ผลต่างระหว่างรุ่นของ "คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ"

ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา
เปิดสอนใน '''สาขาวิชาการผลิตภาพยนตร์ สาขาวิชาการบริหารงานภาพยนตร์ และสาขาวิชาภาพยนตร์ศึกษา''' ผลิตบุคลากรรุ่นใหม่ที่มีไฟในการสร้างสรรค์ พร้อมที่จะพัฒนาอุตสาหกรรมภาพยนตร์ไทยให้ก้าวไปสู่เวทีสากล ภาควิชาภาพยนตร์ คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ จึงจัดหลักสูตรการเรียนการสอนที่เน้นความเชี่ยวชาญใน 3 ด้าน คือ
#การผลิตภาพยนตร์ มุ่งเน้นกระบวนการผลิต การเขียนบท การกำกับภาพยนตร์ การถ่ายทำ การกำกับศิลป์ และกระบวนการหลังการถ่ายทำ
#การบริหารงานภาพยนตร์ มุ่งเน้นการดำเนินธุรกิจ การจัดการดำเนินงานสร้างภาพยนตร์ และการบริหารงานในอุตสาหกรรมภาพยนตร์ ตลอดจนการจัดเทศกาลภาพยนตร์นานาชาติ
#ภาพยนตร์ศึกษา มุ่งเน้นการวิเคราะห์วิจารณ์ภาพยนตร์ การศึกษาภาพยนตร์ในฐานะสื่อที่มีอิทธิพลต่อสังคมโลก
นอกจากนี้ภาควิชาฯ มุ่งสร้างผลงานภาพยนตร์ที่มีเอกลักษณ์และคุณภาพทางด้านบทภาพยนตร์ การแสดง และการกำกับการแสดง เพื่อเป็นเวทีให้นักศึกษา ได้ฝึกฝนทักษะทั้งด้านการผลิต การบริหารจัดการ และการวิเคราะห์วิจารณ์ เพื่อรองรับความต้องการระดับมาตรฐานอุตสาหกรรมภาพยนตร์
ผู้ใช้นิรนาม

รายการนำทางไซต์