บุญเสริม วิทยชำนาญกุล

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา
ศาสตราจารย์ ดร. บุญเสริม วิทยชำนาญกุล

ศาสตราจารย์ นายแพทย์ บุญเสริม วิทยชำนาญกุล เกิดวันที่ 26 ตุลาคม พ.ศ. 2493 ที่กรุงเทพมหานคร นักวิทยาศาสตร์ชาวไทย สาขากายวิภาคศาสตร์ และ ชีววิทยาระบบสืบพันธุ์ เป็นผู้บุกเบิกงานวิจัยเพื่อปรับปรุงและพัฒนาการเลี้ยงกุ้งกุลาดำในประเทศไทย โดยใช้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในการพัฒนาวิธีตรวจเชื้อและศึกษาหาวิธีป้องกันโรคไวรัสในกุ้งกุลาดำ จนได้รับรางวัล "กุ้งทองคำเกียรติยศ" จากชมรมผู้เลี้ยงกุ้งสุราษฎร์ธานี เป็นนักวิจัยในกลุ่มพัฒนาเทคโนโลยีเพื่ออุตสาหกรรมผลิตกุ้งกุลาดำ ที่ได้รับรางวัลนักเทคโนโลยีดีเด่น ของมูลนิธิส่งเสริมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในพระบรมราชูปถัมภ์ ประจำปี 2546 และรางวัลวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มูลนิธิโทเรเพื่อการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ประเทศไทย ประจำปี พ.ศ. 2543

ประวัติ[แก้]

การศึกษา[แก้]

ประวัติการทำงาน[แก้]

ตำแหน่งวิชาการ

ตำแหน่งบริหาร


ตำแหน่งในสมาคมและองค์กรต่างๆ

  • พ.ศ. 2536 - ได้รับเชิญให้เป็นที่ปรึกษางานวิจัยเกี่ยวกับกุ้ง ของบริษัทเจริญโภคภัณฑ์ จำกัด

เกียรติคุณและรางวัล[แก้]

  • พ.ศ. 2532-2535 - ได้รับรางวัลอนันทมหิดล (King Anatamahidol Award) สำหรับผู้อุทิศตนให้การสอนนักศึกษาแพทย์
  • พ.ศ. 2540 - รางวัลสภาวิจัยแห่งชาติ : รางวัลผลงานประดิษฐ์คิดค้น ของสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ รางวัลชมเชย ประเภททั่วไป จากผลงาน "ชิ้นส่วนชีวภาพกำซาบด้วยสารพลาสติก เพื่อการเรียนการสอนในทางการแพทย์"
  • พ.ศ. 2543 - รางวัลวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มูลนิธิโทเรเพื่อการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ประเทศไทย (คณะผู้วิจัยเรื่องกุ้งกุลาดำ)
  • พ.ศ. 2546 - รางวัลนักเทคโนโลยีดีเด่น ของมูลนิธิส่งเสริมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในพระบรมราชูปถัมภ์ (กลุ่มพัฒนาเทคโนโลยีเพื่ออุตสาหกรรมผลิตกุ้งกุลาดำ)
  • พ.ศ. 2563 - ได้รับพระราชทานเหรียญดุษฎีมาลา เข็มศิลปวิทยา ประจำปี 2562 สาขาวิทยาศาสตร์


ผลงานทางวิชาการที่สำคัญ[แก้]

  • ทำการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับการทำงานของระบบต่อมไร้ท่อ ต่อมไพเนียล
  • เป็นผู้บุกเบิกงานวิจัยด้านการกำซาบพลาสติกเข้าสู่ชิ้นส่วนอวัยวะมนุษย์ในประเทศไทย เพื่อผลิตอุปกรณ์ประกอบการเรียนการสอนวิชากายวิภาคศาสตร์ ซึ่งเป็นประโยชน์ต่อนักศึกษาแพทย์และวิทยาศาสตร์การแพทย์สาขาต่างๆ และเป็นหัวหน้าโครงการศูนย์ผลิตชิ้นส่วนสมองกำซาบด้วยสารพลาสติก เพื่อผลิตชิ้นส่วนสมองกำซาบด้วยสารพลาสติกควบคู่กับสื่อการสอนแบบ CAI ของชิ้นส่วนสมอง ให้แก่โรงเรียนแพทย์ต่างๆ ทั่วประเทศ รวมทั้งเพื่อศึกษาวิจัยด้านกายวิภาคศาสตร์ของสมองของคนไทย
  • เป็นผู้บุกเบิกงานวิจัยเพื่อปรับปรุงและพัฒนาการเลี้ยงกุ้งกุลาดำในประเทศไทย การพัฒนาวิธีตรวจเชื้อและศึกษาหาวิธีป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสในกุ้งกุลาดำ โดยเฉพาะ โรคตัวแดงดวงขาว และโรคหัวเหลือง ที่ก่อให้เกิดความเสียหายในการเพาะเลี้ยงกุ้งกุลาดำในประเทศไทยเป็นอันมาก

เครื่องราชอิสริยาภรณ์[แก้]