กีฬาบริดจ์ในกีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 41

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
กีฬาบริดจ์
ในกีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 45
สนามอาคารเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพฯ มหาวิทยาลัยแม่โจ้
วันที่9–16 ธันวาคม พ.ศ. 2555
กีฬาบริดจ์ใน
กีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 41
Sample picture of the event (unofficial)
คู่
หญิง   ผสม   ทั่วไป
ทีม
หญิง   ผสม   ทั่วไป

กีฬาบริดจ์ในกีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 41 จัดแข่งขันที่อาคารเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพฯ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ กำหนดแข่งขันระหว่างวันที่ 9 ถึง 16 ธันวาคม พ.ศ. 2555 มีการชิงชัยทั้งหมด 6 เหรียญทอง ได้แก่ คู่ผสม, ทีมผสม, หญิงคู่, ทีมหญิง, คู่ทั่วไป (ไม่จำกัดเพศ) และทีมทั่วไป (ไม่จำกัดเพศ)

สรุปเหรียญรางวัล[แก้]

อันดับที่ จังหวัด ทอง เงิน ทองแดง รวม
1 ปทุมธานี 2 3 2 7
2 ราชบุรี 2 0 0 2
3 กรุงเทพมหานคร 1 1 2 4
4 ขอนแก่น 1 0 0 1
5 ชุมพร 0 2 0 2
6 สระบุรี 0 0 3 3
7 เชียงใหม่ 0 0 1 1
สมุทรสาคร 0 0 1 1
รวม 6 6 9 21

สรุปผลการแข่งขัน[แก้]

ประเภท เหรียญทอง เหรียญเงิน เหรียญทองแดง
คู่ผสม
รายละเอียด
กรุงเทพมหานคร
พินิจ  ตันสกุล
มัณฑณี  ใหญ่สว่าง
ปทุมธานี
วัลลภา  สว่างโสภากุล
อัษฎางค์  เรียมศรี
กรุงเทพมหานคร
จุฬาภรณ์  นำชัยศิริ
สุพจน์  ใหญ่สว่าง
ทีมผสม
รายละเอียด
ปทุมธานี
กิรวัฒน์  ลิ้มสินโสภณ
ธฤตชลธร  ชดช้อย
ธีรศักดิ์  จิตต์งามกุศล
ภาวิณี  สิทธิเจริญสวัสดิ์
วัลลภา  สว่างโสภากุล
อัษฎางค์  เรียมศรี
ชุมพร
จตุรงค์  ศศิบุตร
จิรภัทร์  ปัญญาเลิศทวี
จิรวุฑฒิ์  โถทองคำ
ธนาพร  ธัญญะเศรษฐ์
ยวมนต์  พิมพ์ปัญญาสุข
รวิศว์  สุขเกษม
สระบุรี
ชัชภัช  รัตน์นำใจชน
ณัฐวรัณ  ลิ้มพงษ์
ธนัญชัย  ฑีฆะบุตร
รุจิพงศ์  สินลอยมา
โศรดา  ปันทะเลิศ
สายัณห์  ชำนาญเดชากุล
เชียงใหม่
คันธรส  โชติวรรณ์
ทิวาธวัช  วิชัยขัทคะ
ประสงค์  อิงสุวรรณ
ภัทริน  หล่อตระกูลงาม
อำนาจ  วาทีทอง
อุไรวรรณ  เควิน
หญิงคู่
รายละเอียด
ขอนแก่น
ฉัตรสุดา  มนัส
ภัทราภรณ์  สุทธิสาร
กรุงเทพมหานคร
จุฬาภรณ์  นำชัยศิริ
มัณฑณี  ใหญ่สว่าง
ปทุมธานี
กนกพร  เจนบรรจง
ภาวิณี  สิทธิเจริญสวัสดิ์
ทีมหญิง
รายละเอียด
ราชบุรี
กอบกุล  อาภากร ณ อยุธยา
จิตรามณฑน์  เตชะไพบูลย์
เบ็ญจมาศ  ภมรมนตรี
สุนิสา  วัฒนสุข
สุภางค์  เมฆจรัส
อรมณี  ภาณุพันธุ์
ปทุมธานี
กนกพร  เจนบรรจง
ธฤตชลธร  ชดช้อย
ภาวิณี  สิทธิเจริญสวัสดิ์
ลานพิกุล  ธงไชยฤทธิ์
วัลลภา  สว่างโสภากุล
สมุทรสาคร
ชไมพร  ชมพูทอง
ทรรศน์มน  ทรรทรานนท์
พบสุข  กมลเวชช
พิมพ์ประไพ  พิศาลบุตร
สุกัญญา  พฤกษ์สิริสมบัติ
อุไรวรรณ  กนกวัฒนาวรรณ
สระบุรี
กนกวรรณ  หนูรูปงาม
ชัชภัช  รัตน์นำใจชน
ณัฐวรัณ  ลิ้มพงษ์
ธัญญรัตน์  มรุตัณฑ์
รัตติยา  วงษ์คำสอน
โศรดา  ปันทะเลิศ
คู่ทั่วไป (ไม่จำกัดเพศ)
รายละเอียด
ราชบุรี
พิสิฐ  จาตุรแสงไพโรจน์
เอกภัทร  ภัทรธำรง
ปทุมธานี
กฤษดายุทธ์  เปล่งทรัพย์
ธีรศักดิ์  จิตต์งามกุศล
ปทุมธานี
ภัทร์นฤน  กิจการ
วิทยา  วิริยะมนต์ชัย
ทีมทั่วไป (ไม่จำกัดเพศ)
รายละเอียด
ปทุมธานี
กฤษดายุทธ์  เปล่งทรัพย์
กิรวัฒน์  ลิ้มสินโสภณ
ธีรศักดิ์  จิตต์งามกุศล
พรเทพ  ลีลาสงวน
ภัทร์นฤน  กิจการ
วิทยา  วิริยะมนต์ชัย
ชุมพร
จตุรงค์  ศศิบุตร
จิรวุฑฒิ์  โถทองคำ
ปริชญ์  พงศ์มรกต
รวิศว์  สุขเกษม
สุรพล  อริยประยูร
กรุงเทพมหานคร
เกื้อพัฒน์  มณีไพโรจน์
จำนง  วรรธนะวหะ
พงศ์ศิลป์  ฤทธิพงศ์
พรชัย  วรสายัณห์
พินิจ  ตันสกุล
สุพจน์  ใหญ่สว่าง
สระบุรี
กันต์ธัช  ด้วงประดิษฐ์
ตรัยรัตน์  รวีจรัสเรือง
ธนัญชัย  ฑีฆะบุตร
ประมวล  อ่างแก้ว
รุจิพงศ์  สินลอยมา
สายัณห์  ชำนาญเดชากุล

อ้างอิง[แก้]