ธรรมนูญการปกครองราชอาณาจักร พุทธศักราช 2520

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
ไบยังการนำทาง ไปยังการค้นหา
ธรรมนูญการปกครองราชอาณาจักร พุทธศักราช 2520
ข้อมูลทั่วไป
ผู้ลงนาม พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช สยามินทราธิราช บรมนาถบพิตร
วันลงนาม 9 พฤศจิกายน พ.ศ. 2520
ผู้ลงนามรับรอง พลเรือเอก สงัด ชลออยู่
(หัวหน้าคณะปฏิรูปการปกครองแผ่นดิน)
วันลงนามรับรอง 9 พฤศจิกายน พ.ศ. 2520
วันประกาศ 9 พฤศจิกายน พ.ศ. 2520
(ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๙๔/ตอนที่ ๑๑๑/หน้า ๑/๙ พฤศจิกายน ๒๕๒๐)
ท้องที่ใช้ ไทย ราชอาณาจักรไทย

ธรรมนูญการปกครองราชอาณาจักร พุทธศักราช 2520 เป็น รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ฉบับที่ 12 ได้ประกาศใช้ใน ราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 9 พฤศจิกายน พ.ศ. 2520 ภายหลังจากการ ปฏิวัติยึดอำนาจจากรัฐบาลนาย ธานินทร์ กรัยวิเชียร โดย พลเรือเอก สงัด ชลออยู่ หัวหน้า คณะปฏิรูปการปกครองแผ่นดิน และ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม เมื่อวันที่ 20 ตุลาคม พ.ศ. 2520 เป็นผลสำเร็จซึ่งหลังจากนั้น อีก 2 วันคือวันที่ 11 พฤศจิกายน พ.ศ. 2520 พลเอก เกรียงศักดิ์ ชมะนันทน์ เลขาธิการ คณะปฏิรูปการปกครองแผ่นดิน และ ผู้บัญชาการทหารสูงสุด ได้รับการแต่งตั้ง เป็น นายกรัฐมนตรี

ธรรมนูญฉบับนี้ได้บัญญัติไว้ทั้งสิ้น 32 มาตราและได้นำรัฐธรรมนูญมาตรา 17 สมัยจอมพลสฤษดิ์กลับมาใช้