ทิสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา
บริษัท ทิสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
ประเภทสถาบันการเงิน
รูปแบบบริษัทมหาชน (SET:TISCO)
ก่อตั้งพ.ศ. 2512 (51 ปี)
ที่อยู่48/49 อาคารทิสโก้ทาวเวอร์ ชั้น 21 ถนนสาทรเหนือ แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร[1]
อุตสาหกรรมการเงินและธนาคาร
ทุน727,878,228 หุ้น [1]
พนักงาน4,986
เว็บไซต์http://www.tisco.co.th

บริษัท ทิสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป จำกัด (มหาชน) (อังกฤษ: TISCO FINANCIAL GROUP PUBLIC COMPANY LIMITED ชื่อย่อ:TISCO)[2] บริษัทประกอบธุรกิจการถือหุ้นในบริษัทอื่น (Holding Company) และไม่มีการประกอบธุรกิจอื่นใด ดังนั้นการประกอบธุรกิจจึงแบ่งตามลักษณะการประกอบธุรกิจของบริษัทย่อย ซึ่งสามารถแบ่งตามประเภทธุรกิจหลักได้ 2 กลุ่มหลัก คือ กลุ่มธุรกิจธนาคารพาณิชย์ กลุ่มธุรกิจหลักทรัพย์ โดยให้บริการทางการเงินในรูปแบบต่างๆ ผ่านบริษัทในเครือ [3]

ประวัติ[แก้]

ทิสโก้เติบโตอย่างมั่นคงเป็นสถาบันการเงินชั้นนำที่ให้บริการทางการเงินและการลงทุน ตลอดจนมีบทบาทโดดเด่นในการมีส่วนร่วมในการพัฒนาตลาดเงินและตลาดทุนของประเทศไทย และได้รับอนุมัติให้ยกสถานะเป็นธนาคารพาณิชย์เต็มรูปแบบและเปิดให้บริการธนาคารในปี พ.ศ. 2548 ภายใต้ชื่อ ธนาคารทิสโก้ จำกัด (มหาชน) มีโครงสร้างและการดำเนินกลยุทธ์การแข่งขันที่แตกต่างจากธนาคารพาณิชย์ทั่วไป

ทิสโก้ได้ดำเนินการปรับโครงสร้างการถือหุ้นเป็นรูปแบบบริษัทโฮลดิ้งในปี พ.ศ. 2552 โดยได้จัดตั้ง บริษัท ทิสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ซึ่งมีสถานะเป็นบริษัทมหาชนที่ไม่ใช่ธนาคารพาณิชย์เป็นบริษัทแม่ แทนธนาคารทิสโก้ ตามเกณฑ์กำกับดูแลกิจการแบบรวมกลุ่มของธนาคารแห่งประเทศไทย โดยโครงสร้างการถือหุ้นในรูปแบบบริษัทโฮลดิ้งนี้ ส่งผลให้ความเสี่ยงจากการดำเนินธุรกิจมีการกระจายตัวแยกจากกัน ความเสี่ยงซ้ำซ้อนระหว่างธุรกิจหายไป ตลอดจนความเสี่ยงในการดำเนินธุรกิจลดลง นอกจากนี้ยังเอื้อต่อการขยายธุรกิจในอนาคตอันเป็นการเพิ่มมูลค่ากิจการให้แก่ผู้ถือหุ้นในระยะยาว อีกทั้งยังทำให้บริษัทย่อยต่าง ๆ มีความยืดหยุ่นในการสร้างโอกาสในการดำเนินธุรกิจใหม่ เช่น การสร้างพันธมิตรทางธุรกิจและการร่วมธุรกิจ ซึ่งจะช่วยเพิ่มความสามารถในการแข่งขันมากยิ่งขึ้น

ข้อมูลสรุปธนาคารทิสโก้ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560

 • สินทรัพย์รวม 271,280 ล้านบาท
 • ส่วนของผู้ถือหุ้นรวม 31,295 ล้านบาท
 • จำนวนหุ้น 800.7 ล้านหุ้น
 • มูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด 48,239 ล้านบาท
 • จำนวนสาขา ธนาคาร 57 สาขา สำนักอำนวยสินเชื่อ 200 สาขา
 • จำนวนพนักงาน 4,986 คน

การประกอบธุรกิจ[แก้]

บริษัท ทิสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) และบริษัทย่อยแบ่งการดำเนินธุรกิจออกเป็น 2 กลุ่มหลักคือ กลุ่มธุรกิจธนาคารพาณิชย์และกลุ่มธุรกิจหลักทรัพย์

 • กลุ่มธุรกิจธนาคารพาณิชย์ : บริษัทให้บริการทางการเงินภายใต้ใบอนุญาตประกอบธุรกิจธนาคารพาณิชย์ โดยให้บริการผ่านสำนักงานใหญ่ของธนาคารทิสโก้ จำกัด (มหาชน) และสาขาของธนาคารซึ่ง ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 ธนาคารมีสาขาที่ตั้งอยู่ในกรุงเทพมหานครและภูมิภาคทั้งสิ้น 57 แห่ง
 • กลุ่มธุรกิจหลักทรัพย์ : ให้บริการทางการเงินภายใต้ใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์และธุรกิจจัดการกองทุน โดยให้บริการในประเทศผ่านสำนักงานใหญ่ และสาขาของบริษัทย่อยทั้งในกรุงเทพมหานครและทุกภูมิภาค โดยสาขาในกรุงเทพมหานครมี 1 แห่ง คือ ศูนย์การค้าเอสพละนาด และอีก 4 แห่งในเขตต่างจังหวัด ได้แก่ เชียงใหม่ นครปฐม นครราชสีมา และอุดรธานี [3]

บริษัทในเครือ[แก้]

บริษัท ทิสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป จำกัด (มหาชน) มีโครงสร้างการถือหุ้นในรูปแบบบริษัทโฮลดิ้งมีสถานะเป็นบริษัทแม่ ทำหน้าที่กำหนดนโยบายธุรกิจและกำกับดูแลกิจการของบริษัทในเครือ ภายใต้ “กลุ่มทิสโก้” ซึ่งประกอบด้วย

ลำดับที่ บริษัท
1 ธนาคารทิสโก้ จำกัด (มหาชน)
2 บริษัทหลักทรัพย์ ทิสโก้ จำกัด
3 บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนทิสโก้ จำกัด
4 บริษัท ไฮเวย์ จำกัด
5 บริษัท ทิสโก้ อินฟอร์เมชั่นเทคโลยี จำกัด
6 บริษัท ศูนย์การเรียนรู้ทิสโก้ จำกัด
7 บริษัท ออล-เวย์ส จำกัด
8 บริษัท หลักทรัพย์ที่ปรึกษาการลงทุน ดอยซ์ ทิสโก้ จำกัด
9 บริษัท ทิสโก้ โตเกียว ลีสซิ่ง จำกัด
10 บริษัท เอชทีซี ลีสซิ่ง จำกัด

ผู้ถือหุ้นรายใหญ่[แก้]

ลำดับที่ รายชื่อผู้ถือหุ้น จำนวนหุ้นสามัญ สัดส่วนการถือหุ้น
1 บริษัท ทิสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป จำกัด (มหาชน) 921,452,229 99.99%
2 นายกิตติชัย ไกรก่อกิจ 30,247 0.00%
3 นางพรสุข พรประภา 8,100 0.00%
4 น.ส.สุภาวดี ปิยะมงคลวงศ์ 6,000 0.00%
5 นางระจิต โกวรรธนะกุล 6,000 0.00%
6 นายสุชาติ ตั้งควิวิช 5,000 0.00%
7 BANK JULIUS BAER & Co., LTD. 4,800 0.00%
8 นายประชา ลีลาประชากุล 3,624 0.00%
9 นายทรงฤทธิ์ คงพิพัฒไชยศิริ 3,000 0.00%
10 นายประพัฒน์ ศรีนุวัตติวงศ์ 3,000 0.00%

(ข้อมูล ณ วันที่ 22 ธันวาคม 2560)

คณะกรรมการ บมจ.ทิสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป[แก้]

ลำดับ ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง
1 นายปลิว มังกรกนก ประธานคณะกรรมการ และกรรมการอิสระ
2 นายฮอน คิท ชิง (นายอเล็กซานเดอร์ เอช ชิง) รองประธานคณะกรรมการ และกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
3 นางอรนุช อภิศักดิ์ศิริกุล กรรมการ, ประธานคณะกรรมการบริหาร
4 รศ.ดร. อังครัตน์ เพรียบจริยวัฒน์ กรรมการอิสระ และประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
5 ศ.ดร. ปราณี ทินกร กรรมการอิสระ, และประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
6 นางภัทรียา เบญจพลชัย กรรมการอิสระ, กรรมการตรวจสอบ และประธานคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ
7 นางสาวปนัดดา กนกวัฒน์ กรรมการอิสระ และกรรมการกำกับดูแลกิจการ
8 ศ. ดร. ตีรณ พงศ์มฆพัฒน์ กรรมการอิสระ และกรรมการกำกับดูแลกิจการ
9 นายสถิตย์ อ๋องมณี กรรมการอิสระ, กรรมการตรวจสอบ และกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
10 นายทาคาชิ คุโรเมะ กรรมการ และกรรมการบริหาร
11 นายชือ-เหา ซุน (นายโฮเวิร์ด ซุน) กรรมการ และกรรมการบริหาร
12 นายสุทัศน์ เรืองมานะมงคล กรรมการ, กรรมการบริหาร, ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และกรรมการอำนวยการ

(ข้อมูล ณ วันที่ 1 มกราคม 2561)

คณะผู้บริหาร บมจ.ทิสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป[แก้]

ลำดับ ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง
1 นายสุทัศน์ เรืองมานะมงคล ประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มทิสโก้ และกรรมการอำนวยการ
2 นายศักดิ์ชัย พีชะพัฒน์ กรรมการผู้จัดการใหญ่
3 นายพิธาดา วัชรศิริธรรม รองกรรมการผู้จัดการใหญ่
4 นายชลิต ศิลป์ศรีกุล รองกรรมการผู้จัดการใหญ่
5 นายเมธา ปิงสุทธิวงศ์ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่
6 นายไพบูลย์ นลินทรางกูร ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่อาวุโส
7 นายชาตรี จันทรงาม ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่อาวุโส สายควบคุมการเงินและบริหารความเสี่ยง
8 นางยุถิกา สนธยานาวิน ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่อาวุโส สายเทคโนโลยีสารสนเทศ
9 นายรุ่งโรจน์ จรัสวิจิตรกุล ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่
10 นายยุทธพงษ์ ศรีวงศ์จรรยา ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่
11 นายเดชพินันท์ สุทัศนทรวง ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่
12 นายพิชา รัตนธรรม ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่
13 นายไพรัช ศรีวิไลฤทธิ์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สำนักกำกับดูแลกิจการ

(ข้อมูล ณ วันที่ 1 มกราคม 2561)

อ้างอิง[แก้]

 1. 1.0 1.1 รายละเอียดบริษัท/หลักทรัพย์เซ็ทเทรดดอตคอม
 2. สรุปข้อสนเทศบริษัทจดทะเบียนตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
 3. 3.0 3.1 ลักษณะการประกอบธุรกิจแบบรายงาน56-1 ทิสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ประจำปี :2555