ข้ามไปเนื้อหา

ตำบลหนองเขียด

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี

ตำบลหนองเขียด เป็นตำบลใน อำเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น

ประวัติ[แก้]

ชาวบ้านขี้เหล็กใหญ่ จังหวัดชัยภูมิ อพยพมาเพื่อตั้งถิ่นฐาน เมื่อ พ.ศ. 2460 ตั้งชื่อว่า บ้านหนองเขียด เพราะมีหนองน้ำเวลาฝนตกมีเขียดอาศัยอยู่เป็นจำนวนมาก เดิมขึ้นอยู่กับ อำเภอภูเวียง จังหวัดขอนแก่น ต่อมาปี พ.ศ. 2507 ขอตั้งตำบลใหม่เป็นตำบลนาหนองทุ่ม มีนายกัน สงวนกลิ่น เป็นผู้ใหญ่บ้าน ปี พ.ศ. 2531 ขอแยกหมู่บ้าน เป็น หมู่ 17 มีนายชัย หล้าบ้านโพน เป็นผู้ใหญ่บ้าน และ พ.ศ. 2532 ตำบลหนองเขียดขอตั้งตำบลใหม่ มี 9 หมู่บ้าน นายชัย หล้าบ้านโพน เป็นกำนันคนแรก

ภูมิศาสตร์[แก้]

ตั้งอยู่ห่างจาก อำเภอชุมแพ ประมาณ 25 กิโลเมตร ห่างจาก จังหวัดขอนแก่น 100 กิโลเมตร สภาพภูมิประเทศส่วนใหญ่เป็นที่ราบสูง

ประชากร[แก้]

ประชากรในตำบลหนองเขียดมีจำนวน 6,604 คน และ จำนวนครัวเรือน 1,519 ครัวเรือน มี 10 หมู่บ้าน ดังนี้

รายนามกำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน[แก้]

หมู่ หมู่บ้าน รายนาม
1 บ้านหนองเขียด นายศราวุฒิ ด่านขุนทด
2 บ้านจอมศรี นายสุกัน ทาเทา
3 บ้านโคกงาม นายประมวล แสนธรรมมา
4 บ้านธาตุ นางสังวาลย์ มาเพ็ชร
5 บ้านหนองกุง นายปรีชา อุ่นสวัสดิ์
6 บ้านโนนศิลา นายประวัติ ขาวลา
7 บ้านหนองหว้า นายทรงศักดิ์ แพงไทย
8 บ้านหนองหนามแท่ง นายชาติชาย เคนอรุณ
9 บ้านหนองเขียด นายทนงศักดิ์ ประยูรชาญ
10 บ้านโนนรัง นายนาวา พิมพุก

อาชีพ[แก้]

ประชากรส่วนใหญ่ประกอบอาชีพ ทำนา ทำไร่ และ ทอผ้า

สถานที่สำคัญ[แก้]

โครงสร้างพื้นฐาน คมนาคม ขนส่ง[แก้]

ทางหลวง[แก้]

ทางหลวงชนบท และทางหลวงท้องถิ่น[แก้]

 • ทางหลวงชนบทหมายเลข ขก.3026 (นาจาน - หนองเขียด)
 • ถนนโยธาธิการหมายเลข ขก.3020

การเดินทาง[แก้]

โดยสามารถใช้บริการขนส่งสาธารณะ ดังนี้

 • รถโดยสารปรับอากาศ สาย กรุงเทพฯ - เมืองเลย
 • รถโดยสารปรับอากาศ สาย ขอนแก่น - เมืองเลย
 • รถโดยสารปรับอากาศ สาย นครราชสีมา - เมืองเลย - เชียงคาน
 • รถตู้โดยสาร สาย ชุมแพ - ภูผาม่าน
 • รถโดยสาร (สองแถว) สายชุมแพ - โนนหัน - หนองเขียด - นาหนองทุ่ม
 • รถโดยสาร (สองแถว) สายชุมแพ - โนนหัน - ผานกเค้า
 • รถโดยสาร (สองแถว) สายชุมแพ - นาหนองทุ่ม - วังยาว - ทรัพย์สมบูรณ์

ศาสนสถาน[แก้]

วัดราษฏร์มหานิกาย[แก้]

 • วัดศิลาลำโจด
 • วัดศรีบุญเรือง
 • วัดมิ่งมงคล
 • วัดศรีชมพูหนองหว้า
 • วัดอุดมพรเทพนิมิตร
 • วัดใหม่สามัคคี
 • วัดศรีชมพู
 • วัดกลาง
 • วัดจอมศรี

วัดราษฏร์ธรรมยุติกนิกาย[แก้]

 • วัดจตุธาตุธาราม
 • วัดป่าโนนรัง

สถานศึกษา[แก้]

 • โรงเรียนหนองกุงพิทยาคม
 • โรงเรียนบ้านธาตุ
 • โรงเรียนบ้านหนองเขียดมิตรภาพที่ 205
 • โรงเรียนมัธยมหนองเขียด สังกัด อบจ.ขอนแก่น

อ้างอิง[แก้]