จังหวัดยโสธร

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
จังหวัดยโสธร
ตราประจำจังหวัดยโสธร
ตราประจำจังหวัด
เมืองบั้งไฟโก้ แตงโมหวาน หมอนขวานผ้าขิด แหล่งผลิตข้าวหอมมะลิ
ข้อมูลทั่วไป
ชื่ออักษรไทย ยโสธร
ชื่ออักษรโรมัน Yasothon
ผู้ว่าราชการ นายประวัติ ถีถะแก้ว
(ตั้งแต่ พ.ศ. 2554)
ISO 3166-2 TH-35
ต้นไม้ประจำจังหวัด กระบาก
ดอกไม้ประจำจังหวัด บัวแดง
ข้อมูลสถิติ
พื้นที่ 4,161.664 ตร.กม.[1]
(อันดับที่ 54)
ประชากร 540,211 คน[2] (พ.ศ. 2557)
(อันดับที่ 45)
ความหนาแน่น 129.80 คน/ตร.กม.
(อันดับที่ 33)
ศูนย์ราชการ
ที่ตั้ง ศาลากลางจังหวัดยโสธร ถนนแจ้งสนิท ตำบลในเมือง อำเภอเมืองยโสธร จังหวัดยโสธร 35000
โทรศัพท์ (+66) 0 4571 2722
โทรสาร (+66) 0 4571 4212
เว็บไซต์ จังหวัดยโสธร
แผนที่
 
แผนที่ประเทศไทย เน้นจังหวัดยโสธร

สารานุกรมประเทศไทย ส่วนหนึ่งของสารานุกรมประเทศไทย

จังหวัดยโสธร เป็นจังหวัดในภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างของประเทศไทย จัดตั้งโดยคณะปฏิวัติของจอมพลถนอม กิตติขจร ตาม ประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ 70 ลงวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2515 อันให้แยกอำเภอยโสธร อำเภอกุดชุม อำเภอเลิงนกทา อำเภอคำเขื่อนแก้ว อำเภอมหาชนะชัย และอำเภอป่าติ้ว ออกจากจังหวัดอุบลราชธานี แล้วรวมกันตั้งเป็นจังหวัดยโสธร และมีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2515 สืบไป

ทั้งนี้ จังหวัดยโสธร เดิมเป็นหมู่บ้าน เรียกว่า บ้านสิงห์ท่า ต่อมาใน พ.ศ. 2357 พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัยทรงยกฐานะเป็นเมืองยโสธร มีฐานะเป็นเมืองประเทศราช ขึ้นตรงต่อกรุงเทพฯ ถึง พ.ศ. 2443 รวมเข้าอยู่ในบริเวณอุบลราชธานีจนถึง พ.ศ. 2450 เมื่อยุบบริเวณอุบลราชธานี จัดตั้งเป็นจังหวัดอุบลราชธานี จึงเป็นอำเภอในจังหวัดอุบลราชธานี กระทั่งมีประกาศของคณะปฏิวัติดังกล่าว

ปัจจุบัน จังหวัดยโสธรอยู่สูงจากระดับทะเลปานกลาง 128 เมตร ตั้งศาลากลางจังหวัดที่ตำบลในเมือง อำเภอเมืองยโสธร ณ ละติจูด 15° 47´.6 เหนือ ลองจิจูด 104° 08´.7 ตะวันออก ประกอบด้วยอำเภอ 9 อำเภอ, ตำบล 78 ตำบล และหมู่บ้าน 835 หมู่บ้าน มีเนื้อที่ทั้งสิ้น 4,162 ตารางกิโลเมตร อาณาเขตทิศเหนือติดต่อกับจังหวัดมุกดาหาร, ทิศตะวันออกติดต่อกับจังหวัดอำนาจเจริญ และจังหวัดอุบลราชธานี, ทิศใต้ติดต่อกับจังหวัดศรีสะเกษ ทิศตะวันตกติดต่อกับจังหวัดร้อยเอ็ด ลักษณะภูมิประเทศส่วนใหญ่เป็นที่ราบ มีภูเขาขนาดเล็กเป็นบางบริเวณในตอนเหนือของจังหวัด ด้านตะวันตกของจังหวัดมีลำน้ำยังไหลผ่านจากทิศเหนือไปทิศใต้ลงสู่แม่น้ำชี

ในด้านเศรษฐกิจ จังหวัดยโสธร มีการทำนา ปลูกปอแก้ว มันสำปะหลัง และถั่วลิสง มีแหล่งท่องเที่ยวและสถานที่สำคัญ เช่น วัดมหาธาตุ พระธาตุยโสธร พระธาตุก่องข้าวน้อย สวนสาธารณะพญาแถน หมู่บ้านทำหมอนขิตบ้านศรีฐาน ซากเมืองโบราณบ้านสงเปือย ซากเมืองโบราณดงเมืองเตย พระธาตุกู่จาน ภูถ้ำพระ เจดีย์บรรจุดินจากสังเวชนียสถาน รอยพระพุทธบาทจำลอง

หน่วยการปกครอง[แก้]

การปกครองส่วนภูมิภาค[แก้]

 

แผนที่อำเภอในจังหวัดยโสธร

การปกครองแบ่งออกเป็น 9 อำเภอ 78 ตำบล 835 หมู่บ้าน

 1. อำเภอเมืองยโสธร
 2. อำเภอทรายมูล
 3. อำเภอกุดชุม
 4. อำเภอคำเขื่อนแก้ว
 5. อำเภอป่าติ้ว
 6. อำเภอมหาชนะชัย
 7. อำเภอค้อวัง
 8. อำเภอเลิงนกทา
 9. อำเภอไทยเจริญ

การปกครองส่วนท้องถิ่น[แก้]

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) มีจำนวน 88 แห่ง แบ่งออกเป็น 1 องค์การบริหารส่วนจังหวัด, 1 เทศบาลเมือง, 22 เทศบาลตำบล และ 64 องค์การบริหารส่วนตำบล มีรายชื่อดังนี้

อำเภอเมืองยโสธร

อำเภอทรายมูล

อำเภอกุดชุม

อำเภอคำเขื่อนแก้ว

อำเภอป่าติ้ว

อำเภอมหาชนะชัย

อำเภอค้อวัง

อำเภอเลิงนกทา

อำเภอไทยเจริญ

หน่วยงานราชการที่สำคัญ[แก้]

  • กระทรวงมหาดไทย
 • สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดยโสธร
 • สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดยโสธร
 • สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดยโสธร
  • กระทรวงศึกษาธิการ
 • สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต 1
 • สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต 2
 • วิทยาลัยเทคนิคยโสธร
 • วิทยาลัยชุมชนยโสธร
 • วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยียโสธร
 • สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดยโสธร
 • ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดยโสธร
 • โรงเรียนยโสธรพิทยาคม
 • โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 28
  • กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
 • ศูนย์ส่งเสริมการปลูกป่า 6 ยโสธร
  • กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
 • สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดยโสธร
  • กระทรวงแรงงาน
 • สำนักงานแรงงานจังหวัดยโสธร
 • สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานฯ ยโสธร
 • สำนักงานจัดหางานจังหวัดยโสธร
 • สำนักงานประกันสังคมจังหวัดยโสธร
 • ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดยโสธร
  • กระทรวงการคลัง
 • สำนักงานคลังจังหวัดยโสธร
 • สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ยโสธร
 • สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ยโสธร
  • กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
 • สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดยโสธร
 • ศูนย์พัฒนาสังคม หน่วยที่ 44 จังหวัดยโสธร
  • ศาลจังหวัดยโสธร
 • ศาลจังหวัดยโสธร
 • ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดยโสธร
  • กระทรวงสาธารณสุข
 • สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดยโสธร
 • โรงพยาบาลยโสธร
  • กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
 • สำนักงานเกษตรจังหวัดยโสธร
 • สำนักงานสหกรณ์จังหวัดยโสธร
 • สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดยโสธร
 • โครงการชลประทานยโสธร
 • ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดจังหวัดยโสธร
 • สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ยโสธร
 • สำนักงานประมงจังหวัดยโสธร
 • สถานีพัฒนาอาหารสัตว์ ฯ ยโสธร
 • สถานีพัฒนาที่ดิน ฯ ยโสธร
 • สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดยโสธร
  • กระทรวงวัฒนธรรม
 • สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดยโสธร
  • สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ
 • สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดยโสธร
  • กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
 • สำนักงานสถิติจังหวัดยโสธร
  • สำนักนายกรัฐมนตรี
 • สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดยโสธร
 • สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดยโสธร
  • องค์กรอิสระ
 • สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดยโสธร
  • กระทรวงพาณิชย์
 • สำนักงานพาณิชย์จังหวัดยโสธร
 • สำนักงานการค้าภายในจังหวัดยโสธร
 • สำนักงานพัฒนาธุรกิจการค้าจังหวัดยโสธร
  • กระทรวงอุตสาหกรรม
 • สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดยโสธร
  • กระทรวงคมนาคม
 • สำนักงานขนส่งจังหวัดยโสธร
 • สำนักงานทางหลวงมหาสารคาม
  • 'แขวงการทางยโสธร'
   • [หมวดการทางยโสธร]
 • สำนักงานทางหลวงชนบทยโสธร
  • กระทรวงกลาโหม
 • กรมทหารราบที่ 16
 • สำนักงานสัสดีจังหวัดยโสธร
  • กระทรวงยุติธรรม
 • สำนักงานยุติธรรมจังหวัดยโสธร
 • สำนักงานบังคับคดีจังหวัดยโสธร
 • สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดยโสธร
  • ทบวง/วิทยาลัย
 • มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาลัยศาสนศาสตร์ยโสธร
  • องค์กรอื่นตามรัฐธรรมนูญ
 • สำนักงานอัยการคดีเยาวชนและครอบครัว จังหวัดยโสธร
  • สำนักงานตำรวจแห่งชาติ
 • สถานีตำรวจภูธรจังหวัดยโสธร
  • องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
 • องค์การบริหารส่วนจังหวัดยโสธร
 • สำนักงานเทศบาลเมืองยโสธร

การศึกษา[แก้]

โรงเรียน[แก้]

โรงเรียนมัธยม สพม.[แก้]

โรงเรียนในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดยโสธร[แก้]

โรงเรียนเอกชน[แก้]

ระดับอาชีวศึกษา[แก้]

 • วิทยาลัยชุมชนยโสธร
 • วิทยาลัยเทคนิคยโสธร
 • วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยียโสธร
 • วิทยาลัยการอาชีพเลิงนกทา
 • วิทยาลัยเทคโนโลยีศรีพิพัฒน์อินเตอร์
 • วิทยาลัยเทคโนโลยีเอกวรรณยโสธร
 • วิทยาลัยเทคโนโลยียโสธรอินเตอร์เนชั่นแนว
 • วิทยาลัยเทคโนโลยีมหาชนะชัย
 • วิทยาลัยอาชีวศึกษายโสธร

ระดับอุดมศึกษา[แก้]

สถานที่ทางการเงินของจังหวัด[แก้]

ห้างสรรพสินค้าในจังหวัดยโสธร[แก้]

สัญลักษณ์ประจำจังหวัด[แก้]

 • ตราประจำจังหวัด: รูปพระธาตุอานนท์ ปูชนียสถานสำคัญของจังหวัดยโสธร ขนาบด้วยรูปสิงห์ 2 ตัว เบื้องล่างของภาพดังกล่าวรองรับด้วยรูปดอกบัวบานเป็นการแสดงถึงการที่จังหวัดยโสธรแยกออกมาจากจังหวัดอุบลราชธานี
 • ดอกไม้ประจำจังหวัด: ดอกบัวแดง (Red lotus)
 • ต้นไม้ประจำจังหวัด: กระบาก (Anisoptera costata)
 • คำขวัญประจำจังหวัด: เมืองบั้งไฟโก้ แตงโมหวาน หมอนขวานผ้าขิด แหล่งผลิตข้าวหอมมะลิ

สถานที่สำคัญ[แก้]

บุคคลที่มีชื่อเสียงจากจังหวัด[แก้]

อ้างอิง[แก้]

 1. ศูนย์สารสนเทศเพื่อการบริหารและงานปกครอง. กรมการปกครอง. กระทรวงมหาดไทย. "ข้อมูลการปกครอง." [ออนไลน์]. เข้าถึงได้จาก: http://www.dopa.go.th/padmic/jungwad76/jungwad76.htm [ม.ป.ป.]. สืบค้น 18 เมษายน 2553.
 2. กรมการปกครอง. กระทรวงมหาดไทย. "ประกาศสำนักทะเบียนกลาง กรมการปกครอง เรื่อง จำนวนราษฎรทั่วราชอาณาจักร แยกเป็นกรุงเทพมหานครและจังหวัดต่าง ๆ ตามหลักฐานการทะเบียนราษฎร ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557." [ออนไลน์]. เข้าถึงได้จาก: http://stat.bora.dopa.go.th/stat/pk/pk_57.pdf 2558. สืบค้น 1 มีนาคม 2558.

ดูเพิ่ม[แก้]

แหล่งข้อมูลอื่น[แก้]

พิกัดภูมิศาสตร์: 15°47′N 104°09′E / 15.79°N 104.15°E / 15.79; 104.15