ตำบลโนนหัน

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี

ตำบลโนนหัน เป็นตำบลใน อำเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น

ประวัติ[แก้]

ประวัติความเป็นมา เดิม ตำบลโนนหัน เป็นตำบลขึ้นตรงต่อ อำเภอภูเวียง จังหวัดขอนแก่น ต่อมาเมื่อปี พ.ศ. 2489 ตำบลชุมแพ ได้ยกฐานะขึ้นเป็น อำเภอชุมแพ ตำบลโนนหัน จึงเป็นตำบลหนึ่งของ อำเภอชุมแพ เป็นต้นมา เนื่องจาก ตำบลโนนหันเป็นตำบลขนาดใหญ่ มีความเจริญขึ้นตามลำดับ จึงได้แยกออกมาเป็นตำบลต่าง ๆ 4 ตำบล ดังนี้

ภูมิศาสตร์[แก้]

ตั้งอยู่ห่างจาก อำเภอชุมแพ ประมาณ 20 กิโลเมตร ห่างจาก จังหวัดขอนแก่น 96 กิโลเมตร สภาพภูมิประเทศส่วนใหญ่เป็นที่ราบสูง

ประชากร[แก้]

ประชากรในตำบลโนนหันมีจำนวน 3,638 คน และ จำนวนครัวเรือน 827 ครัวเรือน มี 10 หมู่บ้าน

หมู่ 1 บ้านโนนหัน หมู่ 6 บ้านโนนงาม
หมู่ 2 บ้านโนนชัย หมู่ 7 บ้านหนองม่วง
หมู่ 3 บ้านร่องแซง หมู่ 8 บ้านหนองคอง
หมู่ 4 บ้านโนนชาติ หมู่ 9 บ้านหลังโนนชาติ
หมู่ 5 บ้านโนนเมือง หมู่ 10 บ้านโนนหันใน

อาชีพ[แก้]

ประชากรส่วนใหญ่ประกอบอาชีพ ทำนา ทำไร่ และ ทอผ้า

สถานที่สำคัญ[แก้]

 • หัวภูดิน
 • สำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลโนนหัน
 • โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลโนนหัน
 • หมวดทางหลวงโนนหัน
 • ที่ทำการไปรษณีย์โนนหัน ปณ.40290

วัดราษฏร์มหานิกาย[แก้]

 • วัดแจ้งสว่างนอก
 • วัดแจ้งสว่างใน
 • วัดอุดมวิทยาราม
 • วัดอัมพวัน
 • วัดป่าธรรมชาติ
 • วัดไตรรงค์

วัดราษฏร์ธรรมยุติกนิกาย[แก้]

 • วัดป่าบ้านหนองม่วง

สถานศึกษา[แก้]

 • โรงเรียนหนองม่วงประชานุกูล
 • โรงเรียนร่องแซงชนูปถัมภ์ (บ้านร่องแซง)
 • โรงเรียนโนนหันวิทยายน

อ้างอิง[แก้]