คณะวนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
(เปลี่ยนทางจาก คณะวนศาสตร์)
ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา
คณะวนศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
Superuser-2014-07-26 095904.png
ชื่ออังกฤษFaculty of Forestry,
Kasetsart University
ที่อยู่50 ถนนงามวงศ์วาน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
วันก่อตั้ง1 พฤษภาคม พ.ศ. 2479
คณบดีผศ.ดร.กอบศักดิ์ วันธงไชย
วารสารวารสารวนศาสตร์
(Thai Journal of Forestry)
สีประจําคณะ     สีน้ำตาลแดง
สัญลักษณ์ละองละมั่ง
เว็บไซต์www.forest.ku.ac.th

คณะวนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เป็นหนึ่งในสี่คณะเริ่มแรกตั้งของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โดยพัฒนามาจาก "โรงเรียนป่าไม้" จัดการเรียนการสอนในสาขาวิชาเกี่ยวกับการจัดการป่าไม้ ชีววิทยาป่าไม้ วิศวกรรมป่าไม้ วนวัฒนวิทยา วนผลิตภัณฑ์ และอนุรักษวิทยา ทั้งในระดับปริญญาตรี โท และเอก ผู้สำเร็จการศึกษาจากคณะวนศาสตร์สามารถเข้าปฏิบัติงานทั้งภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ และเอกชน ที่ดำเนินงานเกี่ยวข้องกับป่าไม้ เช่น กรมป่าไม้ กรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืช กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง และองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ เป็นต้น

ประวัติ[แก้]

คณะวนศาสตร์ วิวัฒนาการมาจาก "โรงเรียนป่าไม้" ของ กรมป่าไม้ กระทรวงเกษตราธิการ เปิดสอนเป็นครั้งแรกเมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม พ.ศ. 2479 ที่จังหวัดแพร่ โดยในระยะแรกได้ใช้หลักสูตรการศึกษา 2 ปี ผู้ที่เรียนจบตามหลักสูตรจะได้รับประกาศนียบัตรการป่าไม้ ต่อมา เมื่อปี พ.ศ. 2482 ได้โอนมาอยู่ในสังกัด "วิทยาลัยเกษตรศาสตร์" พร้อมทั้งเปลี่ยนชื่อจาก "โรงเรียนป่าไม้" เป็น "โรงเรียนวนศาสตร์" โดยจะรับนิสิตเฉพาะผู้ที่สำเร็จจาก "โรงเรียนเตรียมวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ แม่โจ้"เท่านั้น นอกจากนี้ ยังได้ปรับปรุงหลักสูตรจาก 2 ปี เป็น 3 ปี โดยผู้ที่สำเร็จการศึกษาจะได้รับอนุปริญญาวนศาสตร์ และได้เปลี่ยนชื่ออีกครั้งเป็น "วิทยาลัยวนศาสตร์" โดยรับนิสิตผู้สำเร็จการศึกษาจากโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาโดยทั่วไปเข้าศึกษาด้วย

ในปี พ.ศ. 2486 ได้มีการจัดตั้ง "มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์" ขึ้น วิทยาลัยวนศาสตร์จึงได้เปลี่ยนเป็น "คณะวนศาสตร์" และได้ย้ายมาอยู่ในสังกัดมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ แต่คณะวนศาสตร์ยังคงเปิดการเรียนการสอนอยู่ที่จังหวัดแพร่ และได้ย้ายมาอยู่ในบริเวณมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (บางเขน) เมื่อปี พ.ศ. 2499 พร้อมทั้งปรับปรุงหลักสูตรโดยผู้สำเร็จการศึกษาจะได้รับปริญญาวนศาสตรบัณฑิต และเริ่มเปิดสอนในระดับบัณฑิตศึกษาเมื่อปี พ.ศ. 2510[1] โดยที่โรงเรียนป่าไม้ จังหวัดแพร่ ยังเปิดทำการเรียนการสอนตามเดิม ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2499 จนถึงปี พ.ศ. 2536

หน่วยงาน[แก้]

ภาควิชา สำนัก สถาบัน และศูนย์ ภายในคณะวนศาสตร์

หลักสูตร[แก้]

ระดับปริญญาตรี ระดับปริญญาโท ระดับปริญญาเอก

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.)[2]

 • สาขาวิชาวนศาสตร์
  • สาขาการจัดการลุ่มน้ำและสิ่งแวดล้อม
  • สาขาวิทยาศาสตร์ชีวภาพป่าไม้
  • สาขาวิศวกรรมป่าไม้
  • สาขาการจัดการป่าไม้
  • สาขาวนวัฒนวิทยา
  • สาขาอุทยาน นันทนาการ และการท่องเที่ยว
  • สาขาการจัดการสัตว์ป่าและทุ่งหญ้า
 • สาขาวิชาเทคโนโลยีผลิตภัณฑ์ไม้และกระดาษ

หลักสูตรสองปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต

 • สาขาวิชาวนศาสตร์
  • สาขาวนศาสตร์ชุมชน คู่ขนานกับ หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา

หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (วท.ม.)

 • สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรป่าไม้[3]
 • สาขาวิชาการจัดการลุ่มน้ำและสิ่งแวดล้อม[4]
 • สาขาวิชาการบริหารทรัพยากรป่าไม้และสิ่งแวดล้อม (ภาคพิเศษ) [5]
 • สาขาวิชาเทคโนโลยีวนวัฒน์ [6]
 • สาขาวิชาวนศาสตร์
  • สาขาวิชาวนผลิตภัณฑ์[7]
 • สาขาวิชาวนศาสตร์เขตร้อน (หลักสูตรนานาชาติ) [8]
 • สาขาวิชาวนศาสตร์ชุมชน [9]
 • สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพป่าไม้ [10]
 • สาขาวิชาวิศวกรรมป่าไม้ [11]
 • สาขาวิชาอุทยาน นันทนาการ และการท่องเที่ยว [12]

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (ปร.ด.)

 • สาขาวิชาวนศาสตร์[13]
  • สาขาวิชาวนวัฒนวิทยา
  • สาขาวิชาการจัดการลุ่มน้ำและสิ่งแวดล้อม
  • สาขาวิชานิเวศวิทยาป่าไม้
  • สาขาวิชาการจัดการป่าไม้
  • สาขาวิชาวนศาสตร์เขตร้อน (หลักสูตรนานาชาติ)

ทำเนียบคณบดี[แก้]

 • ทำเนียบผู้วางรากฐานการศึกษาวนศาสตร์และผู้บริหารนับตั้งแต่เป็นโรงเรียนป่าไม้แพร่ กรมป่าไม้ จนมาเป็นคณะวนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ในปัจจุบัน[14]
ทำเนียบคณบดีคณะวนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
รายพระนามและรายนามคณบดี ระยะเวลาในการดำรงตำแหน่ง
1. หลวงวิลาสวันวิท พ.ศ. 2478 - พ.ศ. 2485
2. หลวงบริหารวนเขต พ.ศ. 2485 - พ.ศ. 2487
3. อาจารย์ คิด สุวรรณสุทธิ พ.ศ. 2487 - พ.ศ. 2488
4. หม่อมเจ้าโกลิต กิติยากร พ.ศ. 2488 - พ.ศ. 2489
5. ศาสตราจารย์ เทอด สุปรีชากร พ.ศ. 2498 - พ.ศ. 2491
6. พลตำรวจโท เพียรสฤษฎ์ ยุทธศิลป พิริยะโยธิน พ.ศ. 2498 - พ.ศ. 2491
7. ศาสตราจารย์ หม่อมเจ้าสืบสุขสวัสดิ์ ศุขสวัสดิ พ.ศ. 2491 - พ.ศ. 2502
8. ศาสตราจารย์ เทียม คมกฤส พ.ศ. 2502 - พ.ศ. 2513
9. ศาสตราจารย์ ดร.สง่า สรรพศรี พ.ศ. 2513 - พ.ศ. 2515
10. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จงรัก ปรีชานนท์ พ.ศ. 2515 - พ.ศ. 2523
11. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมศักดิ์ สุขวงศ์ พ.ศ. 2523 - พ.ศ. 2530
12. รองศาสตราจารย์ ดร.สถิตย์ วัชรกิตติ พ.ศ. 2530 - พ.ศ. 2533
13. ศาสตราจารย์ ดร.นิวัติ เรืองพานิช พ.ศ. 2533 - พ.ศ. 2537
14. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บุญวงศ์ ไทยอุตส่าห์ พ.ศ. 2537 - พ.ศ. 2541
15. รองศาสตราจารย์ ดร.อุทิศ กุฎอินทร์ พ.ศ. 2541 - พ.ศ. 2548
16. อาจารย์ ดร.ดำรงค์ ศรีพระราม พ.ศ. 2549 - พ.ศ. 2553
17. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วันชัย อรุณประภารัตน์ พ.ศ. 2553 - พ.ศ. 2557
18. อาจารย์ ดร.จงรัก วัชรินทร์รัตน์ พ.ศ. 2557 - พ.ศ. 2559
19. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิคม แหลมสัก พ.ศ. 2559 - พ.ศ. 2563
20. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กอบศักดิ์ วันธงไชย พ.ศ. 2563 - ปัจจุบัน

หมายเหตุ คำนำหน้าพระนามและนามของผู้ดำรงตำแหน่งคณบดี เป็นคำนำหน้าพระนามและนามตามตำแหน่งทางวิชาการในขณะนั้น

บุคคลที่มีชื่อเสียง[แก้]

อ้างอิง[แก้]

 1. ประวัติการก่อตั้งคณะวนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ Archived 2012-02-09 ที่ เวย์แบ็กแมชชีน (ไทย)
 2. หลักสูตรระดับปริญญาตรี
 3. "หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (การจัดการทรัพยากรป่าไม้)" (PDF). คลังข้อมูลเก่า เก็บจาก แหล่งเดิม (PDF) เมื่อ 2016-03-04. สืบค้นเมื่อ 2014-03-24.
 4. หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (การจัดการลุ่มน้ำ และสิ่งแวดล้อม)[ลิงก์เสีย]
 5. "หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต(การบริหารทรัพยากรป่าไม้และสิ่งแวดล้อม) (ภาคพิเศษ)" (PDF). คลังข้อมูลเก่า เก็บจาก แหล่งเดิม (PDF) เมื่อ 2016-03-04. สืบค้นเมื่อ 2014-03-24.
 6. หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (เทคโนโลยีวนวัฒน์)[ลิงก์เสีย]
 7. "หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (วนศาสตร์) สาขาวิชาวนผลิตภัณฑ์" (PDF). คลังข้อมูลเก่า เก็บจาก แหล่งเดิม (PDF) เมื่อ 2016-03-04. สืบค้นเมื่อ 2014-03-24.
 8. "หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (วนศาสตร์เขตร้อน) (นานาชาติ)" (PDF). คลังข้อมูลเก่า เก็บจาก แหล่งเดิม (PDF) เมื่อ 2016-03-04. สืบค้นเมื่อ 2014-03-24.
 9. "หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (วนศาสตร์ชุมชน)" (PDF). คลังข้อมูลเก่า เก็บจาก แหล่งเดิม (PDF) เมื่อ 2016-03-04. สืบค้นเมื่อ 2014-03-24.
 10. "หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต(วิทยาศาสตร์ชีวภาพป่าไม้)" (PDF). คลังข้อมูลเก่า เก็บจาก แหล่งเดิม (PDF) เมื่อ 2016-03-04. สืบค้นเมื่อ 2014-03-24.
 11. "หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (วิศวกรรมป่าไม้)" (PDF). คลังข้อมูลเก่า เก็บจาก แหล่งเดิม (PDF) เมื่อ 2016-03-04. สืบค้นเมื่อ 2014-03-24.
 12. "หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (อุทยาน นันทนาการ และการท่องเที่ยว)" (PDF). คลังข้อมูลเก่า เก็บจาก แหล่งเดิม (PDF) เมื่อ 2016-03-04. สืบค้นเมื่อ 2014-03-24.
 13. หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (วนศาสตร์)[ลิงก์เสีย]
 14. "ทำเนียบคณบดี". คลังข้อมูลเก่า เก็บจาก แหล่งเดิม เมื่อ 2017-09-28. สืบค้นเมื่อ 2017-10-14.

แหล่งข้อมูลอื่น[แก้]