ทุนธนชาต

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
บริษัท ทุนธนชาต จำกัด (มหาชน)
ประเภทบริษัทมหาชน
การซื้อขาย
(SET:TCAP)
อุตสาหกรรมธุรกิจการเงิน
ธนาคาร
ก่อตั้ง9 เมษายน พ.ศ. 2517 (49 ปี)
ผู้ก่อตั้งท่านผู้หญิงพูนทรัพย์ นพวงศ์ ณ อยุธยา
สำนักงานใหญ่เลขที่ 444 อาคารเอ็มบีเค ทาวเวอร์ ชั้น 16-17 ถนนพญาไท แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร
บุคลากรหลัก
บันเทิง ตันติวิท (ประธานกรรมการ)
ศุภเดช พูนพิพัฒน์ (ประธานกรรมการบริหาร)
รายได้ลดลง 8,431.61 ล้านบาท (2562)[1]
สินทรัพย์ลดลง 160,926.56 ล้านบาท (2562)[1]
ส่วนของผู้ถือหุ้นเพิ่มขึ้น 65,832.97 ล้านบาท (2562)[1]
อันดับความน่าเชื่อถือTRIS: AA-[2]
เว็บไซต์www.thanachart.co.th

บริษัท ทุนธนชาต จำกัด (มหาชน) (อังกฤษ: THANACHART CAPITAL PUBLIC COMPANY LIMITED ชื่อย่อ:TCAP)[3] บริษัท ทุนธนชาต จำกัด (มหาชน) หรือชื่อเดิมคือ บริษัท เงินทุนธนชาติ จำกัด (มหาชน) บริษัทประกอบธุรกิจการลงทุน (Holding Company) เป็นบริษัทแม่ของกลุ่มธุรกิจทางการเงินธนชาต ซึ่งบริษัทในกลุ่มธนชาตแบ่งประเภทการประกอบธุรกิจออกเป็น 2 กลุ่ม 1) ธุรกิจทางการเงิน ซึ่งประกอบด้วย ธุรกิจธนาคารพาณิชย์ ธุรกิจบริหารสินทรัพย์ ธุรกิจหลักทรัพย์ ธุรกิจประกัน ธุรกิจให้เช่าซื้อ และธุรกิจลีสซิ่ง 2) ธุรกิจสนับสนุน ซึ่งประกอบด้วย ธุรกิจโบรกเกอร์ ธุรกิจบริการ และธุรกิจการพัฒนาฝึกอบรม [4]

ประวัติ[แก้]

บริษัท ทุนธนชาต จำกัด (มหาชน) “บริษัทฯ” ได้รับอนุญาตจากกระทรวงการคลังให้ประกอบธุรกิจประเภทเงินทุนและหลักทรัพย์ตั้งแต่วันที่ 9 เมษายน พ.ศ. 2517 ในชื่อ บริษัท ลีกวงมิ้ง ทรัสต์ จำกัด มี ท่านผู้หญิงพูนทรัพย์ นพวงศ์ ณ อยุธยา เป็นประธานกรรมการคนแรก ก่อนจะเปลี่ยนมาเป็น บริษัท เงินทุนหลักทรัพย์ ธนชาติ จำกัด ในวันที่ 18 ธันวาคม พ.ศ. 2523 โดยมุ่งเน้นธุรกิจเงินทุนและบริการทางการเงินอื่น ๆ อย่างครบวงจรผ่านทางบริษัทในกลุ่ม ซึ่งต่อมาในวันที่ 3 มีนาคม พ.ศ. 2540 ได้แยกธุรกิจหลักทรัพย์ออกจากบริษัทฯ ไปดำเนินธุรกิจในนาม “บริษัทหลักทรัพย์ ธนชาต จำกัด” ตามนโยบายของทางการ และบริษัทได้เปลี่ยนชื่อเป็น “บริษัท เงินทุนธนชาต จำกัด (มหาชน) ” [4]

รายนามประธานกรรมการ[แก้]

 1. ท่านผู้หญิงพูนทรัพย์ นพวงศ์ ณ อยุธยา พ.ศ. 2517-2519
 2. เรืออากาศโท ศุลี มหาสันทนะ พ.ศ. 2519-2521
 3. นายนิธิพัฒน์ ชาลีจันทร์ พ.ศ. 2521-2525
 4. พลเอก บุญชัย บำรุงพงศ์ พ.ศ. 2525-2527
 5. พลเอก ประยุทธ จารุมณี พ.ศ. 2527-2529
 6. พลเอก บรรจบ บุนนาค พ.ศ. 2530-2534
 7. นายไพจิตร เอื้อทวีกุล พ.ศ. 2534-2538
 8. พลเรือเอก ธีระ ห้าวเจริญ พ.ศ. 2538-2541
 9. คุณหญิงลลิลทิพย์ ธารวณิชกุล พ.ศ. 2541-2545
 10. พลตรี จารึก อารีราชการัณย์ พ.ศ. 2545-2546
 11. พลอากาศเอก อมร แนวมาลี พ.ศ. 2547-2549
 12. พลตำรวจเอก เอก อังสนานนท์ พ.ศ. 2549-2553
 13. นายสมชัย ศรีสุทธิยากร พ.ศ. 2553-2554
 14. นายจิรายุ อิศรางกูร ณ อยุธยา พ.ศ. 2554-2559
 15. นายวิรุฬ เตชะไพบูลย์ พ.ศ. 2559-2560
 16. นายมานิต วิทยาเต็ม พ.ศ. 2560-2561
 17. นายวิชัย ชัยจิตวณิชกุล พ.ศ. 2561-2563
 18. นายบันเทิง ตันติวิท พ.ศ. 2563-ปัจจุบัน

รายนามกรรมการผู้จัดการ[แก้]

 1. นายวิโรจน์ เลาหะพันธุ์ พ.ศ. 2517-2519
 2. นายอรัญ ธรรมโน พ.ศ. 2520-2521
 3. นายบันเทิง ตันติวิท พ.ศ. 2521-2526
 4. นายพรเทพ พรประภา พ.ศ. 2526-2531
 5. นางพันธ์ทิพย์ สุรทิณฑ์ พ.ศ. 2531-2534
 6. นายสรจักร เกษมสุวรรณ พ.ศ. 2534-2542
 7. นายอภิศักดิ์ ตันติวรวงศ์ พ.ศ. 2542-2546
 8. นายกุลิศ สมบัติศิริ พ.ศ. 2547-2553
 9. นายศุภเดช พูนพิพัฒน์ พ.ศ. 2553-2561
 10. นายสมเจตน์ หมู่ศิริเลิศ พ.ศ. 2562-ปัจจุบัน

ผู้ถือหุ้นรายใหญ่[แก้]

ข้อมูล ณ วันที่ 6 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564[5]
ลำดับที่ รายชื่อผู้ถือหุ้น จำนวนหุ้นสามัญ สัดส่วนการถือหุ้น
1 บริษัท เอ็ม บี เค จำกัด (มหาชน) 129,914,400 11.15%
2 บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด 124,960,619 10.73%
3 บริษัท ทุนธนชาต จำกัด (มหาชน) 116,512,970 10.00%
4 STATE STREET EUROPE LIMITED 52,858,434 4.54%
5 SOUTH EAST ASIA UK (TYPE C) NOMINEES LIMITED 28,248,900 2.42%
6 N.C.B.TRUST LIMITED-NORGES BANK 5 23,358,000 2.00%
7 BNY MELLON NOMINEES LIMITED 20,987,074 1.80%
8 SE ASIA (TYPE B) NOMINEES LLC 19,737,463 1.69%
9 กองทุนเปิด กรุงศรีหุ้นระยะยาวปันผล 16,348,200 1.40%
10 นาย นิเวศน์ เหมวชิรวรากร 14,000,000 1.20%

อ้างอิง[แก้]

 1. 1.0 1.1 1.2 งบการเงิน/ผลประกอบการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
 2. อันดับเครดิต ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
 3. สรุปข้อสนเทศบริษัทจดทะเบียนตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
 4. 4.0 4.1 แบบรายงาน56-1 ลักษณะการประกอบธุรกิจ
 5. ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย