ข้ามไปเนื้อหา

คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
คณะทันตแพทยศาสตร์
มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น
Faculty of Dentistry
Western University
สถาปนาพ.ศ. 2552
คณบดีศ.กิตติคุณ ทพ.วินัย ศิริจิตร
ที่อยู่
4 หมู่ 11 ถนนหทัยราษฎร์ ตำบลลาดสวาย อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี 12150
เว็บไซต์https://www.western.ac.th/pages/dt

คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น (Faculty of Dentistry : Western University) เป็นคณะทันตแพทยศาสตร์ของมหาวิทยาลัยเวสเทิร์น โดยเป็นคณะทันตแพทยศาสตร์ลำดับที่ 10 ของประเทศไทย

ประวัติ[แก้]

คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น ได้ก่อตั้งขึ้นเมื่อปีพ.ศ. 2552 โดยมีศาสตราจารย์(กิตติคุณ) ทันตแพทย์วินัย ศิริจิตร อดีตคณบดีคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร เป็นคณบดีคนแรก โดยมีเป้าหมายที่จะผลิตบัณฑิตทันตแพทย์ที่มีความรู้ความสามารถและทักษะเชิงวิชาชีพทางทันตกรรมเป็นเลิศมีคุณธรรมจริยธรรม และมีวิสัยทัศน์ที่กว้างไกล อันจะนำไปสู่การช่วยลดปัญหาการขาดแคลนทันตแพทย์ ซึ่งจะมีจำนวนเพียงพอกับความต้องการของประเทศ และส่งผลให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตและสุขภาพอนามัยดีต่อไป

ทำเนียบคณบดี[แก้]

ลำดับที่ รายนามคณบดี วาระการดำรงตำแหน่ง
1 ศ.กิตติคุณ ทพ.วินัย ศิริจิตร 2552 - ปัจจุบัน

สาขาวิชา[แก้]

คณะทันตแพทยศาสตร์ ประกอบด้วย 4 ภาควิชา 10 สาขา ดังนี้

  1. ภาควิชาวิทยาการวินิจฉัยโรคช่องปากและศัลยศาสตร์ช่องปาก ประกอบด้วยสาขาเวชศาสตร์ช่องปาก สาขารังสีวิทยาและแมกซิโลเฟเชียล และ สาขาศัลยศาสตร์ช่องปาก
  2. ภาควิชาทันตกรรมป้องกันและทันตสาธารสุข ประกอบด้วย สาขาทันตกรรมสำหรับเด็ก สาขาทันตกรรมจัดฟัน และสาขาทันตกรรมชุมชน
  3. ภาควิชาทันตกรรมอนุรักษ์ ประกอบด้วย สาขาทันตกรรมบูรณะ สาขาปริทันตวิทยา และสาขาทันตกรรมเอนโดดอนต์
  4. ภาควิชาทันตกรรมประดิษฐ์ ประกอบด้วยสาขาทันตกรรมประดษฐ์

หลักสูตรการศึกษา[แก้]

ปัจจุบัน คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น จัดการเรียนการสอนในหลักสูตร ได้แก่

ปริญญาตรี

หลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิต

อ้างอิง[แก้]