ภาควิชารัฐศาสตร์ คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
ภาควิชารัฐศาสตร์
คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
Department of Political Science,
Faculty of Political Science and Law Burapha University
สถาปนาพ.ศ. 2517
หัวหน้าภาควิชาผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สกฤติ อิสริยานนท์
ที่อยู่
ตึกคณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ 1 เลขที่ 169 ถ.ลงหาดบางแสน ต.แสนสุข อ.เมือง จ.ชลบุรี 20131
สีสีฟ้าคราม
มาสคอต
สิงห์คราม
เว็บไซต์เฟซบุ๊กภาควิชารัฐศาสตร์

ภาควิชารัฐศาสตร์ คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา เป็นหน่วยงานระดับภาควิชาในคณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา จัดการเรียนการสอนระดับอุดมศึกษาในสาขาวิชารัฐศาสตร์

ประวัติ[แก้]

รัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา เดิมก่อตั้งเป็นภาควิชารัฐศาสตร์ อยู่ภายใต้สังกัดคณะสังคมศาสตร์ เมื่อครั้งยังเป็นมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ วิทยาเขตบางแสน ในปีพุทธศักราช 2517 เปิดการเรียนการาสอนให้กับนิสิต คณะศึกษาศาสตร์ วิชาเอกสังคมศึกษาต่อมาพุทธศักราช 2518 ได้มีการจัดการเปิดหลักสูตรวิชาโทรัฐศาสตร์เป็นครั้งแรก เรื่อยมา จนกระทั่ง มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ วิทยาเขตบางแสน ได้รับการยกฐานะ เป็นมหาวิทยาลัยบูรพา ในปีพุทธศักราช 2533

ต่อมาเมื่อเมื่อเป็นมหาวิทยาลัยบูรพาแล้วภาควิชารัฐศาสตร์ที่ได้สังกัดคณะสังคมศาสตร์ จึงได้ถูกรวมกับคณะมนุษยศาสตร์ เป็นส่วนหนึ่งในคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ปีพุทธศักราช 2539 ภาควิชารัฐศาสตร์ ได้เปิดการสอนเพื่อผู้บริหาร รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต ในระดับปริญญาโท เป็นโครงการพิเศษและยังสอนในวิชาโทรัฐศาสตร์และในเอกสังคมศึกษา ในระดับปริญญาตรี สภามหาวิทยาลัย ได้เห็นชอบโครงการพิเศษสำหรับผู้บริหาร รัฐประศานศาสตรมหาบัณฑิตจัดตั้งวิทยาลัยบริหารรัฐกิจ ในปีพุทธศักราช 2544 แยกสังกัดจากเดิมในภาควิชารัฐศาสตร์ เป็นในสังกัดของมหาวิทยาลัย

ในช่วงปี 2545 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สัมฤทธิ์ ยศสมศักดิ์ หัวหน้าภาควิชารัฐศาสตร์ในขณะนั้น ได้เปิดให้มีการสอนในระดับปริญญาตรีเป็นครั้งแรกจากเดิมที่เปิดเฉพาะวิชาโทและเอกสังคมศึกษา 2 หลักสูตรคือ 1.รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาการบริหารทั่วไป หลักสูตร 4 ปี และหลักสูตรต่อเนื่อง ต่อมาในปี 2546 จึงเปิดการสอนในอีกหลักสูตรคือรัฐศาสตรมหาบัณฑิต สาขาเศรษฐศาสตร์การเมืองและการบริหารจัดการ ในปี 2548 ได้เปิดหลักสูตร รัฐศาสตรบัณฑิต 3 สาขา 1.รัฐศาสตร์ศึกษา 2.การปกครองและการบริหารงานท้องถิ่น 3.เศรษฐศาสตร์การเมือง รวมทั้งมีการสอนรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาการปกครองท้องถิ่น ต่อมาเพิ่มสาชาวิชาในหลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต อีก 2 สาขาคือ 1.การจัดการทรัพยากรเพื่อความมั่นคง 2.การบริหารงานยุติธรรมและสังคม ต่อมาได้จัดตั้งภาควิชารัฐประศาสนศาสตร์ขึ้นใหม่โดยแยกออกจากภาควิชารัฐศาสตร์เดิม เมื่อวันที่ 23 มีนาคม พ.ศ. 2555 ทำให้ปัจจุบันการสอนในระดับปริญญาตรีจึงมีเพียงหลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต

ตราสัญลักษณ์[แก้]

สิงห์คราม สัญลักษณ์แทนรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา มีลักษณะ เป็นรูปสิงห์สีฟ้าคราม เป็นตัวแทนนักปกครองและผู้ที่เรียนรัฐศาสตร์ สีฟ้าครามบ่งบอกถึง รัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพาที่ มีพื้นที่ตั้งใกล้ทะเล จึงเป็นที่มาของสีฟ้าคราม อยู่ภายในวงล้อมวงกลมสองเส้น ภายใต้ เลข 9 ไทย ซึ่งมาจากตรามหาวิทยาลัยที่กำเนิดในรัชกาลที่ 9 มีรัศมีเปล่งล้อม เลข 9 ไทย แทนความเจริญรุ่งเรืองแห่งปัญญา


หลักสูตร[แก้]

หลักสูตรที่เปิดสอนในภาควิชารัฐศาสตร์[1]
ระดับปริญญาตรี ระดับปริญญาโท ระดับปริญญาเอก
หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต (ร.บ.)

แบ่งเป็น 3 วิชาเอกเลือก

  • ด้านวิชาเศรษฐศาสตร์การเมือง
  • ด้านวิชาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
  • ด้านวิชาการเมืองและการจัดการปกครองท้องถิ่น
หลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต (ร.ม.)

แบ่งเป็น 4 สาขาวิชา

  • สาขาวิชารัฐศาสตร์
  • สาขาวิชาการบริหารงานยุติธรรมและสังคม
  • สาขาวิชายุทธศาสตร์และความมั่นคง
  • สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์การเมืองและการจัดการปกครอง
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (ปร.ด.)
  • สาขาวิชายุทธศาสตร์และความมั่นคง

หลักสูตรรัฐศาสตรดุษฎีบัณฑิต (ร.ด.)

  • สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์การเมืองและการจัดการปกครอง

ดูเพิ่ม[แก้]

แหล่งข้อมูลอื่น[แก้]


  1. คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ หลักสูตรที่เปิดสอน เก็บถาวร 2021-07-12 ที่ เวย์แบ็กแมชชีน สืบค้นเมื่อ 15 ตุลาคม 2565.