ธรรมนูญการปกครองราชอาณาจักร พุทธศักราช 2534

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา
ธรรมนูญการปกครองราชอาณาจักร พุทธศักราช 2534
ข้อมูลทั่วไป
ผู้ตรา คณะรักษาความสงบเรียบร้อยแห่งชาติ
ผู้ลงนาม พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช สยามินทราธิราช บรมนาถบพิตร
วันลงนาม 1 มีนาคม 2534
ผู้ลงนามรับรอง พลเอก สุนทร คงสมพงษ์
(หัวหน้าคณะรักษาความสงบเรียบร้อยแห่งชาติ)
วันลงนามรับรอง 1 มีนาคม 2534
วันประกาศ 1 มีนาคม 2534
(ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๐๘/ตอนที่ ๔๐/หน้า ๑/๑ มีนาคม ๒๕๓๔)
วันเริ่มใช้ 1 มีนาคม 2534
ท้องที่ใช้ ไทย ราชอาณาจักรไทย
การร่าง
ชื่อร่าง ธรรมนูญการปกครองราชอาณาจักร พุทธศักราช 2534
การยกเลิก
ประกาศใช้ รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2534
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

ธรรมนูญการปกครองราชอาณาจักร พุทธศักราช 2534 รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ฉบับที่ 14 ประกาศใช้เมื่อวันที่ 1 มีนาคม 2534 โดยมีพลเอก สุนทร คงสมพงษ์ หัวหน้า คณะรักษาความสงบเรียบร้อยแห่งชาติ เป็นผู้รับสนองพระบรมราชโองการซึ่งธรรมนูญฉบับนี้มีทั้งสิ้น 33 มาตรา

ปัจจุบันธรรมนูญฉบับนี้ได้สิ้นสุดลงแล้วเมิ่อมีการประกาศใช้ รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2534

ประวัติ[แก้]

หลังจากการรัฐประหารเมื่อวันเสาร์ที่ 23 กุมภาพันธ์ 2534 คณะรักษาความสงบเรียบร้อยแห่งชาติ ได้ประกาศยกเลิก รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2521ที่ได้ประกาศใช้มายาวนานถึง 13 ปีและได้ประกาศใช้ธรรมนูญฉบับนี้แทนโดยมาตราที สำคัญมีดังนี้

มาตรา 7 ได้กำหนดให้มี สภานิติบัญญัติแห่งชาติ โดยให้มีสมาชิกได้ไม่เกิน 300คนทำหน้าที่พิจารณาร่างกฎหมายฉบับต่างๆรวมถึงทำหน้าที่ร่างรัฐธรรมนูญฉบับถาวร

มาตรา 18 ได้กำหนดให้คณะรักษาความสงบเรียบร้อยแห่งชาติแปรสภาพเป็น สภารักษาความสงบเรียบร้อยแห่งชาติ และให้หัวหน้าคณะรักษาความสงบเรียบร้อยแห่งชาติเป็นประธานสภาและมีสมาชิกได้ไม่เกิน 15 คน

มาตรา 27 ได้มอบอำนาจแบบเบ็ดเสร็จเด็ดขาดแก่ประธานสภารักษาความสงบเรียบร้อยแห่งชาติ

สิ้นสุดลง[แก้]

ธรรมนูญฉบับนี้ได้สิ้นสุดลงแล้วเมื่อมีการประกาศใช้ รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2534 เมื่อวันที่ 9 ธันวาคม 2534