ทิสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา


บริษัท ทิสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
ประเภทสถาบันการเงิน
รูปแบบบริษัทมหาชน (SET:TISCO)
ก่อตั้งพ.ศ. 2512 (52 ปี)
บริการสถาบันการเงิน
เว็บไซต์http://www.tisco.co.th

บริษัท ทิสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป จำกัด (มหาชน) (อังกฤษ: TISCO FINANCIAL GROUP PUBLIC COMPANY LIMITED ชื่อย่อ:TISCO)[4] บริษัทประกอบธุรกิจการถือหุ้นในบริษัทอื่น (Holding Company) และไม่มีการประกอบธุรกิจอื่นใด ดังนั้นการประกอบธุรกิจจึงแบ่งตามลักษณะการประกอบธุรกิจของบริษัทย่อย ซึ่งสามารถแบ่งตามประเภทธุรกิจหลักได้ 2 กลุ่มหลัก คือ กลุ่มธุรกิจธนาคารพาณิชย์และสินเชื่อ และกลุ่มธุรกิจหลักทรัพย์ เพื่อให้การให้บริการสอดคล้องกับแนวทางการดำเนินธุรกิจแบบการรวมศูนย์ที่ลูกค้า (Client Centris) กลุ่มบริษัทจึงแบ่งการให้บริการออกเป็น 4 สายงานหลัก ประกอบด้วย 1. สายงานกลุ่มลูกค้ารายย่อย 2. สายงานกลุ่มลูกค้าบรรษัท 3. สายงานกลุ่มลูกค้าธนบดีและจัดการกองทุน 4. สายบริหารงานส่วนกลางและความรับผิดชอบต่อสังคม โดยให้บริการทางการเงินในรูปแบบต่างๆ ผ่านบริษัทในเครือ [5]

ประวัติ[แก้]

ทิสโก้เติบโตอย่างมั่นคงเป็นสถาบันการเงินชั้นนำที่ให้บริการทางการเงินและการลงทุน ตลอดจนมีบทบาทโดดเด่นในการมีส่วนร่วมในการพัฒนาตลาดเงินและตลาดทุนของประเทศไทย และได้รับอนุมัติให้ยกสถานะเป็นธนาคารพาณิชย์เต็มรูปแบบและเปิดให้บริการธนาคารในปี พ.ศ. 2548 ภายใต้ชื่อ ธนาคารทิสโก้ จำกัด (มหาชน) มีโครงสร้างและการดำเนินกลยุทธ์การแข่งขันที่แตกต่างจากธนาคารพาณิชย์ทั่วไป

ทิสโก้ได้ดำเนินการปรับโครงสร้างการถือหุ้นเป็นรูปแบบบริษัทโฮลดิ้งในปี พ.ศ. 2552 โดยได้จัดตั้ง บริษัท ทิสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ซึ่งมีสถานะเป็นบริษัทมหาชนที่ไม่ใช่ธนาคารพาณิชย์เป็นบริษัทแม่ แทนธนาคารทิสโก้ ตามเกณฑ์กำกับดูแลกิจการแบบรวมกลุ่มของธนาคารแห่งประเทศไทย โดยโครงสร้างการถือหุ้นในรูปแบบบริษัทโฮลดิ้งนี้ ส่งผลให้ความเสี่ยงจากการดำเนินธุรกิจมีการกระจายตัวแยกจากกัน ความเสี่ยงซ้ำซ้อนระหว่างธุรกิจหายไป ตลอดจนความเสี่ยงในการดำเนินธุรกิจลดลง นอกจากนี้ยังเอื้อต่อการขยายธุรกิจในอนาคตอันเป็นการเพิ่มมูลค่ากิจการให้แก่ผู้ถือหุ้นในระยะยาว อีกทั้งยังทำให้บริษัทย่อยต่าง ๆ มีความยืดหยุ่นในการสร้างโอกาสในการดำเนินธุรกิจใหม่ เช่น การสร้างพันธมิตรทางธุรกิจและการร่วมธุรกิจ ซึ่งจะช่วยเพิ่มความสามารถในการแข่งขันมากยิ่งขึ้น

ข้อมูลสรุป บริษัท ทิสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562

  • สินทรัพย์รวม 298,304.10  ล้านบาท
  • ส่วนของผู้ถือหุ้นรวม 39,192.98 ล้านบาท
  • มูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด 79,464.08 ล้านบาท
  • จำนวนพนักงาน 5,015 คน

การประกอบธุรกิจ[แก้]

บริษัท ทิสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) และบริษัทย่อยแบ่งการดำเนินธุรกิจออกเป็น 2 กลุ่มหลักคือ กลุ่มธุรกิจธนาคารพาณิชย์และสินเชื่อ และกลุ่มธุรกิจหลักทรัพย์

  • กลุ่มธุรกิจธนาคารพาณิชย์และสินเชื่อ : กลุ่มทิสโก้ประกอบธุรกิจธนาคารพาณิชย์และบริการสินเชื่อภายใต้พระราชบัญญัติสถาบันการเงินและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง โดยให้บริการทางการเงินผ่านสำนักงานใหญ่และสาขาของธนาคารทิสโก้ จำกัด (มหาชน) ("ธนาคาร") และบริษัทย่อย ซึ่ง ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 ธนาคารมีสาขาที่ตั้งอยู่ในกรุงเทพมหานครและภูมิภาคทั้งสิ้น 60 แห่ง และบริษัทย่อย มีสาขาที่ตั้งอยู่ในกรุงเทพมหานครและภูมิภาคทั้งสิ้น 287 แห่ง
  • กลุ่มธุรกิจตลาดทุน : ให้บริการนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์และบริการจัดการกองทุนภายใต้พระราชบัญญัติหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์

บริษัทในเครือ[แก้]

บริษัท ทิสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป จำกัด (มหาชน) มีโครงสร้างการถือหุ้นในรูปแบบบริษัทโฮลดิ้งมีสถานะเป็นบริษัทแม่ ทำหน้าที่กำหนดนโยบายธุรกิจและกำกับดูแลกิจการของบริษัทในเครือ ภายใต้ “กลุ่มทิสโก้” ซึ่งประกอบด้วย

ลำดับที่ บริษัท
1 ธนาคารทิสโก้ จำกัด (มหาชน)
2 บริษัทหลักทรัพย์ ทิสโก้ จำกัด
3 บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนทิสโก้ จำกัด
4 บริษัท ไฮเวย์ จำกัด
5 บริษัท ทิสโก้ อินฟอร์เมชั่นเทคโลยี จำกัด
6 บริษัท ศูนย์การเรียนรู้ทิสโก้ จำกัด
7 บริษัท ออล-เวย์ส จำกัด
8 บริษัท หลักทรัพย์ที่ปรึกษาการลงทุน ดอยซ์ ทิสโก้ จำกัด
9 บริษัท ทิสโก้ โตเกียว ลีสซิ่ง จำกัด
10 บริษัท เอชทีซี ลีสซิ่ง จำกัด

ผู้ถือหุ้นรายใหญ่[6][แก้]

ลำดับที่ รายชื่อผู้ถือหุ้น จำนวนหุ้น
จำนวนหุ้นสามัญ หุ้นบุริมสิทธิ รวม ร้อยละ
1 บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด 96,548,515 7,300 96,555,815 12.06
2 CDIB & PARTNERS INVESTMENT HOLDING PTE.LTD. 80,065,320 - 80,065,320 10.00
3 STATE STREET EUROPE LIMITED 53,979,130 - 53,979,130 6.74
4 SOUTH EAST ASIA UK (TYPE C) NOMINEES LIMITED 48,338,805 - 48,338,805 6.04
5 TOKYO CENTURY CORPORATION 39,482,767 - 39,482,767 4.93
6 กองทุนเปิด กรุงศรีหุ้นระยะยาวปันผล 24,649,500 - 24,649,500 3.08
7 BNY MELLON NOMINEES LIMITED 16,402,986 - 16,402,986 2.05
8 สำนักงานประกันสังคม 14,862,530 - 14,862,530 1.86
9 กองทุนเปิด กรุงศรีหุ้นปันผล 13,308,650 - 13,308,650 1.66
10 นายประเสริฐ วีรเสถียรพรกุล 12,277,100 - 12,277,100 1.53

(ข้อมูล ณ วันที่ 8 มกราคม 2563)

คณะกรรมการ บมจ.ทิสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป[แก้]

ลำดับ ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง
1 นายปลิว มังกรกนก ประธานคณะกรรมการ และกรรมการอิสระ
2 นายฮอน คิท ชิง (อเล็กซานเดอร์ เอช ชิง) กรรมการ, รองประธานคณะกรรมการ และกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
3 นายสุทัศน์ เรืองมานะมงคล กรรมการ, ประธานคณะกรรมการบริหาร และประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มทิสโก้
4 รศ.ดร. อังครัตน์ เพรียบจริยวัฒน์ กรรมการอิสระ และประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
5 ศ.ดร. ปราณี ทินกร กรรมการอิสระ, ประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน และกรรมการกำกับดูแลกิจการ
6 ศ. ดร. ตีรณ พงศ์มฆพัฒน์ กรรมการ, ประธานคณะกรรมการกำกับความเสี่ยง และประธานคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ
7 นายสถิตย์ อ๋องมณี กรรมการอิสระ, กรรมการตรวจสอบ และกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
8 ดร. จรัสพงศ์ โชติกวณิชย์ กรรมการอิสระ, กรรมการกำกับความเสี่ยง และกรรมการกำกับดูแลกิจการ
9 ดร. กุลภัทรา สิโรดม กรรมการอิสระ, กรรมการตรวจสอบ และกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
10 นายชือ-เหา ซุน (โฮเวิร์ด ซุน) กรรมการ และกรรมการบริหาร
11 นายซาโตชิ โยชิตาเกะ กรรมการ และกรรมการบริหาร
12 นายศักดิ์ชัย พีชะพัฒน์ กรรมการ, กรรมการบริหาร, กรรมการกำกับความเสี่ยง และกรรมการอำนวยการ

(ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562)

คณะผู้บริหาร บมจ.ทิสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป[แก้]

ลำดับ ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง
1 นายสุทัศน์ เรืองมานะมงคล ประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มทิสโก้
2 นายศักดิ์ชัย พีชะพัฒน์ กรรมการผู้จัดการใหญ่ และกรรมการอำนวยการ
3 นายพิธาดา วัชรศิริธรรม รองกรรมการผู้จัดการใหญ่
4 นายชลิต ศิลป์ศรีกุล รองกรรมการผู้จัดการใหญ่
5 นายเมธา ปิงสุทธิวงศ์ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่
6 นายไพบูลย์ นลินทรางกูร ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่อาวุโส
7 นายชาตรี จันทรงาม ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่อาวุโส สายควบคุมการเงินและบริหารความเสี่ยง
8 นายรุ่งโรจน์ จรัสวิจิตรกุล ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่
9 นายยุทธพงษ์ ศรีวงศ์จรรยา ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่
10 นายเดชพินันท์ สุทัศนทรวง ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่
11 นายพิชา รัตนธรรม ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่
12 นายไพรัช ศรีวิไลฤทธิ์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สำนักกำกับดูแลกิจการ
13 นางสาวภาวิณี องค์วาสิฏฐ์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่
14 นางสาววันธนา โชติชัยสถิตย์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานเทคโนโลยีสารสนเทศ

(ข้อมูล ณ วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2563)

อ้างอิง[แก้]