รายชื่อรัฐมนตรีสตรีไทย

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี

รายนามต่อไปนี้เป็นสตรีที่ได้ดำรงตำแหน่งในคณะรัฐมนตรีไทย

หัวหน้ารัฐบาล

  ดำรงตำแหน่งอยู่ในปัจจุบัน

รัฐมนตรี ดำรงตำแหน่ง ตำแหน่ง
ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร 2554–2557 นายกรัฐมนตรี

รัฐมนตรีว่าการ

  ดำรงตำแหน่งอยู่ในปัจจุบัน

รัฐมนตรี ดำรงตำแหน่ง นายกรัฐมนตรี ตำแหน่ง
สำนักนายกรัฐมนตรี
สุพัตรา มาศดิตถ์ 2531–2533 ชาติชาย ชุณหะวัณ รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
สายสุรี จุติกุล 2534–2535 อานันท์ ปันยารชุน
2535
พิมพา จันทร์ประสงค์ 2537–2538 ชวน หลีกภัย
สุพัตรา มาศดิตถ์ 2540–2544
ปวีณา หงสกุล 2542–2543
ทิพาวดี เมฆสวรรค์ 2549–2551 สุรยุทธ์ จุลานนท์
กฤษณา สีหลักษณ์ 2554–2555 ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร
นลินี ทวีสิน 2555
ศันสนีย์ นาคพงศ์ 2555–2556
พวงเพ็ชร ชุนละเอียด 2566–2567 เศรษฐา ทวีสิน
จิราพร สินธุไพร 2567–ปัจจุบัน
กระทรวงกลาโหม
ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร 2556–2557 ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม
กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
กอบกาญจน์ วัฒนวรางกูร 2557–2560 ประยุทธ์ จันทร์โอชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
สุดาวรรณ หวังศุภกิจโกศล 2566–2567 เศรษฐา ทวีสิน
กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
ปวีณา หงสกุล 2556–2557 ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
วิมลศิริ ชำนาญเวช 2519–2520 ธานินทร์ กรัยวิเชียร รัฐมนตรีว่าการทบวงมหาวิทยาลัยของรัฐ
นงเยาว์ ชัยเสรี 2540 ชวลิต ยงใจยุทธ รัฐมนตรีว่าการทบวงมหาวิทยาลัย
กัลยา โสภณพนิช 2551–2553 อภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
อรรชกา สีบุญเรือง 2559–2560 ประยุทธ์ จันทร์โอชา
ศุภมาศ อิศรภักดี 2566–ปัจจุบัน เศรษฐา ทวีสิน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
สุดารัตน์ เกยุราพันธุ์ 2548–2549 ทักษิณ ชินวัตร รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
กระทรวงคมนาคม
เลอศักดิ์ สมบัติศิริ 2519–2520 ธานินทร์ กรัยวิเชียร รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม
กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
ระนองรักษ์ สุวรรณฉวี 2551–2553 อภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
อนงค์วรรณ เทพสุทิน 2551 สมัคร สุนทรเวช รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
สมชาย วงศ์สวัสดิ์
กระทรวงพลังงาน
พูนภิรมย์ ลิปตพัลลภ 2551 สมัคร สุนทรเวช รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน
กระทรวงพาณิชย์
พรทิวา นาคาศัย 2551–2554 อภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์
อภิรดี ตันตราภรณ์ 2558–2560 ประยุทธ์ จันทร์โอชา
กระทรวงแรงงาน
อุไรวรรณ เทียนทอง 2546–2548 ทักษิณ ชินวัตร รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน
2551 สมัคร สุนทรเวช
สมชาย วงศ์สวัสดิ์
กระทรวงวัฒนธรรม
อุไรวรรณ เทียนทอง 2545–2546 ทักษิณ ชินวัตร รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม
2548–2549​
ไขศรี ศรีอรุณ 2549–2551 สุรยุทธ์ จุลานนท์
สุกุมล คุณปลื้ม 2554–2555 ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร
สุดาวรรณ หวังศุภกิจโกศล 2567–ปัจจุบัน เศรษฐา ทวีสิน
กระทรวงศึกษาธิการ
ตรีนุช เทียนทอง 2564–2566 ประยุทธ์ จันทร์โอชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ
กระทรวงสาธารณสุข
สุดารัตน์ เกยุราพันธุ์ 2544–2548 ทักษิณ ชินวัตร รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข
กระทรวงอุตสาหกรรม
อรรชกา สีบุญเรือง 2558–2559 ประยุทธ์ จันทร์โอชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม
พิมพ์ภัทรา วิชัยกุล 2566–ปัจจุบัน เศรษฐา ทวีสิน

รัฐมนตรีช่วยว่าการ

  ดำรงตำแหน่งอยู่ในปัจจุบัน

รัฐมนตรี ดำรงตำแหน่ง นายกรัฐมนตรี ตำแหน่ง
กระทรวงการคลัง
ระนองรักษ์ สุวรรณฉวี 2551 สมัคร สุนทรเวช รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลัง
สมชาย วงศ์สวัสดิ์
เบญจา หลุยเจริญ 2556–2557 ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
ชุติมา บุณยประภัศร 2559–2560 ประยุทธ์ จันทร์โอชา รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
มนัญญา ไทยเศรษฐ์ 2562–2566
กระทรวงคมนาคม
สุดารัตน์ เกยุราพันธุ์ 2537–2538 ชวน หลีกภัย รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม
พิมพา จันทร์ประสงค์ 2539 บรรหาร ศิลปอาชา
มนพร เจริญศรี 2566–ปัจจุบัน เศรษฐา ทวีสิน
กระทรวงพาณิชย์
พวงเล็ก บุญเชียง 2535 สุจินดา คราประยูร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์
สุคนธ์ กาญจนาลัย 2539 บรรหาร ศิลปอาชา
อรนุช โอสถานนท์ 2550 สุรยุทธ์ จุลานนท์
อภิรดี ตันตราภรณ์ 2557–2558 ประยุทธ์ จันทร์โอชา
ชุติมา บุณยประภัศร 2560–2562
กระทรวงมหาดไทย
สุดารัตน์ เกยุราพันธุ์ 2538–2539 บรรหาร ศิลปอาชา รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย
กระทรวงแรงงาน
ปวีณา หงสกุล 2541–2542 ชวน หลีกภัย รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคม
ลดาวัลลิ์ วงศ์ศรีวงศ์ 2544–2545 ทักษิณ ชินวัตร​​
นฤมล ภิญโญสินวัฒน์ 2563–2564 ประยุทธ์ จันทร์โอชา รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงแรงงาน
กระทรวงศึกษาธิการ
ยุพา อุดมศักดิ์ 2522–2523 เกรียงศักดิ์ ชมะนันทน์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ
กัญจนา ศิลปอาชา 2542–2544 ชวน หลีกภัย
สิริกร มณีรินทร์ 2544–2547 ทักษิณ ชินวัตร
นริศรา ชวาลตันพิพัทธ์ 2551–2554 อภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ
บุญรื่น ศรีธเรศ 2554–2555 ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร
กัลยา โสภณพนิช 2562–2566 ประยุทธ์ จันทร์โอชา
กนกวรรณ วิลาวัลย์ 2562–2565
กระทรวงสาธารณสุข
เตือนใจ นุอุปละ 2536–2538 ชวน หลีกภัย รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข
สิริกร มณีรินทร์ 2547 ทักษิณ ชินวัตร
พรรณสิริ กุลนาถศิริ 2553–2554 อภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ

รัฐมนตรีสตรีในปัจจุบัน

ดูเพิ่ม

แหล่งข้อมูลอื่น