รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานของไทย

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน
Emblem of Ministry of Labour (Thailand).png
ตรากระทรวงแรงงาน
ผู้ดำรงตำแหน่งคนปัจจุบัน
สุชาติ ชมกลิ่น

ตั้งแต่ 5 สิงหาคม พ.ศ. 2563
สมาชิกของคณะรัฐมนตรีไทย
ผู้เสนอชื่อนายกรัฐมนตรีไทย
ผู้แต่งตั้งพระมหากษัตริย์ไทย
วาระตามวาระของคณะรัฐมนตรี
ผู้ประเดิมตำแหน่งชวลิต ยงใจยุทธ
ในฐานะ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคม
สถาปนา23 กันยายน พ.ศ. 2536
เว็บไซต์http://www.mol.go.th

รายนามรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน และกระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคม

รายนามผู้ดำรงตำแหน่ง[แก้]

ยุคกระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคม[แก้]

ไทย   กระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคม   ไทย
( 23 กันยายน พ.ศ. 25361 ตุลาคม พ.ศ. 2545 )
ลำดับ
(สมัย)
รูป รายนาม ครม.
คณะที่
เริ่มวาระ สิ้นสุดวาระ
1 Chavalit Yongchaiyudh 18 May 2018 01 cropped.jpg พลเอกชวลิต ยงใจยุทธ 50 23 กันยายน พ.ศ. 2536 7 มกราคม พ.ศ. 2537
2
(1)
Emblem of Ministry of Labour (Thailand).png นายไพฑูรย์ แก้วทอง 50 8 มกราคม พ.ศ. 2537 11 ธันวาคม พ.ศ. 2537
3
(1)
สมพงษ์ อมรวิวัฒน์ 2019.jpg นายสมพงษ์ อมรวิวัฒน์ 50 17 ธันวาคม พ.ศ. 2537 17 กรกฎาคม พ.ศ. 2538
4 พิศาล มูลศาสตรสาทร.jpg นายพิศาล มูลศาสตรสาทร 51 17 กรกฎาคม พ.ศ. 2538 27 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2539
5 Emblem of Ministry of Labour (Thailand).png นายแพทย์ประสงค์ บูรณ์พงศ์ 51 3 พฤษภาคม พ.ศ. 2539 28 พฤศจิกายน พ.ศ. 2539
6 Emblem of Ministry of Labour (Thailand).png นายฉัตรชัย เอียสกุล 52 29 พฤศจิกายน พ.ศ. 2539 14 สิงหาคม พ.ศ. 2540
7 Emblem of Ministry of Labour (Thailand).png นายมนตรี ด่านไพบูลย์ 52 15 สิงหาคม พ.ศ. 2540 13 พฤศจิกายน พ.ศ. 2540
8 Trairong Suwankiri.jpg นายไตรรงค์ สุวรรณคีรี 53 14 พฤศจิกายน พ.ศ. 2540 4 ตุลาคม พ.ศ. 2541
3
(2)
สมพงษ์ อมรวิวัฒน์ 2019.jpg นายสมพงษ์ อมรวิวัฒน์ 53 5 ตุลาคม พ.ศ. 2541 9 กรกฎาคม พ.ศ. 2542
9 Emblem of Ministry of Labour (Thailand).png พลตำรวจตรี วุฒิ สุโกศล 53 9 กรกฎาคม พ.ศ. 2542 13 มิถุนายน พ.ศ. 2543
10 Pracha Phromnok in 1998.jpg พลตำรวจเอกประชา พรหมนอก 53 14 มิถุนายน พ.ศ. 2543 9 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2544
11 เดช บุญ-หลง.jpg นายเดช บุญ-หลง 54 17 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2544 3 ตุลาคม พ.ศ. 2545

ยุคกระทรวงแรงงาน[แก้]

ไทย   กระทรวงแรงงาน   ไทย
( 2 ตุลาคม พ.ศ. 2545 – ปัจจุบัน )
ลำดับ
(สมัย)
รูป รายนาม ครม.
คณะที่
เริ่มวาระ สิ้นสุดวาระ
12 นายสุวัจน์ ลิปตพัลลภ.jpg นายสุวัจน์ ลิปตพัลลภ 54 3 ตุลาคม พ.ศ. 2545 2 พฤศจิกายน พ.ศ. 2546
13
(1)
Emblem of Ministry of Labour (Thailand).png นางอุไรวรรณ เทียนทอง 54 3 พฤศจิกายน พ.ศ. 2546 11 มีนาคม พ.ศ. 2548
14 Soraaut kr.jpg นายสรอรรถ กลิ่นประทุม 55 11 มีนาคม พ.ศ. 2548 2 สิงหาคม พ.ศ. 2548
15 Emblem of Ministry of Labour (Thailand).png นายสมศักดิ์ เทพสุทิน 55 2 สิงหาคม พ.ศ. 2548 19 กันยายน พ.ศ. 2549
คณะปฏิรูปการปกครองในระบอบประชาธิปไตยฯ (คปค.) 19 กันยายน พ.ศ. 2549 1 ตุลาคม พ.ศ. 2549
16 Emblem of Ministry of Labour (Thailand).png นายอภัย จันทนจุลกะ 56 9 ตุลาคม พ.ศ. 2549 6 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2551
13
(2,3)
Emblem of Ministry of Labour (Thailand).png นางอุไรวรรณ เทียนทอง 57 6 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2551 9 กันยายน พ.ศ. 2551
58 9 กันยายน พ.ศ. 2551 19 ธันวาคม พ.ศ. 2551
2
(2)
Emblem of Ministry of Labour (Thailand).png นายไพฑูรย์ แก้วทอง 59 20 ธันวาคม พ.ศ. 2551 6 มิถุนายน พ.ศ. 2553
17 นายกรัฐมนตรีเรียกประชุมรัฐมนตรีและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อ - Flickr - Abhisit Vejjajiva (3).jpg นายเฉลิมชัย ศรีอ่อน 59 6 มิถุนายน พ.ศ. 2553 9 สิงหาคม พ.ศ. 2554
18 Emblem of Ministry of Labour (Thailand).png นายเผดิมชัย สะสมทรัพย์ 60 9 สิงหาคม พ.ศ. 2554 30 มิถุนายน พ.ศ. 2556
19 Emblem of Ministry of Labour (Thailand).png ร้อยตำรวจเอกเฉลิม อยู่บำรุง 60 30 มิถุนายน พ.ศ. 2556 7 พฤษภาคม พ.ศ. 2557
คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) 22 พฤษภาคม พ.ศ. 2557 30 สิงหาคม พ.ศ. 2557
20 Emblem of Ministry of Labour (Thailand).png พลเอก สุรศักดิ์ กาญจนรัตน์ 61 30 สิงหาคม พ.ศ. 2557 19 สิงหาคม พ.ศ. 2558
21 Emblem of Ministry of Labour (Thailand).png พลเอก ศิริชัย ดิษฐกุล 61 19 สิงหาคม พ.ศ. 2558 1 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560
(-) Emblem of Ministry of Labour (Thailand).png พลเอก สุรศักดิ์ กาญจนรัตน์
รักษาราชการแทน
61 1 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560 23 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560
22 อดุลย์ แสงสิงแก้ว.png พลตำรวจเอก อดุลย์ แสงสิงแก้ว 61 23 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560 8 พฤษภาคม พ.ศ. 2562
(-) Prawit Wongsuwan (2018) cropped.jpg พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ
(รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม
รักษาราชการแทน)
61 8 พฤษภาคม พ.ศ. 2562 9 กรกฎาคม พ.ศ. 2562
23 Emblem of Ministry of Labour (Thailand).png หม่อมราชวงศ์จัตุมงคล โสณกุล 62 10 กรกฎาคม พ.ศ. 2562 20 กรกฎาคม พ.ศ. 2563
- Juti Krairerk cropped 1.jpg จุติ ไกรฤกษ์
(รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
รักษาราชการแทน)
21 กรกฎาคม พ.ศ. 2563[1] 4 สิงหาคม พ.ศ. 2563
23 สุชาติ ชมกลิ่น 5 สิงหาคม พ.ศ. 2563

รัฐมนตรีช่วยว่าการ[แก้]

รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคม[แก้]

 • นาย ไพฑูรย์ แก้วทอง เป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคม 23 กันยายน 2536 – 8 มกราคม 2537
 • นาย เสริมศักดิ์ การุญ เป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคม 23 กันยายน 2536 – 11 ธันวาคม 2537
 • นาย ยุทธ อังกินันทน์ เป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคม 17 ธันวาคม 2537 – 19 พฤษภาคม 2538
 • นายแพทย์ ประสงค์ บูรณ์พงศ์ เป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคม 28 กุมภาพันธ์ 2539 – 3 พฤษภาคม 2539
 • นาย พูนสวัสดิ์ มูลศาสตรสาทร เป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคม 3 พฤษภาคม 2539 – 24 พฤศจิกายน 2539
 • นาย พูนสวัสดิ์ มูลศาสตรสาทร เป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคม 29 พฤศจิกายน 2539 – 24 ตุลาคม 2540
 • รองศาสตราจารย์ เอกพร รักความสุข เป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคม 29 พฤศจิกายน 2539 – 8 พฤศจิกายน 2540
 • นาย ทศพร มูลศาสตรสาทร เป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคม 24 ตุลาคม 2540 – 8 พฤศจิกายน 2540
 • นาย จองชัย เที่ยงธรรม เป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคม 14 พฤศจิกายน 2540 – 11 เมษายน 2543
 • นาย ประกอบ สังข์โต เป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคม 14 พฤศจิกายน 2540 – 4 ตุลาคม 2541
 • นาง ปวีณา หงสกุล เป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคม 5 ตุลาคม 2541 – 9 กรกฎาคม 2542
 • พลตำรวจตรี วุฒิ สุโกศล เป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคม 9 กรกฎาคม 2542 – 13 มิถุนายน 2543
 • นาย อนุสรณ์ วงศ์วรรณ เป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคม 9 กรกฎาคม 2542 – 6 มกราคม 2544
 • นาย ประยุทธ์ ศิริพานิชย์ เป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคม 11 เมษายน 2543 – 6 มกราคม 2544
 • นาง ลดาวัลลิ์ วงศ์ศรีวงศ์ เป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคม 17 กุมภาพันธ์ 2544 – 3 ตุลาคม 2545

รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงแรงงาน[แก้]

อ้างอิง[แก้]

 1. ""บิ๊กป้อม" รักษาการ รมต. สำนักนายกฯ "วิษณุ" ควบพลังงาน". ประชาชาติ. 21 กรกฎาคม 2563. สืบค้นเมื่อ 2020-07-22. {{cite news}}: ตรวจสอบค่าวันที่ใน: |date= (help)