รายนามประธานาธิบดีลาว

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
(เปลี่ยนทางจาก รายนามประธานประเทศลาว)
ประธานาธิบดีแห่ง
สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว
Emblem of Laos.svg
ตราแผ่นดิน

Choummaly Sayasone.jpg
อยู่ในตำแหน่ง
จูมมะลี ไซยะสอน
ตั้งแต่ พ.ศ. 2549

ที่พำนัก หอคำ นครหลวงเวียงจันทน์
วาระ 5 ปี
ผู้ประเดิมตำแหน่ง เจ้าสุภานุวงศ์
สถาปนา 3 ธันวาคม พ.ศ. 2518

คำว่า "ประธานประเทศ" ในภาษาลาวหมายถึงตำแหน่งประธานาธิบดีซึ่งใช้โดยทั่วไป ซึ่งประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวเริ่มมีประมุขดำรงตำแหน่งดังกล่าวนับตั้งแต่ พ.ศ. 2518 เป็นต้นมา

ตามรัฐธรรมนูญแห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว หมวดที่ 6 มาตรา 65 บัญญัติไว้ว่า "ประธานประเทศเป็นประมุขรัฐแห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว เป็นผู้ต่างหน้า (ผู้แทน) ให้ประชาชนลาวบรรดาเผ่าทั้งอยู่ภายในและต่างประเทศ"[1]

ที่มาและวาระการดำรงตำแหน่ง[แก้]

ประธานประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวมีที่มาจากการเลือกตั้งของสมาชิกสภาแห่งชาติ โดยได้รับคะแนนเสียงมากกว่าสองในสามของจำนวนสมาชิกสภาแห่งชาติที่เข้าร่วมการประชุม และมีวาระการดำรงตำแหน่งเท่ากับวาระของสภาแห่งชาติ (สภาแห่งชาติมีวาระ 5 ปี)[1]

ประเทศลาว
Emblem of Laos.svg

บทความนี้เป็นส่วนหนึ่งของ:
ระบบการปกครองของ
ประเทศลาวสิทธิและหน้าที่[แก้]

หน้าที่ของประธานประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ตามที่กำหนดในรัฐธรรมนูญแห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวมาตรา 67 มีดังนี้[1]

 1. ประกาศใช้รัฐธรรมนูญและกฎหมายที่สภาแห่งชาติได้รับรองแล้ว
 2. ออกรัฐบัญญัติและรัฐดำรัส (คำสั่งประธานาธิบดี)
 3. เสนอแต่งตั้งหรือถอดถอนนายกรัฐมนตรีต่อสภาแห่งชาติเพื่อพิจารณาเห็นชอบ
 4. แต่งตั้งหรือถอดถอนตำแหน่งนายกรัฐมนตรี แต่งตั้ง โยกย้าย หรือถอดถอนตำแหน่งสมาชิกรัฐบาลภายหลังที่สภาแห่งชาติได้รับรองเห็นชอบแล้ว
 5. แต่งตั้งหรือถอดถอนรองประธานศาลประชาชนสูงสุดตามการเสนอของประธานศาลประชาชนสูงสุด แต่งตั้งหรือถอดถอนรองอัยการประชาชนสูงสุดตามการเสนอของอัยการประชาชนสูงสุด
 6. แต่งตั้ง โยกย้าย หรือถอดถอนเจ้าแขวง เจ้าครองนคร ตามการเสนอของนายกรัฐมนตรี
 7. เป็นแม่ทัพกำลังประกอบอาวุธของประชาชน (ดำรงตำแหน่งผู้บัญชาการทหารสูงสุด)
 8. อนุมัติเลื่อนชั้นหรือปลดชั้นนายพลของกองทัพ ตามการเสนอของนายกรัฐมนตรี
 9. เรียกประชุมและเป็นประธานกองประชุมพิเศษของรัฐบาล
 10. อนุมัติประดับเหรียญทองแห่งชาติ (เหรียญคำแห่งชาติ) เหรียญกิตติคุณ เหรียญชัย และนามยศสูงสุดแห่งรัฐ
 11. อนุมัติการให้อภัยโทษ
 12. อนุมัติการระดมพลทั่วไปหรือเป็นภาคส่วน อนุมัติการประกาศภาวะฉุกเฉินในทั่วประเทศหรือในท้องถิ่นใดท้องถิ่นหนึ่ง
 13. ประกาศให้สัตยาบันหรือบอกล้างสนธิสัญญาที่ได้ลงนามกับต่างประเทศ
 14. แต่งตั้งผู้แทนมีอำนาจเต็มของสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวไปประจำอยู่ต่างประเทศหรือเรียกกลับคืนประเทศตามการเสนอของนายกรัฐมนตรี รับรองผู้แทนมีอำนาจเต็มของต่างประเทศที่มาประจำอยู่สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ปฏิบัติสิทธิและหน้าที่อื่นๆ ตามที่ได้กำหนดไว้ในกฎหมาย

ตำแหน่งรองประธานประเทศ[แก้]

รองประธานประเทศลาวเป็นผู้ปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมายจากประธานประเทศ และปฏิบัติหน้าที่แทนประธานประเทศในกรณีประธานประเทศไม่สามารถทำหน้าที่ได้ มีที่มาจากการเลือกตั้งของสมาชิกสภาแห่งชาติ โดยได้รับคะแนนเสียงมากกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนสมาชิกสภาแห่งชาติที่เข้าร่วมการประชุม[1]

รายนามประธานประเทศลาว[แก้]

 1. เจ้าสุภานุวงศ์ (3 ธันวาคม พ.ศ. 2518 - 15 สิงหาคม พ.ศ. 2534)
 2. พูมี วงวิจิด (31 ตุลาคม พ.ศ. 2529 - 15 สิงหาคม พ.ศ. 2534) รักษาการแทนเจ้าสุภานุวงศ์
 3. ไกสอน พมวิหาน (15 สิงหาคม พ.ศ. 2534 - 21 พฤศจิกายน พ.ศ. 2535)
 4. หนูฮัก พูมสะหวัน (25 พฤศจิกายน พ.ศ. 2535 - 24 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2541)
 5. พลเอก คำไต สีพันดอน (24 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2541 - 8 มิถุนายน พ.ศ. 2549)
 6. พลโท จูมมะลี ไซยะสอน (8 มิถุนายน พ.ศ. 2549 - ปัจจุบัน)

อ้างอิง[แก้]

ดูเพิ่ม[แก้]