ธงชาติลาว

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี

ธงชาติลาว
ชื่ออื่น ธงดวงเดือน
การใช้ ธงชาติและธงชาติประจำเรือ Small vexillological symbol or pictogram in black and white showing the different uses of the flag Small vexillological symbol or pictogram in black and white showing the different uses of the flag
สัดส่วนธง 2:3
ประกาศใช้ (1975-12-02) 2 ธันวาคม ค.ศ. 1975 (48 ปี)
ลักษณะ ธงสามแถบ สีแดง-น้ำเงิน-แดง แถบกลางกว้างเป็น 2 เท่าของแถบบนและแถบล่าง ภายในมีวงกลมสีขาว
ออกแบบโดย เจ้าเพชรราช รัตนวงศา
เจ้าสุภานุวงศ์
มหาสิลา วีระวงส์

ธงชาติลาว แบบปัจจุบันเริ่มใช้มาตั้งแต่ 2 ธันวาคม ค.ศ. 1975 ซึ่งเป็นวันสถาปนาประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว

ธงนี้มีชื่อเรียกในภาษาลาวว่า ธงดวงเดือน ได้รับการออกแบบขึ้นในช่วงสงครามโลกครั้งที่ 2 จากการร่วมออกแบบของสมาชิกขบวนการลาวอิสระ โดยมีเจ้าเพชรราช รัตนวงศา, เจ้าสุภานุวงศ์และมหาสิลา วีระวงส์ นักปราชญ์ผู้ยิ่งใหญ่ของชาวลาวเป็นผู้กันช่วยกันออกแบบ[1]

ธงนี้เป็นหนึ่งในธงของประเทศที่ปกครองด้วยรัฐบาลคอมมิวนิสต์ ที่ไม่มีสัญลักษณ์รูปค้อนเคียวของขบวนการคอมมิวนิสต์สากล

ความหมายของธงชาติลาว[แก้]

ลักษณะ​ของ​ธง​ชาติ​ลาว​

ทั้งนี้ธงชาติดวงเดือนยังมีลักษณะตามที่กำหนดไว้ใน รัฐธรรมนูญแห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว หมวดที่ 10 มาตราที่ 91 ดังนี้

"ธงชาติของสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว เป็นธงพื้นสีคราม, แถบแดง, และวงเดือนสีขาวอยู่กึ่งกลางของธงชาติ. ความกว้างของธงเท่ากับสองส่วนสามของความยาว, ความกว้างขอบแถบสีแดงแต่ละข้างเท่ากับกึ่งหนึ่งของแถบสีคราม และวงเดือนสีขาวกว้างเท่ากับสี่ส่วนห้าของความกว้างแถบสีคราม."[2]

ประวัติความเป็นมาของธงดวงเดือน[แก้]

ในอดีตช่วงปี ค.ศ. 1945 นั้น ภายหลังจากญี่ปุ่นยอมแพ้สงครามโลกครั้งที่ 2 แล้ว ขบวนการลาวอิสระได้เรียกร้องเอกราช ประกาศให้ประเทศลาวเป็นเอกราชจากฝรั่งเศสและประกาศจัดตั้งรัฐบาลลาวอิสระ โดยใช้ธงดวงเดือนนี้เป็นสัญลักษณ์ในการเคลื่อนไหวเรียกร้อง เมื่อได้มีการจัดตั้งรัฐบาลที่บริหารโดยเจ้าเพชรราช หรือ "รัฐบาลลาวอิสระ" ก็ได้ประกาศใช้ธงดวงเดือนอย่างเป็นทางการเป็นครั้งแรก

เมื่อ 6 เดือนให้หลังด้วยการสนับสนุนของสมเด็จพระเจ้าศรีสว่างวงศ์ที่ทรงนิยมฝรั่งเศสทำให้ฝรั่งเศสกลับเข้ามาปกครองลาวซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของอินโดจีนฝรั่งเศสและล้มรัฐบาลลาวอิสระลง (ได้ให้เอกราชแก่ลาวภายหลังในปี ค.ศ. 1955 ลาวจึงปกครองตนเองต้วยระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข) จึงได้ใช้ธงรูปช้างเอราวัณ 3 เศียรสีขาวยืนอยูบนแท่น 5 ชั้นภายใต้พระมหาเศวตฉัตร 9 ชั้น

ส่วนธงดวงเดือนก็ได้ถูกนำมาใช้เป็นสัญลักษณ์ของขบวนการปะเทดลาวแทน ซึ่งขบวนการนี้จัดตั้งโดยผู้นำขบวนการลาวอิสระส่วนหนึ่งที่นิยมแนวคิดทางการเมืองฝ่ายซ้าย ภายใต้การนำของเจ้าสุภานุวงศ์

เมื่อขบวนการปะเทดลาวเคลื่อนไหวปลดปล่อยลาว ล้มล้างรัฐบาลระบอบกษัตริย์ และจัดตั้งรัฐบาลพรรคคอมมิวนิสต์ปกครองประเทศสำเร็จ ธงนี้ก็ได้รับการยอมรับให้เป็นธงชาติของลาวอีกครั้ง ในฐานะสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวอย่างเป็นทางการในวันที่ 2 ธันวาคม ค.ศ. 1975

ประวัติการใช้ธงชาติลาว[แก้]

สมัยอาณาจักรล้านช้างเวียงจันทน์[แก้]

ธงชาติอาณาจักรล้านช้างเวียงจันทน์ (ค.ศ. 1707 - 1828)

ธงชาติลาวสมัยอาณาจักรล้านช้างเวียงจันทน์มีลักษณะเป็นธงสีเหลือง ที่ซ้ายบนสุดมีธงช้างเผือก ซึ่งเป็นธงชาติของสยามในปี พ.ศ. 2398 - 2459 ซึ่งขณะนั้นเวียงจันทน์ เป็นประเทศราชของสยาม

สมัยอาณาจักรล้านช้างจำปาศักดิ์[แก้]

ธงชาติลาวสมัยอาณาจักรล้านช้างจำปาศักดิ์

ธงชาติลาวในสมัยนี้มีลักษณะเป็นธงสีน้ำเงิน มีตรารูปสุนัขมีปีก ซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของอาณาจักรล้านช้างจำปาศักดิ์ ภายใต้มหาเศวตฉัตร 7 ชั้น ด้านล่างมีแผ่นสี่เหลี่ยมและฐานบัวรองรับ

ธงชาติลาวสมัยพระราชอาณาจักรลาว[แก้]

ธงชาติลาว (ค.ศ. 1952-ค.ศ. 1975)

ธงชาติลาวสมัยพระราชอาณาจักรมีลักษณะเป็นธงรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าสีแดง มีรูปช้างเอราวัณ 3 เศียรสีขาวยืนอยูบนแท่น 5 ชั้นภายใต้พระมหาเศวตฉัตร 9 ชั้น ธงนี้ใช้เป็นธงชาติลาวในช่วงปี ค.ศ. 1952 ถึง ค.ศ. 1975 ปัจจุบันนี้ขบวนการลาวฝ่ายขวานิยมกษัตริย์ยังใช้เป็นสัญลักษณ์ของการเคลื่อนไหวเพื่อฟื้นคืนระบอบกษัตริย์ในลาว และการคงอยู่ของรัฐบาลพระราชอาณาจักรลาวพลัดถิ่น

สัญลักษณ์ที่ปรากฏในธงชาติลาวสมัยพระราชอาณาจักรลาว มีความหมายดังต่อไปนี้

  • รูปช้างเอราวัณ 3 เศียร หมายถึง เอกภาพของชาติ อันเกิดจากการรวมราชอาณาจักรลาวล้านช้างในอดีต 3 อาณาจักร คือ ราชอาณาจักรล้านช้างหลวงพระบาง ราชอาณาจักรล้านช้างเวียงจันทน์ และราชอาณาจักรล้านช้างจำปาศักดิ์ เข้าเป็นราชอาณาจักรลาวเพียงหนึ่งเดียวภายใต้การปกครองของราชอาณาจักรล้านช้างร่มขาวหลวงพระบาง
  • รูปพระมหาเศวตฉัตร หมายถึง เขาพระสุเมรุอันเป็นศูนย์กลางของจักรวาลในศาสนาพุทธ
  • พื้นธงสีแดง หมายถึง เลือดของประชาชนลาว
  • ท่ายืนของช้างเอราวัณ หมายถึง กฎหมายของชาติ

สมัยฝรั่งเศสปกครอง[แก้]

ธงชาติลาวสมัยตกเป็นรัฐในอารักขาของฝรั่งเศส

ในสมัยที่ฝรั่งเศสปกครองลาวในฐานะอาณานิคมอยู่นั้น ธงนี้จะมีรูปธงชาติฝรั่งเศสขนาดเล็กอยู่ที่มุมธงด้านติดคันธงอยู่ด้วย เพื่อแสดงฐานะความเป็นเจ้าอาณานิคมและเป็นเมืองขึ้นของฝรั่งเศสที่มีต่อประเทศลาว และยังเป็นธงชาติของอาณาจักรหลวงพระบางอีกด้วย

บทความที่เกี่ยวข้อง[แก้]

อ้างอิง[แก้]

แหล่งข้อมูลอื่น[แก้]