คณะองคมนตรีไทย

หน้าถูกกึ่งป้องกัน
จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี

คณะองคมนตรีไทย
ตราประจำคณะองคมนตรีไทย
ภาพรวมหน่วยงาน
ก่อตั้ง8 พฤษภาคม พ.ศ. 2417
เขตอำนาจไทย
สำนักงานใหญ่สำนักงานองคมนตรี เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร
ฝ่ายบริหารหน่วยงาน
เว็บไซต์คณะองคมนตรีไทย

คณะองคมนตรี เป็นคณะที่ปรึกษาของพระมหากษัตริย์ที่ได้รับการแต่งตั้ง ตามที่รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยกำหนดให้ต้องมีสมาชิกไม่เกินสิบแปดคน นำโดยประธานองคมนตรีซึ่งปัจจุบันดำรงตำแหน่งโดยอดีตนายกรัฐมนตรี พลเอกสุรยุทธ์ จุลานนท์ ตั้งแต่วันที่ 27 พฤษภาคม พ.ศ. 2562 ภายหลังจากที่พลเอกเปรม ติณสูลานนท์ ถึงแก่อสัญกรรม โดยพระมหากษัตริย์มีพระราชวินิจฉัยแต่เพียงผู้เดียวในการแต่งตั้งองคมนตรีทั้งหมด สำนักงานองคมนตรีอยู่ที่ทำเนียบองคมนตรี เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร[1]

ในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา คณะองคมนตรีและประธานองคมนตรี ถูกกล่าวหาว่ายุ่งเกี่ยวกับการเมือง เนื่องมาจากการที่องคมนตรีมีความใกล้ชิดกับทหารโดยเฉพาะในช่วงการรัฐประหารในประเทศไทย พ.ศ. 2549[2] พลเอกเปรมได้รับการแต่งตั้งให้เป็นประธานองคมนตรีอีกครั้งโดยพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เมื่อวันศุกร์ที่ 2 ธันวาคม พ.ศ. 2559[3] หลังจากดำรงตำแหน่งผู้สำเร็จราชการแทนพระองค์ภายหลังการสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

ประวัติ

คำว่า "องคมนตรี" ในภาษาไทย เกิดขึ้นครั้งแรกในสมัยรัชกาลที่ 5 เมื่อพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงตั้งสภาขึ้น 2 สภา คือ สภาที่ปรึกษาราชการแผ่นดิน (Council of state) จำนวน 12 คน เมื่อวันที่ 8 พฤษภาคม พ.ศ. 2417 (ต่อมาเมื่อ พ.ศ. 2437 ได้ยกเลิกไปและจัดตั้ง รัฐมนตรีสภา ขึ้นแทน) และปรีวีเคาน์ซิล (Privy council) หรือ ที่ปฤกษาในพระองค์ จำนวน 49 คน เมื่อวันที่ 15 สิงหาคม พ.ศ. 2417 (ต่อมาเปลี่ยนชื่อเป็น องคมนตรีสภา)

ในสมัยรัชกาลที่ 6 พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงแต่งตั้งองคมนตรี จำนวน 40 คน ตั้งเป็น สภากรรมการองคมนตรี ทำหน้าที่พิจารณาร่างกฎหมาย ต่อมาได้โปรดเกล้าฯ แต่งตั้งองคมนตรี ขึ้นใหม่ทุกปีในวันที่ 4 เมษายน เนื่องในพระราชพิธีถือน้ำพระพิพัฒน์สัตยา เมื่อสิ้นรัชสมัยจึงมีองคมนตรีมากถึง 233 คน

ในสมัยรัชกาลที่ 7 พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงแต่งตั้งคณะที่ปรึกษาราชการแผ่นดินเป็น 3 องค์กร คือ อภิรัฐมนตรีสภา เสนาบดีสภา และสภากรรมการองคมนตรี โดยอภิรัฐมนตรีสภาก่อตั้งเมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน พ.ศ. 2468 เทียบเท่าได้กับสภาที่ปรึกษาราชการแผ่นดินในรัชกาลที่ 5 ประกอบด้วยพระบรมวงศานุวงศ์ชั้นผู้ใหญ่จำนวน 5 พระองค์ ซึ่งทรงเคยรับราชการตำแหน่งสำคัญในรัชกาลที่ 5 ประกอบด้วย

ต่อมาเมื่อมีการปฏิวัติสยาม พ.ศ. 2475เปลี่ยนแปลงการปกครองจากระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชย์ไปเป็นราชาธิปไตยภายใต้รัฐธรรมนูญ ในระยะแรกคณะราษฎรได้มีประกาศยกเลิกอภิรัฐมนตรีสภา และพระราชบัญญัติองคมนตรี เมื่อวันที่ 14 กรกฎาคม พ.ศ. 2475 และว่างเว้นมาเป็นเวลา 15 ปี จนกระทั่งในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราช 2490 จึงมีบทบัญญัติคล้ายคลึงกันโดยกำหนดให้มี "คณะอภิรัฐมนตรี" ทำหน้าที่นี้ ซึ่งเปลี่ยนชื่อเป็น "คณะองคมนตรี" ในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2492 และใช้มาตราบจนถึงปัจจุบัน

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 ระบุว่าเป็นคณะบุคคลที่พระมหากษัตริย์ทรงเลือกและทรงแต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิเป็นประธานองคมนตรีคนหนึ่ง และองคมนตรีอื่นอีกไม่เกิน 18 คนมีหน้าที่ถวายความเห็นต่อพระมหากษัตริย์ในพระราชกรณียกิจทั้งปวงที่พระมหากษัตริย์ทรงปรึกษา รวมทั้งปฏิบัติภารกิจตามที่พระมหากษัตริย์ทรงกำหนดหรือทรงมอบหมาย การเลือกและแต่งตั้งองคมนตรีหรือการให้องคมนตรีพ้นจากตำแหน่งให้เป็นไปตามพระราชอัธยาศัย โดยประธานรัฐสภาเป็นผู้รับสนองพระบรมราชโองการแต่งตั้งประธานองคมนตรี หรือให้ประธานองคมนตรีพ้นจากตำแหน่ง และประธานองคมนตรีเป็นผู้รับสนองพระบรมราชโองการแต่งตั้งองคมนตรี หรือให้องคมนตรีพ้นจากตำแหน่ง

องคมนตรีเป็นข้าราชการในพระองค์ ตามพระราชกฤษฎีกาจัดระเบียบราชการและการบริหารงานบุคคลของราชการในพระองค์ พ.ศ. 2560[4] และต้องไม่เป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร สมาชิกวุฒิสภา หรือดำรงตำแหน่งทางการเมืองอื่น ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ ผู้ดำรงตำแหน่งในองค์กรอิสระ ข้าราชการซึ่งมีตำแหน่งหรือเงินเดือนประจำ ข้าราชการในพระองค์ตำแหน่งอื่นนอกจากองคมนตรี พนักงานรัฐวิสาหกิจ เจ้าหน้าที่อื่นของรัฐ หรือสมาชิกหรือเจ้าหน้าที่ของพรรคการเมือง และต้องไม่แสดงการฝักใฝ่ในพรรคการเมืองใด ๆ ก่อนเข้ารับหน้าที่ องคมนตรีต้องถวายสัตย์ปฏิญาณต่อพระมหากษัตริย์ และพ้นจากตำแหน่งเมื่อตาย ลาออก หรือมีพระบรมราชโองการให้พ้นจากตำแหน่ง

คณะองคมนตรี จะทำการประชุมทุกสัปดาห์ ณ ทำเนียบองคมนตรี บริเวณพระราชอุทยานสราญรมย์ ใกล้พระบรมมหาราชวัง ด้านถนนสนามไชย โดยมีสำนักงานองคมนตรี ซึ่งเป็นส่วนราชการในพระองค์ คอยสนับสนุนภารกิจขององคมนตรีในการปฏิบัติหน้าที่ถวายพระมหากษัตริย์ และการอื่นตามพระราชอัธยาศัย

ในปี 2565 ไอลอว์รายงานว่าคณะองคมนตรีในขณะนั้นเป็นผู้มีบทบาทหลังรัฐประหารในประเทศไทย พ.ศ. 2557 6 คนจาก 17 คน โดยเคยมีตำแหน่งในคณะรักษาความสงบแห่งชาติและสภานิติบัญญัติแห่งชาติ[5]

คณะองคมนตรีชุดปัจจุบัน

ลำดับ รูป รายนาม วาระ ดำรงตำแหน่งที่สำคัญอื่น ๆ ประวัติการทำงาน
1. พลเอก สุรยุทธ์ จุลานนท์ 6 ธันวาคม พ.ศ. 2559 – ปัจจุบัน • กรรมการบริหารมูลนิธิอานันทมหิดล
• รองประธานกรรมการมูลนิธิโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช คนที่ 1
• กรรมการสภากาชาดไทย
• ประธานกรรมการมูลนิธิพระดาบส
• รองประธานกรรมการมูลนิธิรางวัลสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี
• กรรมการที่ปรึกษามูลนิธิพระราชวังพญาไท ในพระอุปถัมภ์ สมเด็จพระเจ้าภคินีเธอ เจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดา สิริโสภาพัณณวดี
• ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
• รองประธานกรรมการโครงการกองทุนการศึกษา
• ประธานคณะกรรมการบริหารโครงการพระดาบสจังหวัดชายแดนภาคใต้
• ประธานคณะกรรมการดำเนินการ โครงการ “สานใจไทย สู่ใจใต้”
• นายกสภาสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
• นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
• กรรมการมูลนิธิคืนช้างสู่ธรรมชาติ ในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ
• ประธานที่ปรึกษาสมาคมเจ็ตสกีแห่งประเทศไทย ในพระอุปถัมภ์ ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี
• ฯลฯ
ประธานองคมนตรี[6]
ผู้รักษาการประธานองคมนตรี[7]
• อดีตนายกรัฐมนตรี
• อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย
• อดีตผู้บัญชาการทหารสูงสุด
• อดีตผู้บัญชาการทหารบก
• อดีตแม่ทัพภาคที่ 2
• อดีตผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการสงครามพิเศษ
• อดีตสมาชิกวุฒิสภา
2. เกษม วัฒนชัย 6 ธันวาคม พ.ศ. 2559 – ปัจจุบัน • กรรมการบริหารมูลนิธิอานันทมหิดล
• ประธานกรรมการแผนกแพทยศาสตร์ มูลนิธิอานันทมหิดล
• นายกกรรมการอำนวยการวชิราวุธวิทยาลัย
• ประธานกรรมการโครงการสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชน โดยพระราชประสงค์ในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
• ประธานกรรมการมูลนิธิโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช
• กรรมการทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์
• ประธานกรรมการมูลนิธิขาเทียม ในสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี
• รองประธานกรรมการมูลนิธิพระดาบส
• นายกสภามหาวิทยาลัยเชียงใหม่
• ประธานที่ปรึกษามูลนิธิศาลาเฉลิมกรุง
• กรรมการและเลขาธิการมูลนิธิจุฬาภรณ์
• ประธานกรรมการโครงการทุนเล่าเรียนหลวงสำหรับพระสงฆ์ไทย
• กรรมการสภาสถาบันผู้ทรงคุณวุฒิของสถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย
• ประธานมูลนิธิยุวสถิรคุณ
• กรรมการมูลนิธิสถาบันโรคไตภูมิราชนครินทร์
• ฯลฯ
• อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ
• อดีตปลัดทบวงมหาวิทยาลัย
• อดีตอธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
• อดีตสมาชิกวุฒิสภา
• อดีตกรรมการมูลนิธิแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี
• อดีตนายกสภามหาวิทยาลัยศิลปากร
• อดีตนายกสภามหาวิทยาลัยมหิดล
3. พลากร สุวรรณรัฐ 6 ธันวาคม พ.ศ. 2559 – ปัจจุบัน • กรรมการบริหารมูลนิธิอานันทมหิดล
• กรรมการมูลนิธิชัยพัฒนา
• นายกมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์[8]
• ประธานคณะกรรมการบริหารโครงการศูนย์ศึกษาการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
• รองประธานกรรมการมูลนิธิโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช คนที่ 2
• ประธานอนุกรรมการติดตามและขับเคลื่อนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริพื้นที่ภาคเหนือ
• อดีตรองปลัดกระทรวงมหาดไทย
• อดีตผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่
• อดีตผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานี
• อดีตกรรมการมูลนิธิแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี
• อดีตนายกกรรมการอำนวยการวชิราวุธวิทยาลัย
4. อรรถนิติ ดิษฐอำนาจ 6 ธันวาคม พ.ศ. 2559 – ปัจจุบัน • กรรมการบริหารมูลนิธิอานันทมหิดล
• รองประธานกรรมการมูลนิธิปกเกล้าตุลาการ ในพระราชูปถัมภ์ฯ
• ประธานกรรมการมูลนิธิเพชรรัตน - สุวัทนา
• อดีตประธานศาลฎีกา
• อดีตประธานศาลอุทธรณ์
• อดีตกรรมการกฤษฎีกา
• อดีตประธานสมาคมกฎหมายอาเซียน
5. ศุภชัย ภู่งาม 6 ธันวาคม พ.ศ. 2559 – ปัจจุบัน • กรรมการบริหารมูลนิธิอานันทมหิดล • อดีตประธานศาลฎีกา
• อดีตประธานศาลอุทธรณ์ภาค 3
6. พลอากาศเอก ชลิต พุกผาสุข 6 ธันวาคม พ.ศ. 2559 – ปัจจุบัน • กรรมการบริหารมูลนิธิอานันทมหิดล
• กรรมการและเลขาธิการมูลนิธิพระดาบส
• ประธานกรรมการมูลนิธิแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี
• รองประธานคณะกรรมการบริหารโครงการศูนย์ศึกษาการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
• ประธานคณะกรรมการที่ปรึกษาในคณะกรรมการสถานศึกษาโรงเรียนพระดาบสจังหวัดชายแดนภาคใต้
• ประธานมูลนิธิศิษย์เก่าโรงเรียนโยธินบูรณะ
• ประธานอนุกรรมการติดตามและขับเคลื่อนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริพื้นที่ภาคกลาง
• อดีตผู้บัญชาการทหารอากาศ
• อดีตรองหัวหน้าคณะปฏิรูปการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข (คปค.) คนที่ 1
• อดีตรองประธานและอดีตรักษาการประธานคณะมนตรีความมั่นคงแห่งชาติ (คมช.)
7. พลเอก ไพบูลย์ คุ้มฉายา 6 ธันวาคม พ.ศ. 2559 – ปัจจุบัน • กรรมการบริหารมูลนิธิอานันทมหิดล
• กรรมการโครงการกองทุนการศึกษา
• อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม
• อดีตรองผู้บัญชาการทหารสูงสุด
• อดีตแม่ทัพภาคที่ 1
• อดีตสมาชิกคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.)
• อดีตหัวหน้าฝ่ายกฎหมายและกระบวนการยุติธรรม คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.)
8. พลเอก ดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ 6 ธันวาคม พ.ศ. 2559 – ปัจจุบัน • กรรมการบริหารมูลนิธิอานันทมหิดล
• ประธานกรรมการบริหารมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม
• กรรมการและเลขธิการโครงการกองทุนการศึกษา
• กรรมการสภาราชวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิของราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์
• อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
• อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ
• อดีตรองผู้บัญชาการทหารบก
• อดีตเสนาธิการทหารบก
• อดีตที่ปรึกษาและอดีตเลขานุการคณะที่ปรึกษาคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.)
9. จรัลธาดา กรรณสูต 12 ธันวาคม พ.ศ. 2559 – ปัจจุบัน • กรรมการบริหารมูลนิธิอานันทมหิดล
• ที่ปรึกษาคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
• ประธานกรรมการมูลนิธิโครงการหลวง
• ประธานกรรมการบริหารกองทุนพระราชทานสำหรับศูนย์ศึกษาการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
• รองประธานกรรมการโครงการสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชน โดยพระราชประสงค์ในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
• รองประธานคณะกรรมการบริหารโครงการศูนย์ศึกษาการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
• ประธานอนุกรรมการติดตามและขับเคลื่อนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
• อดีตที่ปรึกษาสำนักราชเลขาธิการ
• อดีตปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
• อดีตอธิบดีกรมประมง
10. พลเอก กัมปนาท รุดดิษฐ์ 23 ธันวาคม พ.ศ. 2559 – ปัจจุบัน • กรรมการบริหารมูลนิธิอานันทมหิดล
• ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์[8]
• กรรมการมูลนิธิโครงการหลวง
• กรรมการมูลนิธิโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช
• อดีตสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ
• อดีตผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารบก
• อดีตแม่ทัพภาคที่ 1
• อดีตรองเลขาธิการคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.)
11. พลเรือเอก พงษ์เทพ หนูเทพ 8 มิถุนายน พ.ศ. 2560 [9] – ปัจจุบัน • กรรมการบริหารมูลนิธิอานันทมหิดล
• ประธานกรรมการบริหาร มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์[8]
• กรรมการมูลนิธิโครงการหลวง
• กรรมการมูลนิธิโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช
• อดีตรองปลัดกระทรวงกลาโหม
• อดีตผู้บัญชาการโรงเรียนนายเรือ
12. จิรายุ อิศรางกูร ณ อยุธยา 12 มีนาคม พ.ศ. 2561 – ปัจจุบัน • กรรมการบริหารมูลนิธิอานันทมหิดล
• กรรมการและเหรัญญิกมูลนิธิพระดาบส
• กรรมการและเลขาธิการมูลนิธิสายใจไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์
• กรรมการมูลนิธิชัยพัฒนา
• กรรมการมูลนิธิอุทกพัฒน์
• กรรมการศิริราชมูลนิธิ
• นายกสภาสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
• กรรมการมูลนิธิปิดทองหลังพระ สืบสานแนวพระราชดำริ
• กรรมการสถาบันส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมปิดทองหลังพระ สืบสานแนว พระราชดำริ
• กรรมการมูลนิธิสถาบันโรคไตภูมิราชนครินทร์
• อดีตเลขาธิการพระราชวัง
• อดีตผู้อำนวยการสำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์
• อดีตรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
• อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม
• อดีตนายกกรรมการ ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)
• อดีตประธานกรรมการทุนธนชาต
• อดีตกรรมการ และอดีตประธานกรรมการสรรหา ค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)
• อดีตประธานกรรมการ บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน)
• อดีตกรรมการกิจการสังคมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน)
• อดีตประธานกรรมการบริษัท เทเวศประกันภัย จำกัด (มหาชน)
• อดีตประธานกรรมการมูลนิธิมั่นพัฒนา
• อดีตกรรมการและเลขาธิการมูลนิธิโครงการหลวง
13. อำพน กิตติอำพน 2 ตุลาคม 2561 – ปัจจุบัน • กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
• กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
• อดีตที่ปรึกษานายกรัฐมนตรี ปฏิบัติหน้าที่ผู้ทรงคุณวุฒิประจำสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี สำนักนายกรัฐมนตรี
• อดีตประธานกรรมการคณะกรรมการบริหารและอดีตผู้อำนวยการสำนักงานบริหารนโยบายของนายกรัฐมนตรี
• อดีตประธานกรรมการธนาคารแห่งประเทศไทย
• อดีตประธานกรรมการในคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ


• อดีตสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ
• อดีตเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
• อดีตเลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
• อดีตรองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
• อดีตผู้อำนวยการสำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ
• อดีตประธานกรรมการบริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน)

14. พลเอก เฉลิมชัย สิทธิสาท 2 ตุลาคม 2561 – ปัจจุบัน • อดีตผู้บัญชาการทหารบก
• อดีตสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ
• อดีตเลขาธิการคณะรักษาความสงบแห่งชาติ
• อดีตผู้อำนวยการกองอำนวยการร่วมรักษาความสงบเรียบร้อย
• อดีตผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการสงครามพิเศษ
• กรรมการธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน)
15. พลอากาศเอก จอม รุ่งสว่าง 2 ตุลาคม 2561 – ปัจจุบัน • อดีตผู้บัญชาการทหารอากาศ
• อดีตสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ
• อดีตสมาชิกคณะรักษาความสงบแห่งชาติ
• อดีตเสนาธิการทหารอากาศ
• อดีตผู้บัญชาการศูนย์บัญชาการแก้ไขปัญหาการบินพลเรือน
16. นุรักษ์ มาประณีต 4 พฤษภาคม 2563 – ปัจจุบัน • กรรมการโครงการกองทุนการศึกษา [10]
• อดีตประธานศาลรัฐธรรมนูญ
•อดีตตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ
17. เกษม จันทร์แก้ว 24 มีนาคม 2564 – ปัจจุบัน • อดีตอธิบดีกรมป่าไม้
18. พลเอก บัณฑิตย์ มลายอริศูนย์ 21 ตุลาคม 2565 – ปัจจุบัน • อดีตผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารบก
• อดีตแม่ทัพภาคที่ 1
• อดีตผู้บัญชาการโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า
• อดีตแม่ทัพน้อยที่ 1

ประธานองคมนตรี

ลำดับ รูป รายพระนาม/รายนาม เริ่มวาระ สิ้นสุดวาระ หมายเหตุ
1 พระวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าธานีนิวัติ 18 มิถุนายน พ.ศ. 2492
8 เมษายน พ.ศ. 2495
24 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2502
8 มิถุนายน พ.ศ. 2506
14 กรกฎาคม พ.ศ. 2506
30 กรกฎาคม พ.ศ. 2511
14 ธันวาคม พ.ศ. 2515
25 มีนาคม พ.ศ. 2493
20 ตุลาคม พ.ศ. 2501
27 พฤษภาคม พ.ศ. 2506
9 กรกฎาคม พ.ศ. 2506
20 มิถุนายน พ.ศ. 2511
17 พฤศจิกายน พ.ศ. 2514
8 กันยายน พ.ศ. 2517
ได้รับการสถาปนาเป็น พระวรวงศ์เธอ กรมหมื่นทิพยลาภพฤฒิยากร เมื่อ 8 พฤษภาคม พ.ศ. 2493
2 พลเอก พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมขุนชัยนาทนเรนทร 25 มีนาคม พ.ศ. 2493 7 มีนาคม พ.ศ. 2494 ทรงได้รับการสถาปนาเป็นสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระยาชัยนาทนเรนทร เมื่อ 28 มกราคม พ.ศ. 2495
3 พลเอก พระวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอลงกฎ 13 มีนาคม พ.ศ. 2494 29 พฤศจิกายน พ.ศ. 2494 ทรงได้รับการสถาปนาเป็นพระวรวงศ์เธอ กรมหมื่นอดิศรอุดมศักดิ์ เมื่อ 5 พฤษภาคม พ.ศ. 2495
- เจ้าพระยาศรีธรรมาธิเบศ (จิตร ณ สงขลา) 27 พฤษภาคม พ.ศ. 2506
9 กรกฎาคม พ.ศ. 2506
8 มิถุนายน พ.ศ. 2506
14 กรกฎาคม พ.ศ. 2506
ดำรงตำแหน่งเป็นการชั่วคราว
4 หม่อมหลวงเดช สนิทวงศ์ 24 มีนาคม พ.ศ. 2518 8 กันยายน พ.ศ. 2518 พ้นจากตำแหน่งด้วยเหตุถึงแก่อสัญกรรม
5 สัญญา ธรรมศักดิ์ 5 ธันวาคม พ.ศ. 2518 4 กันยายน พ.ศ. 2541 พ้นจากตำแหน่งด้วยเหตุลาออก
6 พลเอก เปรม ติณสูลานนท์ 4 กันยายน พ.ศ. 2541 13 ตุลาคม พ.ศ. 2559 ได้รับแต่งตั้งให้เป็นผู้สำเร็จราชการแทนพระองค์
- ธานินทร์ กรัยวิเชียร 14 ตุลาคม 2559 2 ธันวาคม 2559 ดำรงตำแหน่งเป็นการชั่วคราว
6 (2) พลเอก เปรม ติณสูลานนท์ 2 ธันวาคม พ.ศ. 2559 26 พฤษภาคม พ.ศ. 2562 พ้นจากตำแหน่งด้วยเหตุถึงแก่อสัญกรรม
- พลเอก สุรยุทธ์ จุลานนท์ 27 พฤษภาคม พ.ศ. 2562 1 มกราคม พ.ศ. 2563 มีพระบรมราชโองการ โปรดเกล้าฯแต่งตั้งเป็นผู้รักษาการประธานองคมนตรี
7 พลเอก สุรยุทธ์ จุลานนท์ 2 มกราคม พ.ศ. 2563 มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งเป็นประธานองคมนตรี

ดูเพิ่ม

อ้างอิง

 1. "ͧ?????? - Privy Councillor". คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิมเมื่อ 2009-02-09. สืบค้นเมื่อ 2009-01-05.
 2. แม่แบบ:IQ
 3. แม่แบบ:IQ
 4. พระราชกฤษฎีกาจัดระเบียบราชการและการบริหารงานบุคคลของราชการในพระองค์ พ.ศ. 2560 ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๓๔ ตอน ๕๑ ก หน้า ๑-๘ ๑๐ พฤษภาคม ๒๕๖๐
 5. แม่แบบ:IQ
 6. พระบรมราชโองการ ประกาศ เรื่อง แต่งตั้งประธานองคมนตรี
 7. พระบรมราชโองการ ประกาศเรื่อง แต่งตั้งผู้รักษาการประธานองคมนตรี ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๓๖ ตอนพิเศษ ๑๓๗ ง หน้า ๑ วันที่ ๒๘ พฤษภาคม ๒๕๖๒
 8. 8.0 8.1 8.2 พระราชโองการ ประกาศ แต่งตั้งที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ นายกมูลนิธิ และคณะกรรมการบริหาร มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๓๔, ตอนพิเศษ ๓๐๔ง, ๙ ธันวาคม ๒๕๖๐
 9. พระราชโองการ แต่งตั้งองคมนตรี ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๓๔ ตอน ๑๕๔ ง พิเศษ หน้า ๑ ๘ มิถุนายน ๒๕๖๐
 10. ประวัติของนายนุรักษ์ มาประณีต องคมนตรี

แหล่งข้อมูลอื่น

หนังสือและบทความ

 • ธงทอง จันทรางศุ, สารานุกรมรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (พ.ศ. ๒๕๔๐) พระมหากษัตริย์, สถาบันพระปกเกล้า, พ.ศ. 2544, หน้า 13–17 ISBN 974-008-579-2.
 • จีรวัฒน์ ครองแก้ว. องคมนตรี ศักดิ์ศรีแผ่นดิน. กรุงเทพ : มูลนิธิทรัพยากรมนุษย์ระหว่างประเทศ, พ.ศ. 2550. 269 หน้า. ISBN 978-974-7362-09-1.
 • รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (พ.ศ. ๒๕๕๐), หมวด ๒ พระมหากษัตริย์
 • วิมลรักษ์ ศานติธรรม. "คณะองคมนตรี". ฐานข้อมูลการเมืองการปกครองสถาบันพระปกเกล้า. คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิมเมื่อ 2018-09-05. สืบค้นเมื่อ 2018-09-21.

เว็บไซต์