มนตรี จุฬาวัฒนฑล

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
ศาสตราจารย์ ดร.มนตรี จุฬาวัฒนฑล
Montri.jpg
เกิด28 กรกฎาคม พ.ศ. 2485 (80 ปี)
สัญชาติไทย
อาชีพ1) ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน) กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
2) ประธานสาขาวิทยาศาสตร์เคมีและเภสัช สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ
มีชื่อเสียงจาก1) นักวิจัยที่มีผลงานทางด้านชีวเคมีของระบบสืบพันธุ์เพศชาย
2) ผู้เชี่ยวชาญด้านนโยบายและการบริหารจัดการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ศาสตราจารย์เกียรติคุณ มนตรี จุฬาวัฒนฑล (28 กรกฎาคม 2485 - ) นักวิจัยที่มีผลงานทางด้านชีวเคมีของระบบสืบพันธุ์เพศชาย, ชีวเคมีจากพืช, เลคติน และมันสำปะหลัง เป็นผู้เชี่ยวชาญด้านนโยบายและการบริหารจัดการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ปัจจุบันดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน) กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และประธานสาขาวิทยาศาสตร์เคมีและเภสัช สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ

การศึกษา[แก้]

การทำงาน[แก้]

หน้าที่การงานในปัจจุบัน[แก้]


ตำแหน่งในสมาคมและองค์กรต่างๆ[แก้]

 • พ.ศ. 2520-2522 - กรรมการ WHO Steering Committee of the Task Force on Method for the Regulation of Male Fertility
 • พ.ศ. 2525-252 - ประธานสาขาชีวเคมี สมาคมวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทยฯ
 • พ.ศ. 2526 - เลขาธิการจัดการประชุมวิชาการ Third Congress of Federation of Asia Oceanian Biochemists (FAOB)
 • พ.ศ. 2527-2528 - ประธานจัดการประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วทท) ครั้งที่ 10-11
 • พ.ศ. 2529-2532 - ประธานคณะกรรมการพิจารณาทุน FAOB
 • พ.ศ. 2531-2533 - ผู้ช่วยผู้อำนวยการ สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (กพวท)
 • พ.ศ. 2533-2534 - รองผู้อำนวยการ กพวท
 • พ.ศ. 2535 - รองผู้อำนวยการ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช)
 • พ.ศ. 2537 - ที่ปรึกษาคณะกรรมการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของอาเซียน (ASEAN)
 • พ.ศ. 2537-2540 - นายกสมาคมวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์
 • พ.ศ. 2538-2541 - ประธานคณะทำงานด้านเทคโนโลยี มูลนิธิสถาบันพัฒนามันสำปะหลังแห่งประเทศไทย
 • พ.ศ. 2539-2540 - กรรมการ Steering Committee of Cassava Biotechnology Networ
 • พ.ศ. 2539-2548 - อ.ก.พ. วิสามัญเกี่ยวกับการปรับปรุงส่วนราชการและการกำหนดตำแหน่ง สำนักงานข้าราชการพลเรือน
 • พ.ศ. 2540-2541 - ผู้อำนวยการ สำนักงานโครงการพิเศษเพื่อการปฏิรูปการฝึกหัดครู พัฒนาครู และบุคลาการทางการศึกษา
 • พ.ศ. 2540-2542 - เลขาธิการ บัณฑิตยสภาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (บวท)
 • พ.ศ. 2541-2543 - ประธาน อ.ก.ค. เฉพาะกิจด้านการประกันคุณภาพครู
 • พ.ศ. 2541-2544 - กรรมการบริหารศูนย์คาดการณ์เทคโนโลยีเอเปค สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
 • พ.ศ. 2541-2544 - ผู้อำนวยการหลักสูตร การจัดการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยมหิดล
 • พ.ศ. 2542-ปัจจุบัน - รองประธาน มูลนิธิบัณฑิตยสภาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (บวท)
 • พ.ศ. 2542-2543 - ที่ปรึกษาคณะทำงานเกี่ยวกับระบบการสรรหาครูและบุคลากรทางการศึกษา
 • พ.ศ. 2542-2543 - ที่ปรึกษาคณะทำงานเกี่ยวกับระบบการประกันคุณภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา
 • พ.ศ. 2542-2544 - กรรมการบริหารสมาคมวิทยาศาสตร์แห่งแปซิฟิค (Pacific Science Association)
 • พ.ศ. 2542-2544 - คณะทำงานปฏิรูปด้านการเรียนการสอนระดับอุดมศึกษา ทบวงมหาวิทยาลัย
 • พ.ศ. 2543-2544 - ที่ปรึกษาในคณะกรรมการกำหนดมาตรฐานหลักสูตรผลิตครู กระทรวงศึกษาธิการ
 • พ.ศ. 2543-2544 - คณะทำงานติดตามและประเมินผลงานวิจัยทางวิชาการโครงการวิจัย สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ
 • พ.ศ. 2543-ปัจจุบัน - ประธานคณะอนุกรรมการวิชาการของคณะกรรมการฝ่ายวิทยาศาสตร์ คณะกรรมการแห่งชาติว่าด้วยการศึกษา วิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ องค์การสัมพันธ์ต่างประเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
 • พ.ศ. 2543-2544 - ประธานสภาวิทยาศาสตร์แห่งเอเชีย (Science Council of Asia)
 • พ.ศ. 2543-2545 - ที่ปรึกษาในการจัดทำนโยบายและกลยุทธ์ของคณะกรรมการอาเซียนว่าด้วยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (ASEAN COST)
 • พ.ศ. 2544-2547 - ประธานอำนวยการ สถาบันคีนันแห่งเอเชีย
 • พ.ศ. 2545-ปัจจุบัน - ประธานคณะกรรมการพิจารณาเรื่องตำแหน่งว่าง และรางวัลด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีขององค์การศึกษาฯ สหประชาชาติ (UNESCO)
 • พ.ศ. 2546-ปัจจุบัน - กรรมการคณะกรรมการสภาวิจัยแห่งชาติ สาขาวิทยาศาสตร์เคมีและเภสัช
 • พ.ศ. 2546-2548 - ประธานคณะอนุกรรมการพัฒนาบุคลากร สำนักงานพัฒนาวิจัยการเกษตร (สวก) กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
 • พ.ศ. 2547-ปัจจุบัน - อาจารย์พิเศษ FIBO มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
 • พ.ศ. 2547-2548 - กรรมการโครงการหน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจในสถาบันอุดมศึกษา สำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ
 • พ.ศ. 2548 - ผู้อำนวยการ สำนักงานประสานงานหน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจในสถาบันอุดมศึกษา (UBICO) สำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา

เกียรติคุณและรางวัล[แก้]

 • พ.ศ. 2520 - รางวัลมหาวิทยาลัยมหิดล ประเภทวิจัย
 • พ.ศ. 2539 - รางวัลวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มูลนิธิโทเรเพื่อการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ประเทศไทย
 • พ.ศ. 2539 - รางวัลทุนนักวิจัยอาวุโส สวทช
 • พ.ศ. 2540 - รางวัลบุคคลผู้ทำคุณประโยชน์ต่อเยาวชน สาขาการศึกษาและวิชาการ สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมและประสานงานเยาวชนแห่งชาติ สำนักนายกรัฐมนตรี

ผลงานด้านการวิจัย[แก้]

ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร.มนตรี จุฬาวัฒนฑล ทำงานวิจัยด้านชีวเคมีของระบบสืบพันธุ์เพศชายที่ช่วยชี้นำการคุมกำเนิดวิธีใหม่ และเทคโนโลยีชีวภาพของการสืบพันธุ์ งานวิจัยเกี่ยวกับเลคติน ที่มีคุณค่าต่อการประยุกต์ในทางการแพทย์และการเกษตร ผลงานวิจัยเกี่ยวกับชีวเคมีของมันสำปะหลัง โดยค้นพบตัวยับยั้งที่ช่วยควบคุมปริมาณลินามารินซึ่งเป็นต้นเหตุของพิษไซยาไนด์ในมันสำปะหลัง โดยมีบทความที่ตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ จำนวน 57 เรื่อง ตำราและบทความวิชาการ 9 เรื่อง เป็นผู้แต่งตำรา "ชีวเคมี" "วิถีเมตาบอลิสม" และ "เมตาบอลิสม" ได้รับการนิยมใช้แพร่หลายในมหาวิทยาลัยทั่วประเทศ

กิจกรรมและโครงการเพื่อสังคมอื่นๆ[แก้]

 • พ.ศ. 2536-2540 - ประธานอนุกรรมการจัดส่งเยาวชนไปแข่งขันคณิตศาสตร์-วิทยาศาสตร์โอลิมปิกนานาชาติ
 • พ.ศ. 2536-2542 - รายการวิทยุ "วิทยาศาสตร์ใกล้ตัว" สถานีวิทยุแห่งประเทศไทย คลื่นเอฟ เอ็ม 92.5 เม็กกะเฮิร์ทซ์
 • พ.ศ. 2537-2538 - อนุกรรมการคณะกรรมการจัดทำแผนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม
 • พ.ศ. 2538-2539 - โครงการศึกษาระบบบริหารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของรัฐ ในระบบแผนพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 8 (พ.ศ. 2540-2544) (ตามความต้องการของสำนักงานข้าราชการพลเรือน)
 • พ.ศ. 2541-2542 - โครงการความสำคัญของวิทยาศาสตร์และงานวิจัยพื้นฐานต่ออนาคตของประเทศไทย สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
 • พ.ศ. 2542 - โครงการศึกษาแนวทางปฏิบัติในการพัฒนาความสามารถด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ให้เกิดคุณประโยชน์ต่อโครงการขนาดใหญ่ (Mega Project) สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย
 • พ.ศ. 2542 - นโยบายการผลิตและการพัฒนาครู เสนอต่อสำนักงานคณะกรรมการศึกษาแห่งชาติ สำนักนายกรัฐมนตรี
 • พ.ศ. 2542 - ประธานการจัดทำคู่มือหลักเกณฑ์ของวิธีการวิเคราะห์ตรวจสอบโครงการวิจัยของส่วนราชการ และรัฐวิสาหกิจต่างๆ ที่เสนอของบประมาณประจำปี ตามมติคณะรัฐมนตรี สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ
 • พ.ศ. 2542 - ประธานการจัดทำคู่มือหลักเกณฑ์ของวิธีการวิเคราะห์ตรวจสอบและการติดตามประเมินผล ของส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจต่างๆ ที่เสนอของบประมาณประจำปี ตามมติคณะรัฐมนตรี สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ
 • พ.ศ. 2543 - รายงานเรื่อง "วิทยาศาสตร์ชีวภาพ" ภายใต้โครงการ "วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีไทย: อดีต ปัจจุบัน อนาคต" มูลนิธิบัณฑิตยสภาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
 • พ.ศ. 2543 - โครงการศึกษาเพื่อวางแผนงานวิจัยเพื่อการพัฒนาการเกษตร สำนักงานพัฒนางานวิจัยการเกษตร สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (สนับสนุนโดยเงินกู้จากธนาคารพัฒนาเอเชีย)
 • พ.ศ. 2544 - โครงการศึกษาผลงานวิจัยเพื่อจัดทำรายงานผลการวิจัย ประจำปี 2543 (มกราคม) สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ
 • พ.ศ. 2544 - โครงการจัดทำนโยบายและแนวทางการวิจัยของชาติ ฉบับที่ 6 (พ.ศ. 2545-2549) สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ
 • พ.ศ. 2546 -โครงการประเมินผลการดำเนินงานของหน่วยปฏิบัติการวิจัย เสนอต่อศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีแห่งชาติ สวทช
 • พ.ศ. 2547-2548 - โครงการการศึกษาสถานภาพและการจัดลำดับความสำคัญของโครงการวิจัย ด้านวิทยาศาสตร์เคมีและเภสัชที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. 2548-2550) สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ
 • พ.ศ. 2548 - โครงการวิจัยเพื่อจัดทำแผนแม่บทและเป้าหมายรายทางของการพัฒนาหน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจ ในสถาบันอุดมศึกษาระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2549-2544) สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ

เครื่องราชอิสริยาภรณ์[แก้]

อ้างอิง[แก้]

 1. http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2527/D/044/976.PDF
 2. ราชกิจจานุเบกษา, ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์, เล่ม ๑๑๑ ตอนที่ ๒๑ ข หน้า ๓, ๓ ธันวาคม ๒๕๓๗
 3. ราชกิจจานุเบกษา, ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์, เล่ม ๑๐๘ ตอนที่ ๒๐๘ ง ฉบับพิเศษ หน้า ๙, ๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๓๔
 4. ราชกิจจานุเบกษา, ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเหรียญจักรมาลาและเหรียญจักรพรรดิมาลา, เล่ม ๑๑๘ ตอนที่ ๔ ข หน้า ๓๑๑, ๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๔๔