สมบัติ คุรุพันธ์

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา
ดร.สมบัติ คุรุพันธ์
ผู้ช่วยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
ดำรงตำแหน่ง
5 ตุลาคม พ.ศ. 2555 – 22 พฤษภาคม พ.ศ. 2557
นายกรัฐมนตรี ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร
ข้อมูลส่วนบุคคล
เกิด 9 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2494 (70 ปี)
อุบลราชธานี ประเทศไทย
ศาสนา พุทธ

ดร.สมบัติ คุรุพันธ์ คณะกรรมการโอลิมปิกแห่งประเทศไทย นายกสมาคมแฮนด์บอลแห่งประเทศไmย อดีตผู้ช่วยรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ในรัฐบาล ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร อดีตปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา และอดีตอธิบดีกรมพลศึกษา

ประวัติ[แก้]

ดร.สมบัติ คุรุพันธ์ เกิดเมื่อวันที่ 9 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2494 (70 ปี) อำเภออำนาจเจริญ จังหวัดอุบลราชธานี ปัจจุบันอยู่จังหวัดอำนาจเจริญ เป็นบุตรนายวันนี นางแหวน คุรุพันธ์ มีพี่น้อง 6 คน เป็นบุตรคนที่ 5

การศึกษา[แก้]

- ประกาศนียบัติวิชาการศึกษา (ป.กศ.) วิทยาลัยครูอุบลราชธานี

                  - ประกาศนียบัติวิทยาการศึกษาชั้นสูง (ม.กศ.สูง) วิทยาลัยพลศึกษาจังหวัดมหาสารคาม

                  - ปริญญาตรี การศึกษาบัณฑิต (ก.ศบ.) มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒประสานมิตร

                  - ปริญญาโท วิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต (วท.ม.) สาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

                  - ปริญญาเอก ศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิทยาการนวัตกรรมสังคม มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา

- Doctor of Mangement and Leadership (strategic Mangement and

Leadership)

                            - การบริหารรัฐกิจและกฎหมายมหาชน รุ่นที่ 1 (ปรม.1)

                            - วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร รุ่นที่ 47 (วปอ.47)

ตำแหน่งทางราชการ[แก้]

- ครูตรีโรงเรียนอำนาจเจริญ จังหวัดอำนาจเจริญ สังกัดกรมสามัญศึกษากระทรวงศึกษาธิการ

- อาจารย์ 1 – 2 วิทยาลัยพลศึกษาจังหวัดอ่างทอง สังกัดกรมพลศึกษา

- ผู้ช่วยอำนวยการวิทยาลัยพลศึกษาจังหวัดอ่างาทอง สังกัดกรมพลศึกษา

- หัวหน้าฝ่ายส่งเสริมสุขภาพ กองส่งเสริมพลศึกษาและสุขภาพ กรมพลศึกษา

- หัวหน้าบริหารพลศึกษา สำนักงานเลขานุการ กรมพลศึกษา

- ผู้อำนวยการโครงการจัดตั้งโรงเรียนกีฬาจังหวัดสุพรรณบุรี (โรงเรียนกีฬาแห่งแรก)

กรมพลศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ

- อาจารย์ใหญ่โรงเรียนกีฬา จังหวัดสุพรรณบุรี (คนแรก) กรมพลศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ

- เลขานุการกรมพลศึกษา กรมพลศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ

- ผู้อำนวยการกองแผนงาน กรมพลศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ

- รองผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาการกีฬาและนันทนาการ กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

- ผู้ตรวจราชการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

- อธิบดีกรมพลศึกษา กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

- ปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

ตำแหน่งทางการเมือง[แก้]

- นักวิชาการประจำคณะกรรมาธิการ กรรมาธิการที่ปรึกษาคณะกรรมาธิการวุฒิสภาและสภาผู้แทนราษฎรหลายคณะ

- ผู้ช่วยรัฐมนตรีกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา (3 สมัย)

ตำแหน่งทางการกีฬา[แก้]

- คณะกรรมการโอลิมปิกแห่งประเทศไทยในบรมราชูปถัมภ์

                  - นายกสมาคมกีฬาแฮนด์บอลแห่งประเทศไทย

                  - ประธานสมาพันธ์กีฬาแฮนด์บอลแห่งอาเชี่ยน

                  - คณะกรรมการบริหารกีฬาแฮนด์บอลแห่งเอเชีย

ตำแหน่งคณะกรรมการรัฐวิสาหกิจ[แก้]

- คณะกรรมการการกีฬาแห่งประเทศไทย

                  - คณะกรรมการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย

ตำแหน่งคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย[แก้]

- คณะกรรมการสภาสถาบันพลศึกษา

                  - คณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

                  - คณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยศรีปทุม

รางวัลยกย่องเชิดชูเกียรติ[แก้]

- คณะกรรมการสภาสถาบันพลศึกษา

                  - คณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

                  - คณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยศรีปทุม

ตำแหน่งหน้าที่รับผิดชอบปัจจุบัน[แก้]

- คณะกรรมการโอลิมปิกแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์

                  - นายกสมาคมกีฬาแฮนด์บอลแห่งประเทศไทย

                  - ประธานสมาพันธ์กีฬาแฮนด์บอลแห่งอาเชี่ยน

                  - คณะกรรมการบริหารสมาพันธ์กีฬาแฮนด์บอลแห่งเอเชีย

                  - ประธานคณะกรรมการอนุกรรมการสรรหาบุคคลดีเด่นแห่งชาติ ด้านการศึกษา

                  - รองประธานมูลนิธิศาสตราจารย์นายแพทย์บุญสม มาร์ติน

                  - ประธานมูลนิธิสมบัติ คุรุพันธ์

                  - นายกสมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

                  - ประธานคณะกรรมการติดตามและประเมินผล กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

                  - คณะกรรมการนโยบายการกีฬาแห่งชาติ

การทำงาน[แก้]

ดร.สมบัติ คุรุพันธ์ เริ่มรับราชการในกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เมื่อปี พ.ศ. 2540 ในตำแหน่ง เลขานุการกรม 8 สำนักงานเลขานุการกรมกรมพลศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ ต่อมาในปี พ.ศ. 2545 ได้รับตำแหน่ง รองผู้อำนวยการ 9 สำนักงานพัฒนาการกีฬาและนันทนาการ กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ต่อมาในปี พ.ศ. 2548 ได้รับตำแหน่ง ผู้ตรวจราชการ 10 สำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ต่อมาในปี พ.ศ. 2553 ได้รับตำแหน่ง อธิบดีกรมพลศึกษา กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ต่อมาในปี พ.ศ. 2554 ได้รับตำแหน่ง ปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา[1]

ดร.สมบัติ คุรุพันธ์ ถือว่าเป็นบุคคลหนึ่งที่มุ่งมั่น ทุ่มเท ทำงานในด้านการกีฬาของไทย เคยดำรงตำแหน่งสำคัญในวงการกีฬามากมาย อาทิ ผู้ตรวจราชการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา อธิบดีกรมพลศึกษา กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา นายกสมาคมแฮนด์บอลแห่งประเทศไทย ปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ฯลฯ ในการจัดตั้งรัฐบาลของยิ่งลักษณ์ ชินวัตร ได้มีการแต่งตั้งให้ ดร.สมบัติ คุรุพันธ์ ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

ปัจจุบัน ดร.สมบัติ คุรุพันธ์ ดำรงตำแหน่งคณะกรรมการโอลิมปิกแห่งประเทศไทย (กรรมการ IOC) นายกสมาคมแฮนด์บอลแห่งประเทศไทย ประธานสมาพันธ์แฮนด์บอลแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ คณะกรรมการบริหารสมาพันธ์แฮนด์บอลแห่งเอเชีย ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ ประจำคณะกรรมาธิการกิจการองค์กรอิสระวุฒิสภา กรรมการสภาสถาบันผู้ทรงคุณวุฒิ ของสถาบันการพลศึกษา [2]

รางวัลยกย่องเชิดชูเกียรติ[แก้]

- ศิษย์เก่าดีเด่นวิทยาลัยพลศึกษาจังหวัดมหาสารคาม มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ คณะสาธารณสุข มหาวิทยาลัยมหิดล

                  - คนดี “คนดีศรีเมืองลือ” “คนดีศรีอำนาจเจริญ” “คนดีศรีอีสาน”

                  - ข้าราชการดีเด่น ผู้บริหารดีเด่น

                  - ผู้บริหารสมาคมกีฬาดีเด่น ผู้ทรงคุณค่าด้านการกีฬา

เครื่องราชอิสริยาภรณ์[แก้]

สรุปผลงานริเริ่ม/สร้างสรรค์/ดีเด่น[แก้]

เป็นชาวจังหวัดอำนาจเจริญคนแรกและชาวจังหวัดอุบลราชธานีคนที่ 5 ที่รับการแต่งตั้ง

ให้ดำรงตำแหน่งสูงสุดของข้าราชการ คือ “ปลัดกระทรวง” ปฏิบัติราชการด้วยการ “ทุ่มเท เสียสละ ซื่อสัตย์สุจริต อุทิศตน” มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ พัฒนาการดำเนินงานให้เจริญก้าวหน้า มีผลงานเป็นที่ประจักษ์อย่างเป็นรูปธรรม เกิดประโยชน์สูงสุดต่อการพัฒนาคน สังคม และประเทศชาติ โดยสรุปดังนี้

                  ด้านพลศึกษา มีบทบาทสำคัญในการจัดการศึกาด้านการพลศึกษาของชาติทั้งการจัดการพลศึกษาในระบบโรงเรียนในระดับประถมศึกา มัธยมศึกษา วิทยาลัยการพลศึกษา สถาบันการพลศึกษา

การจัดการศึกษาด้านพลศึกษาและการกีฬาแก่นักเรียนกลุ่มพิเศษ และผู้ด้วยโอกาส เช่น เด็กพิการและนักเรียนโรงเรียนตำรวจชายแดน การจัดการพลศึกษาและการกีฬาแก่นักเรียนที่มีความสามารถพิเศษทางการกีฬา เป็นผู้อำนวยการโครงการสจัดตั้งโรงเรียนกีฬาจังหวัดสุพรรณบุรี ซึ่งเป็นโรงเรียนกีฬาแห่งแรกของประเทศ และเป็นอาจารย์ใหญ่โรงเรียนกีฬาจังหวัดสุพรรณบุรีคนแรกของประเทศไทย ปฏิรูปและปรับเปลี่ยนอำนาจหน้าที่ของสำนักงานพัฒนาการกีฬาและนันทนาการ ให้สอดคล้องกับหลักการ และความต้องการของประชาชน สังคม และประเทศชาติ ดำเนินการเปลี่ยนอำนาจหน้าที่ความรับผิดชอบของสำนักงานพัฒนาการกีและนันทนาการให้สอดคล้องครอบคลุมและทันสมัย เปลี่ยนชื่อใหม่กลับมาใช้ชื่อ “กรมพลศึกษา” ยุคใหม่ดำรงตำแหน่งอธิบดีพลศึกษายุคให้เป็นคนให้ได้มาตรฐานโลก และพัฒนาให้เป็นอุทยานการกีฬาแห่งชาติ ปฏิรูปและพัฒนาการกีฬาในระบบโรงเรียน โดยจัดให้มีการแข่งขันกีฬานักเรียน นักศึกษาแห่งชาติ การแข่งขันกีฬานักเรียนคนพิการแห่งชาติ การแข่งขันกีฬาเด็กเล็ก การแข่งขันกีฬาโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน เป็นผู้ริเริ่มให้มีการจัดการแข่งขันมหกรรมกีฬานักเรียนอาเซียน และเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันกีฬานักเรียนอาเซียนครั้งที่ 1 จนได้รับรางวัลเชิดชูเกียรติ เป็นบุคคลผู้ทรงคุณค่าในการส่งเสริมกีฬานักเรียนอาเซียน

                  ด้านการกีฬาขั้นพื้นฐาน ได้ริเริ่ม และดำเนินการส่งเสริมและพัฒนาการกีแก่นักเรียน นักศึกษา เยาวชน และประชาชน ใช้ยุทธศาสตร์การทำงาน “Sports for All All for Sports” โดยจัดตั้งศูนย์ส่งเสริมกีฬาในชุมชนทุกบ้านและตำบล จัดให้มีการฝึกสอน ฝึกซ้อม และแข่งขันกีฬาทุกระดับ จัดให้มีเจ้าหน้าที่อาสาพัฒนาการกีฬา (อกส.) หรือเจ้าหน้าที่พลศึกษาและกีฬา (จกน.) ในทุกตำบล

                  ด้านกีฬามวลชน จัดให้มีการแข่งขันกีฬาชาวไทยภูเขา กีฬาผู้สูงอายุ กีฬาชายแดนไทย – มาเลเซีย ไทย - ลาว ไทย – พม่า และไทย – กัมพูชา

                  ด้านการกีฬาเพื่อความเป็นเลิศ ได้มีส่วนในการดำเนินการยกระดับมาตรฐานการพัฒนาการกีแห่งชาติในทุกด้าน จัดทำแผนงานก่อสร้างสนามกีฬาตำบล อำเภอ และจังหวัด ให้ครบทุกแห่งทั่วประเทศ ปฏิรูปการบริหารการจัดการกีใของสมาคมกีฬาแห่งประเทศไทย ปฏิรูปส่งเสริมและบูรณาการกีฬา ฐานะกรรมการกการกีฬาแห่งประเทศไทย 3 สมัยและการกำกับดูแลภารกิจด้านกีฬาในการดำรงตำแหน่งผู้ช่วยรัฐมนตรี ของกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

                  ด้านการกีฬาอาชีพ ได้มีส่วนร่วมในการพัฒนากีฬาอาชีพในทุกมิติ โดยเฉพาะอย่างยิ่งได้มีส่วนร่วมในการดำเนินการตราพระราชบัญญัติส่งเสริมกีฬาอาชีพ พ.ศ. 2556 และเป็นประธานอำนวยการฟุตบอลลีกภูมิภาคนอกจากนี้ยังได้ดำเนินการบูรณาการการกีฬากับการท่องเที่ยวภายในประเทศ การใช้กีฬาเป็นสื่อสร้างระเบียบวินัย กำหนดคำว่า “เป็นนักกีฬาต้องเคารพกฎ กติกา เป็นปวงประชาต้องเคารพกฎหมาย”

                  ด้านนันทนาการ ได้มีการดำเนินการจัดให้มีแผนพัฒนานันทนาการแห่งชาติ ฉบับที่ 1 (พ.ศ. 2550 – 2554) ซึ่งเป็นฉบับแรก และมีการบูรณาการการส่งเสริมแผนงานพัฒนาการการกีฬาและนันทนาการไปพร้อม ๆ กัน ตามคำกล่าวที่ว่า “กีฬาทั่วไทย นันทนาการทั่วประเทศ” ได้ดำเนินการจัดการแข่งขันกิจกรรมดนตรีและนันทนาการพื้นบ้านในทุกภูมิภาค อาทิ การประกวดวงดนตรีพื้นบ้าน โปงลาง การประกวดวงโยธวาทิต ได้พัฒนากิจกรรมวงโยธวาทิต จนได้รับรางวัลโครงการดีเด่นของชาติ สาขาเผยแพร่เกียรติภูมิของไทย ประจำพุทธศักราช 2552 จากคณะกรรมการเอกลักษณ์ ของชาติสำนักนายกรัฐมนตรี

                  ด้านการส่งเสริมและพัฒนาทางด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม สิ่งแวดล้อมและอื่นๆ ได้ดำเนินการกับหน่วยงานปกครองส่วนท้องถิ่น และหน่วยงานที่รับผิดชอบในการจัดกิจกรรมส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม สิ่งแวดล้อม และกิจกรรมให้ความช่วยเหลือสังคม เป็นอย่างดียิ่งตลอดมามีผลงานเป็นที่ประจักษ์แก่สังคมและประเทศชาติด้วยดีตลอดมาตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน

อ้างอิง[แก้]