คณะรัฐมนตรีสยาม คณะที่ 7

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
(เปลี่ยนทางจาก คณะรัฐมนตรีไทย คณะที่ 7)
คณะรัฐมนตรีพหลพลพยุหเสนา 4
คณะรัฐมนตรีคณะที่ 7 แห่งราชอาณาจักรสยาม
สิงหาคม - ธันวาคม พ.ศ. 2480
วันแต่งตั้ง10 สิงหาคม พ.ศ.​ 2480
วันสิ้นสุด21 ธันวาคม​ พ.ศ. 2480
(0 ปี 133 วัน)
บุคคลและองค์กร
พระมหากษัตริย์พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอานันทมหิดล พระอัฐมรามาธิบดินทร
นายกรัฐมนตรีพระยาพหลพลพยุหเสนา (พจน์ พหลโยธิน)
จำนวนรัฐมนตรีทั้งหมด20
พรรคร่วมรัฐบาลคณะราษฎร
ประวัติ
สิ้นสุดจากการเลือกตั้ง7 พฤศจิกายน พ.ศ. 2480
สภานิติบัญญัติสภาผู้แทนราษฎรไทย ชุดที่ 1
วาระสภานิติบัญญัติ15 พฤศจิกายน พ.ศ. 2476 – 9 ธันวาคม พ.ศ. 2480
ก่อนหน้าคณะรัฐมนตรีสยาม คณะที่ 6
ถัดไปคณะรัฐมนตรีสยาม คณะที่ 8

คณะรัฐมนตรี คณะที่ 7 ของไทย (9 สิงหาคม พ.ศ. 2480 - 21 ธันวาคม พ.ศ. 2480)

นายพันเอก พระยาพหลพลพยุหเสนา (พจน์ พหลโยธิน) นายกรัฐมนตรี ประกาศพระบรมราชโองการ ลงวันที่ 9 สิงหาคม พ.ศ. 2480

คณะผู้สำเร็จราชการแทนพระองค์ ประกอบด้วย พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอาทิตย์ทิพอาภา เจ้าพระยายมราช (ปั้น สุขุม) และนายพลเอก เจ้าพระยาพิชเยนทรโยธิน (อุ่น อินทรโยธิน) เป็นผู้ลงนามในประกาศ

พระยามานวราชเสวี (ปลอด ณ สงขลา) ประธานสภาผู้แทนราษฎรเป็นผู้รับสนองพระบรมราชโองการ

รายชื่อคณะรัฐมนตรี[แก้]

ในวันที่ 10 สิงหาคม พ.ศ. 2480 มีการแต่งตั้งคณะรัฐมนตรีดังนี้

รัฐมนตรีว่าการกระทรวง ดำรงตำแหน่งเมื่อตั้งคณะรัฐมนตรี ดำรงตำแหน่งจนสิ้นสุดคณะรัฐมนตรี
รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวง แต่งตั้งเพิ่ม เปลี่ยนแปลง/โยกย้ายไปตำแหน่งอื่น
รัฐมนตรีลอย ย้ายมาจากตำแหน่งอื่น ออกจากตำแหน่ง
      คณะราษฎร
คณะรัฐมนตรีคณะที่ 7 ของไทย
ตำแหน่ง ลำดับ รายนาม เริ่มวาระ สิ้นสุดวาระ หมายเหตุ ที่มา
นายกรัฐมนตรี * นายพันเอก พระยาพหลพลพยุหเสนา (พจน์ พหลโยธิน) 9 สิงหาคม พ.ศ. 2480 21 ธันวาคม พ.ศ. 2480 สภาผู้แทนราษฎรประเภทที่ 2
กลาโหม 1 นายพันเอก หลวงพิบูลสงคราม (แปลก ขีตตะสังคะ) 10 สิงหาคม พ.ศ. 2480 21 ธันวาคม พ.ศ. 2480 สภาผู้แทนราษฎรประเภทที่ 2
การคลัง 2 พระยาไชยยศสมบัติ (เสริม กฤษณามระ) 10 สิงหาคม พ.ศ. 2480 21 ธันวาคม พ.ศ. 2480
3 ขุนสมาหารหิตะคดี (โป๊ โปรคุปต์) 10 สิงหาคม พ.ศ. 2480 21 ธันวาคม พ.ศ. 2480
การต่างประเทศ 4 หลวงประดิษฐ์มนูธรรม (ปรีดี พนมยงค์) 10 สิงหาคม พ.ศ. 2480 21 ธันวาคม พ.ศ. 2480 สภาผู้แทนราษฎรประเภทที่ 2
เกษตราธิการ * นายพันเอก พระยาพหลพลพยุหเสนา (พจน์ พหลโยธิน) 10 สิงหาคม พ.ศ. 2480 21 ธันวาคม พ.ศ. 2480 สภาผู้แทนราษฎรประเภทที่ 2
ธรรมการ 5 นายนาวาเอก หลวงสินธุสงครามชัย ร.น. (สินธุ์ กมลนาวิน) 10 สิงหาคม พ.ศ. 2480 21 ธันวาคม พ.ศ. 2480 สภาผู้แทนราษฎรประเภทที่ 2
มหาดไทย 6 นายนาวาตรี หลวงธำรงนาวาสวัสดิ์ ร.น. (ถวัลย์ ธารีสวัสดิ์) 10 สิงหาคม พ.ศ. 2480 21 ธันวาคม พ.ศ. 2480 สภาผู้แทนราษฎรประเภทที่ 2
ยุติธรรม 7 เจ้าพระยามหิธร (ลออ ไกรฤกษ์) 10 สิงหาคม พ.ศ. 2480 21 ธันวาคม พ.ศ. 2480
เศรษฐการ 8 นายพันเอก พระบริภัณฑ์ยุทธกิจ (เภา เพียรเลิศ) 10 สิงหาคม พ.ศ. 2480 21 ธันวาคม พ.ศ. 2480
9 นายพันเอก หลวงชำนาญยุทธศิลป์ (เชย รมยะนันทน์) 10 สิงหาคม พ.ศ. 2480 21 ธันวาคม พ.ศ. 2480 สภาผู้แทนราษฎรประเภทที่ 2
10 หลวงนาถนิติธาดา (เคลือบ บุศยนาค) 10 สิงหาคม พ.ศ. 2480 21 ธันวาคม พ.ศ. 2480
11 นายนาวาเอก พระยาวิจารณจักรกิจ (บุญชัย หรือ บุญรอด สวาทะสุข) 10 สิงหาคม พ.ศ. 2480 21 ธันวาคม พ.ศ. 2480
12 หลวงวิจิตรวาทการ (วิจิตร วิจิตรวาทการ) 10 สิงหาคม พ.ศ. 2480 21 ธันวาคม พ.ศ. 2480 สภาผู้แทนราษฎรประเภทที่ 2
13 นายนาวาเอก พระเวชยันต์รังสฤษฎ์ (มุนี มหาสันทนะ) 10 สิงหาคม พ.ศ. 2480 21 ธันวาคม พ.ศ. 2480 สภาผู้แทนราษฎรประเภทที่ 2
14 พระยาศรีเสนา (ฮะ สมบัติศิริ) 10 สิงหาคม พ.ศ. 2480 21 ธันวาคม พ.ศ. 2480
15 นายนาวาโท หลวงศุภชลาศัย ร.น. (บุง ศุภชลาศัย) 10 สิงหาคม พ.ศ. 2480 21 ธันวาคม พ.ศ. 2480 สภาผู้แทนราษฎรประเภทที่ 2
16 พระยาสมันตรัฐบุรินทร์ (ตุ้ย สมันตรัฐ หรือ บินอับดุลลาห์) 10 สิงหาคม พ.ศ. 2480 21 ธันวาคม พ.ศ. 2480
17 พระสารสาสน์ประพันธ์ (ชื้น จารุวัสตร์) 10 สิงหาคม พ.ศ. 2480 21 ธันวาคม พ.ศ. 2480
18 ขุนสุคนธวิทศึกษากร (สำอาง สุคนธวิท) 10 สิงหาคม พ.ศ. 2480 21 ธันวาคม พ.ศ. 2480
19 นายพันเอก พระยาอภัยสงคราม (จอน โชติดิลก) 10 สิงหาคม พ.ศ. 2480 21 ธันวาคม พ.ศ. 2480

การแถลงนโยบายของรัฐบาล[แก้]

คณะรัฐมนตรี คณะนี้ ได้แถลงนโยบายต่อ สภาผู้แทนราษฎร เมื่อวันที่ 11 สิงหาคม พ.ศ. 2480

การสิ้นสุดของคณะรัฐมนตรี[แก้]

คณะรัฐมนตรีคณะนี้สิ้นสุด เพราะเหตุที่สภาผู้แทนราษฎรที่ให้ความไว้วางใจแก่คณะรัฐมนตรีชุดนี้ได้สิ้นสุดลงเมื่อวันที่ 10 ธันวาคม พ.ศ. 2480 คณะรัฐมนตรีจึงต้องออกจากตำแหน่ง

อ้างอิง[แก้]