โรงเรียนมัธยมวัดนายโรง

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
โรงเรียนมัธยมวัดนายโรง
โรงเรียนมัธยมวัดนายโรง ถนนบรมราชชนนี แขวงอรุณอัมรินทร์ เขตบางกอกน้อย กรุงเทพฯ 10700
ข้อมูล
ชื่ออังกฤษ Matthayomwatnairong School
อักษรย่อ น.ร. (NR)
ประเภท รัฐบาล
สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
สถาปนา 6 กันยายน 2539
ผู้ก่อตั้ง เจ้ากรับ
เพลง มาร์ชนายโรง
เว็บไซต์
มัธยมวัดนายโรง is located in Bangkok
มัธยมวัดนายโรง
มัธยมวัดนายโรง
มัธยมวัดนายโรง (Bangkok)

โรงเรียนมัธยมวัดนายโรง เป็นโรงเรียนรัฐบาลประเภทโรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดกลาง ในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1 (กรุงเทพมหานคร) (สังกัดเดิมคือสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 3) สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ ตั้งอยู่บริเวณถนนบรมราชชนนี แขวงอรุณอัมรินทร์ เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร เปิดสอนในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นและตอนปลายแบบสหศึกษา

ประวัติ[แก้]

โรงเรียนมัธยมวัดนายโรง ชื่อเดิมคือ โรงเรียนวัดนายโรง ตั้งตามชื่อของวัดนายโรง ซึ่งเป็นวัดราษฎร์ ตั้งอยู่ริมคลองบางกอกน้อย แขวงบางขุนนนท์ เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร วัดนี้เดิมเรียกว่า วัดเจ้ากรับ หรือ วัดเจ้ากรับละคร เพราะนายกรับเป็นเจ้าของโรงละครนอกและแสดงเป็นตัวเองของเรื่องคือเป็นเจ้า นายกรับได้ยกบ้านและที่ดินถวายให้สร้างวัดในราว พ.ศ. 2503 และต่อมารัชกาลที่ 4 ได้ทรงเปลี่ยนชื่อวัดเป็นวัด สัมมัชผล แต่ประชาชนไม่นิยมจึงเรียกติดปากกันว่าวัดนายโรง

โรงเรียนมัธยมวัดนายโรง ก่อตั้งเมื่อวันที่ 13 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2498 ตั้งอยู่ที่ถนนบรมราชชนนี แขวงอรุณอมรินทร์ เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร 10700 บนที่ดินของวัดสองวัดคือ วัดนายโรงและวัดบางบำหรุ โดยได้รับการมอบที่ดินจากพระอธิการแนบ เจ้าอาวาสวัดนายโรง และพระครูรัตนโสภณ เจ้าอาวาสวัดบางบำหรุได้มอบที่ดินอีก 119 ตารางวา รวมจำนวน 5 ไร่ 1 งาน 21 ตารางวา และเปิดการเรียนการสอนครั้งแรกในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นเมื่อวันที่ 17 พฤษภาคม พ.ศ. 2498 อาศัยอาคารการเปรียญวัดนายโรงเป็นที่เรียน มีนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 จำนวน 2 ห้อง นักเรียน 77 คน ครูจำนวน 3 คน มีนายธำรง โกมลบุตร เป็นครูใหญ่คนแรก และเปิดการเรียนการสอนในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายในปี [[พ.ศ. 2521][1]

วันที่ 6 กันยายน พ.ศ. 2539 โรงเรียนวัดนายโรงได้ขออนุมัติเปลี่ยนชื่อเป็น โรงเรียนมัธยมวัดนายโรง ปีการศึกษา 2545 ได้รับอนุมัติจากกระทรวงศึกษาธิการ ให้จัดการเรียนการสอนแบบสองภาษา (Bilingual) ได้เปิดสอนหลักสูตรภาษาอังกฤษ (English Program) [1]

ทำเนียบผู้บริหารโรงเรียน[แก้]

ที่ ชื่อ ปีที่ดำรงตำแหน่ง
1 นายเสนอ สุนทรเนตร พ.ศ. 2506-2513
2 นายพีระ ดาวเรือง พ.ศ. 2513-2519
3 นายประจวบ วัจนะรัตน์ พ.ศ. 2519-2522
4 นายประยูร สระน้ำ พ.ศ. 2522-2528
5 นายจรัล แก้วเหล็ก พ.ศ. 2528-2534
6 นายเกรียงศักดิ์ กำเนิดเหมาะ พ.ศ. 2534-2536
7 นายดำรง เดชะศิริ พ.ศ. 2536-2539
8 นางสาวมณีพันธ์ ศรีสุพรรณดิฐ พ.ศ. 2539-2540
9 นางสุรณี ทศิธร พ.ศ. 2540-2542
10 นายไพโรจน์ สุวรรณภักดี พ.ศ. 2542-2543
11 นายวีระ วงศ์ประดิษฐ์ พ.ศ. 2543-2544
12 นายธวัช หมื่นศรีชัย พ.ศ. 2544-2550
13 นางเบญญาภา คงรอด พ.ศ. 2550-2554
14 นายสุรพงศ์ งามสม พ.ศ. 2554-ปัจจุบัน

สัญลักษณ์ประจำโรงเรียน[แก้]

  • ตราสัญลักษณ์ประจำโรงเรียน ตราชฎา
  • คติพจน์ เลิศด้วยคุณธรรม ล้ำด้วยวิชา กล้าในทางที่ถูก ลูกนายโรง
  • คำขวัญ ศิษย์และครูรู้หน้าที่ เป็นศักดิ์ศรีของนายโรง
  • ปรัชญา ปญญ โลกสมิ ปชโชโต "ปัญญาเป็นแสงสว่างส่องโลก"
  • สีประจำโรงเรียน
  • ต้นไม้ประจำโรงเรียน ต้นเฟื่องฟ้า[1]

ระบบการเรียนการสอน[แก้]

โรงเรียนมัธยมวัดนายโรงมีการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการเป็นภาษาอังกฤษ (English Program) โดยใช้ภาษาอังกฤษเป็นสื่อในวิชาต่างๆยกเว้นวิชาภาษาไทย ตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2544 รวมถึงกิจกรรมและเทคโนโลยีที่ใช้ในการสอน และสอนโดยครูชาวต่างประเทศและครูไทยที่มีความสามารถในด้านภาษาอังกฤษ[2]

เกียรติประวัติ[แก้]

  • ได้รับรางวัลพระราชทานของกรมสามัญศึกษาในปี พ.ศ. 2524, 2534 และ พ.ศ. 2544[1]
  • เข้าร่วมโครงการมาตรฐานสากล (The International Scool Project :ISSP) [1]
  • เป็นหนึ่งในโรงเรียนที่มีอัตราการแข่งขันสูงในเขตกรุงเทพมหานคร[3]

ศิษย์เก่าที่มีชื่อเสียง[แก้]

อ้างอิง[แก้]

แหล่งข้อมูลอื่น[แก้]