ผลต่างระหว่างรุ่นของ "คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ"

ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา
 
== ผู้บริหารปัจจุบันของคณะนิเทศศาสตร์ ==
 
* '''คณบดีคณะนิเทศศาสตร์''' ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธีรพล ภูรัต
<br clear="all"/>
* '''รองคณบดีคณะนิเทศศาสตร์''' ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พรพรหม ชมงาม
{| class="toccolours" width=100%
* '''ผู้ช่วยคณบดีคณะนิเทศศาสตร์''' อาจารย์เกียรติศักดิ์ วัฒนศักดิ์
|-
* '''ผู้ช่วยคณบดีคณะนิเทศศาสตร์''' อาจารย์สุนทรี ผลวิวัฒน์
! style="background: darkblue; color: white; "| ผู้บริหารคณนิเทศศาสตร์ชุดปัจจุบัน
* '''หัวหน้าภาควิชาการประชาสัมพันธ์''' อาจารย์กิจชัย ชัยนาคอนันต์
|-
* '''หัวหน้าภาควิชาวารสารศาสตร์''' อาจารย์ตรีพล เกิดนาค
|valign="top" style="background: #E0FFFF" | '''ที่ปรึกษาคณบดี'''
* '''หัวหน้าภาควิชาการโฆษณา''' อาจารย์สภารัตน์ ฟองมาศ
|valign="top" style="background: #E0FFFF" | '''ผศ.ดร. ธีรพล ภูรัต'''
* '''หัวหน้าภาควิชาศิลปะการแสดง''' ดร.วรรณ์ขวัญ พลจันทร์
* นศ.บ. (การโฆษณา) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
* '''หัวหน้าภาควิชาวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์''' อาจารย์กุลเชษฐ์ เล็กประยูร
*M.A. (Advertising), University of Texas at Austin, U.S.A.
* '''หัวหน้าภาควิชาการสื่อสารแบรนด์''' ผู้ช่วยศาสตราจารย์เสริมยศ ธรรมรักษ์
*ปร.ด. (สื่อสารมวลชน) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
* '''หัวหน้าภาควิชาภาพยนตร์''' อาจารย์ปนิญญา ภักษา
*ป.บัณฑิต (การวิจัยทางสังคม) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
|-
|valign="top" style="background: #ADD8E6" | '''คณบดีคณะนิเทศศาสตร์'''
|valign="top" style="background: #ADD8E6" | '''ดร. พีรยา หาญพงศ์พันธุ์'''
* นศ.บ. (International Program) มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
*M.A. Ball State University
*PhD. University of Iowa
|-
|valign="top" style="background: #E0FFFF" | '''รองคณบดีด้านบริหาร'''
|valign="top" style="background: #E0FFFF" | '''อาจารย์ สุนทรี ผลวิวัฒน์'''
* นศ.บ. (การโฆษณา) มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
* นศ.ม. (นิเทศศาสตร์) มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
|-
|valign="top" style="background: #ADD8E6" | '''รองคณบดีด้านวิชาการและวิจัย'''
|valign="top" style="background: #ADD8E6" | '''ผศ.ดร. บุบผา เมฆศรีทองคำ)'''
* ว.บ. (หนังสือพิมพ์และสิ่งพิมพ์) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
* ว.ม. (การสื่อสารมวลชน) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
* ค.ม. (การวิจัยทางการศึกษา) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
* ประกาศนียบัตรการวิจัยทางสังคม มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
* กศ.ด. (การวิจัยและพัฒนาหลักสูตร) มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
|-
|valign="top" style="background: #E0FFFF" | '''รองคณบดีด้านกิจการนักศึกษษ '''
*|valign="top" style="background: #E0FFFF" | '''ผู้ช่วยคณบดีคณะนิเทศศาสตร์''' อาจารย์ เกียรติศักดิ์ วัฒนศักดิ์ '''
* นศ.บ. (การโฆษณา) มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
* บธ.ม. (การจัดการ) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
* นศ.ม. (การโฆษณา) มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
|-
|valign="top" style="background: #ADD8E6" | ''' ผู้ช่วยคณบดี'''
|valign="top" style="background: #ADD8E6" | '''อาจารย์ วรารัตน์ ทักษิณวราจาร'''
* นศ.บ. จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
|-
|valign="top" style="background: #E0FFFF " | '''ผู้ช่วยคณบดี'''
|valign="top" style="background: #E0FFFF " | '''อาจารย์ กุลเชษฐ์ เล็กประยูร'''
* นศ.บ. (วิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์) มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
* นศ.ม. (การสื่อสารมวลชน) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
|-
*|valign="top" style="background: #ADD8E6" | ''' หัวหน้าภาควิชาการประชาสัมพันธ์''' อาจารย์กิจชัย ชัยนาคอนันต์
|valign="top" style="background: #ADD8E6" | '''อาจารย์ กิจชัย ชัยนาคอนันต์'''
* นศ.บ. (การประชาสัมพันธ์) เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
* ว.ม. (วารสารศาสตร์) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
|-
*|valign="top" style="background: #E0FFFF " | '''หัวหน้าภาควิชาวารสารศาสตร์''' อาจารย์ตรีพล เกิดนาค
|valign="top" style="background: #E0FFFF " | '''อาจารย์ ตรีพล เกิดนาค'''
* ศศ.บ. (สื่อสารมวลชน) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
* M.A. (Mass Communication) California State University at Northbridge
|-
*|valign="top" style="background: #ADD8E6" | '''หัวหน้าภาควิชาการโฆษณา''' อาจารย์สภารัตน์ ฟองมาศ
|valign="top" style="background: #ADD8E6" | '''อาจารย์ สุมาลี เล็กประยูร'''
* นศ.บ. (การโฆษณา) มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
* บธ.บ. (การตลาด) มหาวิทยาลัยรามคำแหง
* นศ.ม. (การโฆษณา) เกียรตินิยมเหรียญทอง มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
|-
|valign="top" style="background: #E0FFFF " | '''หัวหน้าภาควิชาศิลปการแสดง'''
|valign="top" style="background: #E0FFFF " | '''ผศ. พรรณศักดิ์ สุขี '''
* อ.บ. (ศิลปการละคร) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
* M.A. (Drama and Theatrical Production) University of Pittsburgh)
|-
*|valign="top" style="background: #ADD8E6" | '''หัวหน้าภาควิชาวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์''' อาจารย์กุลเชษฐ์ เล็กประยูร
|valign="top" style="background: #ADD8E6" | '''อาจารย์ อัฏฐ์ กู้พงษ์ศักดิ์'''
* นศ.บ. (วิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์) มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
* นศ.ม. เกียรตินิยมเหรียญทอง มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
|-
*|valign="top" style="background: #E0FFFF " | '''หัวหน้าภาควิชาภาพยนตร์''' อาจารย์ปนิญญา ภักษา
|valign="top" style="background: #E0FFFF " | '''อาจารย์ ปนิญญา ภักษา'''
* นศ.บ. (ศิลปะการแสดง) มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
* MFT (Film and Television) Bond University, QLD Australia
* Certificate IV in Graphic Design (AQF) KvB Institute of Technology
|-
|valign="top" style="background: #ADD8E6" | '''หัวหน้าภาควิชารสื่อสารแบรนด์'''
|valign="top" style="background: #ADD8E6" | '''ผศ. เสริมยศ ธรรมรักษ์'''
* นศ.บ. (การโฆษณา) เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
* นศ.ม. (การโฆษณา) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
|-
 
|}
 
== หน่วยงานและหลักสูตร ==
ผู้ใช้นิรนาม

รายการนำทางไซต์