คณะรัฐมนตรีไทย คณะที่ 6

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
คณะรัฐมนตรีพหลพลพยุหเสนา 3
คณะรัฐมนตรีคณะที่ 6 แห่งราชอาณาจักรสยาม
พ.ศ. 2477 - พ.ศ. 2480
Phraya Pahol.jpg
วันแต่งตั้ง 22 กันยายน​ 2477
วันสิ้นสุด 9 สิงหาคม​ 2480
(2 ปี 322 วัน)
บุคคลและองค์กร
ประมุขแห่งรัฐ พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว
พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอานันทมหิดล พระอัฐมรามาธิบดินทร
หัวหน้าคณะรัฐมนตรี พระยาพหลพลพยุหเสนา (พจน์ พหลโยธิน)
ประวัติ
ก่อนหน้า คณะรัฐมนตรีไทย คณะที่ 5
ถัดไป คณะรัฐมนตรีไทย คณะที่ 7

คณะรัฐมนตรีคณะที่ 6 (22 กันยายน 2477 - 9 สิงหาคม 2480)

นายพันเอก พระยาพหลพลพยุหเสนา (พจน์ พหลโยธิน) เป็นนายกรัฐมนตรี ประกาศพระบรมราชโองการ ลงวันที่ 22 กันยายน 2477 กรมพระนริศรานุวัตติวงศ์ ผู้สำเร็จราชการแทนพระองค์เป็นผู้ลงนาม และนายพลเรือตรี พระยาศรยุทธเสนี (กระแส ประวาหะนาวิน) ประธานสภาผู้แทนราษฎรเป็นผู้รับสนองพระบรมราชโองการ และในวันที่ 22 กันยายน 2477 มีการแต่งตั้งคณะรัฐมนตรี

รายชื่อคณะรัฐมนตรี[แก้]

  ดำรงตำแหน่งมาโดยตลอด
  มีการออกจากตำแหน่ง
  มีการเปลี่ยนแปลง
  มีการแต่งตั้งเพิ่ม
คนที่ รายนาม ตำแหน่ง หมายเหตุ ที่มา
1 นายพันเอก พระยาพหลพลพยุหเสนา (พจน์ พหลโยธิน) นายกรัฐมนตรี สภาผู้แทนราษฎรประเภทที่ 2
2 นายพันเอก หลวงพิบูลสงคราม (แปลก ขีตตะสังคะ) รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม สภาผู้แทนราษฎรประเภทที่ 2
3 พระยามานวราชเสวี (ปลอด ณ สงขลา) รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง 1 สิงหาคม พ.ศ. 2478 กราบถวายบังคมลาออกจากตำแหน่ง สภาผู้แทนราษฎรประเภทที่ 2
- นายพันเอก พระยาพหลพลพยุหเสนา (พจน์ พหลโยธิน) รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ 1 สิงหาคม พ.ศ. 2478 แต่งตั้งให้รัฐมนตรีคนใหม่เข้ามาดูแลกระทรวงแทน สภาผู้แทนราษฎรประเภทที่ 2
4 พระสารสาสน์ประพันธ์ (ชื้น จารุวัสตร์) รัฐมนตรีว่าการกระทรวงธรรมการ 1 สิงหาคม พ.ศ. 2478 แต่งตั้งเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตราธิการ
1 สิงหาคม พ.ศ. 2478 ออกจากตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงธรรมการ
12 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2478 กราบถวายบังคมลาออกจากตำแหน่ง
5 หลวงประดิษฐ์มนูธรรม (ปรีดี พนมยงค์) รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย สภาผู้แทนราษฎรประเภทที่ 2
6 พระยานิติศาสตร์ไพศาลย์ (วัน จามรมาน) รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม เคยดำรงตำแหน่งรักษาการนายกรัฐมนตรีในช่วง พฤศจิกายน พ.ศ. 2478 [1]
7 เจ้าพระยาวรพงศ์พิพัฒน์ (หม่อมราชวงศ์เย็น อิศรเสนา) รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัง 1 สิงหาคม พ.ศ. 2478 กราบถวายบังคมลาออกจากตำแหน่ง
8 นายพลเรือตรี พระยาศรยุทธเสนี (กระแส ประวาหะนาวิน) รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเศรษฐการ 12 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2478 กราบถวายบังคมลาออกจากตำแหน่ง
9 พระดุลยธารณปรีชาไวท์ (ยม สุทนุศาสน์) รัฐมนตรี
10 นายนาวาตรี หลวงธำรงนาวาสวัสดิ์ (ถวัลย์ ธารีสวัสดิ์) รัฐมนตรี 12 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2478 แต่งตั้งเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย
11 หลวงนฤเบศร์มานิต (สงวน จูฑะเตมีย์) รัฐมนตรี 1 สิงหาคม พ.ศ. 2478 กราบถวายบังคมลาออกจากตำแหน่ง
12 นายนาวาโท หลวงศุภชลาศัย (บุง ศุภชลาศัย) รัฐมนตรี
13 ขุนสมาหารหิตะคดี (โป๊ โปรคุปต์) รัฐมนตรี 12 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2478 แต่งตั้งเป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลัง
14 นายพันเอก พระสิทธิเรืองเดชพล (แสง พันธุประภาส) รัฐมนตรี 1 สิงหาคม พ.ศ. 2478 กราบถวายบังคมลาออกจากตำแหน่ง
15 นายนาวาเอก หลวงสินธุสงครามชัย (สินธุ์ กมลนาวิน) รัฐมนตรี 1 สิงหาคม พ.ศ. 2478 แต่งตั้งเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงธรรมการ
16 ขุนสุคนธวิทศึกษากร (สำอาง สุคนธวิท) รัฐมนตรี
17 พระยาสุริยานุวัตร (เกิด บุนนาค) รัฐมนตรี 30 กันยายน พ.ศ. 2479 ถึงแก่อนิจกรรม
- นายพันเอก พระยาพหลพลพยุหเสนา (พจน์ พหลโยธิน) รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง 1 สิงหาคม พ.ศ. 2478
แต่งตั้งเป็นรัฐมนตรี
12 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2479
แต่งตั้งให้รัฐมนตรีคนใหม่เข้ามาดูแลกระทรวงแทน
สภาผู้แทนราษฎรประเภทที่ 2
18 พระยามไหสวรรค์ (กวย สมบัติศิริ) รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลัง 12 กรกฎาคม พ.ศ. 2479
ลาออก
19 พระยาศรีเสนา (ฮะ สมบัติศิริ) รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ
20 หลวงโกวิทอภัยวงศ์ (ควง อภัยวงศ์) รัฐมนตรี สภาผู้แทนราษฎรประเภทที่ 2
21 นายพันโท หลวงชำนาญยุทธศิลป์ (เชย รมยะนันทน์) รัฐมนตรี 18 ธันวาคม พ.ศ. 2479
แต่งตั้งเป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเศรษฐการ[2]
22 หลวงนาถนิติธาดา (เคลือบ บุศยนาค) รัฐมนตรี
23 นายนาวาเอก พระยาวิจารณจักรกิจ (บุญชัย หรือ บุญรอด สวาทะสุข) รัฐมนตรี
24 นายพันตำรวจเอก หลวงอดุลเดชจรัส (บัตร พึ่งพระคุณ) รัฐมนตรี 3 มิถุนายน พ.ศ. 2480 กราบถวายบังคมลาออกจากตำแหน่ง
25 นายพันเอก พระยาอภัยสงคราม (จอน โชติดิลก) รัฐมนตรี
26 พระยาไชยยศสมบัติ (เสริม กฤษณามระ) รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง 12 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2479 แต่งตั้งเป็นรัฐมนตรี
27 นายพันเอก พระยาฤทธิอัคเนย์ (สละ เอมะศิริ) รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตราธิการ
28 เจ้าพระยามหิธร (ลออ ไกรฤกษ์) รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม
29 นายพันเอก พระบริภัณฑ์ยุทธกิจ (เภา เพียรเลิศ) รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเศรษฐการ
- พระยาศรีเสนา (ฮะ สมบัติศิริ) รัฐมนตรี
30 พระยาสมันตรัฐบุรินทร์ (ตุ้ย สมันตรัฐ หรือ บินอับดุลลาห์) รัฐมนตรี
31 นายนาวาอากาศเอก พระเวชยันต์รังสฤษฎ์ (มุนี มหาสันทนะ) รัฐมนตรี 3 มิถุนายน พ.ศ. 2480 แต่งตั้งเป็นรัฐมนตรี

การแถลงนโยบายของรัฐบาล[แก้]

คำแถลงนโยบายของคณะรัฐมนตรี คณะที่ 6 คณะรัฐมนตรีแถลงนโยบายต่อสภาผู้แทนราษฎรเมื่อวันที่ 24 กันยายน พ.ศ. 2477 และได้รับความไว้วางใจในวันเดียวกันเป็นเอกฉันท์

การสิ้นสุดของคณะรัฐมนตรี[แก้]

คณะรัฐมนตรีชุดนี้สิ้นสุดลง เพราะเหตุที่นาย เลียง ไชยกาล ผู้แทนราษฎรจังหวัดอุบลราชธานี ตั้งกระทู้ถามเกี่ยวกับการขายที่ดินของพระคลังข้างที่ให้แก่บุคคลบางคน และต่อจากนั้นนาย ไต๋ ปาณิกบุตร ผู้แทนราษฎรจังหวัดพระนคร ก็ได้เสนอญัตติเปิดอภิปรายทั่วไปในนโยบายว่าด้วยการจัดระเบียบทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ ได้อภิปรายกันจนหมดเวลา และได้เลื่อนไปอภิปรายในวันต่อไป แต่นายกรัฐมนตรีได้กราบถวายบังคมลาออกจากตำแหน่งเมื่อวันที่ 27 กรกฎาคม พ.ศ. 2480 เพื่อให้โอกาสแก่ทุกฝ่ายได้สอบสวนตามความชอบธรรมและคณะรัฐมนตรีทั้งคณะก็ขอลาออกด้วย

อ้างอิง[แก้]

  1. ดำรงตำแหน่งรักษาการนายกรัฐมนตรี
  2. พระบรมราชโองการ ประกาศ แต่งตั้งรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเศรษฐการ (นายพันเอก หลวงชำนาญยุทธศิลป์)

แหล่งข้อมูลอื่น[แก้]