ธรรมนูญการปกครองราชอาณาจักร พุทธศักราช 2515

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
ธรรมนูญการปกครองราชอาณาจักร
พุทธศักราช 2515
ข้อมูลทั่วไป
ผู้ลงนามพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร
วันลงนาม15 ธันวาคม พ.ศ. 2515
ผู้ลงนามรับรองจอมพล ถนอม กิตติขจร
(หัวหน้าคณะปฏิวัติ)
วันลงนามรับรอง15 ธันวาคม พ.ศ. 2515
วันประกาศ15 ธันวาคม พ.ศ. 2515
(ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๘๙/ตอนที่ ๑๙๒/หน้า ๑/๑๕ ธันวาคม ๒๕๑๕)
ท้องที่ใช้ไทย ราชอาณาจักรไทย

ธรรมนูญการปกครองราชอาณาจักร พุทธศักราช 2515 เป็น รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ฉบับที่ 9 ซึ่งได้ประกาศใช้ใน ราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 15 ธันวาคม พ.ศ. 2515 ภายหลังจาก การปฏิวัติยึดอำนาจตัวเองของ จอมพลถนอม กิตติขจร เมื่อวันที่ 17 พฤศจิกายน พ.ศ. 2514 เป็นผลสำเร็จโดยจอมพลถนอมเป็นผู้รับสนอง พระบรมราชโองการ

ซึ่งในธรรมนูญฉบับนี้มีจำนวนทั้งสิ้น 23 มาตราและธรรมนูญฉบับนี้ได้นำมาตรา 17 สมัย จอมพลสฤษดิ์ ธนะรัชต์ ซึ่งให้อำนาจบริหาร,นิติบัญญัติและตุลาการกลับมาใช้