เอเซีย พลัส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
บริษัท เอเซีย พลัส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)
ประเภทบริษัทมหาชน
การซื้อขาย
SET:ASP
อุตสาหกรรมธุรกิจการเงิน
เงินทุนและหลักทรัพย์
ก่อนหน้าบริษัทหลักทรัพย์ เอเซีย พลัส จำกัด (มหาชน)
ก่อตั้งพ.ศ. 2557 (10 ปี)
สำนักงานใหญ่อาคารสาธรซิตี้ทาวเวอร์ ชั้น 3,9 และ11, 175 ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาธร กรุงเทพมหานคร
บุคลากรหลัก
ชาลี โสภณพนิช (ประธานกรรมการ)
ก้องเกียรติ โอภาสวงการ (ประธานกรรมการบริหาร)
รายได้เพิ่มขึ้น 1,914.83 ล้านบาท (2562)[1]
สินทรัพย์ลดลง 6,330.43 ล้านบาท (2562)[1]
ส่วนของผู้ถือหุ้นเพิ่มขึ้น 4,645.18 ล้านบาท (2562)[1]
อันดับความน่าเชื่อถือFitch: A(tha)[2]
เว็บไซต์inv4.asiaplus.co.th/asps/

บริษัท เอเซีย พลัส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) (อังกฤษ: ASIA PLUS GROUP HOLDINGS PUBLIC COMPANY LIMITED ชื่อย่อ:ASP)[3] บริษัทประกอบธุรกิจทางด้านธุรกิจการเงิน ธุรกิจหลักของบริษัทคือนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ ยืมและให้ยืมหลักทรัพย์โดยให้บริการการเป็นนายหน้าหรือตัวแทนซื้อขายหลักทรัพย์แก่นักลงทุนทั้งในประเทศและต่างประเทศ ทั้งที่เป็นรายบุคคลและสถาบัน โดยมีสำนักงานสาขาที่ให้บริการแก่นักลงทุนทั้งในเขตกรุงเทพมหานครและเขตภูมิภาค รวมทั้งสิ้น 18 สาขา

การลงทุนต่างประเทศ ตราสารอนุพันธ์ ตราสารหนี้ สัญญาซื้อขายล่วงหน้า บริหารสินทรัพย์ เวลธ์ พลัส

ประวัติ[แก้]

บริษัทหลักทรัพย์ เอเซีย พลัส จำกัด (มหาชน) ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี 2517 ภายใต้ชื่อ บริษัทเอเซียค้าหุ้น จำกัด โดยได้รับอนุญาตจากกระทรวงการคลังเมื่อวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2518 ให้ประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ 4 ประเภท ได้แก่ กิจการนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ กิจการค้าหลักทรัพย์ กิจการที่ปรึกษาการลงทุน และกิจการจัดจำหน่ายหลักทรัพย์ และได้เข้าเป็นสมาชิกตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย[3] หมายเลข 8 ในปี 2530 [4] ต่อมาวันที่ 9 ธันวาคม 2531 กระทรวงการคลังได้สั่งรับหุ้นสามัญของบริษัทเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน และตลาดหลักทรัพย์ฯ ได้กำหนดให้หุ้นสามัญของบริษัทเริ่มทำการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ฯ ตั้งแต่วันที่ 16 ธันวาคม 2531 เป็นต้นมา บริษัทได้แปรสภาพเป็นบริษัทมหาชน ในวันที่ 19 พฤษภาคม 2537

ในปี 2540 ABN AMRO ASIA ซึ่งมีผู้ถือหุ้นรายใหญ่ คือ ABN AMRO BANK N.V. ได้เข้าลงทุนถือหุ้นบริษัทในสัดส่วนร้อยละ 35.50 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัท และได้ถือหุ้นเพิ่มขึ้นเป็น ร้อยละ 40.00 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดของบริษัท ในปี 2543 บริษัทได้จดทะเบียนเปลี่ยนชื่อเป็น “บริษัทหลักทรัพย์ เอบีเอ็น แอมโร เอเซีย จำกัด (มหาชน)” เมื่อวันที่ 2 มิถุนายน 2541 อย่างไรก็ตาม ABN AMRO ASIA HOLDINGS B.V ได้ออกจากการเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทเมื่อปลายปี 2547 แต่ยังคงทำธุรกิจร่วมกับบริษัทอยู่จนถึงปัจจุบัน บริษัทได้จดทะเบียนเปลี่ยนชื่อบริษัทเป็น “บริษัทหลักทรัพย์ เอเซีย พลัส จำกัด (มหาชน)" เมื่อ วันที่ 7 มิถุนายน 2547

การประกอบธุรกิจ[แก้]

บริษัทและบริษัทย่อยประกอบธุรกิจดังนี้ บริษัทหลักทรัพย์ เอเซีย พลัส จำกัด (มหาชน) ประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ โดยได้รับใบอนุญาตในการประกอบธุรกิจ แบบ ก จากกระทรวงการคลัง และสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกอบธุรกิจดังนี้

ธุรกิจหลักของบริษัท

 • ธุรกิจหลักทรัพย์
  • ธุรกิจการเป็นนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์
  • ธุรกิจการค้าหลักทรัพย์
  • ธุรกิจการจัดจำหน่ายหลักทรัพย์
  • ธุรกิจการเป็นที่ปรึกษาการลงทุน บริหารสินทรัพย์ เวลธ์ พลัส
  • การยืมและให้ยืมหลักทรัพย์
  • ธุรกิจตราสารหนี้
  • ธุรกิจตราสารอนุพันธ์และตราสารหนี้
 • ประกอบธุรกิจการซื้อขายล่วงหน้า ประเภทนายหน้าซื้อขายล่วงหน้าและผู้ค้าล่วงหน้า (สินค้าเกษตรล่วงหน้า)
  • สัญญาซื้อขายล่วงหน้า (TFEX)

ธุรกิจของบริษัทย่อย

 • บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน แอสเซท พลัส จำกัด : ประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ โดยได้รับใบอนุญาตในการประกอบธุรกิจ แบบ ค จากกระทรวงการคลัง และสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.ประกอบธุรุกิจดังนี้
 • บริษัทที่ปรึกษา เอเซีย พลัส จำกัด : บริษัทประกอบธุรกิจให้บริการการเป็นที่ปรึกษาทางการเงินด้านต่างๆ ได้แก่ การซื้อขายกิจการ รวมกิจการ ควบกิจการ การประเมินมูลค่ากิจการ การปรับปรุงโครงสร้างหนี้ จัดหาหรือวิเคราะห์โครงการเพื่อการลงทุน

ผู้ถือหุ้นรายใหญ่[แก้]

ข้อมูล ณ วันที่ 6 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564[5]
ลำดับที่ รายชื่อผู้ถือหุ้น จำนวนหุ้นสามัญ สัดส่วนการถือหุ้น
1 บริษัท เอเซียเสริมกิจ จำกัด 190,936,190 9.07%
2 ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) 178,099,980 8.46%
3 นาย ชาตรี โสภณพนิช 96,497,310 4.58%
4 บริษัท ทิพยประกันภัย จำกัด (มหาชน) 85,780,200 4.07%
5 นาง สุชาดา ลีสวัสดิ์ตระกูล 54,758,490 2.60%
6 บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด 53,959,552 2.56%
7 นาง ทัศนีย์ โอภาสวงการ 21,460,400 1.02%
8 กองทุนเปิด บัวหลวงสิริผลบรรษัทภิบาล 18,922,400 0.90%
9 นาย ขัตติยะ โรจนตรีคูณ 18,800,000 0.89%
10 นาย ทรงศักดิ์ จิตเจือจุน 18,000,000 0.85%

อ้างอิง[แก้]

 1. 1.0 1.1 1.2 งบการเงิน/ผลประกอบการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
 2. อันดับเครดิต ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
 3. 3.0 3.1 ข้อมูลรายบริษัท/หลักทรัพย์ เก็บถาวร 2012-12-27 ที่ เวย์แบ็กแมชชีนตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
 4. ข้อมูลบริษัทบริษัทหลักทรัพย์ เอเซีย พลัส จำกัด (มหาชน)
 5. ผู้ถือหุ้นรายใหญ่[ลิงก์เสีย] ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย