ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
ผู้มีวุฒิการศึกษาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตจากมหาวิทยาลัยอ๊อกซฟอร์ดสวมชุดครุยแสดงถึงวุฒิการศึกษาของเขา

ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (อังกฤษ: Doctor of Philosophy) เป็นประเภทวุฒิการศึกษาในระดับปริญญาเอกที่ได้รับจากมหาวิทยาลัยในหลายประเทศ ปรัชญาดุษฎีบัณฑิตจะได้รับในสาขาวิชาที่หลากหลายต่าง ๆ ทั้งในหลักสูตรสาขาวิทยาศาสตร์ (ตัวอย่างเช่น ชีววิทยา เคมี ฟิสิกส์ คณิตศาสตร์ ฯลฯ) วิศวกรรมศาสตร์ มนุษยศาสตร์ (ตัวอย่างเช่น ประวัติศาสตร์ วรรณกรรม ดนตรีวิทยา ฯลฯ) และอื่น ๆ ปรัชญาดุษฎีบัณฑิตถือว่าเป็นปริญญาสูงสุดในหลายสาขา การได้มาซึ่งปรัชญาดุษฎีบัณฑิตมักจะเป็นที่ต้องการสำหรับอาชีพอาจารย์มหาวิทยาลัย นักวิจัย หรือนักวิทยาศาสตร์ในสาขาต่าง ๆ มีความแตกต่างอย่างชัดเจนระหว่าง "ปริญญาที่ต้องเรียนมา" (earned doctorate) ซึ่งได้รับจากการสำเร็จในหลักสูตรที่ศึกษาและวิทยานิพนธ์ กับ "ปริญญากิตติมศักดิ์" (honorary doctorate) ซึ่งได้รับจากมหาวิทยาลัยด้วยการประสบความสำเร็จหรือความโดดเด่นส่วนบุคคลที่ไม่ได้สำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาเอกหรือจัดทำวิทยานิพนธ์จากมหาวิทยาลัย บุคคลจากปริญญาที่ต้องเรียนมาสามารถใช้คำนำหน้าชื่อว่า "ดอกเตอร์" กับชื่อของพวกเขา และใช้ตัวย่อลงท้ายชื่อ เช่น "Ph.D.", "PhD", "DPhil"[1] หรือ "ปร.ด."[2]

ในบริบททางวุฒิการศึกษา คำว่า "ปรัชญา" ไม่ได้หมายถึงสาขาหรือศาสตร์สาขาวิชาการทางปรัชญาเพียงอย่างเดียว แต่ถูกนำมาใช้ในความหมายที่กว้างขึ้นตามความหมายดังเดิมในภาษากรีก คือ "ความรักในความรู้" (love of wisdom) ส่วนใหญ่ในยุโรปทุกสาขา (ประวัติศาสตร์ ปรัชญา สังคมศาสตร์ คณิตศาสตร์ และปรัชญาธรรมชาติ/วิทยาศาสตร์ธรรมชาติ)[3] รวมถึงเทววิทยา นิติศาสตร์ และแพทยศาสตร์ (ทั้งหลักสูตรวิชาชีพ อาชีวศึกษา และเทคนิค) เป็นที่รู้ตามธรรมเนียมว่าคือปรัชญา ในเยอรมนี และที่อื่น ๆ ในยุโรป คณะพื้นฐานทางศิลปศาสตร์เป็นที่รู้จักกันว่า "คณะปรัชญา"

อ้างอิง[แก้]

  1. Graduate Courses, University of Oxford
  2. ราชกิจจานุเบกษา, ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง หลักเกณฑ์การกําหนดชื่อปริญญา พ.ศ. ๒๕๕๙ เล่ม 133 ตอนพิเศษ 158 ง, 14 กรกฎาคม 2559, หน้า 6-18
  3. Sooyoung Chang, Academic Genealogy of Mathematicians, World Scientific, 2010, p. 183.