รายนามรองนายกรัฐมนตรีไทย

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
ภาพ รายนามรองนายกรัฐมนตรี
(ควบตำแหน่ง)
ครม.
คณะที่
สมัยนายกรัฐมนตรี เริ่มวาระ สิ้นสุดวาระ
1 อดุล อดุลเดชจรัส.jpg พลตำรวจเอก อดุล อดุลเดชจรัส
(รมช.มหาดไทย)
10 แปลก พิบูลสงคราม 14 กันยายน พ.ศ. 2486 24 กรกฎาคม พ.ศ. 2487
2 พลเอก หลวงเชวงศักดิ์สงคราม.jpg พันเอก ช่วง เชวงศักดิ์สงคราม
(รมต.สาธารณสุข)
14 กันยายน พ.ศ. 2486 24 กรกฎาคม พ.ศ. 2487
อดุล อดุลเดชจรัส.jpg พลตำรวจเอก อดุล อดุลเดชจรัส
(รมต.สาธารณสุข)
13 ม.ร.ว. เสนีย์ ปราโมช 17 กันยายน พ.ศ. 2488 31 มกราคม พ.ศ. 2489
3 ดิเรก ชัยนาม.jpg นายดิเรก ชัยนาม
(รมต.การต่างประเทศ)
17 ถวัลย์ ธำรงนาวาสวัสดิ์ 23 สิงหาคม พ.ศ. 2489 6 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2490
4 เดือน บุนนาค.jpg นายเดือน บุนนาค 18 ถวัลย์ ธำรงนาวาสวัสดิ์ 30 พฤษภาคม พ.ศ. 2490 8 พฤศจิกายน พ.ศ. 2490
5 สวัสดิ์ ส. สวัสดิเกียรติ.jpg พลตรี สวัสดิ์ สวัสดิ์รณชัย สวัสดิเกียรติ
(รัฐมนตรี)
22 แปลก พิบูลสงคราม 1 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2494 29 พฤศจิกายน พ.ศ. 2494
สวัสดิ์ ส. สวัสดิเกียรติ.jpg พลตรี สวัสดิ์ สวัสดิ์รณชัย สวัสดิเกียรติ 23 แปลก พิบูลสงคราม 29 พฤศจิกายน พ.ศ. 2494 6 ธันวาคม พ.ศ. 2494
6 PinChun 1.JPG พลเอก ผิน ชุณหะวัณ 24 แปลก พิบูลสงคราม 6 ธันวาคม พ.ศ. 2494 23 มีนาคม พ.ศ. 2495
PinChun 1.JPG พลเอก ผิน ชุณหะวัณ
(รมต.เกษตร)
25 แปลก พิบูลสงคราม 24 มีนาคม พ.ศ. 2495 19 เมษายน พ.ศ. 2499
7 Munee maha.jpg พลอากาศโท มุนี
มหาสันทนะ เวชยันต์รังสฤษฎ์
25 ธันวาคม พ.ศ. 2496 2 สิงหาคม พ.ศ. 2498
8 Naiworakarnbancha.jpg พันเอก นายวรการบัญชา 4 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2497 26 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2500
9 ฟื้น ฤทธาคนี.png จอมพลอากาศ ฟื้น รณนภากาศ ฤทธาคนี 2 สิงหาคม พ.ศ. 2498 26 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2500
ฟื้น ฤทธาคนี.png จอมพลอากาศ ฟื้น รณนภากาศ ฤทธาคนี
(รมต.สาธารณสุข)
26 แปลก พิบูลสงคราม 21 มีนาคม พ.ศ. 2500 16 กันยายน พ.ศ. 2500
10 หลวงยุทธศาสตร์โกศล.jpg จอมพลเรือ หลวงยุทธศาสตร์โกศล (ประยูร ศาสตระรุจิ)
(รมต.วัฒนธรรม)
21 มีนาคม พ.ศ. 2500 16 กันยายน พ.ศ. 2500
11 Waithayakon.jpg พลตรี พระเจ้าวรวงศ์เธอ
กรมหมื่นนราธิปพงศ์ประพันธ์

(รมต.การต่างประเทศ)
28 ถนอม กิตติขจร 1 มกราคม พ.ศ. 2501 20 ตุลาคม พ.ศ. 2501
12 จอมพลประภาส จารุเสถียร2.jpg พลโท ประภาส จารุเสถียร
(รมต.มหาดไทย)
1 มกราคม พ.ศ. 2501 20 ตุลาคม พ.ศ. 2501
13 Sukit n.jpg นายสุกิจ นิมมานเหมินท์
(รมต.เศรษฐการ)
1 มกราคม พ.ศ. 2501 20 ตุลาคม พ.ศ. 2501
14 Tanom.jpg พลเอก ถนอม กิตติขจร
(รมต.กลาโหม)
29 สฤษดิ์ ธนะรัชต์ 9 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2502 8 ธันวาคม พ.ศ. 2506
Waithayakon.jpg พลตรี พระเจ้าวรวงศ์เธอ
กรมหมื่นนราธิปพงศ์ประพันธ์
9 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2502 8 ธันวาคม พ.ศ. 2506
Waithayakon.jpg พลตรี พระเจ้าวรวงศ์เธอ
กรมหมื่นนราธิปพงศ์ประพันธ์
30 ถนอม กิตติขจร 9 ธันวาคม พ.ศ. 2506 7 มีนาคม พ.ศ. 2512
จอมพลประภาส จารุเสถียร2.jpg พลเอก ประภาส จารุเสถียร
(รมต.มหาดไทย)
9 ธันวาคม พ.ศ. 2506 7 มีนาคม พ.ศ. 2512
จอมพลประภาส จารุเสถียร2.jpg พลเอก ประภาส จารุเสถียร
(รมต.มหาดไทย)
31 ถนอม กิตติขจร 9 มีนาคม พ.ศ. 2512 17 พฤศจิกายน พ.ศ. 2514
15 Pote sarasin2.jpg นายพจน์ สารสิน
(รมต.พัฒนาการแห่งชาติ)
9 มีนาคม พ.ศ. 2512 17 พฤศจิกายน พ.ศ. 2514
จอมพลประภาส จารุเสถียร2.jpg พลเอก ประภาส จารุเสถียร
(รมต.มหาดไทย)
32 ถนอม กิตติขจร 18 ธันวาคม พ.ศ. 2515 14 ตุลาคม พ.ศ. 2516
Sukit n.jpg นายสุกิจ นิมมานเหมินท์ 33 สัญญา ธรรมศักดิ์ 14 ตุลาคม พ.ศ. 2516 22 พฤษภาคม พ.ศ. 2517
16 P1666.jpg นายประกอบ หุตะสิงห์ 34 สัญญา ธรรมศักดิ์ 27 พฤษภาคม พ.ศ. 2517 14 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2518
17 เสวตร เปี่ยมพงศ์สานต์.jpg นายเสวตร เปี่ยมพงศ์สานต์ 35 เสนีย์ ปราโมช 15 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2518 13 มีนาคม พ.ศ. 2518
18 Praman Adirecsan2.jpg พลตรี ประมาณ อดิเรกสาร
(รมต.กลาโหม)
36 คึกฤทธิ์ ปราโมช 14 มีนาคม พ.ศ. 2518 12 มกราคม พ.ศ. 2519
19 ทวิช กลิ่นประทุม.jpg นายทวิช กลิ่นประทุม
(รมต.เกษตรและสหกรณ์)
8 มกราคม พ.ศ. 2519 11 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2519
20 บุญเท่ง ทองสวัสดิ์.jpg นายบุญเท่ง ทองสวัสดิ์
(รมต.มหาดไทย)
8 มกราคม พ.ศ. 2519 12 มกราคม พ.ศ. 2519
Praman Adirecsan2.jpg พลตรี ประมาณ อดิเรกสาร
(รมต.เกษตรและสหกรณ์)
37 เสนีย์ ปราโมช 20 เมษายน พ.ศ. 2519 23 กันยายน พ.ศ. 2519
เสวตร เปี่ยมพงศ์สานต์.jpg นายเสวตร เปี่ยมพงศ์สานต์
(รมต.การคลัง)
20 เมษายน พ.ศ. 2519 23 กันยายน พ.ศ. 2519
21 ทวี จุลละทรัพย์.png พลอากาศเอก ทวี จุลละทรัพย์
(รมต.สาธารณสุข)
20 เมษายน พ.ศ. 2519 23 กันยายน พ.ศ. 2519
Praman Adirecsan2.jpg พลตรี ประมาณ อดิเรกสาร
(รมต.เกษตรและสหกรณ์)
38 เสนีย์ ปราโมช 25 กันยายน พ.ศ. 2519 6 ตุลาคม พ.ศ. 2519
เสวตร เปี่ยมพงศ์สานต์.jpg นายเสวตร เปี่ยมพงศ์สานต์
(รมต.การคลัง)
25 กันยายน พ.ศ. 2519 6 ตุลาคม พ.ศ. 2519
ทวี จุลละทรัพย์.png พลอากาศเอก ทวี จุลละทรัพย์
(รมต.สาธารณสุข)
25 กันยายน 2519 6 ตุลาคม 2519
22 ประสิทธิ์ กาญจนวัฒน์.JPG นายประสิทธิ์ กาญจนวัฒน์ 25 กันยายน 2519 6 ตุลาคม 2519
23 บุญชัย บำรุงพงศ์.jpg พลเอก บุญชัย บำรุงพงศ์ 39 ธานินทร์ กรัยวิเชียร 8 ตุลาคม 2519 19 ตุลาคม 2520
24 อัมพร จันทรวิจิตร.jpg นายอัมพร จันทรวิจิตร 8 ตุลาคม 2519 19 ตุลาคม 2520
25 สุนทร หงส์ลดารมภ์.jpg นายสุนทร หงส์ลดารมภ์ 40 เกรียงศักดิ์ ชมะนันทน์ 11 พฤศจิกายน 2520 21 ธันวาคม 2521
บุญชัย บำรุงพงศ์.jpg พลเอก บุญชัย บำรุงพงศ์ 11 พฤศจิกายน 2520 21 ธันวาคม 2521
26 สมภพ โหตระกิตย์.jpg นายสมภพ โหตระกิตย์ 11 พฤศจิกายน 2520 21 ธันวาคม 2521
ทวี จุลละทรัพย์.png พลอากาศเอก ทวี จุลละทรัพย์ 41 เกรียงศักดิ์ ชมะนันทน์ 12 พฤษภาคม 2522 3 มีนาคม 2523
27 Gen.serm na nakhon.jpg พลเอก เสริม ณ นคร 12 พฤษภาคม 2522 3 มีนาคม 2523
สมภพ โหตระกิตย์.jpg นายสมภพ โหตระกิตย์ 12 พฤษภาคม 2522 3 มีนาคม 2523
28 Lek Nawmalee.jpg พลเอก เล็ก แนวมาลี 11 กุมภาพันธ์ 2523 3 มีนาคม 2523
ทวี จุลละทรัพย์.png พลอากาศเอก ทวี จุลละทรัพย์ 11 กุมภาพันธ์ 2523 3 มีนาคม 2523
Praman Adirecsan2.jpg พลตรี ประมาณ อดิเรกสาร 42 เปรม ติณสูลานนท์ 3 มีนาคม 2523 19 มีนาคม 2526
Gen.serm na nakhon.jpg พลเอก เสริม ณ นคร 3 มีนาคม 2523 19 มีนาคม 2526
29 Thanat Khoman at IAEA 1964.png พันเอก ถนัด คอมันตร์ 3 มีนาคม พ.ศ. 2523
11 มีนาคม พ.ศ. 2524
28 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2524
19 มีนาคม พ.ศ. 2526
30 Boonshu rojana.jpg นายบุญชู โรจนเสถียร 3 มีนาคม 2523 4 มีนาคม 2524
31 ประจวบ สุนทรางกูร.jpg พลเอก ประจวบ สุนทรางกูร 11 มีนาคม 2524 19 มีนาคม 2526
32 ทองหยด จิตตวีระ.jpg นายทองหยด จิตตวีระ 19 ธันวาคม 2524 19 มีนาคม 2526
ประจวบ สุนทรางกูร.jpg พลเอก ประจวบ สุนทรางกูร 43 เปรม ติณสูลานนท์ 30 เมษายน 2526 5 สิงหาคม 2529
บุญเท่ง ทองสวัสดิ์.jpg นายบุญเท่ง ทองสวัสดิ์ 30 เมษายน 2526 15 มกราคม 2529
33 Bhichai Rattakul 2010-04-01.jpg นายพิชัย รัตตกุล 30 เมษายน 2526 5 สิงหาคม 2529
34 สนธิ บุณยะชัย.jpg พลเรือเอก สนธิ บุณยะชัย 30 เมษายน 2526 5 สิงหาคม 2529
35 Siddhi Savetsila.jpg พลอากาศเอก สิทธิ เศวตศิลา 15 มกราคม 2529 5 สิงหาคม 2529
Bhichai Rattakul 2010-04-01.jpg นายพิชัย รัตตกุล 44 เปรม ติณสูลานนท์ 5 สิงหาคม 2529 3 สิงหาคม 2531
36 Chatchai.jpg พลตรี ชาติชาย ชุณหะวัณ 5 สิงหาคม 2529 3 สิงหาคม 2531
37 พงส์ สารสิน.jpg นายพงส์ สารสิน 5 สิงหาคม 2529 3 สิงหาคม 2531
สนธิ บุณยะชัย.jpg พลเรือเอก สนธิ บุณยะชัย 5 สิงหาคม 2529 3 สิงหาคม 2531
38 พล.อ.เทียนชัย ศิริสัมพันธ์.jpg พลเอก เทียนชัย ศิริสัมพันธ์ 5 สิงหาคม 2529 3 สิงหาคม 2531
พงส์ สารสิน.jpg นายพงส์ สารสิน 45 ชาติชาย ชุณหะวัณ 4 สิงหาคม 2531 9 ธันวาคม 2533
Bhichai Rattakul 2010-04-01.jpg นายพิชัย รัตตกุล 4 สิงหาคม 2531 9 ธันวาคม 2533
พล.อ.เทียนชัย ศิริสัมพันธ์.jpg พลเอก เทียนชัย สิริสัมพันธ์ 4 สิงหาคม 2531 26 สิงหาคม 2533
39 Chuan Leekpai 2010-04-01.jpg นายชวน หลีกภัย 29 ธันวาคม 2532 26 สิงหาคม 2533
40 Chavalit.jpg พลเอก ชวลิต ยงใจยุทธ
(รมต.กลาโหม)
30 มีนาคม 2533 21 มิถุนายน 2533
41 ประมวล สภาวสุ.jpg นายประมวล สภาวสุ 26 สิงหาคม 2533 9 ธันวาคม 2533
42 สนั่น ขจรประศาสน์.gif พลตรี สนั่น ขจรประศาสน์ 26 สิงหาคม 2533 9 ธันวาคม 2533
43 มานะ รัตนโกเศศ.jpg พลเอก มานะ รัตนโกเศศ 26 สิงหาคม 2533 9 ธันวาคม 2533
ทองหยด จิตตวีระ.jpg นายทองหยด จิตตวีระ 26 สิงหาคม 2533 9 ธันวาคม 2533
44 พลเอก อาทิตย์ กำลังเอก.jpg พลเอก อาทิตย์ กำลังเอก 26 สิงหาคม 2533 9 ธันวาคม 2533
45 Bunuar prasertsuwarn.jpg นายบุญเอื้อ ประเสริฐสุวรรณ 46 ชาติชาย ชุณหะวัณ 9 ธันวาคม 2533 23 กุมภาพันธ์ 2534
46 เฉลิมพันธ์ ศรีวิกรม์.jpg นายเฉลิมพันธ์ ศรีวิกรม์ 9 ธันวาคม 2533 23 กุมภาพันธ์ 2534
47 โกศล ไกรฤกษ์.jpg นายโกศล ไกรฤกษ์ 9 ธันวาคม 2533 23 กุมภาพันธ์ 2534
มานะ รัตนโกเศศ.jpg พลเอก มานะ รัตนโกเศศ 9 ธันวาคม 2533 23 กุมภาพันธ์ 2534
พลเอก อาทิตย์ กำลังเอก.jpg พลเอก อาทิตย์ กำลังเอก 9 ธันวาคม 2533 23 กุมภาพันธ์ 2534
48 เสนาะ อูนากูล.jpg นายเสนาะ อูนากูล 47 อานันท์ ปันยารชุน 2 มีนาคม 2534 22 มีนาคม 2535
49 เภา สารสิน.jpg พลตำรวจเอก เภา สารสิน 2 มีนาคม 2534 22 มีนาคม 2535
50 Meechai.gif นายมีชัย ฤชุพันธุ์ 2 มีนาคม 2534 22 มีนาคม 2535
Meechai.gif นายมีชัย ฤชุพันธุ์ 48 สุจินดา คราประยูร
มีชัย ฤชุพันธุ์
(รักษาราชการแทน)
7 เมษายน 2535 9 มิถุนายน 2535
51 ณรงค์ วงศ์วรรณ.jpg นายณรงค์ วงศ์วรรณ 7 เมษายน 2535 9 มิถุนายน 2535
52 Somboon rahong.jpg พลอากาศเอก สมบุญ ระหงษ์ 7 เมษายน 2535 9 มิถุนายน 2535
53 มนตรี พงษ์พานิช.jpg นายมนตรี พงษ์พานิช 7 เมษายน 2535 9 มิถุนายน 2535
54 Samak Sundaravej.JPG นายสมัคร สุนทรเวช 7 เมษายน 2535 9 มิถุนายน 2535
เภา สารสิน.jpg พลตำรวจเอก เภา สารสิน 49 อานันท์ ปันยารชุน 10 มิถุนายน 2535 22 กันยายน 2535
55 Kasem.jpg นายเกษม สุวรรณกุล 10 มิถุนายน 2535 22 กันยายน 2535
56 หม่อมราชวงศ์เกษมสโมสร เกษมศรี.jpg หม่อมราชวงศ์เกษมสโมสร เกษมศรี 10 มิถุนายน 2535 22 กันยายน 2535
57 Banyat Bantadtan 2010-04-01.jpg นายบัญญัติ บรรทัดฐาน 50 ชวน หลีกภัย 23 กันยายน 2535 12 กรกฎาคม 2538
58 อำนวย วีรวรรณ.jpg นายอำนวย วีรวรรณ 23 กันยายน 2535 8 กรกฎาคม 2537
Boonshu rojana.jpg นายบุญชู โรจนเสถียร 23 กันยายน 2535 25 ตุลาคม 2537
59 Supachai Panitchpakdi.jpg นายศุภชัย พานิชภักดิ์ 23 กันยายน 2535 12 กรกฎาคม 2538
Chavalit.jpg พลเอก ชวลิต ยงใจยุทธ
(รมต.มหาดไทย)
14 กรกฎาคม 2537 25 ตุลาคม 2537
60 Sukawit.jpg นายสุขวิช รังสิตพล 25 ตุลาคม 2537 11 ธันวาคม 2537
61 Chamlong Srimuang 2008-12-27.jpg พลตรี จำลอง ศรีเมือง 25 ตุลาคม 2537 19 พฤษภาคม 2538
พลเอก อาทิตย์ กำลังเอก.jpg พลเอก อาทิตย์ กำลังเอก 17 ธันวาคม 2537 12 กรกฎาคม 2538
Somboon rahong.jpg พลอากาศเอก สมบุญ ระหงษ์ 51 บรรหาร ศิลปอาชา 13 กรกฎาคม 2538 24 พฤศจิกายน 2539
Chavalit.jpg พลเอก ชวลิต ยงใจยุทธ 13 กรกฎาคม 2538 24 พฤศจิกายน 2539
62 Thaksin DOD 20050915 (crop).jpg พันตำรวจโท ทักษิณ ชินวัตร 13 กรกฎาคม 2538
28 พฤษภาคม 2539
24 พฤษภาคม 2539
14 สิงหาคม 2539
63 Boonpun.jpg นายบุญพันธ์ แขวัฒนะ 13 กรกฎาคม 2538 28 กุมภาพันธ์ 2539
Samak Sundaravej.JPG นายสมัคร สุนทรเวช 13 กรกฎาคม 2538
3 กรกฎาคม 2539
15 มิถุนายน 2539
24 พฤศจิกายน 2539
อำนวย วีรวรรณ.jpg นายอำนวย วีรวรรณ 13 กรกฎาคม 2538 24 พฤศจิกายน 2539
หม่อมราชวงศ์เกษมสโมสร เกษมศรี.jpg หม่อมราชวงศ์เกษมสโมสร เกษมศรี 27 กันยายน 2539 24 พฤศจิกายน 2539
มนตรี พงษ์พานิช.jpg นายมนตรี พงษ์พานิช 28 กุมภาพันธ์ 2539 24 พฤศจิกายน 2539
Sukawit.jpg นายสุขวิช รังสิตพล
(รมต.ศึกษาธิการ)
52 ชวลิต ยงใจยุทธ 25 พฤศจิกายน 2539 8 พฤศจิกายน 2540
อำนวย วีรวรรณ.jpg นายอำนวย วีรวรรณ
(รมต.การคลัง)
25 พฤศจิกายน 2539 21 มิถุนายน 2540
64 Korn16.jpg นายกร ทัพพะรังสี
(รมต.อุตสาหกรรม)
25 พฤศจิกายน 2539 8 พฤศจิกายน 2540
มนตรี พงษ์พานิช.jpg นายมนตรี พงษ์พานิช
(รมต.สาธารณสุข)
25 พฤศจิกายน 2539 24 ตุลาคม 2540
Samak Sundaravej.JPG นายสมัคร สุนทรเวช 25 พฤศจิกายน 2539 8 พฤศจิกายน 2540
Thaksin DOD 20050915 (crop).jpg พันตำรวจโท ทักษิณ ชินวัตร 15 สิงหาคม 2540 8 พฤศจิกายน 2540
65 วีรพงษ์ รามางกูร.jpg นายวีรพงษ์ รามางกูร 15 สิงหาคม 2540 8 พฤศจิกายน 2540
66 Suwit Khunkitti.jpg นายสุวิทย์ คุณกิตติ
(รมต.ยุติธรรม)
24 ตุลาคม 2540 8 พฤศจิกายน 2540
Bhichai Rattakul 2010-04-01.jpg นายพิชัย รัตตกุล 53 ชวน หลีกภัย 14 พฤศจิกายน 2540 28 มิถุนายน 2543
Supachai Panitchpakdi.jpg นายศุภชัย พานิชภักดิ์
(รมต.พาณิชย์)
14 พฤศจิกายน 2540 9 พฤศจิกายน 2543
67 Panja.jpg นายปัญจะ เกสรทอง 14 พฤศจิกายน 2540 9 เมษายน 2543
Suwit Khunkitti.jpg นายสุวิทย์ คุณกิตติ
(รมต.วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม
14 พฤศจิกายน 2540 29 มิถุนายน 2542
Korn16.jpg นายกร ทัพพะรังสี
(รมต.สาธารณสุข)
5 ตุลาคม 2541 9 พฤศจิกายน 2543
สนั่น ขจรประศาสน์.gif พลตรี สนั่น ขจรประศาสน์
(รมต.มหาดไทย)
5 ตุลาคม 2541 29 มีนาคม 2543
68 Trairong Suwankiri.jpg นายไตรรงค์ สุวรรณคีรี 9 กรกฎาคม 2542 9 พฤศจิกายน 2543
Banyat Bantadtan 2010-04-01.jpg นายบัญญัติ บรรทัดฐาน
(รมต.มหาดไทย)
11 เมษายน 2543 9 พฤศจิกายน 2543
69 วิโรจน์ เปาอินทร์.jpg พลตำรวจโท วิโรจน์ เปาอินทร์ 11 เมษายน 2543 9 พฤศจิกายน 2543
70 Suthas Ngernmuen.jpg นายสุทัศน์ เงินหมื่น
(รมต.ยุติธรรม)
8 กันยายน 2543 9 พฤศจิกายน 2543
Chavalit.jpg พลเอก ชวลิต ยงใจยุทธ
(รมต.กลาโหม)
54 ทักษิณ ชินวัตร 17 กุมภาพันธ์ 2544[1] 11 มีนาคม 2548
Suwit Khunkitti.jpg นายสุวิทย์ คุณกิตติ 17 กุมภาพันธ์ 2544[1]
3 ตุลาคม 2545[2]
9 ตุลาคม 2544[3]
10 มีนาคม 2547[4]
71 เดช บุญ-หลง.jpg นายเดช บุญ-หลง
(รมต.แรงงานและสวัสดิการสังคม)
17 กุมภาพันธ์ 2544[1] 11 มีนาคม 2548 [2]
72 Pongpol.jpg นายปองพล อดิเรกสาร 17 กุมภาพันธ์ 2544[1] 3 ตุลาคม 2545[2]
73 พิทักษ์ อินทรวิทยนันท์.jpg นายพิทักษ์ อินทรวิทยนันท์ 17 กุมภาพันธ์ 2544[1] 3 ตุลาคม 2545[2]
74 Somkhit Chatusiphithak.jpg นายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์
(รมต.การคลัง)
9 ตุลาคม 2544[3] 3 ตุลาคม 2545[2]
Korn16.jpg นายกร ทัพพะรังสี 5 มีนาคม 2545[5] 8 พฤศจิกายน 2546 [6]
75 จาตุรนต์ ฉายแสง.jpg นายจาตุรนต์ ฉายแสง 3 ตุลาคม 2545[2] 11 มีนาคม 2548
76 Prommin01.jpg นายแพทย์พรหมินทร์ เลิศสุริย์เดช 3 ตุลาคม 2545[2] 8 กุมภาพันธ์ 2546
77 Wissanu Krea-ngam.jpg ดร.วิษณุ เครืองาม 3 ตุลาคม 2545[2] 11 มีนาคม 2548
Somkhit Chatusiphithak.jpg ดร.สมคิด จาตุศรีพิทักษ์ 8 กุมภาพันธ์ 2546[7] 10 มีนาคม 2547 [4]
78 Lmt44.jpg ร้อยตำรวจเอก ปุระชัย เปี่ยมสมบูรณ์ 8 กุมภาพันธ์ 2546 [7] 11 มีนาคม 2548
79 Phokin.jpg นายโภคิน พลกุล 8 พฤศจิกายน 2546[6] 10 มีนาคม 2547[4]
80 สุชาติ เชาว์วิศิษฐ.jpg ร้อยเอก สุชาติ เชาว์วิศิษฐ 10 มีนาคม 2547[4] 5 ตุลาคม 2547
81 ธรรมรักษ์.jpg พลเอก ธรรมรักษ์ อิศรางกูร ณ อยุธยา 10 มีนาคม 2547[4] 5 ตุลาคม 2547
82 Wan muhammad.jpg นายวันมูหะมัดนอร์ มะทา 10 มีนาคม 2547[4] 6 ตุลาคม 2547
83 Suwat L.jpg นายสุวัจน์ ลิปตพัลลภ 30 มิถุนายน 2547 11 มีนาคม 2548
84 Pinit J.jpg นายพินิจ จารุสมบัติ 6 ตุลาคม 2547 11 มีนาคม 2548
85 57681.jpg นายสมศักดิ์ เทพสุทิน 6 ตุลาคม 2547 11 มีนาคม 2548
Somkhit Chatusiphithak.jpg ดร.สมคิด จาตุศรีพิทักษ์
(รมต.การคลัง/รมต.พาณิชย์)
55 ทักษิณ ชินวัตร 11 มีนาคม พ.ศ. 2548 19 กันยายน 2549
86 Chitchai.jpg พลตำรวจเอก ชิดชัย วรรณสถิตย์
(รมต.มหาดไทย/รมต.ยุติธรรม)
11 มีนาคม พ.ศ. 2548 19 กันยายน 2549
จาตุรนต์ ฉายแสง.jpg นายจาตุรนต์ ฉายแสง 11 มีนาคม พ.ศ. 2548 2 สิงหาคม พ.ศ. 2548
87 Surakiart Sathirathai 20050915.jpg ดร.สุรเกียรติ์ เสถียรไทย 11 มีนาคม พ.ศ. 2548 19 กันยายน 2549
Pinit J.jpg นายพินิจ จารุสมบัติ 11 มีนาคม พ.ศ. 2548 31 ตุลาคม พ.ศ. 2548
Wissanu Krea-ngam.jpg ดร.วิษณุ เครืองาม 11 มีนาคม พ.ศ. 2548 24 มิถุนายน พ.ศ. 2549
88 Suriya j.jpg นายสุริยะ จึงรุ่งเรืองกิจ
(รมต.อุตสาหกรรม)
2 สิงหาคม พ.ศ. 2548 19 กันยายน 2549
Suwat L.jpg นายสุวัจน์ ลิปตพัลลภ 2 สิงหาคม พ.ศ. 2548 19 กันยายน 2549
89 ProfSuchai-2.jpg นายสุชัย เจริญรัตนกุล 31 ตุลาคม พ.ศ. 2548 19 กันยายน 2549
90 Pridiyathorn Fulbright talk.JPG หม่อมราชวงศ์ปรีดิยาธร เทวกุล 56 สุรยุทธ์ จุลานนท์ 8 ตุลาคม พ.ศ. 2549 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2550
91 โฆสิต ปั้นเปี่ยมรัษฎ์.jpg นายโฆสิต ปั้นเปี่ยมรัษฎ์ 8 ตุลาคม พ.ศ. 2549 28 มกราคม พ.ศ. 2551
92 Paiboon.jpg นายไพบูลย์ วัฒนศิริธรรม 7 มีนาคม พ.ศ. 2550 28 มกราคม พ.ศ. 2551
93 Sonthi Boonyaratglin (cropped).png พลเอก ดร.สนธิ บุญยรัตกลิน 1 ตุลาคม พ.ศ. 2550 28 มกราคม พ.ศ. 2551
94 Somchai Wongsawat 15112008.jpg นายสมชาย วงศ์สวัสดิ์
(รมว.ศึกษาธิการ)
57 สมัคร สุนทรเวช
สมชาย วงศ์สวัสดิ์
(รักษาการแทน)
6 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2551 24 กันยายน พ.ศ. 2551
95 มิ่งขวัญ แสงสุวรรณ.jpg นายมิ่งขวัญ แสงสุวรรณ
(รมว.พาณิชย์ + อุตสาหกรรม)
6 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2551 24 กันยายน พ.ศ. 2551
96 Suraphongsuep.jpg นายแพทย์สุรพงษ์ สืบวงศ์ลี
(รมว.คลัง)
6 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2551 24 กันยายน พ.ศ. 2551
97 สหัส บัณฑิตกุล.jpg นายสหัส บัณฑิตกุล 6 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2551 24 กันยายน พ.ศ. 2551
สนั่น ขจรประศาสน์.gif พลตรี สนั่น ขจรประศาสน์ 6 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2551 24 กันยายน พ.ศ. 2551
Suwit Khunkitti.jpg นายสุวิทย์ คุณกิตติ
(รมว.อุตสาหกรรม)
6 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2551 2 สิงหาคมพ.ศ. 2551
98 Kowit.jpg พล.ต.อ.โกวิท วัฒนะ 2 สิงหาคม พ.ศ. 2551 24 กันยายน พ.ศ. 2551
Chavalit.jpg พล.อ.ชวลิต ยงใจยุทธ 58 สมชาย วงศ์สวัสดิ์
ชวรัตน์ ชาญวีรกูล
(รักษาราชการแทน)
24 กันยายน พ.ศ. 2551 7 ตุลาคม พ.ศ. 2551
99 Sombong.jpg นายสมพงษ์ อมรวิวัฒน์
(รมว.ต่างประเทศ)
24 กันยายน พ.ศ. 2551 2 ธันวาคม พ.ศ. 2551
(ถูกตัดสิทธิ์ทางการเมือง 5 ปี)
100 Chavarat.jpg นายชวรัตน์ ชาญวีรกูล 24 กันยายน พ.ศ. 2551 19 ธันวาคม พ.ศ. 2551
101 Olarn.jpg ดร.โอฬาร ไชยประวัติ 24 กันยายน พ.ศ. 2551 19 ธันวาคม พ.ศ. 2551
สนั่น ขจรประศาสน์.gif พล.ต.สนั่น ขจรประศาสน์ 24 กันยายน พ.ศ. 2551 19 ธันวาคม พ.ศ. 2551
102 Suthep royal.jpg สุเทพ เทือกสุบรรณ 59 อภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ 20 ธันวาคม พ.ศ. 2551 8 ตุลาคม พ.ศ. 2553
103 Korbsak Sabhavasu.jpg กอร์ปศักดิ์ สภาวสุ 20 ธันวาคม พ.ศ. 2551 11 มกราคม พ.ศ. 2553
สนั่น ขจรประศาสน์.gif พล.ต.สนั่น ขจรประศาสน์ 20 ธันวาคม พ.ศ. 2551 8 สิงหาคม พ.ศ. 2554
Trairong Suwankiri.jpg ดร.ไตรรงค์ สุวรรณคีรี 15 มกราคม พ.ศ. 2553 8 สิงหาคม พ.ศ. 2554
Suthep royal.jpg สุเทพ เทือกสุบรรณ 15 พฤศจิกายน พ.ศ. 2553 8 สิงหาคม พ.ศ. 2554
104 Yongyoot w.png ยงยุทธ วิชัยดิษฐ
(รมว.มหาดไทย)
60 ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร
นิวัฒน์ธำรง บุญทรงไพศาล
(รักษาราชการแทน)
9 สิงหาคม พ.ศ. 2554 1 ตุลาคม พ.ศ. 2555
105 Chalerm u.png ร้อยตำรวจเอก ดร.เฉลิม อยู่บำรุง 9 สิงหาคม พ.ศ. 2554 30 มิถุนายน พ.ศ. 2556
Kowit.jpg พลตำรวจเอก โกวิท วัฒนะ 9 สิงหาคม พ.ศ. 2554 18 มกราคม พ.ศ. 2555
106 Kittirat n.png กิตติรัตน์ ณ ระนอง
(รมว.พาณิชย์)
(รมว.การคลัง)
9 สิงหาคม พ.ศ. 2554 7 พฤษภาคม พ.ศ. 2557
107 Chumpol Silpaacha.JPG ชุมพล ศิลปอาชา
(รมว.การท่องเที่ยวและกีฬา)
9 สิงหาคม พ.ศ. 2554 21 มกราคม พ.ศ. 2556
108 ยุทธศักดิ์ ศศิประภา.jpg พลเอก ยุทธศักดิ์ ศศิประภา 18 มกราคม พ.ศ. 2555 27 ตุลาคม พ.ศ. 2555
109 Surapong To.jpg ดร.สุรพงษ์ โตวิจักษณ์ชัยกุล
(รมว.การต่างประเทศ)
27 ตุลาคม พ.ศ. 2555 7 พฤษภาคม พ.ศ. 2557
110 Plodpsasop.png ดร.ปลอดประสพ สุรัสวดี 27 ตุลาคม พ.ศ. 2555 7 พฤษภาคม พ.ศ. 2557
111 Phongthep.jpg พงศ์เทพ เทพกาญจนา
(รมว.ศึกษาธิการ)
27 ตุลาคม พ.ศ. 2555 22 พฤษภาคม พ.ศ. 2557
112 ยุคล ลิ้มแหลมทอง.jpg ยุคล ลิ้มแหลมทอง
(รมว.เกษตรและสหกรณ์)
2 เมษายน พ.ศ. 2556 22 พฤษภาคม พ.ศ. 2557
113 นิวัฒน์ บุญทรง.jpg นิวัฒน์ธำรง บุญทรงไพศาล
(รมว.พาณิชย์)
30 มิถุนายน พ.ศ. 2556 22 พฤษภาคม พ.ศ. 2557
114 Pracha p.png พลตำรวจเอก ประชา พรหมนอก
30 มิถุนายน พ.ศ. 2556 7 พฤษภาคม พ.ศ. 2557
115 Prawit Wongsuwan.jpg พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ
(รมว.กลาโหม)
61 ประยุทธ์ จันทร์โอชา 30 สิงหาคม 2557 ปัจจุบัน
Pridiyathorn Fulbright talk.JPG หม่อมราชวงศ์ปรีดิยาธร เทวกุล
30 สิงหาคม 2557 ปัจจุบัน
116 ยงยุทธ ยุทธวงศ์.jpg ดร.ยงยุทธ ยุทธวงศ์
30 สิงหาคม 2557 ปัจจุบัน
117 Tanasak p.jpg พลเอก ดร.ธนะศักดิ์ ปฏิมาประกร
(รมว.การต่างประเทศ)
30 สิงหาคม 2557 ปัจจุบัน
Witsanu Kruangam.jpg ดร.วิษณุ เครืองาม
30 สิงหาคม 2557 ปัจจุบัน

อ้างอิง[แก้]