เขตปกครองคณะสงฆ์จังหวัดอุตรดิตถ์

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี

การปกครองคณะสงฆ์ระดับจังหวัดเป็นไปตาม พรบ.คณะสงฆ์ พ.ศ. 2505 ฉบับแก้ไข พ.ศ. 2535 ที่จัดให้มีการปกครองคณะสงฆ์ระดับต่าง ๆ ลดหลั่นกันไปจนกระทั่งถึงระดับจังหวัด โดยจังหวัดอุตรดิตถ์ ที่มีการปกครองคณะสงฆ์อยู่ภายใต้ เขตปกครองคณะสงฆ์หนเหนือ เขตปกครองคณะสงฆ์มหานิกาย ภาค 5 โดยจัดแบ่งการปกครองภายในเป็น 9 อำเภอ (9 เจ้าคณะเภอ) 59 ตำบล (59 เจ้าคณะตำบล)

ปัจจุบันในฝ่ายคณะสงฆ์มหานิกายมีพระปัญญากรโมลี (นิพนธ์ ปญฺญาสาโร) วัดท่าไม้เหนือ เป็น เจ้าคณะจังหวัดอุตรดิตถ์ ธรรมยุตมีพระวินัยสาทร วัดพระแท่นศิลาอาสน์ พระอารามหลวง เป็น เจ้าคณะจังหวัดอุตรดิตถ์-พิษณุโลก

พระราชาคณะ[แก้]

●พระธรรมมหาวีรานุวัตร (อำนวย จนฺทสโร) เจ้าอาวาสวัดคลองโพธิ์ พระอารามหลวง 《ที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค 5》

●พระสุธรรมญาณ (ทองคำ กมโล) เจ้าอาวาสวัดเจดีย์คีรีวิหาร 《ที่ปรึกษาเจ้าคณะจังหวัดอุตรดิตถ์》

●พระปัญญากรโมลี (นิพนธ์ ปญฺญาสาโร) เจ้าอาวาสวัดท่าไม้เหนือ 《เจ้าคณะจังหวัดอุตรดิตถ์》

●พระวินัยสาทร (ถวิล ถาวโร) เจ้าอาวาสวัดพระแท่นศิลาอาสน์ พระอารามหลวง 《เจ้าคณะจังหวัดอุตรดิตถ์-พิษณุโลก _ธรรมยุต_》

●พระศรีปริยัติวิมล (ตึ่ง ปริธมฺโม) เจ้าอาวาสวัดคลองโพธิ์ พระอารามหลวง 《รองเจ้าคณะจังหวัดอุตรดิตถ์》

●พระอุดมปิฎก (วิจารณ์ มหาปญฺโญ) ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดคลองโพธิ์ พระอารามหลวง 《เจ้าคณะอำเภอพิชัย》

เจ้าคณะจังหวัด[แก้]

จังหวัดอุตรดิตถ์ มีเขตปกครองคณะสงฆ์จำนวน 9 อำเภอ และระดับการปกครองตำบล 59 ตำบล

เจ้าคณะอำเภอ[แก้]

1.อำเภอตรอน

พระมหามงคล กตปุญฺโญ วัดธรรมาธิปไตย

2.อำเภอเมืองอุตรดิตถ์

พระครูพิศาลจริยธรรม วัดวังกะพี้


พระครูวิจิตรธรรมรส วัดเขาแก้ว (รอง.1)

พระครูวิหารกิจจานุยุต เจ้าอาวาสวัดหมอนไม้ (รอง.2)

3.อำเภอทองแสนขัน

พระมหาวิญญู สิริมงฺคโล วัดโพธิ์ทอง

4.อำเภอลับแล

พระครูสิริกิจวิธาน วัดเสาหิน

พระครูสิริอุทุมพรพิพัฒน์ วัดศรีอุทุมพรคณารักษ์ (รอง)

5.อำเภอน้ำปาด

พระครูสุมนวีรโสภิต วัดส่องแดด

6.อำเภอพิชัย

พระอุดมปิฎก วัดคลองโพธิ์ พระอารามหลวง

พระครูโอภาสปัญญาวุธ วัดคลองกล้วย (รอง)

7.อำเภอท่าปลา

พระครูพิทักษ์สารคุณ วัดผาเลือด

พระครูปัญญาผาสุกิจ วัดท่าปลา (รอง)

8.อำเภอบ้านโคก

พระครูวีรศาสน์ประดิษฐ์ วัดโพธิ์ชัยศรี (จอ.ชอ.)

9.อำเภอฟากท่า

พระครูวรดิตถ์คณารักษ์ วัดกกต้องสามัคคี

=เจ้าคณะตำบล[แก้]

1.อำเภอเมืองอุตรดิตถ์

พระครูพิศาลจริยธรรม เจ้าอาวาสวัดวังกะพี้ เจ้าคณะอำเภอเมืองอุตรดิตถ์

พระครูวิจิตรธรรมรส เจ้าอาวาสวัดเขาแก้ว รองเจ้าคณะอำเภอเมืองอุตรดิตถ์ รูปที่ 1

พระครูวิหารกิจจานุยุต เจ้าอาวาสวัดหมอนไม้ รองเจ้าคณะอำเภอเมืองอุตรดิตถ์ รูปที่ 2

1.1.ตำบลท่าอิฐ

พระครูกัลยาณกิตติวัฒน์ เจ้าอาวาสวัดอรัญญิการาม

1.2.ตำบลท่าเสา

พระครูอุปถัมภ์ภูริทัต เจ้าอาวาสวัดใหญ่ท่าเสา

1.3.ตำบลบ้านเกาะ

พระครูวิหารกิจจานุยุต รองเจ้าอาวาสวัดหมอนไม้

1.4.ตำบลหาดกรวด-วังกะพี้

พระครูปราโมทย์วรคุณ เจ้าอาวาสวัดวังโป่ง

พระครูวิรุฬสุวรรณดิษฐ์ เจ้าอาวาสวัดท่าทอง รองเจ้าคณะตำบล

1.5.ตำบลป่าเซ่า

พระครูวิบูลสมัตถกิจ เจ้าอาวาสวัดป่าเซ่า

1.6.ตำบลงิ้วงาม

พระครูโสภณจิตการ เจ้าอาวาสวัดวังขอน

1.7.ตำบลบ้านด่าน

พระครูโสภณสิทธิธรรม เจ้าอาวาสวัดม่อนหินขาว

1.8.ตำบลผาจุก

พระครูเกษมสีลานุยุต เจ้าอาวาสวัดคุ้งยาง

1.9.ตำบลหาดงิ้ว

พระครูอินทวีรวงศ์ เจ้าอาวาสวัดเกาะเรไร

1.10.ตำบลน้ำริด

เจ้าอธิการชราวุฒิ วุฑฺฒิโก เจ้าอาวาสวัดชายเขาเหนือ

1.11.ตำบลคุ้งตะเภา

พระครูสุจิตพัฒนพิธาน เจ้าอาวาสวัดใหม่เจริญธรรม

พระสมุห์สมชาย จีรปุญฺโญ เจ้าอาวาสวัดคุ้งตะเภา รองเจ้าคณะตำบล

1.12.ตำบลด่านนาขาม

พระครูสถิตธรรมเวทย์ เจ้าอาวาสวัดบ้านด่านนาขาม

1.13.ตำบลวังดิน

พระครูบรรพตกิจจาทร เจ้าอาวาสวัดยางจุ้ม

1.14.ตำบลขุนฝาง

พระครูอดุลวรธรรม เจ้าอาวาสวัดปากฝาง

2. อำเภอลับแล

2.1.ตำบลศรีพนมมาศ

พระครูโฆษิตธรรมพินิจ เจ้าอาวาสวัดท้องลับแล (ว่าที่)

2.2.ตำบลฝายหลวงเขต 1

2.3.ตำบลฝายหลวงเขต 2

พระครูพิพัฒน์ธรรมโสภิต เจ้าอาวาสวัดใหม่เชียงแสน

2.4.ตำบลแม่พูล

พระครู เจ้าอาวาสวัดหัวดง

2.5.ตำบลชัยจุมพล

พระครูโสภณธรรมาภิรัต เจ้าอาวาสวัดม่อนนางเหลียว

2.6.ตำบลด่านแม่คำมัน

2.7.ตำบลทุ่งยั้ง

พระครูพุทธบทบริหาร เจ้าอาวาสวัดพระยืนพุทธบาทยุคล

2.8.ตำบลไผ่ล้อม

พระครูปภากรสิทธิคุณ เจ้าอาวาสวัดดงสระแก้ว

3. อำเภอตรอน พระมหามงคล กตปุญโญ ป.ธ.๗ เจ้าอาวาสวัดธรรมาธิปไตย

4. อำเภอพิชัย พระอุดมปิฏก (วิจารณ์ มหาปญโญ ป.ธ.๙)

5. อำเภอท่าปลา

6. อำเภอน้ำปาด

7. อำเภอบ้านโคก ☆ตำบลบ้านโคก พระครูสถาพรจิตตานุยุต เจ้าอาวาสวัดห้วยครั่ง (จต.ชท.จร.)

☆ตำบลนาขุม พระใบฎีกาประทีป ปิยธมฺโม เจ้าอาวาสวัดฟากนา (จต.จร.)

☆ตำบลม่วงเจ็ดต้น พระมหาภัทรอภิญญาภรณ์ อาภสฺสโร ปธ.๔ วัดโพธิ์ชัยศรี (จต.รจร.)

☆ตำบลบ่อเบี้ย เจ้าอธิการสมบุญ จนฺทปญฺโญ เจ้าอาวาสวัดบ่อเบี้ยวนาราม (จต.จร.)

8. อำเภอฟากท่า

9. อำเภอทองแสนขัน

วัดในเขตปกครองจังหวัดอุตรดิตถ์[แก้]