คณะวนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
(เปลี่ยนทางจาก คณะวนศาสตร์)
ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา
คณะวนศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
Superuser-2014-07-26 095904.png
ชื่ออังกฤษFaculty of Forestry
Kasetsart University
ที่อยู่50 ถนนงามวงศ์วาน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
วันก่อตั้ง1 พฤษภาคม พ.ศ. 2479
คณบดีดร.ดำรงค์ ศรีพระราม (รักษาการแทนคณบดี)
วารสารวารสารวนศาสตร์
(Thai Journal of Forestry)
สีประจำคณะ     สีน้ำตาลเเดง
สัญลักษณ์ละองละมั่ง
เว็บไซต์www.forest.ku.ac.th

คณะวนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เป็นหนึ่งในสี่คณะเริ่มแรกตั้งของมหาวิทยาลัยวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โดยพัฒนามาจาก "โรงเรียนป่าไม้" จัดการเรียนการสอนในสาขาวิชาเกี่ยวกับการจัดการป่าไม้ ชีววิทยาป่าไม้ วิศวกรรมป่าไม้ วนวัฒนวิทยา วนผลิตภัณฑ์ และอนุรักษวิทยา ทั้งในระดับปริญญาตรี โท และเอก ผู้สำเร็จการศึกษาจากคณะวนศาสตร์สามารถเข้าปฏิบัติงานทั้งภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ และเอกชน ที่ดำเนินงานเกี่ยวข้องกับป่าไม้ เช่น กรมป่าไม้ กรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืช กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง และองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ เป็นต้น

ประวัติ[แก้]

คณะวนศาสตร์ วิวัฒนาการมาจาก "โรงเรียนป่าไม้" ของ กรมป่าไม้ กระทรวงเกษตราธิการ เปิดสอนเป็นครั้งแรกเมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม พ.ศ. 2479 ที่จังหวัดแพร่ โดยในระยะแรกได้ใช้หลักสูตรการศึกษา 2 ปี ผู้ที่เรียนจบตามหลักสูตรจะได้รับประกาศนียบัตรการป่าไม้ ต่อมา เมื่อปี พ.ศ. 2482 ได้โอนมาอยู่ในสังกัด "วิทยาลัยเกษตรศาสตร์" พร้อมทั้งเปลี่ยนชื่อจาก "โรงเรียนป่าไม้" เป็น "โรงเรียนวนศาสตร์" โดยจะรับนิสิตเฉพาะผู้ที่สำเร็จจาก "โรงเรียนเตรียมวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ แม่โจ้"เท่านั้น นอกจากนี้ ยังได้ปรับปรุงหลักสูตรจาก 2 ปี เป็น 3 ปี โดยผู้ที่สำเร็จการศึกษาจะได้รับอนุปริญญาวนศาสตร์ และได้เปลี่ยนชื่ออีกครั้งเป็น "วิทยาลัยวนศาสตร์" โดยรับนิสิตผู้สำเร็จการศึกษาจากโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาโดยทั่วไปเข้าศึกษาด้วย

ในปี พ.ศ. 2486 ได้มีการจัดตั้ง "มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์" ขึ้น วิทยาลัยวนศาสตร์จึงได้เปลี่ยนเป็น "คณะวนศาสตร์" และได้ย้ายมาอยู่ในสังกัดมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ แต่คณะวนศาสตร์ยังคงเปิดการเรียนการสอนอยู่ที่จังหวัดแพร่ และได้ย้ายมาอยู่ในบริเวณมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (บางเขน) เมื่อปี พ.ศ. 2499 พร้อมทั้งปรับปรุงหลักสูตรโดยผู้สำเร็จการศึกษาจะได้รับปริญญาวนศาสตรบัณฑิต และเริ่มเปิดสอนในระดับบัณฑิตศึกษาเมื่อปี พ.ศ. 2510[1] โดยที่โรงเรียนป่าไม้ จังหวัดแพร่ ยังเปิดทำการเรียนการสอนตามเดิม ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2499 จนถึงปี พ.ศ. 2536

หน่วยงาน[แก้]

ภาควิชา สำนัก สถาบัน และศูนย์ ภายในคณะวนศาสตร์

หลักสูตร[แก้]

ระดับปริญญาตรี ระดับปริญญาโท ระดับปริญญาเอก

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.)[2]

 • สาขาวิชาวนศาสตร์
  • สาขาการจัดการลุ่มน้ำและสิ่งแวดล้อม
  • สาขาวิทยาศาสตร์ชีวภาพป่าไม้
  • สาขาวิศวกรรมป่าไม้
  • สาขาการจัดการป่าไม้
  • สาขาวนวัฒนวิทยา
  • สาขาอุทยาน นันทนาการ และการท่องเที่ยว
  • สาขาการจัดการสัตว์ป่าและทุ่งหญ้า
 • สาขาวิชาเทคโนโลยีผลิตภัณฑ์ไม้และกระดาษ

หลักสูตรสองปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต

 • สาขาวิชาวนศาสตร์
  • สาขาวนศาสตร์ชุมชน คู่ขนานกับ หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา

หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (วท.ม.)

 • สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรป่าไม้[3]
 • สาขาวิชาการจัดการลุ่มน้ำและสิ่งแวดล้อม[4]
 • สาขาวิชาการบริหารทรัพยากรป่าไม้และสิ่งแวดล้อม (ภาคพิเศษ) [5]
 • สาขาวิชาเทคโนโลยีวนวัฒน์ [6]
 • สาขาวิชาวนศาสตร์
  • สาขาวิชาวนผลิตภัณฑ์[7]
 • สาขาวิชาวนศาสตร์เขตร้อน (หลักสูตรนานาชาติ) [8]
 • สาขาวิชาวนศาสตร์ชุมชน [9]
 • สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพป่าไม้ [10]
 • สาขาวิชาวิศวกรรมป่าไม้ [11]
 • สาขาวิชาอุทยาน นันทนาการ และการท่องเที่ยว [12]

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (ปร.ด.)

 • สาขาวิชาวนศาสตร์[13]
  • สาขาวิชาวนวัฒนวิทยา
  • สาขาวิชาการจัดการลุ่มน้ำและสิ่งแวดล้อม
  • สาขาวิชานิเวศวิทยาป่าไม้
  • สาขาวิชาการจัดการป่าไม้
  • สาขาวิชาวนศาสตร์เขตร้อน (หลักสูตรนานาชาติ)

ทำเนียบคณบดี[แก้]

 • ทำเนียบผู้วางรากฐานการศึกษาวนศาสตร์และผู้บริหารนับตั้งแต่เป็นโรงเรียนป่าไม้แพร่ กรมป่าไม้ จนมาเป็นคณะวนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ในปัจจุบัน[14]
ทำเนียบคณบดีคณะวนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
รายพระนามและรายนามคณบดี ระยะเวลาในการดำรงตำแหน่ง
1. พระยาพนานุจร ผู้วางรากฐานการศึกษาวนศาสตร์
2. พระยาอนุวัฒน์วนรักษ์ ผู้วางรากฐานการศึกษาวนศาสตร์
3. หลวงวิลาสวันวิท (เมธ รัตนประสิทธิ์)[15] พ.ศ. 2478 - พ.ศ. 2485
4. หลวงบริหารวนเขต พ.ศ. 2485 - พ.ศ. 2487
5. อาจารย์ คิด สุวรรณสุทธิ พ.ศ. 2487 - พ.ศ. 2488
6. หม่อมเจ้าโกสิต กิติยากร พ.ศ. 2488 - พ.ศ. 2489
7. ศาสตราจารย์ เทอด สุปรีชากร พ.ศ. 2498 - พ.ศ. 2491
8. พลตำรวจโท เพียรสฤษฎ์ ยุทธศิลป พิริยะโยธิน พ.ศ. 2498 - พ.ศ. 2491
9. ศาสตราจารย์ หม่อมเจ้าสืบสุขสวัสดิ์ สุขสวัสดิ์ พ.ศ. 2491 - พ.ศ. 2502
10. ศาสตราจารย์ เทียม คมกฤส พ.ศ. 2502 - พ.ศ. 2513
11. ศาสตราจารย์ ดร.สง่า สรรพศรี พ.ศ. 2513 - พ.ศ. 2515
12. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จงรัก ปรีชานนท์ พ.ศ. 2515 - พ.ศ. 2523
13. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมศักดิ์ สุขวงศ์ พ.ศ. 2523 - พ.ศ. 2530
14. รองศาสตราจารย์ ดร.สถิตย์ วัชรกิตติ พ.ศ. 2530 - พ.ศ. 2533
15. ศาสตราจารย์ ดร.นิวัติ เรืองพานิช พ.ศ. 2533 - พ.ศ. 2537
16. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บุญวงศ์ ไทยอุตส่าห์ พ.ศ. 2537 - พ.ศ. 2541
17. รองศาสตราจารย์ ดร.อุทิศ กุฎอินทร์ พ.ศ. 2541 - พ.ศ. 2548
18. อาจารย์ ดร.ดำรงค์ ศรีพระราม พ.ศ. 2549 - พ.ศ. 2553
19. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วันชัย อรุณประภารัตน์ พ.ศ. 2553 - พ.ศ. 2557
20. อาจารย์ ดร.จงรัก วัชรินทร์รัตน์ พ.ศ. 2557 - พ.ศ. 2559
21. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิคม แหลมสัก พ.ศ. 2559 - พ.ศ. 2563

หมายเหตุ คำนำหน้าพระนามและนามของผู้ดำรงตำแหน่งคณบดี เป็นคำนำหน้าพระนามและนามตามตำแหน่งทางวิชาการในขณะนั้น

บุคคลที่มีชื่อเสียง[แก้]

อ้างอิง[แก้]

 1. ประวัติการก่อตั้งคณะวนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (ไทย)
 2. หลักสูตรระดับปริญญาตรี
 3. หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (การจัดการทรัพยากรป่าไม้)
 4. หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (การจัดการลุ่มน้ำ และสิ่งแวดล้อม)
 5. หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต(การบริหารทรัพยากรป่าไม้และสิ่งแวดล้อม) (ภาคพิเศษ)
 6. หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (เทคโนโลยีวนวัฒน์)
 7. หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (วนศาสตร์) สาขาวิชาวนผลิตภัณฑ์
 8. หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (วนศาสตร์เขตร้อน) (นานาชาติ)
 9. หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (วนศาสตร์ชุมชน)
 10. หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต(วิทยาศาสตร์ชีวภาพป่าไม้)
 11. หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (วิศวกรรมป่าไม้)
 12. หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (อุทยาน นันทนาการ และการท่องเที่ยว)
 13. หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (วนศาสตร์)
 14. ทำเนียบคณบดี
 15. เดลินิวส์ (2512) “หลวงวิลาสวันวิท ผู้เริ่มงานโรงเรียนป่าไม้” ใน ส่วนหนึ่งของอัตชีวประวัตินายเมธ รัตนประสิทธิ์ เกี่ยวกับประวัติของกรมป่าไม้ .พระนคร : บริษัท ธีระพานิช จำกัด

แหล่งข้อมูลอื่น[แก้]