สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา
Office of the Education Council
Onec.jpg
ที่ทำการ
99/20 ถนนสุโขทัย แขวงดุสิต เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300
ภาพรวม
วันก่อตั้ง 11 มกราคม พ.ศ. 2499
งบประมาณ 249.6647 ล้านบาท (พ.ศ. 2558)[1]
ผู้บริหาร ดร.สุทธศรี วงษ์สมาน, เลขาธิการ
ดร.พิษณุ ตุลสุข, รองเลขาธิการ
ทิพย์สุดา สุเมธเสนีย์, รองเลขาธิการ
ดร.สมศักดิ์ ดลประสิทธิ์, ผู้ช่วยเลขาธิการ
ต้นสังกัด กระทรวงศึกษาธิการ
เว็บไซต์
ONEC.go.th

สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา (สกศ.) เป็นส่วนราชการระดับกรม สังกัดกระทรวงศึกษาธิการ มีหน้าที่ในการเสนอนโยบาย แผน และมาตรฐานการศึกษาของชาติที่บูรณาการศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรมและการกีฬากับการศึกษาทุกระดับ การเสนอนโบายและแผนสนับสนุนทรัพยากรเพื่อการศึกษา และการประเมินผลการจัดการศึกษา[2]

ประวัติ[แก้]

"สภาการศึกษาแห่งชาติ" หรือ "คณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ" มีจุดเริ่มต้นมาจากแนวความคิดการจัดตั้ง "สภามหาวิทยาลัยแห่งชาติ" เมื่อวันที่ 11 มกราคม พ.ศ. 2499 ในรัฐบาลจอมพล ป. พิบูลสงคราม โดยมีความมุ่งหวังที่จะพัฒนามหาวิทยาลัยให้เป็นสถาบันผลิตบัณฑิตให้ความรู้ความสามารถในวิชาการและวิชาชีพชั้นสูง ต่อมาในปี พ.ศ. 2501 ในรัฐบาลของจอมพลสฤษดิ์ ธนะรัชต์ ได้จัดตั้ง "สภาการศึกษาแห่งชาติ" ขึ้นแทน โดยมีนายกรัฐมนตรีเป็นประธานสภาการศึกษาแห่งชาติ

หน่วยงานในสังกัด[แก้]

สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา มีหน่วยงานในสังกัด 10 หน่วยงาน ได้แก่[2]

หน่วยงานตามกฏกระทรวง

  • สำนักอำนวยการ (สอ.)
  • สำนักนโยบายและแผนการศึกษา (สนผ.)
  • สำนักประเมินผลการจัดการศึกษา (สปศ.)
  • สำนักพัฒนากฎหมายการศึกษา (สกม.)
  • สำนักมาตรฐานการศึกษาและพัฒนาการเรียนรู้ (สมร.)
  • สำนักวิจัยและพัฒนาการศึกษา (สวพ.)
  • กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร (กพร.)

หน่วยงานภายในสำนักงาน

  • สำนักนโยบายความร่วมมือกับต่างประเทศ (สนต.)
  • สำนักสื่อสารสาธารณะ (สสธ.)
  • กลุ่มงานตรวจสอบภายใน

อ้างอิง[แก้]