องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเพีย

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา
องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเพีย
คำขวัญ: มุ่งสู่การพัฒนาสังคมอยู่เย็นเป็นสุขร่วมกัน ประชาชนมีคุณธรรมนำความรู้ สู่การมีคุณภาพชีวิตที่ดี บนพื้นฐานปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง มีความเป็นเลิศทางด้านการบริหารจัดการ ก้าวทันเทคโนโลยี ชุมชนเข้มแข็ง ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมมีการจัดการอย่างสมดุลและยั่งยืน
พื้นที่
 • ทั้งหมด73.40 ตร.กม. (28.34 ตร.ไมล์)
ประชากร (พ.ศ. 2559)
 • ทั้งหมด9,402 คน คน
 • ความหนาแน่น128.09 คน/ตร.กม. (331.8 คน/ตร.ไมล์)
เว็บไซต์อบต.เมืองเพีย
สารานุกรมประเทศไทย ส่วนหนึ่งของสารานุกรมประเทศไทย

องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเพีย เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งหนึ่งในอำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น พื้นที่ทางด้านทิศตะวันออกและทิศใต้ ส่วนมากจะเป็นที่ราบใช้ในการทำนา แต่เฉพาะทางด้านทิศเหนือส่วนมากจะเป็นดินเอียด (ดินเค็ม) ซึ่งบริเวณนี้ใช้เป็นแหล่งต้มเกลือสินเธาว์สำหรับส่งส่วยและขายหรือแลกเปลี่ยนสินค้า ส่วนทางทิศใต้และทิศตะวันตกเป็นที่เนินสลับกับที่ราบ ที่เนินใช้ทำไร่ ทำสวน ส่วนที่ราบใช้ทำนา

ข้อมูลทั่วไป[แก้]

อาณาเขต

องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเพีย ตั้งอยู่ทางทิศตะวันตกของอำเภอ มีอาณาเขตติดต่อกับเขตการปกครองข้างเคียงดังต่อไปนี้

ประวัติ

ตำบลเมืองเพีย[1] เป็นตำบลที่เก่าแก่แห่งหนึ่งของอำเภอบ้านไผ่ สันนิฐานว่าก่อตั้งขึ้นเมื่อประมาณปี พ.ศ.2310 จากคำบอกเล่าว่า มีพ่อขุนเพี้ยได้นำลูกบ้านอพยพมาตั้งหมู่บ้านใหม่ เดินทางมาจากแถบจังหวัดร้อยเอ็ด เห็นสภาพพื้นที่เป็นที่เนินล้อมรอบด้วยหนองน้ำมีสัตว์และพืชที่อุดมสมบูรณ์ มีสภาพพอที่จะสร้างเมืองได้จึงให้ราษฎรจัดสร้างบ้านที่อยู่อาศัย ประกอบกับที่หมู่บ้านมีพระพุทธรูป (พระเจ้าใหญ่) ตั้งอยู่ก่อนแล้ว จึงได้ตั้งชื่อตามผู้ที่นำมาคือ บ้านขุนเพีย ต่อมาเรียกเพี้ยนๆ จึงกลายมาเป็นเมืองขุนเพีย และนาน ๆ เข้าจึงตั้งชื่อว่า "เมืองเพีย"

ต่อมาเมื่อวันที่ 5 กรกฎาคม พ.ศ. 2516 ทางราชการได้ประกาศจัดตั้งเป็น สภาตำบลเมืองเพีย[2] จนกระทั่งเมื่อวันที่ 16 ธันวาคม พ.ศ. 2539 ได้มีประกาศกระทรวงมหาดไทย ให้จัดตั้งขึ้นเป็น องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเพีย[3] จนถึงปัจจุบัน

การปกครอง[แก้]

องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเพีย ครอบคลุมพื้นที่ของตำบลเมืองเพียทังตำบล จำนวน 14 หมู่บ้าน ดังนี้[4]

 • หมู่ที่ 1 บ้านเมืองเพีย
 • หมู่ที่ 2 บ้านเมืองเพีย
 • หมู่ที่ 3 บ้านขามเรียน
 • หมู่ที่ 4 บ้านดู่ใหญ่
 • หมู่ที่ 5 บ้านละว้า
 • หมู่ที่ 6 บ้านละว้า
 • หมู่ที่ 7 บ้านชีกกค้อ
 • หมู่ที่ 8 บ้านเมืองเพีย
 • หมู่ที่ 9 บ้านหนองนางขวัญ
 • หมู่ที่ 10 บ้านละว้า
 • หมู่ที่ 11 บ้านดู่โพธิ์ตาก
 • หมู่ที่ 12 บ้านขามเรียน
 • หมู่ที่ 13 บ้านชีกกค้อ
 • หมู่ที่ 14 บ้านคามวารี              

การศึกษา[แก้]

มีสถานศึกษา คือ

 • โรงเรียนบ้านเมืองเพีย
 • โรงเรียนบ้านละว้า
 • โรงเรียนบ้านดู่ใหญ่
 • โรงเรียนบ้านขามเรียน
 • โรงเรียนบ้านชีกค้อ
 • โรงเรียนหนองนาขวัญ
 • ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเพีย

การสาธารณสุข[แก้]

องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเพีย มีสถานให้บริการทางด้านสาธารณสุข จำนวน 2 แห่ง

 1. โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเมืองเพีย หมู่ที่ 1
 2. โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านละว้า หมู่ที่ 5

อ้างอิง[แก้]

 1. องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเพีย จังหวัดขอนแก่น. "ประวัติและความเป็นมา" [ออนไลน์]. เข้าถึงได้จาก:http://www.muangpere.go.th/history.php?content_id=1(ม.ป.ป.). สืบค้น 18 ธันวาคม 2560.
 2. "ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การจัดตั้งสภาตำบลตามประกาศคณะปฏิวัติ...2515.PDF ราชกิจจานุเบกษา 90 (108):4. 24 สิงหาคม 2516
 3. "ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่องจัดตั้งองค์การบริหารส่วนตำบล.PDFราชกิจจานุเบกษา 113 (พิเศษ52 ง):26. 25 ธันวาคม 2539
 4. ศูนย์ข้อมูลประเทศไทย "ตำบลเมืองเพีย"  [ออนไลน์]. เข้าถึงได้จาก:http://www.thaitambon.com/tambon/401005 (ม.ป.ป.). สืบค้น 18 ธันวาคม 2560.