ฐิติกร

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
บริษัท ฐิติกร จำกัด (มหาชน)
ประเภทบริษัทมหาชน
การซื้อขาย
SET:TK
อุตสาหกรรมธุรกิจการเงิน
เงินทุนและหลักทรัพย์
ก่อตั้ง4 สิงหาคม พ.ศ. 2515 (51 ปี)
สำนักงานใหญ่เลขที่ 69 ถนนรามคำแหง แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร
บุคลากรหลัก
ชุมพล พรประภา (ประธานกรรมการ)
ปฐมา พรประภา (ประธานกรรมการบริหาร)
รายได้ลดลง 3,719.14 ล้านบาท (2562)[1]
สินทรัพย์ลดลง 9,163.32 ล้านบาท (2562)[1]
ส่วนของผู้ถือหุ้นเพิ่มขึ้น 5,307.20 ล้านบาท (2562)[1]
อันดับความน่าเชื่อถือTRIS: A-[2]
เว็บไซต์www.tk.co.th

บริษัท ฐิติกร จำกัด (มหาชน) (ชื่ออังกฤษ : Thitikorn Public Company Limited) ชื่อย่อ: TK เป็นบริษัทเช่าซื้อรถจักรยานยนต์ และ รถยนต์ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล มีสาขาครอบคลุม 54 จังหวัดทุกภาคของประเทศไทย

สถานที่ตั้ง[แก้]

ประวัติ[แก้]

เมื่อวันที่ 4 สิงหาคม 2515 บริษัท ฐิติกร จำกัด (มหาชน) โดยมี ดร.ชุมพล พรประภา และนางอโนทัย พรประภา เป็นผู้ก่อตั้ง บริษัท ฐิติกร จำกัด ในปี 2538 ได้ขยายตัวออกไปทางภาคตะวันออกในนาม บริษัท ซี.วี.เอ. จำกัด ซึ่งบริษัท ฐิติกร จำกัด (มหาชน) เป็นผู้ดำเนินการ ในปี 2546 เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หลังจากนั้นได้ซื้อกิจการของบริษัท ชยภาค จำกัด เพื่อขยายสินเชื่อให้เช่าซื้อรถยนต์ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ต่อมาได้มีการจัดโครงสร้างระบบการดำเนินการภายในกลุ่มบริษัทใหม่ โดยการปล่อยสินเชื่อรถจักรยานยนต์ทั้งหมดอยู่ภายใต้การดำเนินงานของ บริษัท ฐิติกร จำกัด (มหาชน) และ มีการเพิ่มสาขาอย่างต่อเนื่อง ปี 2548 ออกหุ้นกู้ครั้งแรกมูลค่ารวม 745 บาท ปัจจุบันมีการชำระคืนหมดแล้ว และมีการออกหุ้นกู้เพิ่มในปีต่อมามีมูลค่ารวม 2,150 ล้านบาท ปี2553 ทริสเรทติ้ง จัดอันดับ TK ที่ระดับ A- (แนวโน้มคงที่) ต่อมาในปี 2554 เข้าซื้อหุ้นของบริษัท เซทเทเลม (ประเทศไทย) จำกัด ภายหลังได้เปลี่ยนชื่อเป็น บริษัท ทีเค เด็บท์ เซอร์วิสเซส จำกัด, ทริส เรทติ้ง จัดอันดับเครดิต TK ที่ระดับ A- (แนวโน้มคงที่) ปัจจุบันมีสาขา 88 สาขา ครอบคลุม 54 จังหวัด

คณะกรรมการบริษัท[แก้]

 • ดร.ชุมพล พรประภา ประธานกรรมการ
 • นางสาวอรพินธุ์ ชาติอัปสร กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ
 • นายทวีป ชาติธำรง กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
 • นายสุรินทร์ ธรรมนิเวศ กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
 • นายวิบูลย์ เพิ่มอารยวงศ์ กรรมการอิสระ
 • นายรักสนิท พรประภา กรรมการ
 • นายสถิตย์พงษ์ พรประภา กรรมการ
 • นางสาวปฐมา พรประภา กรรมการผู้จัดการ
 • นายประพล พรประภา กรรมการ และ รองกรรมการผู้จัดการ
 • นางบุษกร เหลี่ยมมุกดา กรรมการ และผู้จัดการฝ่ายบัญชี
 • นางสาวเพ็ญจันทร์ กลิ่นบุญนาค กรรมการ
 • นายจักก์ชัย พานิชพัฒน์ ที่ปรึกษาคณะกรรมการบริษัท

เหตุการณ์ที่สำคัญ[แก้]

 • ปี 2515 ฐิติกรถูกก่อตั้งขึ้นด้วยทุนจดทะเบียน 1 ล้านบาท ในการบริหารสินเชื่อเช่าซื้อจักรยานยนต์และรถยนต์
 • ปี 2534 เพิ่มทุนจดทะเบียนและทุนชำระแล้วเป็น 70 ล้านบาท
 • ปี 2538 เข้าซื้อหุ้นจำนวนร้อยละ 99.99 จากบริษัท ซีวีเอ และขยายขอบเขตการให้บริการในภาคกลางและภาคตะวันออกของประเทศ
 • ปี 2543 เริ่มโครงการประกันภัย เพื่อลดความเสียหายจากอุบัติเหตุ เป็นแนวทางการปฏิบัติสำหรับธุรกิจเช่าซื้อรถจักรยานยนต์
 • ปี 2545 รับรางวัลคุ้มครองสิทธิของผู้บริโภคสำหรับสัญญาเช่าซื้อที่เป็นธรรม จากคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค
 • ปี 2546 พัฒนาช่องทางการรับชำระค่าบริการผ่านเคาน์เตอร์เซอร์วิส, เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย, เข้าซื้อหุ้นร้อยละ 99.99 จากบริษัท ชยภาค ขยายฐานธุรกิจเข้าสู่ธุรกิจเช่าซื้อรถยนต์, เพิ่มทุนจดทะเบียนและทุนชำระแล้ว 500 ล้านบาท
 • ปี 2548 ออกหุ้นกู้ครั้งแรก มูลค่ารวม 745 ล้านบาท
 • ปี 2549 ทริสเรทติ้ง จัดอันดับเครดิตที่ระดับ BBB+ (แนวโน้มคงที่)
 • ปี 2550 กู้ยืมเงิน 600 ล้านบาท กับสถาบันการเงิน อัตราดอกเบี้ยคงที่ 3 ปี และ 3.5 ปี, ผลการประเมิน AGM เป็นหนึ่งใน 19 บริษัท จากจำนวนบริษัทจดทะเบียน 460 บริษัท ที่คะแนนประเมินเกิน 100 คะแนน, มอบรถจักรยานยนต์ จำนวน 252 คัน และเครื่องผลิตน้ำมันไบโอดีเซล ให้สำนักงานตำรวจแห่งชาติ
 • ปี 2551 ทริสเรทติ้ง จัดอันดับเครดิตที่ระดับ BBB+ (แนวโน้มคงที่), ผลการประเมินการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทจดทะเบียนระดับ 4 ดาว จากสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD), ขยายสาขาเป็น 73 สาขา ครอบคลุม 42 จังหวัด
 • ปี 2553 ออกหุ้นกู้มูลค่ารวาม 1,100 ล้านบาท, ทริสเรทติ้งจัดอันดับเครดิตที่ A- (แนวโน้มคงที่)
 • ปี 2554 ออกหุ้นกู้มูลค่ารวม 1,050 ล้านบาท, ทริสเรทติ้งจัดอันดับเครดิตที่ A- (แนวโน้มคงที่),มีผลประเมินการกำดับดูแลกิจการที่ดีระดับ 4 ดาว (ติดกันเป็นปีที่3) , เข้าซื้อหุ้น บริษัท เซทเทเลม (ประเทศไทย) จำกัด และเปลี่ยนชื่อเป็น บริษัท ทีเค เด็บท์ เซอร์วิสเซส จำกัด
 • ปี 2555 ครบรอบ 40 ปี การก่อตั้งบริษัท ฐิติกร จำกัด (มหาชน)
 • ปี 2557 จัดตั้งบริษัทย่อยแห่งแรกในประเทศกัมพูชา ชื่อ บริษัท "Suosdey Finance" และในประเทศลาว ชื่อบริษัท "Sabaidee Leasing Co.,Ltd."
 • ปี 2558 ได้รับผลการประเมินการกำกับดูแลกิจการที่ดี ระดับ 4 ดาว เป็นปีที่ 7 และทริสเรทติ้ง จัดอันดับให้ TK ที่ระดับ A- (แนวโน้มคงที่), ตั้งบริษัทย่อย "ทีเค เงินทันใจ จำกัด" ด้วยทุนจดทะเบียน 50 ล้านบาท เพื่อให้สินเชื่อรายย่อยเพื่อการประกอบอาชีพ
 • ปี 2559 ได้รับรางวัล Investers Choice Award เป็นปีที่ 8 , ทริสเรทติ้ง จัดอันดับให้ TK ที่ระดับ A- (แนวโน้มคงที่), ขยายสาขาย่อยของบริษัท Suosdey Finance เพิ่ม 2 สาขาที่ Battambang และ Siem Riep

ข้อมูลตลาดหลักทรัพย์เบื้องต้น[แก้]

 • ราคา IPO (บาท) 11.00 @พาร์1.00 บาท
 • ที่ปรึกษาทางการเงิน IPO บริษัท ทรีนีตี้ แอ๊ดไวซอรี่ 2001 จำกัด [3]

ผู้ถือหุ้นรายใหญ่[แก้]

ข้อมูล ณ วันที่ 6 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564[4]
ลำดับที่ รายชื่อผู้ถือหุ้น จำนวนหุ้นสามัญ สัดส่วนการถือหุ้น
1 บริษัท สินทองหล่อ จำกัด 211,800,000 42.36%
2 น.ส. ปฐมา พรประภา 27,566,667 5.51%
3 นาย ประพล พรประภา 25,566,667 5.11%
4 น.ส. ปฤณ พรประภา 21,562,900 4.31%
5 บริษัท เอส.พี.อินเตอร์แนชั่นแนล จำกัด 18,200,000 3.64%
6 นาง อโนทัย พรประภา 15,366,666 3.07%
7 น.ส. สุพัฒนา พรประภา 10,666,670 2.13%
8 นาย รักสนิท พรประภา 9,450,000 1.89%
9 นาย สถิตย์พงษ์ พรประภา 7,000,000 1.40%
10 นาย ชาคริต สุวรรณโชติ 6,800,000 1.36%

อ้างอิง[แก้]

 1. 1.0 1.1 1.2 งบการเงิน/ผลประกอบการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
 2. อันดับเครดิต ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
 3. ข้อมูลเบื้องต้น/หลักทรัพย์
 4. ผู้ถือหุ้นรายใหญ่[ลิงก์เสีย] ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

แหล่งข้อมูลอื่น[แก้]