ผลต่างระหว่างรุ่นของ "คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ"

ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา
หัวหน้าภาควิชาการประชาสัมพันธ์ อาจารย์กิจชัย ชัยนาคอนันต์
 
หัวหน้าภาควิชาวารสารศาสตร์ อาจารย์ญาณินี เพชรานันท์ตรีพล เกิดนาค
 
หัวหน้าภาควิชาการโฆษณา อาจารย์สภารัตน์ ฟองมาศ
หัวหน้าภาควิชาวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ อาจารย์กุลเชษฐ์ เล็กประยูร
 
หัวหน้าภาควิชาการสื่อสารแบรนด์ อาจารย์กนกพรผู้ช่วยศาสตราจารย์เสริมยศ เพ็ญนารถ ธรรมรักษ์
 
หัวหน้าภาควิชาภาพยนตร์ อาจารย์ปนิญญา ภักษา
ผู้ใช้นิรนาม

รายการนำทางไซต์