สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
Office of the Permanent Secretary, Ministry of Education
ภาพรวมหน่วยงาน
ก่อตั้ง1 เมษายน พ.ศ. 2435
เขตอำนาจทั่วราชอาณาจักร
สำนักงานใหญ่319 อาคารราชวัลลภ วังจันทรเกษม แขวงดุสิต เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร
งบประมาณประจำปี53,048.4091 ล้านบาท (พ.ศ. 2559)[1]
ฝ่ายบริหารหน่วยงาน
 • ดร.สุเทพ แก่งสันเทียะ, ปลัดกระทรวง
 • ดร.พิเชฐ โพธิ์ภักดี, รองปลัดกระทรวง
 • ว่าง, รองปลัดกระทรวง
 • ว่าง, รองปลัดกระทรวง
ต้นสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ
หน่วยงานลูกสังกัด
เว็บไซต์www.ops.moe.go.th

สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ (อังกฤษ: Office of the Permanent Secretary, Ministry of Education) เป็นหน่วยงานระดับกรม ในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ ในอดีตเป็นหน่วยงานที่มีหน้าที่รับผิดชอบงานธุรการทั่วไปของกระทรวงศึกษาธิการ แต่ภายหลังการปฏิรูประบบราชการ ในปี พ.ศ. 2545 ทำให้สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ได้รวมเอากิจการของกรมการศึกษานอกโรงเรียน (กศน.) สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการครู (กค.) สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (สช.) และกรมพลศึกษาบางส่วน เข้ามาไว้ด้วยกัน

กระทั่งวันที่ 19 มีนาคม พ.ศ. 2566 ราชกิจจานุเบกษาได้เผยแพร่ พระราชบัญญัติการส่งเสริมการเรียนรู้ พ.ศ. 2566 โดยมีสาระสำคัญคือการยกเลิกพระราชบัญญัติส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย พ.ศ. 2551 และยกฐานะ สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย เป็น กรมส่งเสริมการเรียนรู้ ซึ่งมีผลทำให้กรมดังกล่าวไม่เป็นหน่วยงานในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ โดยให้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่ วันที่ 18 พฤษภาคม พ.ศ. 2566

หน่วยงานในสังกัด[แก้]

สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ มีหน่วยงานดังนี้

 • สำนักงานคณะผู้แทนถาวรไทยประจำองค์การศึกษา วิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ ประจำ ณ กรุงปารีส ประเทศฝรั่งเศส
 • สำนักอำนวยการ
 • ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
 • สถาบันพัฒนาครูคณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา
 • สำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ
 • สำนักการลูกเสือ ยุวกาชาด และกิจการนักเรียน
 • กองส่งเสริมและพัฒนาการบริหารการศึกษาในภูมิภาค
 • สำนักนิติการ
 • สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์
 • สำนักตรวจราชการ และติดตามประเมินผล
 • กองบริหารทรัพยากรบุคคล
 • กองบริหารการคลัง
 • กองเผยแพร่และประชาสัมพันธ์
 • สำนักงานศึกษาธิการภาค 1
 • สำนักงานศึกษาธิการภาค 2
 • สำนักงานศึกษาธิการภาค 3
 • สำนักงานศึกษาธิการภาค 4
 • สำนักงานศึกษาธิการภาค 5
 • สำนักงานศึกษาธิการภาค 6
 • สำนักงานศึกษาธิการภาค 7
 • สำนักงานศึกษาธิการภาค 8
 • สำนักงานศึกษาธิการภาค 9
 • สำนักงานศึกษาธิการภาค 10
 • สำนักงานศึกษาธิการภาค 11
 • สำนักงานศึกษาธิการภาค 12
 • สำนักงานศึกษาธิการภาค 13
 • สำนักงานศึกษาธิการภาค 14
 • สำนักงานศึกษาธิการภาค 15
 • สำนักงานศึกษาธิการภาค 16
 • สำนักงานศึกษาธิการภาค 17
 • สำนักงานศึกษาธิการภาค 18
 • กลุ่มตรวจสอบภายใน
 • กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร
 • สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
 • สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน
 • ศูนย์ขับเคลื่อนการศึกษาในจังหวัดชายแดนภาคใต้
 • กลุ่ม ป.ย.ป. กระทรวงศึกษาธิการ
 • ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านทุจริต กระทรวงศึกษาธิการ
 • สำนักงานเลขานุการกองทุนพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา
 • สำนักงานศึกษาธิการจังหวัด 77 จังหวัด

อ้างอิง[แก้]

 1. ราชกิจจานุเบกษา, พระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 เล่ม 132 ตอนที่ 91ก วันที่ 25 กันยายน 2558