเรียนประสิทธิ์วิทยาคมไปขึ้นกับกระทรวงธรรมการ มีชื่อว่า โรงเรียนวัดราชโอรส ในวันที่ 19 มีนาคม 2457 เปิดสอนในวันที่ 17 พฤษภาคม 2458 โดยมี ขุนจงจิตต์ฝึก (ราชบุรุษโชติ ไวยกฎ) ดำรงตำแหน่งครูใหญ่และคนแรก ระยะแรกโรงเรียนนี้เป็นโรงเรียนสหศึกษา เปิดสอนเพียง 2 ชั้น คือ ประถมปีที่ 1 และประถมปีที่ 2 ในช่วงเวลา 13 ปี ที่ขุนจงจิตต์ฝึกเป็นครูใหญ่ ได้ขยายการศึกษาอย่างเต็มที่ คือมีชั้นเรียนตั้งแต่ประถมศึกษาปีที่ 1, 2 และ 3 ถึงมัธยมศึกษาปีที่ 6

 • พ.ศ. 2474 ได้ยุบเลิกชั้นเรียนประถมเหลือแต่มัธยมศึกษา
 • พ.ศ. 2485 ได้ย้ายนักเรียนหญิงชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นไปอยู่ โรงเรียนสตรีวัดอัปสรสวรรค์ และเปลี่ยนระบบการสอนเป็นโรงเรียนชายล้วน
 • พ.ศ. 2527 ทางโรงเรียนเปิดรับนักเรียนหญิงในระดับ ม.ปลาย อีกครั้งหนึ่งหลังจากที่ได้เป็นโรงเรียนชายล้วนมาถึง 42 ปี
 • พ.ศ. 2532 โรงเรียนได้เปิดสอนแบบสหศึกษา โดยเริ่มรับในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
 • พ.ศ. 2548 โรงเรียนได้เปิดสอนการเรียนการสอนส่งเสริมความเป็นเลิศด้านภาษา Mini English Program (EIC)
 • พ.ศ. 2549 โรงเรียนได้จัดหลักสูตรส่งเสริมการอ่านผ่านสมุดบันทึกรักการอ่าน ซึ่งเป็นผลมาจากการดำเนินงานของชุมนุมรักการอ่านที่ประสบความสำเร็จในยุคนั้น
 • พ.ศ. 2551 โรงเรียนได้จัดหลักสูตรจิตอาสาเพื่อสาธารณประโยชน์ผ่านสมุดบันทึกความดี ซึ่งเป็นผลมาจากแนวคิดของนักเรียนกลุ่มกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนในยุคนั้น
 • พ.ศ. 2553 โรงเรียนได้เปิดสอนการเรียนการสอนส่งเสริมความเป็นเลิศด้านคณิตศาสตร์-วิทยาศาสตร์ (Gifted)
 • พ.ศ. 2553 โรงเรียนเปลี่ยนหลักสูตรจัดการเรียนการสอน เป็นการจัดการตามแบบโรงเรียนมาตรฐานสากล (World - Class Standard School)
 • พ.ศ. 2555 โรงเรียนได้จัดหลักสูตรการเขียนวิจัยเบื้องต้นและส่งเสริมหลักสูตรจิตอาสาเพื่อสาธารณประโยชน์ให้กับนักเรียนผ่านกระบวนการเรียนรู้ด้วยการปฏิบัติและลงพื้นที่จริง
 • พ.ศ. 2556 โรงเรียนเปลี่ยนชื่อภาษาอังกฤษจาก Watratchaorot เป็น Watrajaoros สร้างอัตลักษณ์ และค่านิยม 8 ประการที่นักเรียนโรงเรียนวัดราชโอรส
 • พ.ศ. 2556 โรงเรียนได้ดำเนินการเปลี่ยนการจัดการระบบบริหารโรงเรียนตามมาตรฐาน Thailand Quality Award (TQA) [1]
 • พ.ศ. 2557 โรงเรียนได้ดำเนินการเรียนการสอน โดยการเพิ่มรายวิชาหน้าที่พลเมือง ทุกชั้นปี ตามแนวความคิดของนายกรัฐมนตรี พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา

ประวัติสิ่งปลูกสร้างต่างๆ ในโรงเรียนวัดราชโอรส[แก้ไขต้นฉบับ]

 • พ.ศ. 2472 กระทรวงศึกษาธิการได้อนุมัติเงินงบประมาณให้สร้างอาคารเรียนเรือนไม้ 2 ชั้นซึ่งเป็นบริเวณ อาคารธรรมุเทศาจารย์ ในปัจจุบัน
 • พ.ศ. 2514 ได้สร้างอาคารตึก 4 ชั้น 18 ห้องเรียน อาคารหลังนี้ชื่อว่าอาคาร “เทพญาณมุนี” ซึ่งขณะนั้นตั้งตามชื่อ ท่านเจ้าคุณพระเทพญาณมุนี ผู้อุปการะโรงเรียน อาคารหลังนี้มีพิธีเปิดใช้งานในวันที่ 18 ธันวาคม 2515
 • พ.ศ. 2519 ต่อมาเจ้าคุณพระเทพญาณมุนี ได้พัฒนาบำรุงวัด บำรุงโรงเรียนไปพร้อมกัน ได้ช่วยเหลือโรงเรียนทำให้ได้งบประมาณสร้างอาคารเรียนใหม่เป็นอาคารตึก 5 ชั้น ทางโรงเรียนจึงตั้งชื่ออาคารหลังนี้ว่าอาคาร “ราชโมลี” ซึ่งเป็นชื่อของเจ้าอาวาสท่านได้ทำนุบำรุงโรงเรียนและวัด
 • พ.ศ. 2526 ทางโรงเรียนได้รับงบประมาณจากกรมสามัญศึกษาให้สร้างอาคารเรียน 4 ชั้น 30 ห้องเรียน จึงก่อสร้างอาคารหลังนี้ในปีที่ดินแปลงใหม่ แล้วเสร็จ ในเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2527 และใช่ชื่อว่า อาคาร “ปัทมานุช” ตามนามสกุลผู้ขายและบริจาคที่ดิน และได้ทำพิธีเปิดอาคารหลังใหม่ในงานฉลองครบรอบ 70 ปี เมื่อวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2528 โดย ฯพณฯ ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ นายสมาน แสงมะลิ เป็นประธานพิธี
 • พ.ศ. 2533 โรงเรียนได้รับอนุมัติให้ก่อสร้างอาคารหอประชุมธรรมกิตติวงศ์ และเสร็จในปีการศึกษา 2534
 • พ.ศ. 2536 - พ.ศ. 2539 โรงเรียนวัดราชโอรสขยายพื้นที่เดิม 21 ไร่เศษ มีพื้นที่เป็น 2 บริเวณ เชื่อมต่อกันด้วยสะพานลอย โดยความอนุเคราะห์ของสมาคมศิษย์เก่าโรงเรียนวัดราชโอรส
 • บริเวณที่ 1 เนื้อที่ 13 ไร่ ประกอบด้วยอาคารเรียนถาวร 4 หลัง อาคารโรงฝึกงาน อาคารหอประชุมและโรงอาหารซึ่งอยู่ใต้อาคารปัทมานุช สนามหญ้า สระน้ำ พระพุทธรูปในปราสาทกลางน้ำ สนามวอลเล่ย์ สนามบาสเกตบอล ที่นั่งพักผ่อนหย่อนใจ
 • บริเวณที่ 2 เนื้อที่ 9 ไร่เศษ ประกอบด้วย สระน้ำ และอาคารประกอบ โดยศิษย์เก่ารุ่น 12 โดยการนำของนายวิวัฒน์ ฑีฆะคีรีกุล ร่วมกันสร้าง นอกจากนั้นยังมีสนามฟุตบอล สนามบาสเกตบอล สนามวอลเล่ย์บอล สนามเทนนิส บ้านพักภารโรง
 • พ.ศ. 2542 โรงเรียนได้รับงบประมาณก่อสร้างอาคารเรียนถาวร 4 ชั้น 16 ห้องเรียน ทดแทนอาคารไม้ที่ชำรุดทรุดโทรม ได้ชื่อว่า อาคารธรรมุเทศาจารย์
 • พ.ศ. 2549 มีการปรับปรุงหอประชุมโรงเรียนวัดราชโอรส (หอประชุมธรรมกิตติวงศ์ ) ปรับปรุงโรงอาหารชั้น 1 อาคารปัทมานุช ตลอดจนห้องกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
 • พ.ศ. 2552 จัดสร้างอาคารกระจ่างศิลป์
 • พ.ศ. 2554 สร้างหลังคากันแดด หรือ โดมหลังคาเขียว
 • พ.ศ. 2556 ปรับปรุงห้องน้ำใต้ตึกเทพญาณมุนี และยกพื้นถนนใหม่เพื่อแก้ไขปัญหาน้ำท่วม
 • พ.ศ. 2557 ทุบอาคารกระจ่างศิลป์และจัดสร้าง อาคารเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว (มหาเจษฎาบดินทร์ราชเจ้า) ซึ่งยังสร้างไม่แล้วเสร็จ
 • พ.ศ. 2559 ปรับปรุงตู้กดน้ำดื่มไร้สารตะกั่ว และ ปรับปรุงอาคารสถานที่ใหม่ทั้งหมด

บริเวณโรงเรียน[แก้ไขต้นฉบับ]

แผนผังโรงเรียนวัดราชโอรส3.jpg
 • โรงอาหารอยู่ใต้อาคารปัทมานุชหลังพระพุทธรูปประจำโรงเรียน
 • ลานมะขามเทศไว้พักผ่อนหย่อนใจซึ่งอยู่ทางด้านล่างของหอประชุมธรรมกิตติวงศ์
 • หอประชุมราชโมลีอยู่ชั้น 1 เป็นห้องประชุมขนาดเล็กทางด้านเข้าหอประชุมมีประวัติทำเนียบผู้บริหาร โรงเรียน ตลอดจน วิสัยทัศน์ พันธกิจ ต่างๆ
 • ห้องพิพิธภัณฑ์ มหาเจษฎาบดินทร์
 • หอประชุมธรรมกิตติวงศ์ ประกอบด้วย หอประชุมขนาดใหญ่ ห้องสมุด ห้องแนะแนว ตลอดจนห้องกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน และ ห้องลูกเสือ - เนตรนารี
 • ห้องประชุมพิกุล ห้องประชุมขนาดเล็ก
 • สระว่ายน้ำโรงเรียนวัดราชโอรส และสนามกีฬา-สนามแฮนด์บอล

เกียรติประวัติของโรงเรียนวัดราชโอรส[แก้ไขต้นฉบับ]

 • ปี 2536 ได้รับรางวัลโรงเรียนดีเด่น กรมสามัญศึกษา
 • ปี 2536-2540 เป็นโรงเรียนพี่เลี้ยงโรงเรียนวังไกลกังวลในพระบรมราชูปถัมภ์ด้านงานแนะแนว
 • ปี 2536-2541 ได้รับคัดเลือกให้เป็นศูนย์จัดกิจกรรมวิทยาศาสตร์ของสถาบันส่งเสริมการสอน วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
 • ปี 2527-2537 ได้รับถ้วยรางวัลการแข่งขันยูโดชนะเลิศติดต่อกัน 11 ปี
 • ปี 2538 ได้รับรางวัลโรงเรียนสิ่งแวดล้อมดีเด่น เขตการศึกษาส่วนกลาง
 • ปี 2538 ได้รับรางวัลห้องสมุดดีเด่นกรมสามัญศึกษา
 • ปี 2540 ได้รับโล่รางวัล “ โรงเรียนที่มีนักเรียนประพฤติดี มีคุณธรรม บำเพ็ญประโยชน์มากที่สุด ” จากกระทรวงศึกษาธิการ
 • ปี 2542 ได้รับเกียรติบัตร “ โรงเรียนที่จัดกิจกรรมที่ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และ สนับสนุนงานสารวัตรนักเรียน ” จากกรมพลศึกษา
 • ปี 2543- 2547 ได้รับโล่รางวัลธนาคารโรงเรียนดีเด่นและการปฏิบัติงานธนาคาร ดีเยี่ยมระดับประเทศ จากธนาคารออมสินติดต่อกัน 5 ปี
 • ปี 2544 โล่รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 การประกวดคำขวัญ เนื่องใน วันต่อต้านยาเสพติด จากสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์
 • ปี 2544 โล่รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 การประกวดสื่อต่อต้านยาเสพติด จากสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด
 • ปี 2544 ได้รับเกียรติบัตรยกย่องต้านส่งเสริมระบอบประชาธิปไตย ในการเลือกตั้งสมาชิก สภาผู้แทนราษฎร จากสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง
 • ปี 2545 โล่รางวัล “ เป็นโรงเรียนซึ่งมีนักเรียนจำนวนมาก ได้รับการยกย่องว่าประพฤติดี และ บำเพ็ญประโยชน์ต่อสังคม ” จากคณะกรรมการจัดงานฉลองวันเด็กแห่งชาติ
 • ปี 2545 ได้รับการยกย่องเป็น “ โรงเรียนยอดนิยม กรมสามัญศึกษา กรุงเทพมหานคร ”
 • ปี 2545 ได้รับรางวัลเกียรติยศ “ สถาบันการศึกษาปลอดยาเสพติดดีเด่น ภาครัฐบาลจากพระวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลีพระวรราชาทินัดดามาตุ”
 • ปี 2546 ศูนย์พัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนวิชาภาษาญี่ปุ่น กรมสามัญศึกษา
 • ปี 2547 ศูนย์พัฒนาวิชาการภาษาจีน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
 • ปี 2540-2548 ได้รับรางวัลชนะเลิศกีฬาแฮนด์บอล จากการแข่งขันกีฬา นักเรียน
 • นักศึกษาแห่งประเทศไทย 7 ปีซ้อน - การแข่งขันกีฬาแห่งชาติ 3 สมัยซ้อน
 • การ แข่งขันกีฬาแฮนด์บอลกรมพลศึกษา 8 ปีซ้อน
 • ปี 2549 ได้รับพระราชทานรางวัลเกียรติคุณ สัญญา ธรรมศักดิ์ ( ชมเชย) ประจำปีการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2548 จากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
 • ปี 2553 ได้รับรางวัล เป็นสถานศึกษา 3D ของ สพฐ.เขต ๑
 • ปี 2554 เป็นเจ้าภาพจัดกีฬาแฮนด์บอล สพฐ.เกมส์ ระดับจังหวัด และ ระดับภูมิภาค
 • ปี 2555 เป็นโรงเรียนมาตรฐานสากล (World - Class Standard School)
 • ปี 2556 เป็นโรงเรียนต้นแบบในการจัดการบริหาร TQA
 • ปี 2557 เป็นโรงเรียนต้นแบบในการจัดการหลักสูตรการเขียนรายงานวิจัยเบื้องต้น
 • ปี 2558 เป็นโรงเรียนที่ได้รับผลการประเมินคุณภาพระดับคุณภาพดีมาก จาก สำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา(องค์การมหาชน)
 • ปี 2558 เป็นโรงเรียนมาตรฐานสากลที่ได้รับรางวัลคุณภาพด้านการบริหารจัดการ จาก สำนักงานคณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐาน (OBEC Quality Award) ประจำปีงบประมาณ 2558

[2]

ศิษย์เก่าที่มีชื่อเสียง[แก้ไขต้นฉบับ]

ข้าราชการระดับสูง[แก้ไขต้นฉบับ]

 • พลเอก ชัยชาญ ช้างมงคล ปลัดกระทรวงกลาโหม และสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ
 • พลเรือเอก ชุมพล วงศ์เวคิน ประธานคณะที่ปรึกษากองทัพเรือ และสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ
 • พลอากาศตรี อาวุธ เงินชูกลิ่น ศิลปินแห่งชาติสาขาทัศนศิลป์ (ประยุกต์ศิลป์) สาขาย่อย สถาปัตยกรรม ผู้เชี่ยวชาญด้านออกแบบสถาปัตยกรรมไทย และอดีตอธิบดีกรมศิลปากร
 • ศ.ดร.สมคิด เลิศไพฑูรย์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ
 • รศ.ดร.สุธน เสถียรยานนท์ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

นักการเมือง[แก้ไขต้นฉบับ]

นักธุรกิจ[แก้ไขต้นฉบับ]

 • วันชัย จิราธิวัฒน์
 • กนก รัตน์วงศ์สกุล คณะผู้บริหาร ตำแหน่งผู้อำนวยการส่วนงานผู้ประกาศข่าว บริษัทเนชั่น บรอดแคสติ้ง คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) และ นักข่าวในสถานีโทรทัศน์ เนชั่น แชนแนล
 • ขรรค์ชัย บุนปาน หนึ่งในผู้ก่อตั้งหนังสือพิมพ์มติชนรายวัน, ประธานกรรมการ บริษัท มติชน จำกัด (มหาชน), นักหนังสือพิมพ์, คอลัมนิสต์, นักเขียนรางวัลศรีบูรพา ประจำปี พ.ศ. 2548
 • คุณสุพัฒน์- คุณเรือนงาม จินาพันธ์ เจ้าของเครือบริษัทรองเท้ายี่ห้อ Goldcity

ดารา[แก้ไขต้นฉบับ]

 • นนทนันท์ อัญชุลีประดิษฐ์ (คชา AF8) นักร้องจากรายการเรียลลิตี้โชว์ ทรู อะคาเดมี แฟนเทเชีย ฤดูกาลที่ 8
 • น.ส.ศิรดา ทวีกิจรัตน์ หรือเชอรี่ รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ในการประกวด Miss Thailand Chinese Cosmos 2013 และผู้เข้ารอบ 44 คนสุดท้าย Miss Universe Thailand 2013
 • แป้ง ก่อนบ่าย นักแสดงตลกช่อง3
 • นพรัตน์ ประเสริฐสุข นักแสดงเรื่องยอพระกลิ่น สังกัดช่อง 7 สี

นักเขียน[แก้ไขต้นฉบับ]

 • สรจักร ศิริบริรักษ์ นักเขียนเรื่องสั้นแนวเขย่าขวัญ ได้รับฉายาว่าเป็น สตีเฟ่น คิง เมืองไทย เจ้าของผลงาน ศพใต้เตียง ศพข้างบ้าน และ ศพท้ายรถ ปัจจุบันเสียชีวิตเนื่องจากมีอาการปอดบวม แทรกซ้อน
 • นิเวศน์ กันไทยราษฎร์ นักเขียน นักแสดง วิทยากรด้านการพูด ได้รับรางวัลพระราชทานในงานสัปดาห์หนังสือแห่งชาติ ปี 2524 จากผลงานนวนิยายเรื่อง "ถนนนอกเมือง"

บุคคลทั่วไป[แก้ไขต้นฉบับ]

 • ผศ.พิพัฒน์ กระแจะจันทร์ นักประวัติศาสตร์ นักโบราณคดี และอาจารย์ภาควิชาประวัติศาสตร์ คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

การเดินทาง[แก้ไขต้นฉบับ]

 • รถยนต์โดยสารประจำทางสาย 43 , 120 ,167 และ ปอ. 544 ลงป้ายหยุดรถ บริเวณ ซ.เอกชัย 4
 • รถยนต์โดยสารประจำทางสาย 111 ลงป้ายหยุดรถ บริเวณวัดหนัง
 • รถซูบารุ สาย วัดสิงห์ – ดาวคะนอง , บิ๊กซี บางบอน – วัดนางนองวรวิหาร
 • รถไฟชานเมืองสายวงเวียนใหญ่ – มหาชัย ลงสถานีจอมทอง
 • เรือโดยสารประจำทางสายวัดไทร – ปากคลองตลาด
 • ยานพาหนะส่วนตัว

สถานที่ที่อยู่ใกล้เคียง[แก้ไขต้นฉบับ]

มุมต่างๆ ในโรงเรียนวัดราชโอรส[แก้ไขต้นฉบับ]


อ้างอิง[แก้ไขต้นฉบับ]

 1. คู่มือผู้ปกครอง ครู และนักเรียน ปีการศึกษา 2557 หน้า 9 -10
 2. คู่มือผู้ปกครอง ครู และนักเรียน ปีการศึกษา 2554 หน้า 12-13

แหล่งข้อมูลอื่น[แก้ไขต้นฉบับ]

พิกัดภูมิศาสตร์: 13°42′08″N 100°27′54″E / 13.70226°N 100.465089°E / 13.70226; 100.465089