ข้ามไปเนื้อหา

เขตปกครองคณะสงฆ์จังหวัดอุตรดิตถ์

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี

การปกครองคณะสงฆ์ระดับจังหวัดอุตรดิตถ์เป็นไปตาม พรบ.คณะสงฆ์ พ.ศ. 2505 ฉบับแก้ไข พ.ศ. 2535 ที่จัดให้มีการปกครองคณะสงฆ์ระดับต่าง ๆ ลดหลั่นกันไปจนกระทั่งถึงระดับจังหวัด โดยจังหวัดอุตรดิตถ์ มีการปกครองคณะสงฆ์ 2 นิกาย คือ

1. มหานิกาย อยู่ภายใต้ เขตปกครองคณะสงฆ์หนเหนือ เขตปกครองคณะสงฆ์มหานิกาย ภาค 5 โดยจัดแบ่งการปกครองภายในเป็น 9 อำเภอ (9 เจ้าคณะเภอ) 59 ตำบล (59 เจ้าคณะตำบล) ปัจจุบันในฝ่ายคณะสงฆ์มหานิกายมี (1) พระราชวชิรากร (นิพนธ์ ปญฺญาสาโร) เจ้าอาวาสวัดท่าไม้เหนือ ตำบลบ้านหม้อ อำเภอพิชัย จังหวัดอุตรดิตถ์ เป็น เจ้าคณะจังหวัดอุตรดิตถ์ (2) พระศรีปริยัติวิมล (ตึ่ง ปริธมฺโม) เจ้าอาวาสวัดคลองโพธิ์ (จังหวัดอุตรดิตถ์) ตำบลบ้านเกาะ อำเภอเมือง จังหวัดอุตรดิตถ์ รองเจ้าคณะจังหวัอุตรดิตถ์ (3) พระมหามงคล กตปุญฺโญ เจ้าอาวาสวัดธรรมาธิปไตย ตำบลท่าอิฐ อำเภอเมือง จังหวัดอุตรดิตถ์ รองเจ้าคณะจังหวัอุตรดิตถ์

2. ธรรมยุติกนิกาย อยู่ภายใต้ คณะสงฆ์ภาค 4-5 โดยปัจจุบันในฝ่ายคณะสงฆ์ธรรมยุติกนิกายมี (1) พระวินัยสาทร (ถวิล ถาวโร) เจ้าอาวาสวัดพระแท่นศิลาอาสน์ พระอารามหลวง ตำบลทุ่งยั้ง อำเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์ เป็น เจ้าคณะจังหวัดอุตรดิตถ์

ประวัติ[แก้]

อดีตพระราชาคณะ[แก้]

สมัยอยุธยา[แก้]

1.พระสังฆราชา

●พระพากุลเถระ (เรือน) อดีตเจ้าอาวาสวัดพระฝางสวางคบุรีมุนีนาถ อำเภอเมือง 《พระสังฆราชา เมืองสวางคบุรี》

สมัยธนบุรี[แก้]

1.พระราชาคณะเจ้าคณะรอง

●พระพิมลธรรม อดีตเจ้าอาวาสวัดคุ้งตะเภา อำเภอเมือง 《พระราชาคณะในสมัยกรุงธนบุรี เจ้าคณะใหญ่เมืองฝาง》

สมัยรัตนโกสินทร์[แก้]

1.พระราชาคณะชั้นธรรม

●พระธรรมมหาวีรานุวัตร (อำนวย จนฺทสโร) อดีตเจ้าอาวาสวัดคลองโพธิ์ พระอารามหลวง อำเภอเมือง 《อดีตที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค 5 อดีตที่ปรึกษาเจ้าคณะจังหวัดอุตรดิตถ์ และอดีตเจ้าคณะจังหวัดอุตรดิตถ์》

2.พระราชาคณะชั้นราช

●พระราชประสิทธิคุณ (ทองคำ ปริสุทฺโธ) อดีตเจ้าอาวาสวัดท้ายตลาด อำเภอเมือง 《อดีตเจ้าคณะจังหวัดอุตรดิตถ์》

3.พระราชาคณะชั้นสามัญ

●พระสุธรรมเมธี (บันลือ ธมฺมธโช) อดีตเจ้าอาวาสวัดธรรมาธิปไตย อำเภอเมือง 《อดีตเจ้าคณะจังหวัดอุตรดิตถ์》

●พระสุธรรมเมธี (ทองสุข สุขุมาโล) อดีตเจ้าอาวาสวัดท่าถนน อำเภอเมือง 《อดีตเจ้าคณะจังหวัดอุตรดิตถ์》

●พระสุธรรมญาณ (ทองคำ กมโล) อดีตเจ้าอาวาสวัดเจดีย์คีรีวิหาร อำเภอลับแล 《อดีตที่ปรึกษาเจ้าคณะจังหวัดอุตรดิตถ์》

●พระนิมมานโกวิท (ทองดำ ฐิตวณฺโณ) อดีตเจ้าอาวาสวัดท่าทอง อำเภอเมือง 《อดีตที่ปรึกษาเจ้าคณะอำเภอเมืองอุตรดิตถ์ และอดีตเจ้าคณะอำเภอเมืองอุตรดิตถ์》

●พระสิทธิญาณมุนี (อุดร เขมธมฺโม) อดีตเจ้าอาวาสวัดหมอนไม้ อำเภอเมือง 《อดีตเจ้าคณะอำเภอเมืองอุตรดิตถ์》

●พระธรรมกิจโกศล (เทศ จนฺทสโร) อดีตเจ้าอาวาสวัดดงสระแก้ว อำเภอลับแล 《อดีตเจ้าคณะอำเภอพิชัย》

อดีตเจ้าคณะจังหวัด[แก้]

1.พระครูวิเชียรปัญญามหามุนี (เรือง) อดีตเจ้าอาวาสวัดพระยาปันแดน และอดีตเจ้าอาวาสวัดท่าถนน ระหว่างพ.ศ.2460 - พ.ศ.2470

2.พระครูวิเชียรปัญญามุนี (สอน ธมฺมโชโต) อดีตเจ้าอาวาสวัดใหญ่ท่าเสา ระหว่างพ.ศ.2470 - พ.ศ.2480

3.พระสุธรรมเมธี (ทองสุข สุขุมาโล) อดีตเจ้าอาวาสวัดท่าถนน ระหว่างพ.ศ.2480 - 2486

4.พระสุธรรมเมธี (บันลือ ธมฺมธโช) อดีตเจ้าอาวาสวัดธรรมาธิปไตย ระหว่างพ.ศ.2486 - 2493

5.พระราชประสิทธิคุณ (ทองคำ ปริสุทฺโธ) อดีตเจ้าอาวาสวัดท้ายตลาด ระหว่างพ.ศ.2505 - 2535

6.พระธรรมมหาวีรานุวัตร (อำนวย จนฺทสโร) อดีตเจ้าอาวาสวัดคลองโพธิ์ พระอารามหลวง ระหว่างพ.ศ.2535 - 2557

การปกครองคณะสงฆ์ระดับจังหวัดในปัจจุบัน[แก้]

พระราชาคณะ[แก้]

●พระราชวชิรากร (นิพนธ์ ปญฺญาสาโร) เจ้าอาวาสวัดท่าไม้เหนือ 《เจ้าคณะจังหวัดอุตรดิตถ์》มหานิกาย

●พระวินัยสาทร (ถวิล ถาวโร) เจ้าอาวาสวัดพระแท่นศิลาอาสน์ พระอารามหลวง 《เจ้าคณะจังหวัดอุตรดิตถ์》ธรรมยุติกนิกาย

●พระศรีปริยัติวิมล (ตึ่ง ปริธมฺโม) เจ้าอาวาสวัดคลองโพธิ์ พระอารามหลวง 《รองเจ้าคณะจังหวัดอุตรดิตถ์》มหานิกาย

●พระอุดมปิฎก (วิจารณ์ มหาปญฺโญ) รองเจ้าอาวาสวัดคลองโพธิ์ พระอารามหลวง 《เจ้าคณะอำเภอพิชัย》มหานิกาย

เจ้าคณะจังหวัด[แก้]

จังหวัดอุตรดิตถ์ มีเขตปกครองคณะสงฆ์มหานิกาย จำนวน 9 อำเภอ และระดับการปกครองตำบล 59 ตำบล

และมีเขตปกครองคณะสงฆ์ธรรมยุติกนิกาย

เจ้าคณะอำเภอ[แก้]

อำเภอตรอน[แก้]

 • พระมหามงคล กตปุญฺโญ เจ้าอาวาสวัดธรรมาธิปไตย

อำเภอเมืองอุตรดิตถ์[แก้]

 • พระครูพิศาลจริยธรรม เจ้าอาวาสวัดวังกะพี้
 • พระครูวิจิตรธรรมรส เจ้าอาวาสวัดเขาแก้ว (รอง.1)
 • พระครูวิหารกิจจานุยุต เจ้าอาวาสวัดหมอนไม้ (รอง.2)

อำเภอทองแสนขัน[แก้]

 • พระมหาวิญญู สิริมงฺคโล เจ้าอาวาสวัดโพธิ์ทอง

อำเภอลับแล[แก้]

 • พระครูโฆษิตธรรมพินิต ผู้รักษาราชการแทนเจ้าคณะอำเภอลับแล

อำเภอน้ำปาด[แก้]

 • พระครูสุมนวีรโสภิต เจ้าอาวาสวัดส่องแดด
 • พระครูประภาตปัญญาธร (รุ่งโรจน์ อธิปญฺโญ) วัดช่องลม (รอง)

อำเภอพิชัย[แก้]

 • พระอุดมปิฎก รองเจ้าอาวาสวัดคลองโพธิ์ พระอารามหลวง
 • พระครูโอภาสปัญญาวุธ เจ้าอาวาสวัดคลองกล้วย (รอง)

อำเภอท่าปลา[แก้]

 • พระครูพิทักษ์สารคุณ เจ้าอาวาสวัดผาเลือด
 • พระครูปัญญาผาสุกิจ เจ้าอาวาสวัดท่าปลา (รอง)

อำเภอบ้านโคก[แก้]

 • พระครูวีรศาสน์ประดิษฐ์ เจ้าอาวาสวัดโพธิ์ชัยศรี (จอ.ชอ.พิเศษ.)

อำเภอฟากท่า[แก้]

 • พระครูวรดิตถ์คณารักษ์ เจ้าอาวาสวัดกกต้องสามัคคี

วัดในเขตปกครองจังหวัดอุตรดิตถ์[แก้]