ภาควิชารัฐศาสตร์ คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา
ภาควิชารัฐศาสตร์
คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
ไฟล์:Singha Kram BUU.png
ข้อมูลทั่วไป
ชื่อภาษาอังกฤษDepartment of Political Science,
Faculty of Political Science and Law Burapha University
ที่อยู่ชั้น 6 อาคาร 60 พรรษามหาราชินี Qs 2 เลขที่ 169 ถ.ลงหาดบางแสน ต.แสนสุข อ.เมือง จ.ชลบุรี 20131
วันก่อตั้งพ.ศ. 2517
หัวหน้าภาควิชาผู้ช่วยศาสตราจารย์ ว่าที่เรือตรี ดร.เอกวิทย์ มณีธร
สีประจำภาควิชาสีฟ้าคราม
สัญลักษณ์ประจำภาควิชาสิงห์คราม
เว็บไซต์ภาควิชารัฐศาสตร์


ภาควิชารัฐศาสตร์ คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา เป็นหน่วยงานระดับภาควิชาในคณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา จัดการเรียนการสอนระดับอุดมศึกษาในสองสาขา คือ รัฐศาสตร์ และรัฐประศาสนศาสตร์

ประวัติ[แก้]

รัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา เดิมก่อตั้งเป็นภาควิชารัฐศาสตร์ อยู่ภายใต้สังกัดคณะสังคมศาสตร์ เมื่อครั้งยังเป็นมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ วิทยาเขตบางแสน ในปีพุทธศักราช 2517 เปิดการเรียนการาสอนให้กับนิสิต คณะศึกษาศาสตร์ วิชาเอกสังคมศึกษาต่อมาพุทธศักราช 2518 ได้มีการจัดการเปิดหลักสูตรวิชาโทรัฐศาสตร์เป็นครั้งแรก เรื่อยมา จนกระทั่ง มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ วิทยาเขตบางแสน ได้รับการยกฐานะ เป็นมหาวิทยาลัยบูรพา ในปีพุทธศักราช 2533


ต่อมาเมื่อเมื่อเป็นมหาวิทยาลัยบูรพาแล้วภาควิชารัฐศาสตร์ที่ได้สังกัดคณะสังคมศาสตร์ จึงได้ถูกรวมกับคณะมนุษยศาสตร์ เป็นส่วนหนึ่งในคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ปีพุทธศักราช 2539 ภาควิชารัฐศาสตร์ ได้เปิดการสอนเพื่อผู้บริหาร รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต ในระดับปริญญาโท เป็นโครงการพิเศษและยังสอนในวิชาโทรัฐศาสตร์และในเอกสังคมศึกษา ในระดับปริญญาตรี สภามหาวิทยาลัย ได้เห็นชอบโครงการพิเศษสำหรับผู้บริหาร รัฐประศานศาสตรมหาบัณฑิตจัดตั้งวิทยาลัยบริหารรัฐกิจ ในปีพุทธศักราช 2544 แยกสังกัดจากเดิมในภาควิชารัฐศาสตร์ เป็นในสังกัดของมหาวิทยาลัย ในช่วงปี 2545 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สัมฤทธิ์ ยศสมศักดิ์ หัวหน้าภาควิชารัฐศาสตร์ในขณะนั้น ได้เปิดให้มีการสอนในรัดับปริญญาตรีเป็นครั้งแรกจากเดิมที่เปิดเฉพาะวิชาโทและเอกสังคมศึกษา 2 หลักสูตรคือ 1.รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาการบริหารทั่วไป หลักสูตร 4 ปี และหลักสูตรต่อเนื่อง ต่อมาในปี 2546 จึงเปิดการสอนในอีกหลักสูตรคือรัฐศาสตรมหาบัณฑิต สาขาเศรษฐศาสตร์การเมืองและการบริหารจัดการ ในปี 2548 ได้เปิดหลักสูตร รัฐศาสตรบัณฑิต 3 สาขา 1.รัฐศาสตร์ศึกษา 2.การปกครองและการบริหารงานท้องถิ่น 3.เศรษฐศาสตร์การเมือง รวมทั้งมีการสอนรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาการปกครองท้องถิ่น ต่อมาเพิ่มสาชาวิชาในหลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต อีก 2 สาขาคือ 1.การจัดการทรัพยากรเพื่อความมั่นคง 2.การบริหารงานยุติธรรมและสังคม

ตราสัญลักษณ์[แก้]

สิงห์คราม สัญลักษณ์แทนรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา มีลักษณะ เป็นรูปสิงห์สีฟ้าคราม เป็นตัวแทนนักปกครองและผู้ที่เรียนรัฐศาสตร์ สีฟ้าครามบ่งบอกถึง รัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพาที่ มีพื้นที่ตั้งใกล้ทะเล จึงเป็นที่มาของสีฟ้าคราม อยู่ภายในวงล้อมวงกลมสองเส้น ภายใต้ เลข 9 ไทย ซึ่งมาจากตรามหาวิทยาลัยที่กำเนิดในรัชกาลที่ 9 มีรัศมีเปล่งล้อม เลข 9 ไทย แทนความเจริญรุ่งเรืองแห่งปัญญา


หลักสูตร[แก้]

ปริญญาตรี

 • รัฐศาสตรบัณฑิต หลักสูตร 4 ปี
 • รัฐประศาสนศาสตร์บัณฑิต สาขาการบริหารทั่วไป หลักสูตร 4 ปีและ 2 ปี ต่อเนื่อง

โครงการความร่วมมือกับกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

 • รัฐประศาสนศาสตร์บัณฑิต สาขาการปกครองท้องถิ่น

หลักสูตรวิชาโท

 • วิชาโทรัฐศาสตร์
 • วิชาโทการบริหารทรัพยากรบุคคล
 • วิชาโทการบริหารงานยุติธรรม

ปริญญาโท

 • รัฐศาสตรมหาบัณฑิต
 • สาขาเศรษฐศาสตร์การเมืองและการบริหารจัดการ
 • สาขาการจัดการทรัพยากรเพื่อความมั่นคง
 • สาขาการบริหารงานยุติธรรมและสังคม

ปริญญาเอก

 • รัฐศาสตร์ดุษฎีบัณฑิต
 • สาขายุทธศาสตร์และความมั่นคง

ดูเพิ่ม[แก้]

แหล่งข้อมูลอื่น[แก้]