รายชื่อจังหวัดที่เข้าร่วมมิสแกรนด์ไทยแลนด์

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี

ในปัจจุบันมีจังหวัดที่เข้าร่วมการประกวดมิสแกรนด์ไทยแลนด์ เป็นทั้งหมด 77 จังหวัด โดยมิสแกรนด์ไทยแลนด์ได้เริ่มจัดระบบจังหวัดเป็นครั้งแรกในปีค.ศ. 2016[1][2][3] โดยผู้ได้รับตำแหน่งสูงสุดจะเป็นตัวแทนประเทศไทยในการเข้าร่วมเวทีการประกวดมิสแกรนด์อินเตอร์เนชันแนล[4]

จังหวัดที่เข้าร่วมการประกวด[แก้]

หมายเหตุ : เนื่องจากการประกวดมิสแกรนด์ไทยแลนด์ 2013–2015 ยังไม่ได้จัดประกวดหาตัวแทนประจำจังหวัด

อัปเดต : 6/05/2565

จังหวัด ประกวดระดับจังหวัด ตำแหน่ง ตำแหน่งแรก ตำแหน่งที่ดีที่สุด ตำแหน่งล่าสุด หมายเหตุ
 กรุงเทพมหานคร มิสแกรนด์กรุงเทพมหานคร 5 2016
 • วิสุมิตรา ประยูรพันธ์ (20 คนสุดท้าย)
ชนะเลิศ

2023

 กระบี่ มิสแกรนด์กระบี่ 3 2017 ชนะเลิศ 2023
 • พัชรฎา ฟูซูอมากวา (20 คนสุดท้าย)
 กาญจนบุรี มิสแกรนด์กาญจนบุรี 1 2022
 • ธันย์สิตา ดิลกอนันต์สกุล (20 คนสุดท้าย)
20คนสุดท้าย
 • ธันย์สิตา ดิลกอนันต์สกุล (2022)

2022

 • ธันย์สิตา ดิลกอนันต์สกุล (20 คนสุดท้าย)
 กาฬสินธุ์ มิสแกรนด์กาฬสินธุ์ 2 2022
 • ธนาวรรณ วิกก์ (รองอันดับ 2)
รองอันดับ 2
 • ธนาวรรณ วิกก์ (2022)

2023

 • ปรายฟ้า ทองแร่ (20 คนสุดท้าย)
 กำแพงเพชร มิสแกรนด์กำแพงเพชร 3 2017
 • ฉัตร์ณลิณ โชติจิรวราฉัตร (รองอันดับ 1)
รองอันดับ 1
(ถูกปลดออกจากตำแหน่ง)
 • ฉัตร์ณลิณ โชติจิรวราฉัตร (2017)
2019
 • มินตรา ศัพทเสวี (20 คนสุดท้าย)
 ขอนแก่น มิสแกรนด์ขอนแก่น 1 2022
 • วรัญชนา ระดมเล็ก (รองอันดับ 5)
รองอันดับ 5
 • วรัญชนา ระดมเล็ก (2022)
2022
 • วรัญชนา ระดมเล็ก (รองอันดับ 5)
 จันทบุรี มิสแกรนด์จันทบุรี 3 2017 รองอันดับ 3 2019
 • วริศรา พัฒนาศูร (20 คนสุดท้าย)
 ฉะเชิงเทรา มิสแกรนด์ฉะเชิงเทรา 2 2018
 • แอนนา คอร์วีโน (12 คนสุดท้าย)
12 คนสุดท้าย
 • แอนนา คอร์วีโน (2018)
2019
 • รุ้งตะวัน นันทสิริกุล (20 คนสุดท้าย)
 ชลบุรี มิสแกรนด์ชลบุรี 3 2016
 • พิณิชา กิจเกษมพงศา (รองอันดับ 3)
รองอันดับ 3
 • พิณิชา กิจเกษมพงศา (2016)
2022
 • วัชราภรณ์ รวยพงษ์ (20 คนสุดท้าย)
 ชัยนาท มิสแกรนด์ชัยนาท 2 2019
 • สุวิมล เสมาปรุ (20 คนสุดท้าย)
20 คนสุดท้าย
 • สุวิมล เสมาปรุ (2019)
 • เจนจิรา จันทา (2020)
2020
 • เจนจิรา จันทา (20 คนสุดท้าย)
 ชัยภูมิ มิสแกรนด์ชัยภูมิ 3 2016
 • กรวรรณ หลอดสันเทียะ (10 คนสุดท้าย)
10/12 คนสุดท้าย
 • กรวรรณ หลอดสันเทียะ (2016)
 • ธนวรรณ แก้วศรี (2018)
2020
 • ชาริณีย์ ขุดโพธิ์ (20 คนสุดท้าย)
 ชุมพร มิสแกรนด์ชุมพร 3 2019
 • จุฑามาศ เมฆเสรี (20 คนสุดท้าย)
ชนะเลิศ 2023
 เชียงราย มิสแกรนด์เชียงราย 4 2019
 • ศิริพร วันเงิน (20 คนสุดท้าย)
รองอันดับ 3 2023
 • ภัทรวดี บุญมีทรัพย์ (รองอันดับ 5)
 เชียงใหม่ มิสแกรนด์เชียงใหม่ 4 2016
 • ศศิวิมล มงคลกาวิล (20 คนสุดท้าย)
รองอันดับ 2
 • นฤมล คำพันธ์ (2019)
2022
 • อทิตา พยัคฆ์ (รองอันดับ 5)
 ตรัง มิสแกรนด์ตรัง 2 2016
 • วรรณทราย ปักษี (20 คนสุดท้าย)
20 คนสุดท้าย
 • วรรณทราย ปักษี (2016)
 • ภัทรมาลินทร์ นาสวาสดิ์ (2017)
2017
 • ภัทรมาลินทร์ นาสวาสดิ์ (20 คนสุดท้าย)
 ตราด มิสแกรนด์ตราด 1 2019
 • มณีรัตน์ แดงประเสริฐ (รองอันดับ 3)
รองอันดับ 3
 • มณีรัตน์ แดงประเสริฐ (2019)
2019
 • มณีรัตน์ แดงประเสริฐ (รองอันดับ 3)
 ตาก มิสแกรนด์ตาก 0
 นครนายก มิสแกรนด์นครนายก 1 2016
 • รัญสญา ธนานิธิยา (10 คนสุดท้าย)
10 คนสุดท้าย
 • รัญสญา ธนานิธิยา (2016)
2016
 • รัญสญา ธนานิธิยา (10 คนสุดท้าย)
 นครปฐม มิสแกรนด์นครปฐม 2 2018
 • จิรัชยา สุขอินต๊ะ (รองอันดับ 1)
รองอันดับ 1
 • จิรัชยา สุขอินต๊ะ (2018)
2023
 • วิชญณาถ นาราษฎร์ (20 คนสุดท้าย)
 นครพนม มิสแกรนด์นครพนม 4 2018
 • ชลิตตา วันภักดี (20 คนสุดท้าย)
ชนะเลิศ 2023
 • กมลวลัย ประจักษ์รัตนกุล (รองอันดับ 5)
 นครราชสีมา มิสแกรนด์นครราชสีมา 3 2016
 • ชาริณีย์ ขุดโพธิ์ (20 คนสุดท้าย)
รองอันดับ 5
 • ริณา ฉัตรอมรชัย (2023)
2023
 • ริณา ฉัตรอมรชัย (รองอันดับ 5)
 นครศรีธรรมราช มิสแกรนด์นครศรีธรรมราช 4 2017
 • สุชาณี สิรีเนตร (12 คนสุดท้าย)
รองอันดับ 2 2023
 • สุภาพร นาคสุวรรณ์ (20 คนสุดท้าย)
 นครสวรรค์ มิสแกรนด์นครสวรรค์ 2 2017
 • มินตรา ศัพทเสวี (12 คนสุดท้าย)
12 คนสุดท้าย
 • มินตรา ศัพทเสวี (2017)
2022
 • อิสรีย์ ธรากูลพิพัฒน์ (20 คนสุดท้าย)
 นนทบุรี มิสแกรนด์นนทบุรี 2 2017
 • วิสุตาภัทร อุบลรัศมี (20 คนสุดท้าย)
รองอันดับ 5
 • ทิพยาภรณ์ พรมราช (2022)
2022
 • ทิพยาภรณ์ พรมราช (รองอันดับ 5)
 นราธิวาส มิสแกรนด์นราธิวาส 0
 น่าน มิสแกรนด์น่าน 4 2017
 • ณัฐณิชา บุญยืน (20 คนสุดท้าย)
รองอันดับ 1 2020
 • วรัญชนา ระดมเล็ก (20 คนสุดท้าย)
 บึงกาฬ มิสแกรนด์บึงกาฬ 1 2017
 • โสภิณัฐ มรรคผล (20 คนสุดท้าย)
20 คนสุดท้าย
 • โสภิณัฐ มรรคผล (2017)
2017
 • โสภิณัฐ มรรคผล (20 คนสุดท้าย)
 บุรีรัมย์ มิสแกรนด์บุรีรัมย์ 2 2017
 • ปุณณภา ขันธรัตน์ (20 คนสุดท้าย)
รองอันดับ 3
 • นันทภัค ไกรหา (2018)
2018
 • นันทภัค ไกรหา (รองอันดับ 3)
 ปทุมธานี มิสแกรนด์ปทุมธานี 2 2020 ชนะเลิศ 2023
 • โซฟี สิริยากรณ์ เทรา (20 คนสุดท้าย)
 ประจวบคีรีขันธ์ มิสแกรนด์ประจวบคีรีขันธ์ 2 2017
 • ศรุชา นิลจันทร์ (รองอันดับ 2)
รองอันดับ 2
 • ศรุชา นิลจันทร์ (2017)
2022
 ปราจีนบุรี มิสแกรนด์ปราจีนบุรี 0
 ปัตตานี มิสแกรนด์ปัตตานี 1 2020
 • ณภัทรลดา ดอกพวง (10 คนสุดท้าย)
10 คนสุดท้าย
 • ณภัทรลดา ดอกพวง (2020)
2020
 • ณภัทรลดา ดอกพวง (10 คนสุดท้าย)
 พระนครศรีอยุธยา มิสแกรนด์พระนครศรีอยุธยา 3 2016
 • ธนิศา ปัญญาภู (20 คนสุดท้าย)
10 คนสุดท้าย
 • อิสรีย์ รอดวิเศษ (2020)
2022
 • สุนารี ชัยมุงคุณ (20 คนสุดท้าย)
 พะเยา มิสแกรนด์พะเยา 1 2019
 • เพ็ญพิชชา นาคแดง (20 คนสุดท้าย)
20 คนสุดท้าย
 • เพ็ญพิชชา นาคแดง (2019)
2019
 • เพ็ญพิชชา นาคแดง (20 คนสุดท้าย)
 พังงา มิสแกรนด์พังงา 1 2019 รองอันดับ 4 2019
 พัทลุง มิสแกรนด์พัทลุง 2 2016
 • ธีลิศรา โยโกยาม่า (20 คนสุดท้าย)
12 คนสุดท้าย 2017
 พิจิตร มิสแกรนด์พิจิตร 0
 พิษณุโลก มิสแกรนด์พิษณุโลก 1 2020
 • สุคนธา จันทร์ขาว (20 คนสุดท้าย)
20 คนสุดท้าย
 • สุคนธา จันทร์ขาว (2020)
2020
 • สุคนธา จันทร์ขาว (20 คนสุดท้าย)
 เพชรบุรี มิสแกรนด์เพชรบุรี 1 2016
 • อัญชนา อาจกล่อม (รองอันดับ 4)
รองอันดับ 4
 • อัญชนา อาจกล่อม (2016)
2016
 • อัญชนา อาจกล่อม (รองอันดับ 4)
 เพชรบูรณ์ มิสแกรนด์เพชรบูรณ์ 1 2023
 • วรวลัญช์ พุฒกลาง (20 คนสุดท้าย)
20 คนสุดท้าย
 • วรวลัญช์ พุฒกลาง (2023)
2023
 • วรวลัญช์ พุฒกลาง (20 คนสุดท้าย)
 แพร่ มิสแกรนด์แพร่ 2 2022
 • สุภัทรา เกลี้ยงพร้อม (รองอันดับ 4)
รองอันดับ 4
 • สุภัทรา เกลี้ยงพร้อม (2022)
 • เกตุวลี พลบดี (2023)
2023
 • เกตุวลี พลบดี (รองอันดับ 4)
 ภูเก็ต มิสแกรนด์ภูเก็ต 7 2016 ชนะเลิศ 2022
 มหาสารคาม มิสแกรนด์มหาสารคาม 0
 มุกดาหาร มิสแกรนด์มุกดาหาร 2 2020 รองอันดับ 4 2022
 • มาริชสา ผิวงาม (20 คนสุดท้าย)
 แม่ฮ่องสอน มิสแกรนด์แม่ฮ่องสอน 1 2023
 • ชลธิชา แก้วบุตรดี (20 คนสุดท้าย)
20 คนสุดท้าย
 • ชลธิชา แก้วบุตรดี (2023)
2023
 • ชลธิชา แก้วบุตรดี (20 คนสุดท้าย)
 ยะลา มิสแกรนด์ยะลา 1 2018
 • กัญญาลักษณ์ หนูแก้ว (12 คนสุดท้าย)
12 คนสุดท้าย
 • กัญญาลักษณ์ หนูแก้ว (2018)
2018
 • กัญญาลักษณ์ หนูแก้ว (12 คนสุดท้าย)
 ยโสธร มิสแกรนด์ยโสธร 0
 ร้อยเอ็ด มิสแกรนด์ร้อยเอ็ด 1 2019
 • กอบแก้ว ศรีรัดดา (20 คนสุดท้าย)
20 คนสุดท้าย
 • กอบแก้ว ศรีรัดดา (2019)
2019
 • กอบแก้ว ศรีรัดดา (20 คนสุดท้าย)
 ระนอง มิสแกรนด์ระนอง 1 2020 ชนะเลิศ 2020
 ระยอง มิสแกรนด์ระยอง 2 2016
 • ภีมสินี สว่างกล้า (20 คนสุดท้าย)
10 คนสุดท้าย
 • กัญญาลักษณ์ หนูแก้ว (2019)
2019
 • กัญญาลักษณ์ หนูแก้ว (10 คนสุดท้าย)
 ราชบุรี มิสแกรนด์ราชบุรี 3 2016
 • ชัชฎาภรณ์ กิมากรณ์ (รองอันดับ 1)
รองอันดับ 1
 • ชัชฎาภรณ์ กิมากรณ์ (2016)
2018
 • ณัฐณิชา ผ่องสุวรรณ (20 คนสุดท้าย)
 ลพบุรี มิสแกรนด์ลพบุรี 1 2023
 • ทานตะวัน จิตรีลักษณ์ (รองอันดับ 5)
รองอันดับ 5
 • ทานตะวัน จิตรีลักษณ์ (2023)
2023
 • ทานตะวัน จิตรีลักษณ์ (รองอันดับ 5)
 ลำปาง มิสแกรนด์ลำปาง 2 2022
 • ลิขิตภัคษรณ์ วจิตรสุวรรณ (20 คนสุดท้าย)
20 คนสุดท้าย
 • ลิขิตภัคษรณ์ วจิตรสุวรรณ (2022)
 • มณิการ์ ทิพเนตร (2023)
2023
 • มณิการ์ ทิพเนตร (20 คนสุดท้าย)
 ลำพูน มิสแกรนด์ลำพูน 0
 เลย มิสแกรนด์เลย 2 2019
 • จิฬาภรณ์ ภูมิพัฒน์ (10 คนสุดท้าย)
รองอันดับ 5
 • อัจฉรีย์ ศรีสุข (2023)
2023
 • อัจฉรีย์ ศรีสุข (รองอันดับ 5)
 ศรีสะเกษ มิสแกรนด์ศรีสะเกษ 3 2016
 • ชชุรัตน์ มูลพิมพ์ (20 คนสุดท้าย)
รองอันดับ 4
 • กมลรัตน์ ทานนท์ (2017)
2022
 • กฤติยาภรณ์ ลานนท์ (20 คนสุดท้าย)
 สกลนคร มิสแกรนด์สกลนคร 1 2018
 • อิงชนก ประสาตร์ (รองอันดับ 2)
รองอันดับ 2
 • อิงชนก ประสาตร์ (2018)
2018
 • อิงชนก ประสาตร์ (รองอันดับ 2)
 สงขลา มิสแกรนด์สงขลา 5 2016 ชนะเลิศ 2023
 • กานต์ฤทัย ทัศบุตร (20 คนสุดท้าย)
 สตูล มิสแกรนด์สตูล 1 2022
 • อักษร เบญจนิรัตน์ (20 คนสุดท้าย)
20 คนสุดท้าย
 • อักษร เบญจนิรัตน์ (2022)
2022
 • อักษร เบญจนิรัตน์ (20 คนสุดท้าย)
 สมุทรปราการ มิสแกรนด์สมุทรปราการ 0
 สมุทรสงคราม มิสแกรนด์สมุทรสงคราม 0
 สมุทรสาคร มิสแกรนด์สมุทรสาคร 1 2017
 • ปฐมาวดี ช่วยประสิทธิ์ (20 คนสุดท้าย)
20 คนสุดท้าย
 • ปฐมาวดี ช่วยประสิทธิ์ (2017)
2017
 • ปฐมาวดี ช่วยประสิทธิ์ (20 คนสุดท้าย)
 สระแก้ว มิสแกรนด์สระแก้ว 2 2017
 • นาราริน พิมพิสาร (12 คนสุดท้าย)
รองอันดับ 4 2018
 สระบุรี มิสแกรนด์สระบุรี 2 2017
 • เลลาณี ทศพร (12 คนสุดท้าย)
รองอันดับ 5
 • วาเนสซ่า เว้งค์ (2023)
2023
 • วาเนสซ่า เว้งค์ (รองอันดับ 5)
 สิงห์บุรี มิสแกรนด์สิงห์บุรี 1 2016
 • อาทิตยา คุณนะลาภัทร (รองอันดับ 2)
รองอันดับ 2
 • อาทิตยา คุณนะลาภัทร (2016)
2016
 • อาทิตยา คุณนะลาภัทร (รองอันดับ 2)
 สุโขทัย มิสแกรนด์สุโขทัย 1 2016
 • ศกลวรรณ แซ่เตียว (10 คนสุดท้าย)
10 คนสุดท้าย
 • ศกลวรรณ แซ่เตียว (2016)
2016
 • ศกลวรรณ แซ่เตียว (10 คนสุดท้าย)
 สุพรรณบุรี มิสแกรนด์สุพรรณบุรี 1 2020
 • กัญญณรัชต์ หมุนลี (20 คนสุดท้าย)
20 คนสุดท้าย
 • กัญญณรัชต์ หมุนลี (2020)
2020
 • กัญญณรัชต์ หมุนลี (20 คนสุดท้าย)
 สุราษฎร์ธานี มิสแกรนด์สุราษฎร์ธานี 2 2018
 • สกาวรัตน์ ครุยทอง (12 คนสุดท้าย)
10/12 คนสุดท้าย
 • สกาวรัตน์ ครุยทอง (2018)
 • กษมา ซื่อตรง (2019)
2019
 • กษมา ซื่อตรง (10 คนสุดท้าย)
 สุรินทร์ มิสแกรนด์สุรินทร์ 2 2018
 • ปานตะวัน สิงห์เสน (12 คนสุดท้าย)
12 คนสุดท้าย
 • ปานตะวัน สิงห์เสน (2018)
2022
 • ปอรรัตน์ ปิ่นเมือง (20 คนสุดท้าย)
 หนองคาย มิสแกรนด์หนองคาย 2 2016
 • ศรัญญา ภิญโญพรพาณิชย์ (20 คนสุดท้าย)
20 คนสุดท้าย
 • ศรัญญา ภิญโญพรพาณิชย์ (2016)
 • ณัฐณิชา บุญยืน (2019)
2019
 • ณัฐณิชา บุญยืน (20 คนสุดท้าย)
 หนองบัวลำภู มิสแกรนด์หนองบัวลำภู 1 2023
 • กชกร กอนตระกูล (รองอันดับ 5)
รองอันดับ 5
 • กชกร กอนตระกูล (รองอันดับ 5)
2023
 • กชกร กอนตระกูล (รองอันดับ 5)
 อ่างทอง มิสแกรนด์อ่างทอง 1 2022
 • อรปรียา เนซ่า มามูดี้ (รองอันดับ 3)
รองอันดับ 3
 • อรปรียา เนซ่า มามูดี้ (2022)
2022
 • อรปรียา เนซ่า มามูดี้ (รองอันดับ 3)
 อุดรธานี มิสแกรนด์อุดรธานี 3 2016
 • จิราพร เทียนศรี (20 คนสุดท้าย)
20 คนสุดท้าย
 • จิราพร เทียนศรี (2016)
 • วีราณัฐ โควินทะสุด (2018)
 • สุพรรณิการ์ จำเริญชัย (2020)
2020
 • สุพรรณิการ์ จำเริญชัย (20 คนสุดท้าย)
 อุทัยธานี มิสแกรนด์อุทัยธานี 0
 อุตรดิตถ์ มิสแกรนด์อุตรดิตถ์ 1 2020
 • ศรีสวรรค์ สุขีวัต (10 คนสุดท้าย)
10 คนสุดท้าย
 • ศรีสวรรค์ สุขีวัต (2020)
2020
 • ศรีสวรรค์ สุขีวัต (10 คนสุดท้าย)
 อุบลราชธานี มิสแกรนด์อุบลราชธานี 4 2016
 • ชนิตา จันทเนตร (10 คนสุดท้าย)
10 คนสุดท้าย
 • ชนิตา จันทเนตร (2016)
 • ศิริรัตน์ ณะอุบล (2019)
 • ชุติญา เจียรกุล (2020)
2020
 • ชุติญา เจียรกุล (10 คนสุดท้าย)
 อำนาจเจริญ มิสแกรนด์อำนาจเจริญ 2 2018
 • พิมพ์ผกา สุวรรณรัตน์ (12 คนสุดท้าย)
12 คนสุดท้าย
 • พิมพ์ผกา สุวรรณรัตน์ (2018)
2019
 • ปาริชาติ บัวเหม (20 คนสุดท้าย)

หมายเหตุ[แก้]

ถอนตัว[แก้]

 • ถอนตัวออกจากการประกวดในปี ค.ศ. 2020:
 • ถอนตัวออกจากการประกวดในปี ค.ศ. 2019:
 • ถอนตัวออกจากการประกวดในปี ค.ศ. 2018:
  •  นครสวรรค์ - อัญชริกา ทุนทุสวัสดิ์
  •  แพร่ - นิรัชดา วังเสนา
  •  ระนอง - เพียววิกา พยนต์เลิศ (ไปศึกษาต่อต่างประเทศ)
 • ถอนตัวออกจากการประกวดในปี ค.ศ. 2017:
  •  น่าน - อัจจิมา โกสุมา (สละตำแหน่ง)
  •  สิงห์บุรี - ณัฏฐ์อัญ ชูแสง (ประสบอุบัติเหตุ)
  •  อุทัยธานี - รัตนา รามจาตุ (ประสบอุบัติเหตุทางรถยนต์เสียชีวิต)
 • ถอนตัวออกจากการประกวดในปี ค.ศ. 2016:
  •  ระนอง - คัทลิน หวังแก้ว (ป่วยกระทันหัน)

เปลี่ยนตัว/ดำลงตำแหน่งแทน[แก้]

 • เปลี่ยนตัวผู้เข้าร่วมการประกวดในปี ค.ศ. 2023:
  •  ชลบุรี - กฤษฎาภรณ์ นาใคร ► รัตน์ระพี ธรรมใจกุล
 • เปลี่ยนตัวผู้เข้าร่วมการประกวดในปี ค.ศ. 2020:
  •  แพร่ - เสาวลักษณ์ เรืองปานพูล ► นิธิพร แสงทอง
  •  สมุทรปราการ - ชลธิชา สังฆะสา ► ปณิดา สุทินเผือก
  •  สระแก้ว - ณัชชาภัทร บุญทอง ► ชลธิชา โพธิ์ศรี
 • เปลี่ยนตัวผู้เข้าร่วมการประกวดในปี ค.ศ. 2019:
  •  นนทบุรี - ภิรญา ศรีมุกข์ ►สิริกาญจน์ แสงศรีจันทร์รัตน์
  •  สตูล - รสมาณี จางวาง ►วริศรา จงสวัสดิ์
 • เปลี่ยนตัวผู้เข้าร่วมการประกวดในปี ค.ศ. 2018:
  •  นครสวรรค์ - อัญชริกา ทุนทุสวัสดิ์ ► ธัญมาศ พรหมประเสริฐ
  •  แพร่ - นิรัชดา วังเสนา ► ธันย์ชนก สายเครือสด
  •  ระนอง - เพียววิกา พยนต์เลิศ ► นลิน นลินทิพย์
  •  ลำปาง - จุฑามาศ โพธิ์ทอง ► สิรินาถ สุ่มอิ่ม
 • เปลี่ยนตัวผู้เข้าร่วมการประกวดในปี ค.ศ. 2017:
  •  น่าน - อัจจิมา โกสุมา ► ณัฐณิชา บุญยืน
  •  สตูล - ปุญญาพร ราชฤทธิ์ ► ชลธิดา ฉัตรศิริชัย
  •  สมุทรปราการ - ฉัตรทิรา มิชาส์ ► นฤมล คำพันธ์
  •  สมุทรสาคร - เกวลี ทวดสิญจน์ ► ปัทมาวดี ช่วยประสิทธิ์
  •  สิงห์บุรี - ณัฏฐ์อัญ ชูแสง ► นันทิศา ผิวอ่อน
  •  สุรินทร์ - วาสนา อินโฉมงาม ► ปวีณ์พร วิศาลศาสตร์บำรุง
  •  อุทัยธานี - รัตนา รามจาตุ ► วนิดา คำต่ำ
 • เปลี่ยนตัวผู้เข้าร่วมการประกวดในปี ค.ศ. 2016:
  •  แพร่ - ไม่ทราบข้อมูล ► กานต์ธิดา หลุงเจริญ

โดนปลด[แก้]

 • ปลดออกจากการประกวดในปี ค.ศ. 2023:
 • ปลดออกจากการประกวดในปี ค.ศ. 2020:
  •  แพร่ - เสาวลักษณ์ เรืองปานพูล
 • ปลดออกจากการประกวดในปี ค.ศ. 2018:

ผลการเข้ารอบ[แก้]

ผลการเข้ารอบในเวทีมิสแกรนด์ไทยแลนด์และสถิติการเข้ารอบของแต่ละจังหวัด

สัญลักษณ์สี

 •   : ผู้ชนะเลิศ
 •   : รองอันดับ 1
 •   : รองอันดับ 2
 •   : รองอันดับ 3
 •   : รองอันดับ 4
 •   : 10/11/12 คนสุดท้าย
 •   : 20 คนสุดท้าย
 •   : เข้าร่วมและไม่ผ่านเข้ารอบ
 •   : งดส่งเข้าประกวด
 •   : ยังไม่มีการเข้าร่วมการประกวด
จังหวัด/ปี  อุดรธานี 2559 (2016)  เชียงใหม่ 2560 (2017)  ภูเก็ต 2561 (2018) นราธิวาส, ปัตตานี, ยะลา, สงขลา, สตูล
2562 (2019)
 เชียงราย 2563 (2020) งดจัดประกวด 2564 (2021)  ขอนแก่น 2565 (2022)  เชียงใหม่ 2566 (2023)
 กรุงเทพมหานคร 20 คนสุดท้าย 12 คนสุดท้าย ไม่ผ่านเข้ารอบ ไม่ผ่านเข้ารอบ 10 คนสุดท้าย งดจัดประกวด ชนะเลิศ รองอันดับ 2
 กระบี่ ไม่ผ่านเข้ารอบ ชนะเลิศ 20 คนสุดท้าย ไม่ผ่านเข้ารอบ ไม่ผ่านเข้ารอบ งดจัดประกวด ไม่ผ่านเข้ารอบ 20 คนสุดท้าย
 กาญจนบุรี ไม่ผ่านเข้ารอบ ไม่ผ่านเข้ารอบ ไม่ผ่านเข้ารอบ ไม่ผ่านเข้ารอบ ไม่ผ่านเข้ารอบ งดจัดประกวด 20 คนสุดท้าย ไม่ผ่านเข้ารอบ
 กาฬสินธุ์ ไม่ผ่านเข้ารอบ ไม่ผ่านเข้ารอบ ไม่ผ่านเข้ารอบ ไม่ผ่านเข้ารอบ ไม่ผ่านเข้ารอบ งดจัดประกวด รองอันดับ 2 20 คนสุดท้าย
 กำแพงเพชร ไม่ผ่านเข้ารอบ รองอันดับ 1 *ปลด 12 คนสุดท้าย 20 คนสุดท้าย ไม่ผ่านเข้ารอบ งดจัดประกวด ไม่ผ่านเข้ารอบ ไม่ผ่านเข้ารอบ
 ขอนแก่น ไม่ผ่านเข้ารอบ ไม่ผ่านเข้ารอบ ไม่ผ่านเข้ารอบ ไม่ผ่านเข้ารอบ ไม่ผ่านเข้ารอบ งดจัดประกวด 10 คนสุดท้าย ไม่ผ่านเข้ารอบ
 จันทบุรี ไม่ผ่านเข้ารอบ รองอันดับ 3 20 คนสุดท้าย 20 คนสุดท้าย ไม่ผ่านเข้ารอบ งดจัดประกวด ไม่ผ่านเข้ารอบ ไม่ผ่านเข้ารอบ
 ฉะเชิงเทรา ไม่ผ่านเข้ารอบ ไม่ผ่านเข้ารอบ 12 คนสุดท้าย 20 คนสุดท้าย ไม่ผ่านเข้ารอบ งดจัดประกวด ไม่ผ่านเข้ารอบ ไม่ผ่านเข้ารอบ
 ชลบุรี รองอันดับ 3 ไม่ผ่านเข้ารอบ ไม่ผ่านเข้ารอบ ไม่ผ่านเข้ารอบ 20 คนสุดท้าย งดจัดประกวด 20 คนสุดท้าย ไม่ผ่านเข้ารอบ
 ชัยนาท ไม่ผ่านเข้ารอบ ไม่ผ่านเข้ารอบ ไม่ผ่านเข้ารอบ 20 คนสุดท้าย 20 คนสุดท้าย งดจัดประกวด ไม่ผ่านเข้ารอบ ไม่ผ่านเข้ารอบ
 ชัยภูมิ 10 คนสุดท้าย ไม่ผ่านเข้ารอบ 12 คนสุดท้าย ไม่ผ่านเข้ารอบ 20 คนสุดท้าย งดจัดประกวด ไม่ผ่านเข้ารอบ ไม่ผ่านเข้ารอบ
 ชุมพร ไม่ผ่านเข้ารอบ ไม่ผ่านเข้ารอบ ไม่ผ่านเข้ารอบ 20 คนสุดท้าย ไม่ผ่านเข้ารอบ งดจัดประกวด 10 คนสุดท้าย ชนะเลิศ
 เชียงราย ไม่ผ่านเข้ารอบ ไม่ผ่านเข้ารอบ ไม่ผ่านเข้ารอบ 20 คนสุดท้าย รองอันดับ 3 งดจัดประกวด 10 คนสุดท้าย 11 คนสุดท้าย
 เชียงใหม่ 20 คนสุดท้าย ไม่ผ่านเข้ารอบ ไม่ผ่านเข้ารอบ รองอันดับ 2 20 คนสุดท้าย งดจัดประกวด 10 คนสุดท้าย ไม่ผ่านเข้ารอบ
 ตรัง 20 คนสุดท้าย 20 คนสุดท้าย ไม่ผ่านเข้ารอบ ไม่ผ่านเข้ารอบ ไม่ผ่านเข้ารอบ งดจัดประกวด ไม่ผ่านเข้ารอบ ไม่ผ่านเข้ารอบ
 ตราด ไม่ผ่านเข้ารอบ ไม่ผ่านเข้ารอบ ไม่ผ่านเข้ารอบ รองอันดับ 3 ไม่ผ่านเข้ารอบ งดจัดประกวด ไม่ผ่านเข้ารอบ ไม่ผ่านเข้ารอบ
 ตาก ไม่ผ่านเข้ารอบ ไม่ผ่านเข้ารอบ ไม่ผ่านเข้ารอบ ไม่ผ่านเข้ารอบ ไม่ผ่านเข้ารอบ งดจัดประกวด ไม่ผ่านเข้ารอบ ไม่ผ่านเข้ารอบ
 นครนายก 10 คนสุดท้าย ไม่ผ่านเข้ารอบ ไม่ผ่านเข้ารอบ ไม่ผ่านเข้ารอบ ไม่ผ่านเข้ารอบ งดจัดประกวด ไม่ผ่านเข้ารอบ ไม่ผ่านเข้ารอบ
 นครปฐม ไม่ผ่านเข้ารอบ ไม่ผ่านเข้ารอบ รองอันดับ 1 ไม่ผ่านเข้ารอบ ไม่ผ่านเข้ารอบ งดจัดประกวด ไม่ผ่านเข้ารอบ 20 คนสุดท้าย
 นครพนม ไม่ผ่านเข้ารอบ ไม่ผ่านเข้ารอบ 20 คนสุดท้าย ชนะเลิศ 20 คนสุดท้าย งดจัดประกวด ไม่ผ่านเข้ารอบ 11 คนสุดท้าย
 นครราชสีมา 20 คนสุดท้าย ไม่ผ่านเข้ารอบ 20 คนสุดท้าย ไม่ผ่านเข้ารอบ ไม่ผ่านเข้ารอบ งดจัดประกวด ไม่ผ่านเข้ารอบ 11 คนสุดท้าย
 นครศรีธรรมราช ไม่ผ่านเข้ารอบ 12 คนสุดท้าย 20 คนสุดท้าย ไม่ผ่านเข้ารอบ รองอันดับ 2 งดจัดประกวด ไม่ผ่านเข้ารอบ 20 คนสุดท้าย
 นครสวรรค์ ไม่ผ่านเข้ารอบ 12 คนสุดท้าย ไม่ผ่านเข้ารอบ ไม่ผ่านเข้ารอบ ไม่ผ่านเข้ารอบ งดจัดประกวด 20 คนสุดท้าย ไม่ผ่านเข้ารอบ
 นนทบุรี ไม่ผ่านเข้ารอบ 20 คนสุดท้าย ไม่ผ่านเข้ารอบ ไม่ผ่านเข้ารอบ ไม่ผ่านเข้ารอบ งดจัดประกวด 10 คนสุดท้าย ไม่ผ่านเข้ารอบ
 นราธิวาส ไม่ผ่านเข้ารอบ ไม่ผ่านเข้ารอบ ไม่ผ่านเข้ารอบ ไม่ผ่านเข้ารอบ ไม่ผ่านเข้ารอบ งดจัดประกวด ไม่ผ่านเข้ารอบ ไม่ผ่านเข้ารอบ
 น่าน ไม่ผ่านเข้ารอบ 20 คนสุดท้าย 20 คนสุดท้าย รองอันดับ 1 20 คนสุดท้าย งดจัดประกวด ไม่ผ่านเข้ารอบ ไม่ผ่านเข้ารอบ
 บึงกาฬ ไม่ผ่านเข้ารอบ 20 คนสุดท้าย ไม่ผ่านเข้ารอบ ไม่ผ่านเข้ารอบ ไม่ผ่านเข้ารอบ งดจัดประกวด ไม่ผ่านเข้ารอบ ไม่ผ่านเข้ารอบ
 บุรีรัมย์ ไม่ผ่านเข้ารอบ 20 คนสุดท้าย รองอันดับ 3 ไม่ผ่านเข้ารอบ ไม่ผ่านเข้ารอบ งดจัดประกวด ไม่ผ่านเข้ารอบ ไม่ผ่านเข้ารอบ
 ปทุมธานี ไม่ผ่านเข้ารอบ ไม่ผ่านเข้ารอบ ไม่ผ่านเข้ารอบ ไม่ผ่านเข้ารอบ รองอันดับ 1 ชนะเลิศ *แต่งตั้ง ไม่ผ่านเข้ารอบ 20 คนสุดท้าย
 ประจวบคีรีขันธ์ ไม่ผ่านเข้ารอบ รองอันดับ 2 ไม่ผ่านเข้ารอบ ไม่ผ่านเข้ารอบ ไม่ผ่านเข้ารอบ งดจัดประกวด 20 คนสุดท้าย ไม่ผ่านเข้ารอบ
 ปราจีนบุรี ไม่ผ่านเข้ารอบ ไม่ผ่านเข้ารอบ ไม่ผ่านเข้ารอบ ไม่ผ่านเข้ารอบ ไม่ผ่านเข้ารอบ งดจัดประกวด ไม่ผ่านเข้ารอบ ไม่ผ่านเข้ารอบ
 ปัตตานี ไม่ผ่านเข้ารอบ ไม่ผ่านเข้ารอบ ไม่ผ่านเข้ารอบ ไม่ผ่านเข้ารอบ 10 คนสุดท้าย งดจัดประกวด ไม่ผ่านเข้ารอบ ไม่ผ่านเข้ารอบ
 พระนครศรีอยุธยา 20 คนสุดท้าย ไม่ผ่านเข้ารอบ ไม่ผ่านเข้ารอบ ไม่ผ่านเข้ารอบ 10 คนสุดท้าย งดจัดประกวด 20 คนสุดท้าย ไม่ผ่านเข้ารอบ
 พะเยา ไม่ผ่านเข้ารอบ ไม่ผ่านเข้ารอบ ไม่ผ่านเข้ารอบ 20 คนสุดท้าย ไม่ผ่านเข้ารอบ งดจัดประกวด ไม่ผ่านเข้ารอบ ไม่ผ่านเข้ารอบ
 พังงา ไม่ผ่านเข้ารอบ ไม่ผ่านเข้ารอบ ไม่ผ่านเข้ารอบ รองอันดับ 4 ไม่ผ่านเข้ารอบ งดจัดประกวด ไม่ผ่านเข้ารอบ ไม่ผ่านเข้ารอบ
 พัทลุง 20 คนสุดท้าย 12 คนสุดท้าย ไม่ผ่านเข้ารอบ ไม่ผ่านเข้ารอบ ไม่ผ่านเข้ารอบ งดจัดประกวด ไม่ผ่านเข้ารอบ ไม่ผ่านเข้ารอบ
 พิจิตร ไม่ผ่านเข้ารอบ ไม่ผ่านเข้ารอบ ไม่ผ่านเข้ารอบ ไม่ผ่านเข้ารอบ ไม่ผ่านเข้ารอบ งดจัดประกวด ไม่ผ่านเข้ารอบ ไม่ผ่านเข้ารอบ
 พิษณุโลก ไม่ผ่านเข้ารอบ ไม่ผ่านเข้ารอบ ไม่ผ่านเข้ารอบ ไม่ผ่านเข้ารอบ 20 คนสุดท้าย งดจัดประกวด ไม่ผ่านเข้ารอบ ไม่ผ่านเข้ารอบ
 เพชรบุรี รองอันดับ 4 ไม่ผ่านเข้ารอบ ไม่ผ่านเข้ารอบ ไม่ผ่านเข้ารอบ ไม่ผ่านเข้ารอบ งดจัดประกวด ไม่ผ่านเข้ารอบ ไม่ผ่านเข้ารอบ
 เพชรบูรณ์ ไม่ผ่านเข้ารอบ ไม่ผ่านเข้ารอบ ไม่ผ่านเข้ารอบ ไม่ผ่านเข้ารอบ ไม่ผ่านเข้ารอบ งดจัดประกวด ไม่ผ่านเข้ารอบ 20 คนสุดท้าย
 แพร่ ไม่ผ่านเข้ารอบ ไม่ผ่านเข้ารอบ ไม่ผ่านเข้ารอบ ไม่ผ่านเข้ารอบ ไม่ผ่านเข้ารอบ งดจัดประกวด รองอันดับ 4 รองอันดับ 4
 ภูเก็ต 10 คนสุดท้าย 12 คนสุดท้าย ชนะเลิศ 10 คนสุดท้าย 20 คนสุดท้าย งดจัดประกวด รองอันดับ 1 รองอันดับ 1
 มหาสารคาม ไม่ผ่านเข้ารอบ ไม่ผ่านเข้ารอบ ไม่ผ่านเข้ารอบ ไม่ผ่านเข้ารอบ ไม่ผ่านเข้ารอบ งดจัดประกวด ไม่ผ่านเข้ารอบ ไม่ผ่านเข้ารอบ
 มุกดาหาร ไม่ผ่านเข้ารอบ ไม่ผ่านเข้ารอบ ไม่ผ่านเข้ารอบ ไม่ผ่านเข้ารอบ รองอันดับ 4 งดจัดประกวด 20 คนสุดท้าย ไม่ผ่านเข้ารอบ
 แม่ฮ่องสอน ไม่ผ่านเข้ารอบ ไม่ผ่านเข้ารอบ ไม่ผ่านเข้ารอบ ไม่ผ่านเข้ารอบ ไม่ผ่านเข้ารอบ งดจัดประกวด ไม่ผ่านเข้ารอบ 20 คนสุดท้าย
 ยะลา ไม่ผ่านเข้ารอบ ไม่ผ่านเข้ารอบ 12 คนสุดท้าย ไม่ผ่านเข้ารอบ ไม่ผ่านเข้ารอบ งดจัดประกวด ไม่ผ่านเข้ารอบ ไม่ผ่านเข้ารอบ
 ยโสธร ไม่ผ่านเข้ารอบ ไม่ผ่านเข้ารอบ ไม่ผ่านเข้ารอบ ไม่ผ่านเข้ารอบ ไม่ผ่านเข้ารอบ งดจัดประกวด ไม่ผ่านเข้ารอบ ไม่ผ่านเข้ารอบ
 ร้อยเอ็ด ไม่ผ่านเข้ารอบ ไม่ผ่านเข้ารอบ ไม่ผ่านเข้ารอบ 20 คนสุดท้าย ไม่ผ่านเข้ารอบ งดจัดประกวด ไม่ผ่านเข้ารอบ ไม่ผ่านเข้ารอบ
 ระนอง ไม่ผ่านเข้ารอบ ไม่ผ่านเข้ารอบ ไม่ผ่านเข้ารอบ ไม่ผ่านเข้ารอบ ชนะเลิศ งดจัดประกวด ไม่ผ่านเข้ารอบ ไม่ผ่านเข้ารอบ
 ระยอง 20 คนสุดท้าย ไม่ผ่านเข้ารอบ ไม่ผ่านเข้ารอบ 10 คนสุดท้าย ไม่ผ่านเข้ารอบ งดจัดประกวด ไม่ผ่านเข้ารอบ ไม่ผ่านเข้ารอบ
 ราชบุรี รองอันดับ 1 20 คนสุดท้าย 20 คนสุดท้าย ไม่ผ่านเข้ารอบ ไม่ผ่านเข้ารอบ งดจัดประกวด ไม่ผ่านเข้ารอบ ไม่ผ่านเข้ารอบ
 ลพบุรี ไม่ผ่านเข้ารอบ ไม่ผ่านเข้ารอบ ไม่ผ่านเข้ารอบ ไม่ผ่านเข้ารอบ ไม่ผ่านเข้ารอบ งดจัดประกวด ไม่ผ่านเข้ารอบ 11 คนสุดท้าย
 ลำปาง ไม่ผ่านเข้ารอบ ไม่ผ่านเข้ารอบ ไม่ผ่านเข้ารอบ ไม่ผ่านเข้ารอบ ไม่ผ่านเข้ารอบ งดจัดประกวด 20 คนสุดท้าย 20 คนสุดท้าย
 ลำพูน ไม่ผ่านเข้ารอบ ไม่ผ่านเข้ารอบ ไม่ผ่านเข้ารอบ ไม่ผ่านเข้ารอบ ไม่ผ่านเข้ารอบ งดจัดประกวด ไม่ผ่านเข้ารอบ ไม่ผ่านเข้ารอบ
 เลย ไม่ผ่านเข้ารอบ ไม่ผ่านเข้ารอบ ไม่ผ่านเข้ารอบ 10 คนสุดท้าย ไม่ผ่านเข้ารอบ งดจัดประกวด ไม่ผ่านเข้ารอบ รองอันดับ 3
 ศรีสะเกษ 20 คนสุดท้าย รองอันดับ 4 ไม่ผ่านเข้ารอบ ไม่ผ่านเข้ารอบ ไม่ผ่านเข้ารอบ งดจัดประกวด 20 คนสุดท้าย ไม่ผ่านเข้ารอบ
 สกลนคร ไม่ผ่านเข้ารอบ ไม่ผ่านเข้ารอบ รองอันดับ 2 ไม่ผ่านเข้ารอบ ไม่ผ่านเข้ารอบ งดจัดประกวด ไม่ผ่านเข้ารอบ ไม่ผ่านเข้ารอบ
 สงขลา ชนะเลิศ 20 คนสุดท้าย ไม่ผ่านเข้ารอบ 20 คนสุดท้าย 20 คนสุดท้าย งดจัดประกวด ไม่ผ่านเข้ารอบ 20 คนสุดท้าย
 สตูล ไม่ผ่านเข้ารอบ ไม่ผ่านเข้ารอบ ไม่ผ่านเข้ารอบ ไม่ผ่านเข้ารอบ ไม่ผ่านเข้ารอบ งดจัดประกวด 20 คนสุดท้าย ไม่ผ่านเข้ารอบ
 สมุทรปราการ ไม่ผ่านเข้ารอบ ไม่ผ่านเข้ารอบ ไม่ผ่านเข้ารอบ ไม่ผ่านเข้ารอบ ไม่ผ่านเข้ารอบ งดจัดประกวด ไม่ผ่านเข้ารอบ ไม่ผ่านเข้ารอบ
 สมุทรสงคราม ไม่ผ่านเข้ารอบ ไม่ผ่านเข้ารอบ ไม่ผ่านเข้ารอบ ไม่ผ่านเข้ารอบ ไม่ผ่านเข้ารอบ งดจัดประกวด ไม่ผ่านเข้ารอบ ไม่ผ่านเข้ารอบ
 สมุทรสาคร ไม่ผ่านเข้ารอบ 20 คนสุดท้าย ไม่ผ่านเข้ารอบ ไม่ผ่านเข้ารอบ ไม่ผ่านเข้ารอบ งดจัดประกวด ไม่ผ่านเข้ารอบ ไม่ผ่านเข้ารอบ
 สระแก้ว ไม่ผ่านเข้ารอบ 12 คนสุดท้าย รองอันดับ 4 ไม่ผ่านเข้ารอบ ไม่ผ่านเข้ารอบ งดจัดประกวด ไม่ผ่านเข้ารอบ ไม่ผ่านเข้ารอบ
 สระบุรี ไม่ผ่านเข้ารอบ 12 คนสุดท้าย ไม่ผ่านเข้ารอบ ไม่ผ่านเข้ารอบ ไม่ผ่านเข้ารอบ งดจัดประกวด ไม่ผ่านเข้ารอบ 11 คนสุดท้าย
 สิงห์บุรี รองอันดับ 2 ไม่ผ่านเข้ารอบ ไม่ผ่านเข้ารอบ ไม่ผ่านเข้ารอบ ไม่ผ่านเข้ารอบ งดจัดประกวด ไม่ผ่านเข้ารอบ ไม่ผ่านเข้ารอบ
 สุโขทัย 10 คนสุดท้าย ไม่ผ่านเข้ารอบ ไม่ผ่านเข้ารอบ ไม่ผ่านเข้ารอบ ไม่ผ่านเข้ารอบ งดจัดประกวด ไม่ผ่านเข้ารอบ ไม่ผ่านเข้ารอบ
 สุพรรณบุรี ไม่ผ่านเข้ารอบ ไม่ผ่านเข้ารอบ ไม่ผ่านเข้ารอบ ไม่ผ่านเข้ารอบ 20 คนสุดท้าย งดจัดประกวด ไม่ผ่านเข้ารอบ ไม่ผ่านเข้ารอบ
 สุราษฎร์ธานี ไม่ผ่านเข้ารอบ ไม่ผ่านเข้ารอบ 12 คนสุดท้าย 10 คนสุดท้าย ไม่ผ่านเข้ารอบ งดจัดประกวด ไม่ผ่านเข้ารอบ ไม่ผ่านเข้ารอบ
 สุรินทร์ ไม่ผ่านเข้ารอบ ไม่ผ่านเข้ารอบ 12 คนสุดท้าย ไม่ผ่านเข้ารอบ ไม่ผ่านเข้ารอบ งดจัดประกวด 20 คนสุดท้าย ไม่ผ่านเข้ารอบ
 หนองคาย 20 คนสุดท้าย ไม่ผ่านเข้ารอบ ไม่ผ่านเข้ารอบ 20 คนสุดท้าย ไม่ผ่านเข้ารอบ งดจัดประกวด ไม่ผ่านเข้ารอบ ไม่ผ่านเข้ารอบ
 หนองบัวลำภู ไม่ผ่านเข้ารอบ ไม่ผ่านเข้ารอบ ไม่ผ่านเข้ารอบ ไม่ผ่านเข้ารอบ ไม่ผ่านเข้ารอบ งดจัดประกวด ไม่ผ่านเข้ารอบ 11 คนสุดท้าย
 อ่างทอง ไม่ผ่านเข้ารอบ ไม่ผ่านเข้ารอบ ไม่ผ่านเข้ารอบ ไม่ผ่านเข้ารอบ ไม่ผ่านเข้ารอบ งดจัดประกวด รองอันดับ 3 ไม่ผ่านเข้ารอบ
 อุดรธานี 20 คนสุดท้าย ไม่ผ่านเข้ารอบ 20 คนสุดท้าย ไม่ผ่านเข้ารอบ 20 คนสุดท้าย งดจัดประกวด ไม่ผ่านเข้ารอบ ไม่ผ่านเข้ารอบ
 อุทัยธานี ไม่ผ่านเข้ารอบ ไม่ผ่านเข้ารอบ ไม่ผ่านเข้ารอบ ไม่ผ่านเข้ารอบ ไม่ผ่านเข้ารอบ งดจัดประกวด ไม่ผ่านเข้ารอบ ไม่ผ่านเข้ารอบ
 อุตรดิตถ์ ไม่ผ่านเข้ารอบ ไม่ผ่านเข้ารอบ ไม่ผ่านเข้ารอบ ไม่ผ่านเข้ารอบ 10 คนสุดท้าย งดจัดประกวด ไม่ผ่านเข้ารอบ ไม่ผ่านเข้ารอบ
 อุบลราชธานี 10 คนสุดท้าย 20 คนสุดท้าย ไม่ผ่านเข้ารอบ 10 คนสุดท้าย 10 คนสุดท้าย งดจัดประกวด ไม่ผ่านเข้ารอบ ไม่ผ่านเข้ารอบ
 อำนาจเจริญ ไม่ผ่านเข้ารอบ ไม่ผ่านเข้ารอบ 12 คนสุดท้าย 20 คนสุดท้าย ไม่ผ่านเข้ารอบ งดจัดประกวด ไม่ผ่านเข้ารอบ ไม่ผ่านเข้ารอบ

อันดับจังหวัดตามจำนวนนางงามที่ได้ตำแหน่งต่าง ๆ[แก้]

หมายเหตุ : เนื่องจากการประกวดมิสแกรนด์ไทยแลนด์ 2013–2015 ยังไม่ได้จัดประกวดหาตัวแทนประจำจังหวัด

อัปเดต : 26/06/2565

อันดับ จังหวัด ชนะเลิศ รองอันดับ 1 รองอันดับ 2 รองอันดับ 3 รองอันดับ 4 รองอันดับ 5 10/12 คนสุดท้าย 20 คนสุดท้าย รวม
1  ภูเก็ต 1 2 3 1 7
2  กรุงเทพมหานคร 1 1 2 1 5
3  นครพนม 1 1 2 4
4  ชุมพร 1 1 1 3
5  สงขลา 1 4 5
6  กระบี่ 1 2 3
7  ปทุมธานี 1* 1 2
8  ระนอง 1 1
9  กำแพงเพชร 1 1 1 3
10  น่าน 1 3 4
11  ราชบุรี 1 2 3
12  นครปฐม 1 1 1
13  เชียงใหม่ 1 1 2 4
14  นครศรีธรรมราช 1 1 2 4
15  ประจวบคีรีขันธ์ 1 1 2
 กาฬสินธุ์ 1 1 2
16  สกลนคร 1 1
 สิงห์บุรี 1 1
17  เชียงราย 1 2 1 4
18  เลย 1 1 2
19  จันทบุรี 1 2 3
 ชลบุรี 1 2 3
20  บุรีรัมย์ 1 1 2
21  ตราด 1 1
 อ่างทอง 1 1
22  แพร่ 2 2
23  สระแก้ว 1 1 2
24  ศรีสะเกษ 1 2 3
25  มุกดาหาร 1 1 2
26  พังงา 1 1
 เพชรบุรี 1 1
27  สระบุรี 1 1 2
28  นครราชสีมา 1 2 3
29  นนทบุรี 1 1 2
30  ขอนแก่น 1 1
 หนองบัวลำภู 1 1
31  อุบลราชธานี 3 1 4
32  ชัยภูมิ 2 1 3
33  สุราษฎร์ธานี 2 2
34  พระนครศรีอยุธยา 1 2 3
35  ฉะเชิงเทรา 1 1 2
 นครสวรรค์ 1 1 2
 พัทลุง 1 1 2
 ระยอง 1 1 2
 สุรินทร์ 1 1 2
 อำนาจเจริญ 1 1 2
36  นครนายก 1 1
 ปัตตานี 1 1
 ยะลา 1 1
 สุโขทัย 1 1
 อุตรดิตถ์ 1 1
37  อุดรธานี 3 3
38  ชัยนาท 2 2
 ตรัง 2 2
 ลำปาง 2 2
 หนองคาย 2 2
39  กาญจนบุรี 1 1
 บึงกาฬ 1 1
 พะเยา 1 1
 พิษณุโลก 1 1
 เพชรบูรณ์ 1 1
 แม่ฮ่องสอน 1 1
 ลพบุรี 1 1
 ร้อยเอ็ด 1 1
 สตูล 1 1
 สมุทรสาคร 1 1
 สุพรรณบุรี 1 1
หมายเหตุ - จังหวัดที่ไม่เคยผ่านเข้ารอบ:

อ้างอิง[แก้]

 1. "ชาวเน็ตทึ่ง! ชื่นชมชุดประจำชาติของ 77 สาวมิสแกรนด์ฯ สวยอลัง". Matichon. 25 June 2016. คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิมเมื่อ 5 August 2020. สืบค้นเมื่อ 22 October 2021.
 2. Asaree Thaitrakulpanich (12 July 2018). "Local Pride, Outrageous Costume Ride High at Miss Grand National (Photos)". Khaosod. คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิมเมื่อ 12 July 2018. สืบค้นเมื่อ 24 October 2021.
 3. Jon Fernquest (27 June 2016). "Costume extravaganza: Miss Grand Thailand 2016". Bangkok Post. คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิมเมื่อ 21 October 2021. สืบค้นเมื่อ 22 October 2021.
 4. Denny S. Batubara (October 2018). Sumut Bangga, 21 Tokoh yang Memotivasi (ภาษาอินโดนีเซีย). Deepublish. p. 19. ISBN 9786232094598. สืบค้นเมื่อ 12 February 2021.

แหล่งข้อมูลอื่น[แก้]