ข้ามไปเนื้อหา

ราชสกุลวงศ์ในราชวงศ์จักรี

หน้าถูกกึ่งป้องกัน
จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี

ราชสกุลวงศ์ในรัชกาลปัจจุบัน


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
พระสัมพันธวงศ์เธอ พระองค์เจ้าพรรณราย

(2381-2457)
 
สมเด็จพระเทพศิรินทราบรมราชินี

(2377-2404)
 
 
 
 
 
 
 
พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว

(2347-2411)
 
 
 
 
 
 
 
สมเด็จพระปิยมาวดี ศรีพัชรินทรมาตา

(2382-2447)
 
 
 
 
 
 
 
 
เจ้าจอมมารดาพึ่ง

(2375-2433)
 
 
 
 
 
 
เจ้าคุณจอมมารดาสำลี

(2378-2443)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ เจ้าฟ้ากรมขุนขัตติยกัลยา

(2398-2425)
 
 
สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ เจ้าฟ้ากรมพระยานริศรานุวัดติวงศ์

(2406-2490)
 
พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว

(2396-2453)
 
 
สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ เจ้าฟ้าจันทรมณฑล โสภณภควดี กรมหลวงวิสุทธิกระษัตริย์

(2398-2406)
 
 
สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ เจ้าฟ้าจาตุรนต์รัศมี กรมพระจักรพรรดิพงษ์

(2399-2443)
 
 
สมเด็จพระราชปิตุลาบรมพงศาภิมุข เจ้าฟ้าภาณุรังษีสว่างวงศ์ กรมพระยาภาณุพันธุวงศ์วรเดช

(2402-2471)
 
พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอุณากรรณอนันตนรไชย

(2399-2416)
 
 
สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระยาเทวะวงศ์วโรปการ

(2400-2466)
 
 
สมเด็จพระนางเจ้าสุนันทากุมารีรัตน์ พระบรมราชเทวี

(2403-2423)
 
 
สมเด็จพระศรีสวรินทิราบรมราชเทวี พระพันวัสสาอัยยิกาเจ้า

(2405-2498)
 
 
สมเด็จพระศรีพัชรินทราบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง

(2406-2462)
 
 
สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระสวัสดิวัดนวิศิษฎ์

(2408-2478)
 
พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหลวงพิชิตปรีชากร

(2398-2452)
 
พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าบุษบงเบิกบาน

(2402-2419)
 
 
สมเด็จพระปิตุจฉาเจ้า สุขุมาลมารศรี พระอัครราชเทวี

(2404-2470)
 
พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหลวงทิพยรัตนกิริฏกุลินี

(2407-2501)
 
 
 
 
พระอรรคชายาเธอ พระองค์เจ้าอุบลรัตนนารีนาค กรมขุนอรรควรราชกัลยา

(2390-2444)
 
 
พระอรรคชายาเธอ พระองค์เจ้าเสาวภาคย์นารีรัตน์

(2397-2430)
 
 
พระวิมาดาเธอ พระองค์เจ้าสายสวลีภิรมย์ กรมพระสุทธาสินีนาฏ ปิยมหาราชปดิวรัดา

(2406-2472)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ราชสกุลจิตรพงศ์
 
เจ้าจอมมารดาอ่วม

(2399-2434)
 
 
 
 
 
 
 
ราชสกุลจักรพันธุ์
 
ราชสกุลภาณุพันธุ์
 
 
 
หม่อมใหญ่ เทวกุล ณ อยุธยา

(2401-2479)
 
 
ราชสกุลเทวกุล
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ราชสกุลสวัสดิวัตน์
 
 
 
 
พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอาภาพรรณี

(2417-2481)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ เจ้าฟ้าสุทธาทิพยรัตน์ กรมหลวงศรีรัตนโกสินทร

(2420-2465)
 
สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ เจ้าฟ้าบริพัตรสุขุมพันธุ์ กรมพระนครสวรรค์วรพินิต

(2424-2487)
 
หม่อมเจ้าประสงค์สม บริพัตร

(2459-2499)
 
สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ เจ้าฟ้าเยาวมาลย์นฤมล กรมขุนสวรรคโลกลักษณวดี

(2416-2452)
 
สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ เจ้าฟ้าจันทราสรัทวาร กรมขุนพิจิตรเจษฎ์จันทร์

(2416-2448)
 
สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ เจ้าฟ้ายุคลทิฆัมพร กรมหลวงลพบุรีราเมศวร์

(2425-2475)
 
 
พระเจ้าบรมวงศ์เธอ เจ้าฟ้านภาจรจำรัสศรี ภัทรวดีราชธิดา

(2427-2432)
 
สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ เจ้าฟ้ามาลินีนภดารา ศิรินิภาพรรณวดี กรมขุนศรีสัชนาลัยสุรกัญญา

(2428-2467)
 
สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ เจ้าฟ้านิภานภดล วิมลประภาวดี กรมขุนอู่ทองเขตขัตติยนารี

(2429-2478)
 
 
พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าเฉลิมเขตรมงคล

(2435-2500)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
พระเจ้าวรวงศ์เธอ กรมหมื่นนครสวรรค์ศักดิพินิต

(2447-2502)
 
พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าศิริรัตนบุษบง

(2449-2533)
 
พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าสุทธวงษวิจิตร

(2450-2546)
 
พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าพิสิฐสบสมัย

(2451-2517)
 
พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าจุไรรัตนศิริมาน
ไฟล์:พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าจุไรรัตนศิริมาน.gif
(2453-2544)
 
พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าจันทรกานตมณี

(2455-2520)
 
 
พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าภาณุพันธุ์ยุคล

(2453-2538)
 
พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าเฉลิมพลฑิฆัมพร

(2456-2534)
 
พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอนุสรมงคลการ
(2458-2541)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระจันทบุรีนฤนาถ

(2417-2474)
 
หม่อมเจ้าอัปษรสมาน กิติยากร

(2420-2482)
 
สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ เจ้าฟ้ากรรณาภรณ์เพ็ชรรัตน์ โสภางคทัศนิยลักษณ์ อรรควรราชกุมารี

(2421-2423)
 
 
 
 
สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ เจ้าฟ้าพาหุรัตมณีมัย กรมพระเทพนารีรัตน์

(2421-2430)
 
พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว

(2423-2468)
 
สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ เจ้าฟ้าตรีเพ็ชรุตม์ธำรง

(2424-2430)
 
สมเด็จพระอนุชาธิราช เจ้าฟ้าจักรพงษ์ภูวนาถ กรมหลวงพิษณุโลกประชานาถ

(2425-2463)
 
สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ เจ้าฟ้าศิริราชกกุธภัณฑ์

(2428-2430)
 
สมเด็จเจ้าฟ้าหญิง
(2430-2430)
 
สมเด็จพระอนุชาธิราช เจ้าฟ้าอัษฎางค์เดชาวุธ กรมหลวงนครราชสีมา

(2432-2467)
 
สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ เจ้าฟ้าจุฑาธุชธราดิลก กรมขุนเพ็ชรบูรณ์อินทราไชย

(2435-2466)
 
พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว

(2436-2484)
 
 
หม่อมเจ้าเสรีสวัสดิกมล สวัสดิวัตน์
(2445-2454)
 
หม่อมเจ้าโสภณภราไดย สวัสดิวัตน์

(2446-2514)
 
สมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณี พระบรมราชินี

(2447-2527)
 
หม่อมเจ้าใหม่ สวัสดิวัตน์
(2448-2448)
 
หม่อมเจ้านนทิยาวัด สวัสดิวัตน์

(2452-2501)
 
หม่อมเจ้าอรชุนชิษณุ สวัสดิวัตน์
ไฟล์:หม่อมเจ้าอรชุณชิษณุ.JPG
(2453-2512)
 
หม่อมเจ้ารอดรมาภัฏ สวัสดิวัตน์
(2457-2460)
 
หม่อมเจ้ายุธิษเฐียร สวัสดิวัตน์
ไฟล์:หม่อมเจ้ายุธิษเฐียร.JPG
(2460-2528)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าจุลจักรพงษ์

(2450-2506)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
พระวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าสุทธสิริโสภา

(2464-2541)
 
พระวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าวรานนท์ธวัช

(2465-2533)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
พระนางเจ้าสุวัทนา พระวรราชเทวี

(2448-2528)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช เจ้าฟ้ามหาวชิรุณหิศ สยามมกุฎราชกุมาร

(2421-2437)
 
สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ เจ้าฟ้าอิศริยาลงกรณ์
(2422-2422)
 
สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ เจ้าฟ้าวิจิตรจิรประภา อดุลยาดิเรกรัตน ขัตติยราชกุมารี
(2424-2424)
 
สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ เจ้าฟ้าสมมติวงศ์วโรทัย กรมขุนศรีธรรมราชธำรงฤทธิ์

(2425-2442)
 
สมเด็จพระราชปิตุจฉา เจ้าฟ้าวไลยอลงกรณ์ กรมหลวงเพชรบุรีราชสิรินธร

(2427-2481)
 
สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ เจ้าฟ้าศิราภรณ์โสภณ พิมลรัตนวดี

(2431-2441)
 
สมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก

(2434-2472)
 
 
สมเด็จเจ้าฟ้าหญิง
(2436-2436)
 
 
สมเด็จพระเจ้าภคินีเธอ เจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดา สิริโสภาพัณณวดี

(2468-2554)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี

(2443-2538)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
หม่อมเจ้าเกียรติกำจร กิติยากร
(2439-2445)
 
 
หม่อมเจ้าอมรสมานลักษณ์ กิติยากร

(2440-2511)
 
พระวรวงศ์เธอ กรมหมื่นจันทบุรีสุรนาถ

(2441-2496)
 
 
หม่อมเจ้ากมลปราโมทย์ เทวกุล

(2411-2517)
 
 
หม่อมเจ้ามาโนชมานพ กิติยากร กิติยากร
(2443-2444)
 
หม่อมเจ้าขจรจบกิตติคุณ กิติยากร
ไฟล์:หม่อมเจ้าขจรจบกิติคุณ-หม่อมราชวงศ์วิจิตรโฉม กิติยากร.jpg
(2444-2510)
 
 
หม่อมเจ้าพิบูลย์เบญจางค์ วรวรรณ

(2445-2512)
 
หม่อมเจ้ากัลยางค์สมบัติ โสณกุล

(2447-2485)
 
หม่อมเจ้าจิตรบรรจง ลดาวัลย์

(2449-2487)
 
หม่อมเจ้าทรงอัปษร รพีพัฒน์
(2450-2531)
 
 
 
 
สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์

(2466-2551)
 
พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอานันทมหิดล พระอัฐมรามาธิบดินทร

(2468-2489)
 
พระบาทสมเด็จพระมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

(2470-2559)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
หม่อมหลวงบัว สนิทวงศ์

(2452-2542)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
อร่าม รัตนกุล เสรีเริงฤทธิ์

(2463-2525)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
หม่อมราชวงศ์กัลยาณกิติ์ กิติยากร
(2472-2530)
 
 
หม่อมราชวงศ์อดุลกิติ์ กิติยากร
(2473-2547)
 
สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง

(2475-ปัจจุบัน)
 
หม่อมราชวงศ์บุษบา สธนพงศ์

(2477-ปัจจุบัน)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ทัศนาวลัย ศรสงคราม

(2488-ปัจจุบัน)
 
สินธู ศรสงคราม
ไฟล์:สินธู ศรสงคราม.jpg
(2482-ปัจจุบัน)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
พันธุ์สวลี กิติยากร
(2476-ปัจจุบัน)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี กรมหมื่นสุทธนารีนาถ

(2500-ปัจจุบัน)
 
หม่อมหลวงสราลี กิติยากร
(2509-ปัจจุบัน)
 
 
 
 
ธีรเดช จิราธิวัฒน์
 
 
 
ปีเตอร์ เจนเซน
(2494-ปัจจุบัน)
 
 
 
 
ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตน์ราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี

(2494-ปัจจุบัน)
 
พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว

(2495-ปัจจุบัน)
 
สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

(2498-ปัจจุบัน)
 
สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี

(2500-ปัจจุบัน)
 
 
 
 
 
จิทัศ ศรสงคราม

(2517-ปัจจุบัน)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
สุทธิกิตติ์ จิราธิวัฒน์
 
สิทธิกิตติ์ จิราธิวัฒน์
 
เดวิด วีลเลอร์
 
 
 
พลอยไพลิน เจนเซน

(2524-ปัจจุบัน)
 
พุ่ม เจนเซน
(2526-2547)
 
สิริกิติยา เจนเซน

(2528-ปัจจุบัน)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
สุจาริณี วิวัชรวงศ์

(2505-ปัจจุบัน)
 
 
แมกซิมัส จุลรัตน์ วีลเลอร์
(2553-ปัจจุบัน)
 
ลีโอนาโด ภัททพงศ์ วีลเลอร์
(2557-ปัจจุบัน)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ศรีรัศมิ์ สุวะดี

(2514-ปัจจุบัน)
 
สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี

(2521-ปัจจุบัน)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
วีระยุทธ ดิษยะศริน
(2498-ปัจจุบัน)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี

(2521-ปัจจุบัน)
 
 
 
จุฑาวัชร วิวัชรวงศ์
(2522-ปัจจุบัน)
 
วัชรเรศร วิวัชรวงศ์
(2524-ปัจจุบัน)
 
จักรีวัชร วิวัชรวงศ์
(2526-ปัจจุบัน)
 
วัชรวีร์ วิวัชรวงศ์
(2528-ปัจจุบัน)
 
สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา

(2530-ปัจจุบัน)
 
 
 
 
สมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอ เจ้าฟ้าทีปังกรรัศมีโชติ

(2548-ปัจจุบัน)
 
 
 
 
 
 
พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าสิริภาจุฑาภรณ์

(2525-ปัจจุบัน)
 
พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอทิตยาทรกิติคุณ

(2527-ปัจจุบัน)

ดูเพิ่ม

อ้างอิง