ทิสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
บริษัท ทิสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
ประเภทบริษัทมหาชน
การซื้อขาย
(SET:TISCO)
อุตสาหกรรมธุรกิจการเงิน
ธนาคาร
ก่อตั้งพ.ศ. 2512 (54 ปี)
สำนักงานใหญ่48/49 อาคารทิสโก้ทาวเวอร์ ชั้น 21 ถนนสาทรเหนือ แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร[1]
บุคลากรหลัก
ปลิว มังกรกนก (ประธานคณะกรรมการ)
ศักดิ์ชัย พีชะพัฒน์ (ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร)
รายได้ลดลง 18,829.07 ล้านบาท (2564)[2]
สินทรัพย์ลดลง 243,622 ล้านบาท (2564)[2]
ส่วนของผู้ถือหุ้นเพิ่มขึ้น 41,200 ล้านบาท (2564)[2]
อันดับความน่าเชื่อถือTRIS: A-[3]
เว็บไซต์www.tisco.co.th

บริษัท ทิสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป จำกัด (มหาชน) (อังกฤษ: TISCO FINANCIAL GROUP PUBLIC COMPANY LIMITED ชื่อย่อ:TISCO)[4] บริษัทประกอบธุรกิจการถือหุ้นในบริษัทอื่น (Holding Company) และไม่มีการประกอบธุรกิจอื่นใด ดังนั้นการประกอบธุรกิจจึงแบ่งตามลักษณะการประกอบธุรกิจของบริษัทย่อย ซึ่งสามารถแบ่งตามประเภทธุรกิจหลักได้ 2 กลุ่มหลัก คือ กลุ่มธุรกิจธนาคารพาณิชย์และสินเชื่อ และกลุ่มธุรกิจหลักทรัพย์ เพื่อให้การให้บริการสอดคล้องกับแนวทางการดำเนินธุรกิจแบบการรวมศูนย์ที่ลูกค้า (Client Centric) กลุ่มบริษัทจึงแบ่งการให้บริการออกเป็น 4 สายงานหลัก ประกอบด้วย 1. สายงานกลุ่มลูกค้ารายย่อย 2. สายงานกลุ่มลูกค้าบรรษัท 3. สายงานกลุ่มลูกค้าธนบดีและจัดการกองทุน 4. สายบริหารงานส่วนกลางและความรับผิดชอบต่อสังคม โดยให้บริการทางการเงินในรูปแบบต่างๆ ผ่านบริษัทในเครือ [5]

ประวัติ[แก้]

ทิสโก้เติบโตอย่างมั่นคงเป็นสถาบันการเงินชั้นนำที่ให้บริการทางการเงินและการลงทุน ตลอดจนมีบทบาทโดดเด่นในการมีส่วนร่วมในการพัฒนาตลาดเงินและตลาดทุนของประเทศไทย และได้รับอนุมัติให้ยกสถานะเป็นธนาคารพาณิชย์เต็มรูปแบบและเปิดให้บริการธนาคารในปี พ.ศ. 2548 ภายใต้ชื่อ ธนาคารทิสโก้ จำกัด (มหาชน) มีโครงสร้างและการดำเนินกลยุทธ์การแข่งขันที่แตกต่างจากธนาคารพาณิชย์ทั่วไป

ทิสโก้ได้ดำเนินการปรับโครงสร้างการถือหุ้นเป็นรูปแบบบริษัทโฮลดิ้งในปี พ.ศ. 2552 โดยได้จัดตั้ง บริษัท ทิสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ซึ่งมีสถานะเป็นบริษัทมหาชนที่ไม่ใช่ธนาคารพาณิชย์เป็นบริษัทแม่ แทนธนาคารทิสโก้ ตามเกณฑ์กำกับดูแลกิจการแบบรวมกลุ่มของธนาคารแห่งประเทศไทย โดยโครงสร้างการถือหุ้นในรูปแบบบริษัทโฮลดิ้งนี้ ส่งผลให้ความเสี่ยงจากการดำเนินธุรกิจมีการกระจายตัวแยกจากกัน ความเสี่ยงซ้ำซ้อนระหว่างธุรกิจหายไป ตลอดจนความเสี่ยงในการดำเนินธุรกิจลดลง นอกจากนี้ยังเอื้อต่อการขยายธุรกิจในอนาคตอันเป็นการเพิ่มมูลค่ากิจการให้แก่ผู้ถือหุ้นในระยะยาว อีกทั้งยังทำให้บริษัทย่อยต่าง ๆ มีความยืดหยุ่นในการสร้างโอกาสในการดำเนินธุรกิจใหม่ เช่น การสร้างพันธมิตรทางธุรกิจและการร่วมธุรกิจ ซึ่งจะช่วยเพิ่มความสามารถในการแข่งขันมากยิ่งขึ้น

ข้อมูลสรุป บริษัท ทิสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564

 • สินทรัพย์รวม 243,622  ล้านบาท
 • ส่วนของผู้ถือหุ้นรวม 41,200 ล้านบาท
 • มูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด 76,862 ล้านบาท
 • จำนวนพนักงาน 4,879 คน

การประกอบธุรกิจ[แก้]

บริษัท ทิสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) และบริษัทย่อยแบ่งการดำเนินธุรกิจออกเป็น 2 กลุ่มหลักคือ กลุ่มธุรกิจธนาคารพาณิชย์และสินเชื่อ และกลุ่มธุรกิจหลักทรัพย์

 • กลุ่มธุรกิจธนาคารพาณิชย์และสินเชื่อ : กลุ่มทิสโก้ประกอบธุรกิจธนาคารพาณิชย์และบริการสินเชื่อภายใต้พระราชบัญญัติสถาบันการเงินและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง โดยให้บริการทางการเงินผ่านสำนักงานใหญ่และสาขาของธนาคารทิสโก้ จำกัด (มหาชน) ("ธนาคาร") และบริษัทย่อย ซึ่ง ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 ธนาคารมีสาขาที่ตั้งอยู่ในกรุงเทพมหานครและภูมิภาคทั้งสิ้น 55 แห่ง และบริษัทย่อย มีสาขาที่ตั้งอยู่ในกรุงเทพมหานครและภูมิภาคทั้งสิ้น 356 แห่ง
 • กลุ่มธุรกิจตลาดทุน : ให้บริการนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์และบริการจัดการกองทุนภายใต้พระราชบัญญัติหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์

บริษัทในเครือ[แก้]

บริษัท ทิสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป จำกัด (มหาชน) มีโครงสร้างการถือหุ้นในรูปแบบบริษัทโฮลดิ้งมีสถานะเป็นบริษัทแม่ ทำหน้าที่กำหนดนโยบายธุรกิจและกำกับดูแลกิจการของบริษัทในเครือ ภายใต้ “กลุ่มทิสโก้” ซึ่งประกอบด้วย

ลำดับที่ บริษัท
1 ธนาคารทิสโก้ จำกัด (มหาชน)
2 บริษัทหลักทรัพย์ ทิสโก้ จำกัด
3 บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนทิสโก้ จำกัด
4 บริษัท ไฮเวย์ จำกัด
5 บริษัท ทิสโก้ อินฟอร์เมชั่นเทคโลยี จำกัด
6 บริษัท ศูนย์การเรียนรู้ทิสโก้ จำกัด
7 บริษัท ออล-เวย์ส จำกัด
8 บริษัท หลักทรัพย์ที่ปรึกษาการลงทุน ดอยซ์ ทิสโก้ จำกัด
9 บริษัท ทิสโก้ โตเกียว ลีสซิ่ง จำกัด
10 บริษัท เอชทีซี ลีสซิ่ง จำกัด

ผู้ถือหุ้นรายใหญ่[แก้]

ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2564[6]
ลำดับที่ รายชื่อผู้ถือหุ้น สัดส่วนการถือหุ้น
1 THAI NVDR.,LTD. 10.93%
2 CDIB & PARTNERS INVESTMENT HOLDING PTE.LTD. 10.00%
3 SOUTH EAST ASIA UK (TYPE C) NOMINEES LIMITED 5.97%
4 TOKYO CENTURY CORPORATION 4.93%
5 STATE STREET EUROPE LIMITED 4.61%
6 STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY 3.16%
7 SOUTH EAST ASIA UK (TYPE A) NOMINEES LIMITED 2.04%
8 SOCIAL SECURITY FUND 1.73%
9 THE BANK OF NEW YORK MELLON 1.35%
10 BNY MELLON NOMINEES LIMITED 1.25%

คณะกรรมการ บมจ.ทิสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป[แก้]

ลำดับ ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง
1 นายปลิว มังกรกนก ประธานคณะกรรมการ
2 นายหยุม บ๋า เล รองประธานกรรมการ, กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
3 รศ.ดร. อังครัตน์ เพรียบจริยวัฒน์ กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, ประธานคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ, ประธานคณะกรรมการกำกับความเสี่ยง
4 นายสถิตย์ อ๋องมณี กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, ประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
5 ดร. กุลภัทรา สิโรดม กรรมการอิสระ, ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
6 นายกนิช บุณยัษฐิติ กรรมการอิสระ, กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน, กรรมการกำกับดูแลกิจการ
7 นางผ่องเพ็ญ เรืองวีรยุทธ กรรมการอิสระ, กรรมการตรวจสอบ, กรรมการกำกับดูแลกิจการ
8 นางสาวเพ็ญจันทร์ จริเกษม กรรมการอิสระ, กรรมการตรวจสอบ, กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
9 ศ. ดร. ธนารักษ์ ธีระมั่นคง กรรมการอิสระ, กรรมการกำกับความเสี่ยง
10 นายชือ-เหา ซุน (โฮเวิร์ด ซุน) กรรมการ, กรรมการบริหาร
11 นายซาโตชิ โยชิทาเกะ กรรมการ, กรรมการบริหาร
12 นายศักดิ์ชัย พีชะพัฒน์ กรรมการ, ประธานคณะกรรมการบริหาร, กรรมการกำกับความเสี่ยง
13 นายเมธา ปิงสุทธิวงศ์ กรรมการ, กรรมการบริหาร

(ข้อมูล ณ วันที่ 18 พฤษภาคม 2565)

คณะผู้บริหาร บมจ.ทิสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป[แก้]

ลำดับ ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง
1 นายศักดิ์ชัย พีชะพัฒน์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มทิสโก้
2 นายเมธา ปิงสุทธิวงศ์ กรรมการผู้จัดการใหญ่ และกรรมการอำนวยการ
3 นายพิธาดา วัชรศิริธรรม รองกรรมการผู้จัดการใหญ่
4 นายไพบูลย์ นลินทรางกูร รองกรรมการผู้จัดการใหญ่
5 นายชาตรี จันทรงาม รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายควบคุมการเงินและบริหารความเสี่ยง
6 นายยุทธพงษ์ ศรีวงศ์จรรยา ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่อาวุโส
7 นายเดชพินันท์ สุทัศนทรวง ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่อาวุโส
8 นายรุ่งโรจน์ จรัสวิจิตรกุล ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่อาวุโส
9 นายพิชา รัตนธรรม ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่อาวุโส
10 นางสาวภาวิณี องค์วาสิฏฐ์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่อาวุโส
11 นายไพรัช ศรีวิไลฤทธิ์ เลขานุการบริษัท ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่อาวุโส สำนักกำกับดูแลกิจการ
12 นางสาววันธนา โชติชัยสถิตย์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานเทคโนโลยีสารสนเทศ
13 นางสาวรัชฎา พฤกษานุบาล ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่
14 นายธีรนาถ รุจิเมธาภาส ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่

(ข้อมูล ณ วันที่ 8 เมษายน 2565)

อ้างอิง[แก้]

 1. รายละเอียดบริษัท/หลักทรัพย์ตลท.(SET)
 2. 2.0 2.1 2.2 งบการเงิน/ผลประกอบการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
 3. อันดับเครดิต ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
 4. สรุปข้อสนเทศบริษัทจดทะเบียนตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
 5. ลักษณะการประกอบธุรกิจแบบรายงาน56-1 ทิสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ประจำปี :2562 น.9-17
 6. ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย