กรมการท่องเที่ยว

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
กรมการท่องเที่ยว
Department of Tourism
Dotlogo.jpg
ที่ทำการ
สนามกีฬาแห่งชาติ ถนนพระรามที่ 1 แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร
ภาพรวม
วันก่อตั้ง 3 ตุลาคม พ.ศ. 2545
สืบทอดจาก สำนักงานพัฒนาการท่องเที่ยว
งบประมาณ 2,817.3736 ล้านบาท (พ.ศ. 2558)[1]
ผู้บริหาร วรรณสิริ โมรากุล, ผู้ใช้อำนาจอธิบดี
ต้นสังกัด กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
เว็บไซต์
http://www.tourism.go.th

กรมการท่องเที่ยว (Department of Tourism) เป็นส่วนราชการระดับกรม ในสังกัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา มีหน้าที่เกี่ยวกับการท่องเที่ยว การพัฒนามาตรฐาน การบริการด้านการท่องเที่ยว แหล่งท่องเที่ยว ตลอดจนการสนับสนุนการประกอบธุรกิจด้านการท่องเที่ยวให้ได้มาตรฐาน

ประวัติการก่อตั้ง[แก้]

กรมการท่องเที่ยว เดิมชื่อ "สำนักงานพัฒนาการท่องเที่ยว" จัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. 2545[2] เมื่อวันที่ 3 ตุลาคม พ.ศ. 2545 โดยเป็นการถ่ายโอนภารกิจบางส่วนของการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย และภารกิจด้านภาพยนตร์จากกรมประชาสัมพันธ์ มาไว้ในการดูแลของสำนักงานฯ

ต่อมาคณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ 16 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2553 ให้เปลี่ยนชื่อสำนักงานพัฒนาการท่องเที่ยว เป็น กรมการท่องเที่ยว [3] ทั้งนี้มีผลตั้งแต่วันที่พระราชกฤษฎีกาเปลี่ยนชื่อสำนักงานพัฒนาการท่องเที่ยว เป็นกรมการท่องเที่ยว พ.ศ. 2553 มีผลบังคับใช้ คือ 27 สิงหาคม พ.ศ. 2553[4]

การแบ่งส่วนราชการ[แก้]

กรมการท่องเที่ยว แบ่งส่วนราชการออกเป็น 7 หน่วยงาน ได้แก่

  • กองกลาง
  • สำนักพัฒนาบริการท่องเที่ยว
  • สำนักทะเบียนธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์
  • สำนักพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว
  • กองกิจการภาพยนตร์
  • กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร
  • กลุ่มตรวจสอบภายใน

สถานที่ตั้ง[แก้]

กรมการท่องเที่ยว มีสำนักงานตั้งอยู่ที่สนามกีฬาแห่งชาติ ถนนพระรามที่ 1 แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร

อ้างอิง[แก้]

แหล่งข้อมูลอื่น[แก้]