คณะรัฐมนตรีไทย คณะที่ 7

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
คณะรัฐมนตรีพหลพลพยุหเสนา 4
คณะรัฐมนตรีคณะที่ 7 แห่งราชอาณาจักรสยาม
สิงหาคม - ธันวาคม พ.ศ. 2480
Phraya Pahol.jpg
วันแต่งตั้ง 10 สิงหาคม​ 2480
วันสิ้นสุด 21 ธันวาคม​ 2480
(0 ปี 133 วัน)
บุคคลและองค์กร
ประมุขแห่งรัฐ พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอานันทมหิดล พระอัฐมรามาธิบดินทร
หัวหน้าคณะรัฐมนตรี พระยาพหลพลพยุหเสนา (พจน์ พหลโยธิน)
ประวัติ
ก่อนหน้า คณะรัฐมนตรีไทย คณะที่ 6
ถัดไป คณะรัฐมนตรีไทย คณะที่ 8

คณะรัฐมนตรี คณะที่ 7 ของไทย (9 สิงหาคม 2480 - 21 ธันวาคม 2480)

นายพันเอก พระยาพหลพลพยุหเสนา (พจน์ พหลโยธิน) นายกรัฐมนตรี ประกาศพระบรมราชโองการ ลงวันที่ 9 สิงหาคม 2480

คณะผู้สำเร็จราชการแทนพระองค์ ประกอบด้วย พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอาทิตย์ทิพอาภา เจ้าพระยายมราช (ปั้น สุขุม) และนายพลเอก เจ้าพระยาพิชเยนทรโยธิน (อุ่น อินทรโยธิน) เป็นผู้ลงนามในประกาศ

พระยามานวราชเสวี (ปลอด ณ สงขลา) ประธานสภาผู้แทนราษฎรเป็นผู้รับสนองพระบรมราชโองการ

รายชื่อคณะรัฐมนตรี[แก้]

ในวันที่ 10 สิงหาคม 2480 มีการแต่งตั้งคณะรัฐมนตรีดังนี้

  ดำรงตำแหน่งมาโดยตลอด
  มีการออกจากตำแหน่ง
  มีการเปลี่ยนแปลง/โยกย้าย
  มีการแต่งตั้งเพิ่ม
ตำแหน่ง รายนาม ดำรงตำแหน่ง หมายเหตุ
นายกรัฐมนตรี นายพันเอก พระยาพหลพลพยุหเสนา (พจน์ พหลโยธิน) 9 สิงหาคม 2480
-
21 ธันวาคม 2480
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม นายพันเอก หลวงพิบูลสงคราม (แปลก ขีตตะสังคะ)
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตราธิการ นายพันเอก พระยาพหลพลพยุหเสนา (พจน์ พหลโยธิน)
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง พระยาไชยยศสมบัติ (เสริม กฤษณามระ)
รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลัง ขุนสมาหารหิตะคดี (โป๊ โปรคุปต์)
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ หลวงประดิษฐ์มนูธรรม (ปรีดี พนมยงค์)
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงธรรมการ นายนาวาเอก หลวงสินธุสงครามชัย ร.น. (สินธุ์ กมลนาวิน)
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย นายนาวาตรี หลวงธำรงนาวาสวัสดิ์ ร.น. (ถวัลย์ ธารีสวัสดิ์)
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม เจ้าพระยามหิธร (ลออ ไกรฤกษ์)
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเศรษฐการ นายพันเอก พระบริภัณฑ์ยุทธกิจ (เภา เพียรเลิศ)
รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเศรษฐการ นายพันเอก หลวงชำนาญยุทธศิลป์ (เชย รมยะนันทน์)
รัฐมนตรี หลวงนาถนิติธาดา (เคลือบ บุศยนาค)
รัฐมนตรี นายนาวาเอก พระยาวิจารณจักรกิจ (บุญชัย หรือ บุญรอด สวาทะสุข)
รัฐมนตรี หลวงวิจิตรวาทการ (วิจิตร วิจิตรวาทการ)
รัฐมนตรี นายนาวาเอก พระเวชยันต์รังสฤษฎ์ (มุนี มหาสันทนะ)
รัฐมนตรี พระยาศรีเสนา (ฮะ สมบัติศิริ)
รัฐมนตรี นายนาวาโท หลวงศุภชลาศัย ร.น. (บุง ศุภชลาศัย)
รัฐมนตรี พระยาสมันตรัฐบุรินทร์ (ตุ้ย สมันตรัฐ หรือ บินอับดุลลาห์)
รัฐมนตรี พระสารสาสน์ประพันธ์ (ชื้น จารุวัสตร์)
รัฐมนตรี ขุนสุคนธวิทศึกษากร (สำอาง สุคนธวิท)
รัฐมนตรี นายพันเอก พระยาอภัยสงคราม (จอน โชติดิลก)

การแถลงนโยบายของรัฐบาล[แก้]

คณะรัฐมนตรี คณะนี้ ได้แถลงนโยบายต่อ สภาผู้แทนราษฎร เมื่อวันที่ 11 สิงหาคม พ.ศ. 2480

การสิ้นสุดของคณะรัฐมนตรี[แก้]

คณะรัฐมนตรีคณะนี้สิ้นสุด เพราะเหตุที่สภาผู้แทนราษฎรที่ให้ความไว้วางใจแก่คณะรัฐมนตรีชุดนี้ได้สิ้นสุดลงเมื่อวันที่ 10 ธันวาคม พ.ศ. 2480 คณะรัฐมนตรีจึงต้องออกจากตำแหน่ง

อ้างอิง[แก้]