ธรรมนูญการปกครองราชอาณาจักร พุทธศักราช 2515

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
Jump to navigation Jump to search
ธรรมนูญการปกครองราชอาณาจักร พุทธศักราช 2515
ข้อมูลทั่วไป
ผู้ลงนาม พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช สยามินทราธิราช บรมนาถบพิตร
วันลงนาม 15 ธันวาคม พ.ศ. 2515
ผู้ลงนามรับรอง จอมพล ถนอม กิตติขจร
(หัวหน้าคณะปฏิวัติ)
วันลงนามรับรอง 15 ธันวาคม พ.ศ. 2515
วันประกาศ 15 ธันวาคม พ.ศ. 2515
(ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๘๙/ตอนที่ ๑๙๒/หน้า ๑/๑๕ ธันวาคม ๒๕๑๕)
ท้องที่ใช้ ไทย ราชอาณาจักรไทย

ธรรมนูญการปกครองราชอาณาจักร พุทธศักราช 2515 เป็น รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ฉบับที่ 9 ซึ่งได้ประกาศใช้ใน ราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 15 ธันวาคม พ.ศ. 2515 ภายหลังจาก การปฏิวัติยึดอำนาจตัวเองของ จอมพลถนอม กิตติขจร เมื่อวันที่ 17 พฤศจิกายน พ.ศ. 2514 เป็นผลสำเร็จโดยจอมพลถนอมเป็นผู้รับสนอง พระบรมราชโองการ

ซึ่งในธรรมนูญฉบับนี้มีจำนวนทั้งสิ้น 23 มาตราและธรรมนูญฉบับนี้ได้นำมาตรา 17 สมัย จอมพลสฤษดิ์ ธนะรัชต์ ซึ่งให้อำนาจบริหาร,นิติบัญญัติและตุลาการกลับมาใช้