เขตปกครองคณะสงฆ์จังหวัดสุโขทัย

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา

เขตปกครองคณะสงฆ์จังหวัดสุโขทัย เป็นส่วนหนึ่งของเขตปกครองคณะสงฆ์ภาค 5

ในปัจจุบันในฝ่ายคณะสงฆ์มหานิกายมี พระราชวิมลเมธี (บุญโรจน์ ป.ธ.9) วัดราษฎร์ศรัทธาธรรม อำเภอศรีนคร จังหวัดสุโขทัย เป็น เจ้าคณะจังหวัดสุโขทัย

เจ้าคณะผู้ปกครองระดับจังหวัด[แก้]

ประวัติ[แก้]

รูปแบบการปกครองคณะสงฆ์ของไทย มีมาแต่ครั้งกรุงสุโขทัยที่จัดรูปแบบการปกครองเป็นฝ่ายคามวาสี และอรัญวาสี ซึ่งในสมัยอยุธยาก็ยังคงรูปแบบการปกครองนั้นมา จนกระทั่ง ในสมัยกรุงรัตนโกสินทร์ ก็ได้มีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงบ้างเล็กน้อยมาตามลำดับ จนถึงรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว การปกครองคณะสงฆ์ก็ยังจัดโดยมีตำแหน่งเปรียบเทียบดังนี้

ดังนั้นรูปแบบการปกครองคณะสงค์แต่เดิมในระดับจังหวัด จึงมีตำแหน่งเรียกว่า “สังฆปาโมกข์” มีหน้าที่ในการปกครองคณะสงค์ในระดับจังหวัด จนกระทั่งเมื่อมีการตรากฎหมาย พระราชบัญญัติลักษณะปกครองคณะสงฆ์ ร.ศ. 121 พ.ศ. 2445อันกำหนดให้มีองค์กรมหาเถรสมาคมเป็นองค์กรปกครองสูงสุดของคณะสงฆ์ และพระราชบัญญัติคณะสงฆ์ พ.ศ. 2484 พระราชบัญญัติคณะสงฆ์ พ.ศ. 2505 (ฉบับแก้ไข พ.ศ. 2535) จึงมีองค์กรมหาเถรสมาคมอันมีอำนาจในการปกครองบริการกิจการคณะสงฆ์สุด ทั้งมีตำแหน่งเจ้าคณะจังหวัดในการบริหารปกครองคณะสงฆ์ระดับภูมิภาคด้วย

อำนาจหน้าที่[แก้]

เจ้าคณะจังหวัด (รวมถึงเจ้าคณะอำเภอ เจ้าคณะตำบล และเจ้าอาวาส) มีอำนาจหน้าที่การปกครองคณะสงฆ์ในจังหวัด ในเขตการปกครองของตน ให้เป็นไปตามพระธรรมวินัย และตามพระราชบัญญัติคณะสงฆ์ พ.ศ. 2505 ฉบับแก้ไข พ.ศ. 2535 และกฎมหาเถรสมาคม ดังนี้

 • ดำเนินการปกครองคณะสงฆ์ให้เป็นไปตามพระธรรมวินัย กฎหมาย กฎมหาเถรสมาคม ข้อบังคับ ระเบียบ คำสั่ง มติ ประกาศ พระบัญชาสมเด็จพระสังฆราช
 • ควบคุมและส่งเสริมการรักษาความเรียบร้อยดีงาม การศาสนศึกษา การศึกษาสงเคราะห์ การเผยแผ่พระพุทธศาสนา การสาธารณูปการ และการสาธารณสงเคราะห์ ให้ดำเนินไปด้วยดี
 • วินิจฉัยการลงนิคหกรรม วินิจฉัยข้ออุทธรณ์คำสั่ง หรือคำวินิจฉัย ตามลำดับชั้นสายปกครอง (จังหวัด / อำเภอ / ตำบล / เจ้าอาวาส)
 • แก้ไขข้อขัดข้องของเจ้าคณะอำเภอ(ตำบล เจ้าอาวาส) ในจังหวัดเขตปกครองให้เป็นไปโดยชอบ
 • ตรวจการและประชุมพระสังฆาธิการในเขตปกครอง ตั้งแต่ระดับจังหวัดลงไป

(อำนาจหน้าที่ เป็นทั้งในส่วนของเจ้าคณะอำเภอ เจ้าคณะตำบล และเจ้าอาวาสผู้ปกครองสงฆ์)

เจ้าคณะจังหวัด[แก้]

รายนามเจ้าคณะ/รองเจ้าคณะ/เลขานุการ/จังหวัดสุโขทัย
ที่ รายนาม/สมณศักดิ์ วัด เริ่มวาระ สิ้นสุดวาระ หมายเหตุ
1 พระราชวิมลเมธี (บุญโรจน์ ป.ธ.9) วัดราษฎร์ศรัทธาธรรม 2547 ปัจจุบัน เจ้าคณะจังหวัดสุโขทัย
พระมหาวีรเทพ โชติธมฺโม (ป.ธ.4) วัดราษฎร์ศรัทธาธรรม [[-] - เลขานุการเจ้าคณะจังหวัดสุโขทัย

อดีตเจ้าคณะจังหวัด[แก้]

รายนามอดีตเจ้าคณะจังหวัดสุโขทัย
ที่ รายนาม/สมณศักดิ์ วัด เริ่มวาระ สิ้นสุดวาระ หมายเหตุ
1 พระครูศุขวโรทัย (ประดับ)[4] วัดคูหาสุวรรณ พ.ศ. 2411 พ.ศ. 2457 มรณภาพ อดีตเจ้าคณะเมืองศุโขทัย
2 พระครูธรรมภาณโกศล (เอม)[5] วัดคลองโป่ง พ.ศ. 2475 - มรณภาพ
3 พระสวรรค์วรนายก (ทองคำ โสโณ จิตรธร) วัดสวรรคาราม 18 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2450 7 พฤษภาคม พ.ศ. 2508 ลาออก/มรณภาพ
4 พระราชประสิทธิคุณ (ทิม ยสทินฺโน) วัดราชธานี พฤษภาคม พ.ศ. 2508 26 กันยายน พ.ศ. 2513 มรณภาพ
5 พระประสิทธิ์โรจนคุณ (ภุชงค์ พุทฺธสุวณฺโณ) วัดวาลุการาม 26 เมษายน พ.ศ. 2515 24 กันยายน พ.ศ. 2528 ลาออก
6 พระราชพฤฒาจารย์ (ห้อม อมโร) วัดคูหาสุวรรณ พ.ศ. 2529 8 มิถุนายน พ.ศ. 2541 มรณภาพ
7 พระสุธรรมธีรคุณ (ดำรง พัทธญาโณ) วัดไทยชุมพล กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2542 17 สิงหาคม พ.ศ. 2542 มรณภาพ
8 พระมงคลสุนทร (โถม กลฺยาโณ) วัดธรรมปัญญาราม 22 พฤศจิกายน พ.ศ. 2542 16 กันยายน พ.ศ. 2547 หมดวาระ

อดีตรองเจ้าคณะจังหวัด[แก้]

อดีตรองเจ้าคณะจังหวัดสุโขทัย
ที่ รายนาม/สมณศักดิ์ วัด เริ่มวาระ สิ้นสุดวาระ หมายเหตุ
1 พระครูสุขวโรทัย (ห้อม อมโร) วัดคูหาสุวรรณ พ.ศ. 2513 8 มิถุนายน พ.ศ. 2541 เป็นเจ้าคณะจังหวัด/มรณภาพ
2 พระครูสุภัทรธีรคุณ (ดำรง พัทธญาโณ) วัดไทยชุมพล 2529 2541 เป็นเจ้าคณะจังหวัด/มรณภาพ
3 พระสุขวโรทัย (จง จตฺตมโล) วัดสังฆาราม 2548 20 พ.ย.2557 อดีตรองเจ้าคณะจังหวัดสุโขทัย 20 มิ.ย.2548-20 พ.ย.2557/เกษียณอายุ / เป็นที่ปรึกษาเจ้าคณะจังหวัด

ที่ปรึกษาเจ้าคณะจังหวัด[แก้]

ที่ปรึกษาเจ้าคณะจังหวัดสุโขทัย
ที่ รายนาม/สมณศักดิ์ วัด เริ่มวาระ สิ้นสุดวาระ หมายเหตุ
1 พระมงคลสุนทร (โถม กลฺยาโณ) วัดธรรมปัญญาราม 2547 6 ต.ค.พ.ศ. 2548 มรณภาพ
2 พระสุนทรธรรมาภรณ์ (บำเหน็จ เตชปญฺโญ พ.ศ. 2484-) วัดพระศรีรัตนมหาธาตุราชวรวิหาร พ.ศ. 2548 ปัจจุบัน ที่ปรึกษาเจ้าคณะจังหวัด
3 พระครูนันทสีลาจาร (บุญมี เปมสีโล พ.ศ. 2470-) วัดโบสถ์ พ.ศ. 2548 ปัจจุบัน ที่ปรึกษาเจ้าคณะจังหวัด
4 พระสุขวโรทัย (จง จตฺตมโล) วัดสังฆาราม 20 พ.ย.2557 ปัจจุบัน ที่ปรึกษาเจ้าคณะจังหวัดสุโขทัย

การปกครองระดับอำเภอในจังหวัดสุโขทัย[แก้]

อำนาจหน้าที่ เจ้าคณะอำเภอ (รวมถึงเจ้าคณะตำบล และเจ้าอาวาส) มีอำนาจหน้าที่การปกครองคณะสงฆ์ในอำเภอ ในเขตการปกครองของตน ให้เป็นไปตามพระธรรมวินัย และตามพระราชบัญญัติคณะสงฆ์ พ.ศ. 2505 ฉบับแก้ไข พ.ศ. 2535 และกฎมหาเถรสมาคม ดังนี้

 • ดำเนินการปกครองคณะสงฆ์ให้เป็นไปตามพระธรรมวินัย กฎหมาย กฎมหาเถรสมาคม ข้อบังคับ ระเบียบ คำสั่ง มติ ประกาศ พระบัญชาสมเด็จพระสังฆราช
 • ควบคุมและส่งเสริมการรักษาความเรียบร้อยดีงาม การศาสนศึกษา การศึกษาสงเคราะห์ การเผยแผ่พระพุทธศาสนา การสาธารณูปการ และการสาธารณสงเคราะห์ ให้ดำเนินไปด้วยดี
 • วินิจฉัยการลงนิคหกรรม วินิจฉัยข้ออุทธรณ์คำสั่ง หรือคำวินิจฉัย ตามลำดับชั้นสายปกครอง (อำเภอ / ตำบล / เจ้าอาวาส)
 • แก้ไขข้อขัดข้องของเจ้าคณะอำเภอ(ตำบล เจ้าอาวาส) ในจังหวัดเขตปกครองให้เป็นไปโดยชอบ
 • ตรวจการและประชุมพระสังฆาธิการในเขตปกครอง ตั้งแต่ระดับอำเภอลงไป

การปกครองในระดับอำเภอในจังหวัดสุโขทัย มี 9 อำเภอคือ

อำเภอเมืองสุโขทัย[แก้]

เจ้าคณะอำเภอ[แก้]

เจ้าคณะและรองเจ้าคณะอำเภอเมืองสุโขทัย
ที่ รายนาม/สมณศักดิ์ วัด เริ่มวาระ สิ้นสุดวาระ หมายเหตุ
1 พระครูอุทัยธีรคุณ (เฉลิม กุสลธมฺโม) ป.ธ.4 วัดราชธานี พ.ศ. 2537 ปัจจุบัน เจ้าคณะอำเภอ
2 พระครูสุมนสุตกิจ (อรชุน ฐิตมโน/ป.ธ.3) วัดราชธานี พ.ศ. 2537 ปัจจุบัน เลขานุการเจ้าคณะอำเภอ
3 พระครูสุเมธพัฒโนทัย (สุเมธ สุรเมโธ) วัดไทยชุมพล พ.ศ. 2548 ปัจจุบัน รองเจ้าคณะอำเภอ

อดีตเจ้าคณะอำเภอเมืองสุโขทัย[แก้]

อดีตเจ้าคณะอำเภอเมืองสุโขทัย
ที่ รายนาม/สมณศักดิ์ วัด เริ่มวาระ สิ้นสุดวาระ หมายเหตุ
1 พระครูสุขวโรทัย (ห้อม อมโร) วัดคูหาสุวรรณ พ.ศ. 2491 พ.ศ. 2529 เลื่อนเป็นเจ้าคณะจังหวัด
2 พระครูสุภัทรธีรคุณ (ดำรง พัทธญาโณ) วัดไทยชุมพล 2529 พ.ศ. 2531 เลื่อนเป็นรองและเจ้าคณะจังหวัด
3 พระครูวิมลกิจโกศล (เกียว โกวิโท) วัดคุ้งยางใหญ่ พ.ศ. 2531 พ.ศ. 2536 มรณภาพ

เจ้าคณะตำบล[แก้]

ทำเนียบเจ้าคณะตำบลในเขตอำเภอเมืองสุโขทัย
ที่ รายนาม/สมณศักดิ์ เจ้าคณะตำบล วัด เริ่มวาระ สิ้นสุดวาระ หมายเหตุ
1 พระครูวิบูลศุภกิจ (ละมูล อํสุธโร) ธานี วัดคูหาสุวรรณ - ปัจจุบัน
2 พระครูโสภิตกิจจานุกูล (คิน อุปสนฺโต) เมืองเก่า วัดคูหาสุวรรณ 2557 ปัจจุบัน
3 พระครูอดุลวราภรณ์ (บุญธรรม วราโภ) บ้านสวน วัดคุ้งยางใหญ่ พ.ศ. 2535 ปัจจุบัน อุปัชฌาย์
4 พระครูสุภัทรธีรคุณ (สำราญ) บ้านหลุม วัดราชพฤกษ์ - ปัจจุบัน อุปัชฌาย์
5 พระครูพิทักษ์กิจโกศล(นนฺทปสาโท) บ้านกล้วย วัดกำแพงงาม พ.ศ. 2556 ปัจจุบัน อุปัชฌาย์
6 พระครูสุรัตธรรมเกษม(พิศิษฐ์ เขมรโต) ตาลเตี้ย วัดคลองตะเคียน - ปัจจุบัน อุปัชฌาย์

อดีตเจ้าคณะตำบล[แก้]

 1. อดีตเจ้าคณะตำบลบ้านกล้วย พระครูสุธรรมไพโรจน์ (ชาญณรงค์ โชติธมฺโม พ.ศ. 2502-2555) วัดอมราวาส (วัดฉุน) ดำรงตำแหน่ง พ.ศ. 2535-2555
 2. อดีตเจ้าคณะ ตำบลเมืองเก่า พระครูพิศิษฎ์ปุญญสาร (สะอาด) วัดพระพายหลวง
 3. อดีตเจ้าคณะ ตำบลเมืองเก่า พระครูประภาตธรรมมานันท์ (สุดา วรธมฺโม) วัดบ้านนา

อำเภอบ้านด่านลานหอย[แก้]

เจ้าคณะอำเภอ[แก้]

เจ้าคณะตำบล[แก้]

ทำเนียบพระสังฆาธิการ ปกครองในเขตอำเภอบ้านด่านลานหอย
ที่ รายนาม/สมณศักดิ์ เจ้าคณะ วัด เริ่มวาระ สิ้นสุดวาระ หมายเหตุ
1 พระครูไพโรจน์ศาสนคุณ (สมบูรณ์) เจ้าคณะอำเภอ วัดลานหอย พ.ศ. 2548 ปัจจุบัน
2 พระครูสังวรสีลาภิรม (เทียว) จต.ตำบลลานหอย วัดเชิงคีรี พ.ศ. 2548 ปัจจุบัน
3 พระครูวีรธรรมรักษ์(บุญลือ อคฺคธมฺโม) จต.ตำบลตลิ่งชัน วัดลานหอย พ.ศ. 2535 ปัจจุบัน

อำเภอกงไกรลาศ[แก้]

เจ้าคณะอำเภอ[แก้]

ทำเนียบพระสังฆาธิการ ปกครองในเขตอำเภอกงไกรลาศ
ที่ รายนาม/สมณศักดิ์ เจ้าคณะ วัด เริ่มวาระ สิ้นสุดวาระ หมายเหตุ
1 พระครูสุพัฒนโสภณ เจ้าคณะอำเภอ วัดบ้านกร่าง พ.ศ. 25_ ปัจจุบัน
2 พระครูสุธรรมวโรทัย รองเจ้าคณะอำเภอ วัดคุ้งยาง พ.ศ. 25_ ปัจจุบัน

เจ้าคณะตำบล[แก้]

ทำเนียบพระสังฆาธิการ ปกครองในเขตอำเภอกงไกรลาศ
ที่ รายนาม/สมณศักดิ์ เจ้าคณะ วัด เริ่มวาระ สิ้นสุดวาระ หมายเหตุ
พระครูวิรุฬห์ธรรมโชติ ตำบลกกแรต เขต 1 วัดป่ามะม่วง พ.ศ. 254_ ปัจจุบัน
พระครูสังฆรักษ์ประโรม ปรกฺกโม ตำบลกกแรต เขต 2 วัดคลองตะเข้ พ.ศ. 2551 ปัจจุบัน
พระครูจิต ปรับปรุง.jpg พระครูสุจิตธรรมสุนทร (สมจิต) ตำบลกง วัดกงไกรลาศ พ.ศ. 254_ ปัจจุบัน
พระครูวรธรรมาทร (สำราญ) ตำบลท่าฉนวน วัดหนองตูม พ.ศ. 254_ ปัจจุบัน
6 พระปลัดสุทธิภัทร ญาณสมฺปนฺโน ตำบลป่าแฝก วัดบ้านกร่าง พ.ศ. 2553 ปัจจุบัน
เจ้าอธิการสมพร ฐานุตโร ตำบลดงเดือย วัดดงเดือย พ.ศ. 2560 ปัจจุบัน
พระครูพิลาศธรรมคุณ (แสวง) ตำบลไกรใน วัดสิงห์ทอง - ปัจจุบัน

อำเภอทุ่งเสลี่ยม[แก้]

เจ้าคณะอำเภอ[แก้]

ทำเนียบพระสังฆาธิการ ปกครองในเขตอำเภอทุ่งเสลี่ยม
ที่ รายนาม/สมณศักดิ์ เจ้าคณะ วัด เริ่มวาระ สิ้นสุดวาระ หมายเหตุ
1 พระครูวรคุณประยุต เจ้าคณะอำเภอ วัดพิพัฒน์มงคล พ.ศ. 254_ ปัจจุบัน
2 พระมหากายสิทธิ์ สิทฺธาภิภู รองเจ้าคณะอำเภอ วัดบึงครอบศรัทธาราม พ.ศ. 254_ ปัจจุบัน
3 พระครูพิศิษฎ์จริยาวัตร (สมศักดิ์) เลขานุการเจ้าคณะอำเภอ - พ.ศ. 25_ ปัจจุบัน

เจ้าคณะตำบล[แก้]

ทำเนียบพระสังฆาธิการ ปกครองในเขตอำเภอทุ่งเสลี่ยม
ที่ รายนาม/สมณศักดิ์ เจ้าคณะ วัด เริ่มวาระ สิ้นสุดวาระ หมายเหตุ
1 พระครูพิพิธธรรมมงคล (อินทร) ตำบลกลางดง เขต 1 วัดกลางดง พ.ศ. 25_ ปัจจุบัน
2 พระครูพิทักษ์ชโยดม (อภิชาต) ตำบลกลางดง เขต 2 วัดชัยอุดม พ.ศ. 25_ ปัจจุบัน
3 พระครูวิบูลธรรมทัต (สีอ่ำ) ตำบลบ้านใหม่ชัยมงคล วัดท่าวิเศษ พ.ศ. 25_ ปัจจุบัน
4 พระครูสิริปัญญาภิราม (สุขาร) ตำบลไทยชนะศึก วัดม่อนศรีสมบูรณาราม พ.ศ. 25_ ปัจจุบัน
5 พระครูพิศิษฎ์จริยาวัตร (สมศักดิ์) ตำบลทุ่งเสลี่ยม วัดฝั่งหมิ่น พ.ศ. 25_ ปัจจุบัน

อำเภอศรีสำโรง[แก้]

อดีตเจ้าคณะอำเภอ[แก้]

 • พระครูสุวัฒนคณาภิบาล(สำราญ) อดีตเจ้าคณะอำเภอศรีสำโรง เจ้าอาวาสโพธาราม อ.ศรีสำโรง จังหวัดสุโขทัย
 • พระครูภาวนาธิมุต (ปุ่น) อดีตเจ้าคณะอำเภอศรีสำโรง อดีตเจ้าอาวาสวัดฉิมพลี อ.ศรีสำโรง จังหวัดสุโขทัย
ทำเนียบที่ปรึกษา เจ้าคณะอำเภอคีรีมาศ
ที่ รายนาม/สมณศักดิ์ เจ้าคณะ วัด เริ่มวาระ สิ้นสุดวาระ หมายเหตุ
1 พระครูสุวัฒนคณาภิบาล(สำราญ) อดีตเจ้าคณะอำเภอ วัดโพธาราม พ.ศ. 2497 พ.ศ. 2529 อดีตเจ้าคณะอำเภอ,มรณภาพ
2 พระครูภาวนาธิมุต (ปุ่น) อดีตเจ้าคณะอำเภอ วัดฉิมพลี พ.ศ. 2530 พ.ศ. 25- อดีตเจ้าคณะอำเภอ,มรณภาพ

เจ้าคณะอำเภอ[แก้]

เจ้าคณะตำบล[แก้]

 • เจ้าคณะตำบลสามเรือน พระครูปิยกิจบัณฑิต ดร. ปิยธมฺโม วัดโพธาราม
 • เจ้าคณะตำบลคลองตาล พระใบฎีกาปิยวัฒน์ ปิยวฑฺฒโก วัดศรีนิโครธาราม
 • เจ้าคณะตำบลทับผึ้ง พระครูถาวรสิลโสภณ (ดิเรก) วัดทับผึ้ง
 • เจ้าคณะตำบลเกาะตาเลี้ยง พระครูสุวิชานปรีชา (ปรีชา) วัดทุ่ง
 • เจ้าคณะตำบลบ้านไร่ พระครูจารุธรรมสาทร (สมหมาย) วัดคลองเขนง
 • เจ้าคณะตำบลวังลึก พระครูประดิษฐ์สังวรคุณ (วอน) วัดหนองแหน
 • เจ้าคณะตำบลวังใหญ่ พระครูวิสุทธิสัทธาบุกูล (ทุ่ง) วัดราษฎร์ศรัทธาราม
 • เจ้าคณะตำบลนาขุนไกร พระครูโฆษิตบุญโญปถัมภ์ (บุญชวย) วัดถ้ำระฆัง
ทำเนียบพระสังฆาธิการ ปกครองในเขตอำเภอศรีสำโรง
ที่ รายนาม/สมณศักดิ์ เจ้าคณะ วัด เริ่มวาระ สิ้นสุดวาระ หมายเหตุ
1 พระครูโสภิตธรรมสุนทร (จรัญ) เจ้าคณะอำเภอ วัดคลองเขนง พ.ศ. 25_ ปัจจุบัน
2 พระครูวิชัยคุณาธาร (กฤษณะ) รองเจ้าคณะอำเภอ วัดราษฎร์ศรัทธาราม พ.ศ. 25_ ปัจจุบัน
3 พระครูปิยกิจบัณฑิต ดร. ปิยธมฺโม ตำบลสามเรือน วัดโพธาราม พ.ศ. 25_ ปัจจุบัน
4 พระใบฎีกาปิยวัฒน์ ปิยวฑฺฒโก ตำบลคลองตาล วัดศรีนิโครธาราม พ.ศ. 25_ ปัจจุบัน
5 พระครูถาวรสีลโสภณ (ดิเรก) ตำบลทับผึ้ง วัดทับผึ้ง พ.ศ. 25_ ปัจจุบัน
6 พระครูสุวิชานปรีชา (ปรีชา) ตำบลเกาะตาเลี้ยง วัดทุ่ง พ.ศ. 25_ ปัจจุบัน
7 พระครูจารุธรรมสาทร (สมหมาย) ตำบลบ้านไร่ วัดคลองเขนง พ.ศ. 25_ ปัจจุบัน
8 พระครูประดิษฐ์สังวรคุณ (วอน) ตำบลวังลึก วัดหนองแหน พ.ศ. 25_ ปัจจุบัน
9 พระครูวิสุทธิสัทธานุกูล (ทุ่ง) ตำบลวังใหญ่ วัดราษฎร์ศรัทธาราม พ.ศ. 25_ ปัจจุบัน
10 พระครูโฆษิตบุญโญปถัมภ์ (บุญช่วย) ตำบลนาขุนไกร วัดถ้ำระฆัง พ.ศ. 25.... ปัจจุบัน

อำเภอคีรีมาศ[แก้]

ที่ปรึกษาเจ้าคณะอำเภอ[แก้]

 • พระครูวรธรรมประยุต (ทุเรียน วรธมฺโม) อายุ 80 พรรษา 60 วิทยฐานะ น.ธ.โท เจ้าคณะอำเภอคีรีมาศ เจ้าอาวาสวัดศรีคีรีสุวรรณาราม ตำบลศรีคีรีมาศ อำเภอคีรีมาศ จังหวัดสุโขทัย ได้รับแต่งตั้งเป็นที่ปรึกษาเจ้าคณะอำเภอคีรีมาศ เมื่อวันที่ 20 มกราคม พ.ศ. 2557
ทำเนียบที่ปรึกษา เจ้าคณะอำเภอคีรีมาศ
ที่ รายนาม/สมณศักดิ์ เจ้าคณะ วัด เริ่มวาระ สิ้นสุดวาระ หมายเหตุ
1 พระครูวรธรรมประยุต (ทุเรียน) อดีต/ที่ปรึกษาเจ้าคณะอำเภอ วัดศรีคีรีสุวรรณาราม 20 ม.ค. พ.ศ. 2557 ปัจจุบัน อดีตเจ้าคณะอำเภอ,เกษียณอายุ 80 ปี

เจ้าคณะอำเภอ[แก้]

เจ้าคณะตำบล[แก้]

ทำเนียบพระสังฆาธิการ ปกครองในเขตอำเภอคีรีมาศ
ที่ รายนาม/สมณศักดิ์ เจ้าคณะ วัด เริ่มวาระ สิ้นสุดวาระ หมายเหตุ
1 พระครูสุคันธศีลคุณ (ทอน)อายุ 60 พรรษา 39 วิทยฐานะ น.ธ.เอก, พธ.บ. เจ้าคณะอำเภอ วัดสามพวง ม.ค. พ.ศ. 2557 ปัจจุบัน
2 พระครูวิสุทธิ์ธรรมานุกูล (ประเสริฐ อินฺทญาโณ) ตำบลศรีคีรีมาศ วัดหมอสามัคคีธรรม พ.ศ. 25_ ปัจจุบัน
3 พระครูอนุชิตธรรมคุณ (เยื้อน) ตำบลโตนด วัดธรรมปัญญาราม พ.ศ. 25_ ปัจจุบัน
4 พระครูธำรงบุญเขต (บุญธรรม) ตำบลทุ่งหลวง วัดวาลุการาม พ.ศ. 25_ ปัจจุบัน
5 [[ ]] ตำบลสามพวง [[ ]] พ.ศ. 25_ ปัจจุบัน
6 พระครูวิธานธรรมประสิทธิ์ (ดิเรก) ตำบลบ้านป้อม วัดลาย พ.ศ. 25_ ปัจจุบัน
7 พระครูไพศาลกิจจาทร (พนมไพร) ตำบลบ้านป้อม วัดศรีคีรีสุวรรณาราม พ.ศ. 25_ ปัจจุบัน

อำเภอสวรรคโลก[แก้]

เจ้าคณะอำเภอ[แก้]

 • พระพิศาลพัฒโนดม วัดหนองโว้ง พระอารามหลวง เจ้าคณะอำเภอสวรรคโลก
  • พระครูปราโมชสิทธานุยุต (วิมล สิทฺธินนฺโท)วัดหนองโว้ง เลขานุการเจ้าคณะอำเภอสวรรคโลก
 • พระครูอาทรสังวรศีล วัดสว่างอารมณ์วรวิหาร รองเจ้าคณะอำเภอสวรรคโลก

เจ้าคณะตำบล[แก้]

ทำเนียบพระสังฆาธิการ ปกครองในเขตอำเภอสวรรคโลก
ที่ รายนาม/สมณศักดิ์ เจ้าคณะ วัด เริ่มวาระ สิ้นสุดวาระ หมายเหตุ
1 พระพิศาลพัฒโนดม เจ้าคณะอำเภอ วัดหนองโว้ง พ.ศ. 254_ ปัจจุบัน
2 พระครูอาทรสังวรศีล (สำรวม อชิโต) รองเจ้าคณะอำเภอ วัดสว่างอารมณ์วรวิหาร พ.ศ. 254_ ปัจจุบัน
3 พระมหาสิทธิชัย ปริยตฺติเมธี ป.ธ.9 ตำบลในเมือง เขต 1 วัดหนองโว้ง พ.ศ. 254_ ปัจจุบัน
4 พระครูสุนทรพัฒนานุกูล (นิมิต) ตำบลในเมืองเขต 2 วัดสว่างอารมณ์ พ.ศ. 254_ ปัจจุบัน
5 พระครูวิลาศเขมากร (ชูชาติ) ตำบลป่ากุมเกาะ วัดสว่างอารมณ์ พ.ศ. 254_ ปัจจุบัน
6 พระครูวิจิตรธรรมนิเทศน์ (ศุภโชค) ตำบลย่านยาว วัดหนองป่าตอสามัคคีธรรม พ.ศ. 254_ ปัจจุบัน
7 พระครูสุมณฑ์ธรรมดา (สายันต์) ตำบลคลองกระจง วัดคลองกระจง พ.ศ. 254_ ปัจจุบัน
8 พระครูโสภิตวินัยสาร (ประทวน) ตำบลคลองกระจง วัดคลองกระจง พ.ศ. 254_ ปัจจุบัน
9 พระครูสุขุมธรรมนิเทศน์ (สุทน) ตำบลคลองยาง วัดท่าเกษม พ.ศ. 254_ ปัจจุบัน
10 พระครูปราโมชสิทธานุยุต (วิมล สิทฺธินนฺโท) ตำบลบางขลัง วัดหนองโว้ง พ.ศ. 254_ ปัจจุบัน
11 พระครูโอภาสธรรมรักษ์ (ชินกร) ตำบลเมืองบางยม วัด - ปัจจุบัน
12 พระมหาสกุล โกสโล ป.ธ.9 เจ้าคณะตำบลวังพิณพาทย์ วัดป่าข่อย - ปัจจุบัน

อำเภอศรีสัชนาลัย[แก้]

เจ้าคณะอำเภอ[แก้]

ทำเนียบพระสังฆาธิการ ปกครองในเขตอำเภอศรีสัชนาลัย
ที่ รายนาม/สมณศักดิ์ เจ้าคณะ วัด เริ่มวาระ สิ้นสุดวาระ หมายเหตุ
1 พระครูไพบูลชัยสิทธิ์ เจ้าคณะอำเภอ วัดชัยสิทธาราม พ.ศ. 254_ ปัจจุบัน
2 พระครูพิพิธนิมมานการ (ปัญญา) รองเจ้าคณะอำเภอ วัดพระศรีรัตนมหาธาตุราชวรวิหาร พ.ศ. 25_ ปัจจุบัน

เจ้าคณะตำบล[แก้]

ทำเนียบพระสังฆาธิการ ปกครองในเขตอำเภอศรีสัชนาลัย
ที่ รายนาม/สมณศักดิ์ เจ้าคณะ วัด เริ่มวาระ สิ้นสุดวาระ หมายเหตุ
1 พระครูกิตติสารนิยุต (กิตติ) เจ้าคณะตำบลบ้านตึก วัดปลายนา พ.ศ. 254_ ปัจจุบัน
2 พระครูสุทธิวัฒนานุกิจ (จิรวัฒน์) เจ้าคณะตำบลหนองอ้อ วัดหนองอ้อ พ.ศ. 25_ ปัจจุบัน

อำเภอศรีนคร[แก้]

เจ้าคณะอำเภอ[แก้]

 • พระครูวีรธรรมวิจารณ์ วัดบ่อทองอุดมธรรม เป็นเจ้าคณะอำเภอศรีนคร
 • พระสมวงษ์ ปสนฺโน วัดบ่อทองอุดมธรรม เลขาเจ้าคณะอำเภอศรีนคร

เจ้าคณะตำบล[แก้]

ทำเนียบพระสังฆาธิการ ปกครองในเขตอำเภอศรีนคร
ที่ รายนาม/สมณศักดิ์ เจ้าคณะ วัด เริ่มวาระ สิ้นสุดวาระ หมายเหตุ
1 พระครูวีรธรรมวิจารณ์ (แดง) เจ้าคณะอำเภอ วัดบ่อทองอุดมธรรม พ.ศ. 2545 ปัจจุบัน
2 พระมหาสุที อิสฺสโร จต.ตำบลศรีนคร วัดราษฎร์ศรัทธาธรรม พ.ศ. 2553 ปัจจุบัน ป.ธ.9
3 พระครูปริยัติธรรมาภิสิฐ (สุวรรณ สนฺตจิตฺโต ป.ธ.4) จต.ตำบลนครเดิฐ วัดราษฎร์ศรัทธาธรรม - ปัจจุบัน พระอุปัชฌาย์วิสามัญ

วัดในเขตปกครองจังหวัดสุโขทัย[แก้]

แหล่งข้อมูลอื่น[แก้]

 1. http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2450/041/1100.PDF แจ้งความกระทรวงธรรมการ แผนกศึกษามณฑล เรื่อง จัดการย้ายโรงเรียนสุโขทัยวิทยาคมมาปลูกสร้างในวัดราชธานี ข้อความว่า "พระครูศุขวโรทัย เจ้าคณะเมืองศุโขทัย" ในราชกิจจานุเบกษา เล่มที่ 24 ตอน 41 วันที่ 12 มกราคม พ.ศ. 2450 หน้า 1100
 2. http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2450/041/1100.PDF แจ้งความกระทรวงธรรมการ แผนกศึกษามณฑล เรื่อง จัดการย้ายโรงเรียนสุโขทัยวิทยาคมมาปลูกสร้างในวัดราชธานี ข้อความว่า "พระครูศุขวโรทัย เจ้าคณะเมืองศุโขทัย" ในราชกิจจานุเบกษา เล่มที่ 24 ตอน 41 วันที่ 12 มกราคม พ.ศ. 2450 หน้า 1100
 3. http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2450/041/1100.PDF แจ้งความกระทรวงธรรมการ แผนกศึกษามณฑล เรื่อง จัดการย้ายโรงเรียนสุโขทัยวิทยาคมมาปลูกสร้างในวัดราชธานี ข้อความว่า "พระครูเอม เจ้าคณะแขวงศรีสำโรง เงิน ๑๐ บาท" ในราชกิจจานุเบกษา เล่มที่ 24 ตอน 41 วันที่ 12 มกราคม พ.ศ. 2450 หน้า 1100
 4. http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2450/041/1100.PDF แจ้งความกระทรวงธรรมการ แผนกศึกษามณฑล เรื่อง จัดการย้ายโรงเรียนสุโขทัยวิทยาคมมาปลูกสร้างในวัดราชธานี ข้อความว่า "พระครูศุขวโรทัย เจ้าคณะเมืองศุโขทัย" ในราชกิจจานุเบกษา เล่มที่ 24 ตอน 41 วันที่ 12 มกราคม พ.ศ. 2450 หน้า 1100
 5. http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2450/041/1100.PDF แจ้งความกระทรวงธรรมการ แผนกศึกษามณฑล เรื่อง จัดการย้ายโรงเรียนสุโขทัยวิทยาคมมาปลูกสร้างในวัดราชธานี ข้อความว่า "พระครูเอม เจ้าคณะแขวงศรีสำโรง เงิน ๑๐ บาท" ในราชกิจจานุเบกษา เล่มที่ 24 ตอน 41 วันที่ 12 มกราคม พ.ศ. 2450 หน้า 1100