ข้ามไปเนื้อหา

แอล เอช ไฟแนนซ์เชียล กรุ๊ป

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
บริษัท แอล เอช ไฟแนนซ์เชียล กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
ประเภทบริษัทมหาชน
การซื้อขาย
SET:LHFG
อุตสาหกรรมธุรกิจการเงิน
ธนาคาร
ก่อตั้ง22 เมษายน พ.ศ. 2552 (15 ปี)
สำนักงานใหญ่เลขที่ 1 ชั้น 5 อาคารคิวเฮ้าส์ ลุมพินี ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร
บุคลากรหลัก
รัตน์ พานิชพันธ์ (ประธานกรรมการ)
ศศิธร พงศธร (ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร)
รายได้เพิ่มขึ้น 11,057.75 ล้านบาท (2562)[1]
สินทรัพย์ลดลง 240,731.29 ล้านบาท (2562)[1]
ส่วนของผู้ถือหุ้นเพิ่มขึ้น 41,162.78 ล้านบาท (2562)[1]
อันดับความน่าเชื่อถือTRIS: BBB+[2]
เว็บไซต์www.lhfg.co.th

บริษัท แอล เอช ไฟแนนซ์เชียล กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) (อังกฤษ: LH FINANCIAL GROUP PUBLIC COMPANY LIMITED ชื่อย่อ:LHFG) [3] บริษัท แอล เอช ไฟแนนซ์เชียล กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) เป็นบริษัทโฮลดิ้ง จัดตั้งขึ้นตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทยที่กำหนดให้สถาบันการเงินปรับโครงสร้างการถือหุ้นของกลุ่มธุรกิจการเงินของตนเองให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์การกำกับแบบรวมกลุ่ม บริษัทตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 22 เมษายน 2552 ด้วยทุนจดทะเบียนแรกเริ่มจำนวน 100,000 บาท โดยมีวัตถุประสงค์หลักเพื่อเป็นบริษัทแม่ของกลุ่มธุรกิจการเงิน ทั้งนี้ บริษัทไม่ทำธุรกิจของตนเอง (Non – Operating Holding Company) แต่จะเข้าถือหุ้นในบริษัทอื่นเพื่อการมีอำนาจควบคุมกิจการ

ประวัติ[แก้]

บริษัท แอล เอช ไฟแนนซ์เชียล กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 22 เมษายน 2552 โดยมีวัตถุประสงค์หลักเพื่อเป็นบริษัทแม่ของกลุ่มธุรกิจการเงิน ทั้งนี้บริษัทไม่ทำธุรกิจของตนเอง (Non – Operating Holding Company) แต่จะเข้าถือหุ้นในบริษัทอื่นเพื่อการมีอำนาจควบคุมกิจการ

วันที่ 19 มิถุนายน 2552 บริษัทได้ยื่นขออนุญาตจัดตั้งกลุ่มธุรกิจทางการเงินต่อธนาคารแห่งประเทศไทย และเมื่อวันที่ 28 ตุลาคม 2552 ธนาคารแห่งประเทศไทยได้อนุญาตให้บริษัท และธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน) จัดตั้งกลุ่มธุรกิจทางการเงิน โดยมีบริษัทเป็นบริษัทแม่ของกลุ่มธุรกิจทางการเงิน และมีธนาคารเป็นบริษัทลูกในกลุ่ม Solo Consolidation และมีบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนแลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด เป็นบริษัทลูกนอกกลุ่ม Solo Consolidation

วันที่ 10 มิถุนายน 2552 บริษัทได้ดำเนินการปรับโครงสร้างการถือหุ้นเพื่อให้เป็นไปตามแผนการจัดตั้งกลุ่มธุรกิจทางการเงินที่ได้รับอนุญาตจากธนาคารแห่งประเทศไทย และเมื่อวันที่ 27 พฤศจิกายน 2552 สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ได้อนุญาตให้บริษัทเสนอขายหลักทรัพย์ที่ออกใหม่ และใบสำคัญแสดงสิทธิ ตามแผนการปรับโครงสร้างการถือหุ้น โดยเมื่อวันที่ 1 ธันวาคม 2552 บริษัทได้ออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทให้แก่ผู้ถือหุ้นของธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน) โดยเสนอขายเพื่อแลกเปลี่ยนกับหุ้นสามัญของธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน) ในอัตราแลกเปลี่ยน 1 ต่อ 1 และ เมื่อวันที่ 9 ธันวาคม 2552 บริษัทได้ดำเนินการจดทะเบียนเพิ่มทุนที่ออกเพื่อแลกเปลี่ยนกับหุ้นสามัญของธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน) โดยถือเสมือนว่าชำระราคาค่าหุ้นแล้วกับกระทรวงพาณิชย์ ซึ่งภายหลังจากการปรับโครงสร้างการถือหุ้น ผู้ถือหุ้นของธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน) ได้เข้ามาเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทแทน และบริษัทจึงเข้าถือหุ้นร้อยละ 99.99 ในธนาคาร

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยได้รับหุ้นสามัญของบริษัทเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนและเริ่มซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เมื่อวันที่ 10 พฤษภาคม 2554 โดยใช้อักษรย่อในการซื้อขายหลักทรัพย์ว่า LHBANK [4]

การประกอบธุรกิจ[แก้]

บริษัท แอล เอช ไฟแนนซ์เชียล กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) เป็นบริษัทโฮลดิ้งที่ไม่ได้ประกอบธุรกิจของตนเอง (Non-operating Holding Company) และไม่มีการประกอบธุรกิจอื่นใด ดังนั้นการประกอบธุรกิจจึงแบ่งตามลักษณะการประกอบธุรกิจของบริษัทย่อย ซึ่งปัจจุบันบริษัทถือหุ้นในธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน) โดยมีสัดส่วนการถือหุ้นร้อยละ 99.99 ของทุนที่ชำระแล้วทั้งหมด ดังนั้นธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน) จึงเป็นบริษัทแกน

วัตถุประสงค์ในการประกอบธุรกิจของบริษัท[4]

  • 1. ลงทุนในตราสารทางการเงิน ทั้งตราสารหนี้ และตราสารทุนเพื่อแสวงหาผลตอบแทน
  • 2. ทำธุรกรรมกับบริษัทลูกในกลุ่มธุรกิจทางการเงินของตนเอง
  • 3. บริหารเงินเพื่อตนเองหรือเพื่อกลุ่มธุรกิจทางการเงินของตนเอง
  • 4. จัดหาเงินทุนโดยวิธีอื่นใดเพื่อใช้ในการดำเนินธุรกิจของบริษัทและบริษัทในกลุ่มธุรกิจทางการเงินรวมถึงการออกหุ้นกู้
  • 5. ประกอบธุรกิจอื่นใดตามที่ได้รับอนุญาตจากธนาคารแห่งประเทศไทย

ผู้ถือหุ้นรายใหญ่[แก้]

ข้อมูล ณ วันที่ 6 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564[5]
ลำดับที่ รายชื่อผู้ถือหุ้น จำนวนหุ้นสามัญ สัดส่วนการถือหุ้น
1 CTBC Bank Company Limited 7,544,961,342 35.62%
2 บริษัท แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน) 4,634,761,967 21.88%
3 บริษัท ควอลิตี้ เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน) 2,910,199,375 13.74%
4 น.ส. เพียงใจ หาญพาณิชย์ 2,210,050,479 10.43%
5 นาย สำเริง มนูญผล 384,288,623 1.81%
6 บริษัท แอล เอช ไฟแนนซ์เชียล กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) 264,250,300 1.25%
7 นาย วิโรจน์ อึ้งไพบูลย์ 153,726,134 0.73%
8 นาย ไพโรจน์ ไพศาลศรีสมสุข 118,000,098 0.56%

อ้างอิง[แก้]

  1. 1.0 1.1 1.2 งบการเงิน/ผลประกอบการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
  2. อันดับเครดิต ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
  3. สรุปข้อสนเทศบริษัทจดทะเบียน เก็บถาวร 2021-02-16 ที่ เวย์แบ็กแมชชีนตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
  4. 4.0 4.1 ลักษณะการประกอบธุรกิจ แบบรายงาน56-1 แอล เอช ไฟแนนซ์เชียล กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) บริษัท ประจำปี :2555
  5. ผู้ถือหุ้นรายใหญ่[ลิงก์เสีย] ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย