กีฬายูโดในกีฬาแห่งชาติครั้งที่ 41

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี

"ยูโด"ในการแข่งขันกีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 41 เชียงใหม่เกมส์

 • มีการชิงชัย 20 เหรียญทอง
  • 1.ประเภทชาย 10 เหรียญทอง
  • 2.ประเภทหญิง 10 เหรียญทอง


 • จำนวนนักกีฬาผู้เข้าแข่งขัน - คน (ช ญ) จาก - ทีมจังหวัด
 • เริ่มแข่งขันวันที่ 10-14 ธันวาคม 2555
 • สนามที่ใช้ในการแข่งขัน : โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย


สรุปเหรียญรางวัล ยูโด[แก้]

2012 Summer Olympics medal table
อันดับที่ จังหวัด ทอง เงิน ทองแดง รวม
1 พิษณุโลก 4 1 0 5
2 กรุงเทพมหานคร 3 2 7 12
3 ชลบุรี 3 0 2 5
4 จันทบุรี 2 1 1 4
สมุทรปราการ 2 1 1 4
6 สุพรรณบุรี 2 0 1 3
7 เพชรบูรณ์ 1 3 5 9
8 ศรีสะเกษ 1 3 3 7
9 ขอนแก่น 1 2 1 4
10 บุรีรัมย์ 1 0 2 3
11 สมุทรสาคร 0 3 1 4
12 ตรัง 0 1 4 5
13 นนทบุรี 0 1 1 2
ภูเก็ต 0 1 1 2
15 ตราด 0 1 0 1
16 ลพบุรี 0 0 2 2
17 เชียงใหม่ 0 0 1 1
นครปฐม 0 0 1 1
พังงา 0 0 1 1
สงขลา 0 0 1 1
อ่างทอง 0 0 1 1
รวม 20 20 37 77

สรุปผลการแข่งขัน[แก้]

ประเภทชาย[แก้]

รุ่น เหรียญทอง เหรียญเงิน เหรียญทองแดง
Nage-NO-Kata กรุงเทพมหานคร<br\>พงษ์เทพ  ธำรงลักษณ์<br\>สงบ  ศศิพงศ์พรรณ ตรัง<br\>ณัฐวุฒิ  โพธิ์ศรีแก้ว<br\>ธนากร  สัมพุทธ เพชรบูรณ์<br\>วสันต์  ม่วงปลอด<br\>อนุรักษ์  แก้วพิทักษ์
น้ำหนักไม่เกิน 55 kg. จันทบุรี<br\>ศุภณัฐ  ประเสริฐศรี เพชรบูรณ์<br\>เอกพล  บุสทิพย์ นครปฐม<br\>อาทิตย์  มะจุเงิน
นนทบุรี<br\>ไพฑูรย์  วัตรสติ
น้ำหนักไม่เกิน 60 kg. ชลบุรี<br\>สหชัย  ชัชวาลย์ ขอนแก่น<br\>Alphabet I (นามแฝง) พังงา<br\>ธนวัฒน์  พลานนท์
ศรีสะเกษ<br\>สุรศักดิ์  พันธนาม
น้ำหนักไม่เกิน 66 kg. ชลบุรี<br\>อมรเทพ  นามวิศษ นนทบุรี<br\>วรฉัตร  นาคเกิด กรุงเทพมหานคร<br\>ศุภาพงศ์  ปฐมกุลนิธิ
ศรีสะเกษ<br\>นฤพล  โสดา
น้ำหนักไม่เกิน 73 kg. พิษณุโลก<br\>สุทธิ์พงษ์  กันจู สมุทรสาคร<br\>ณัฐพงษ์  สำนวน เพชรบูรณ์<br\>กฤษฎา  อ่องเภา
ลพบุรี<br\>อังกูรรัตน์  สุขเปรม
น้ำหนักไม่เกิน 81 kg. สุพรรณบุรี<br\>นพชัย  คชรัตน์ จันทบุรี<br\>สิทธิพงษ์  เนียมกุญชร ลพบุรี<br\>กิตติพงษ์  หันตราฐิน
ตรัง<br\>ศรราม  เจ้งฮ้อ
น้ำหนักไม่เกิน 90 kg. ชลบุรี<br\>ศักดิ์สิทธิ์  แก้วจุลศรี ภูเก็ต<br\>ฐาปนพงศ์  เรณูนวล ขอนแก่น<br\>วัชรินทร์  จำปาวงษ์
บุรีรัมย์<br\>พฤหัสพสธรบดี  สุวรรณพึง
น้ำหนักไม่เกิน 100 kg. สุพรรณบุรี<br\>ธีรวัฒน์  หอมกลิ่น กรุงเทพมหานคร<br\>เกียรติศักดิ์  ใสส่อง เพชรบูรณ์<br\>ศักดิ์นรินทร์  แก้วภักดี
น้ำหนัก 100 kg.ขึ้นไป พิษณุโลก<br\>ชนินทร์  เบญจมาศ สมุทรสาคร<br\>สาคร  อ่าวสาคร เชียงใหม่<br\>สุทธิรักษ์  กล้ากลางชน
บุรีรัมย์<br\>สุรพงศ์  เนาวรัตน์
ไม่จำกัดน้ำหนัก พิษณุโลก<br\>ไกรสิทธิ์  ดอนปัญญา กรุงเทพมหานคร<br\>ภานุพงษ์  โปรเฑียรณ์ จันทบุรี<br\>รุ่งโรจน์  สังฆบุตร
เพชรบูรณ์<br\>สรศักดิ์  วงศ์สุวรรณ

ประเภทหญิง[แก้]

รุ่น เหรียญทอง เหรียญเงิน เหรียญทองแดง
Ju-NO-Kata กรุงเทพมหานคร<br\>จุฑาทิพย์  บำเพ็ญบุญ<br\>ปิติมา  ทวีรัตนศิลป์ ตรัง<br\>เยาวเรศ  นานช้า<br\>เยาวลักษณ์  นานช้า เพชรบูรณ์<br\>จุฬามณี  กรุดมินบุรี<br\>ภัสสร  ทองเหม
น้ำหนักไม่เกิน 45 kg. ศรีสะเกษ<br\>ปิยะลักษณ์  บุญบรรลุ เพชรบูรณ์<br\>อรอารียา  ก้อนเงิน กรุงเทพมหานคร<br\>ขวัญชนก  จาติกวณิช
อ่างทอง<br\>สุกันตา  มันทะนา
น้ำหนักไม่เกิน 48 kg. สมุทรปราการ<br\>ณิชกานต์  ไชยบุรมย์ ศรีสะเกษ<br\>นิลาวัลย์  บุญประถัมภ์ กรุงเทพมหานคร<br\>กุลสตรี  คำสร้อย
สงขลา<br\>พรชนก  เครื่องนันตา
น้ำหนักไม่เกิน 52 kg. สมุทรปราการ<br\>ชนกนันท์  อินทร์กลัด ศรีสะเกษ<br\>ลลิตา  พันธ์ภา กรุงเทพมหานคร<br\>จุฑาทิพย์  อรศรี
สุพรรณบุรี<br\>รมณีย์  สมทอง
น้ำหนักไม่เกิน 57 kg. บุรีรัมย์<br\>พัทธเนติห์  ทองบาง สมุทรปราการ<br\>จุฑามาศ  ยังหัตถี ตรัง<br\>กรรณิการ์  อมรชร
เพชรบูรณ์<br\>เกศกัลยา  เหลืองสมใจ
น้ำหนักไม่เกิน 63 kg. ขอนแก่น<br\>อรพินท์  เสนาธรรม ตราด<br\>ณัฐกานต์  จำปาแดง ตรัง<br\>ชฎาพร  ช่วยบำรุง
กรุงเทพมหานคร<br\>วาสนาพร  สามทอง
น้ำหนักไม่เกิน 70 kg. เพชรบูรณ์<br\>สุรัตนา  ทองศรี ศรีสะเกษ<br\>อนุสรา  แสงทับทิม กรุงเทพมหานคร<br\>ประภานันท์  โพธินาค
ชลบุรี<br\>ฉัฐยาภรณ์  ประวิเศษ
น้ำหนักไม่เกิน 78 kg. กรุงเทพมหานคร<br\>อารีวรรณ  จันทร์ศรี ขอนแก่น<br\>ดวงทิพย์  จันทร์ผิว สมุทรปราการ<br\>ทิพธัญญา  เมืองนาค
สมุทรสาคร<br\>จันทร์  จันทร์ศิริ
น้ำหนัก 78 kg.ขึ้นไป พิษณุโลก<br\>ธรณ์ธันย์  บุญด้วง สมุทรสาคร<br\>อภิรดี  สถาปิตานนท์ ภูเก็ต<br\>ไอลดา  จันทร์สุขสวัสดิ์
กรุงเทพมหานคร<br\>ภาขวัญ  ทัศนธนากร
ไม่จำกัดน้ำหนัก จันทบุรี<br\>พักตร์ศรี  เขตต์สาคร พิษณุโลก<br\>วิภาภรณ์  อร่ามฉาย ชลบุรี<br\>พัตรพิมล  มลมาด
ศรีสะเกษ<br\>พิทยารัตน์  เบ็ญมาศผลการแข่งขัน[แก้]

ประเภทชาย[แก้]

Nage-NO-Kata[แก้]รุ่นไม่เกิน 55 กิโลกรัมชาย[แก้]

แข่งขันวันที่ 11 ธันวาคม 2555

  รอบแรก รอบก่อนรองชนะเลิศ รอบรองชนะเลิศ รอบชิงชนะเลิศ
 พิษณุโลก-กฤษณะ บุญประสิทธิ์ W  
 ตรัง-หนึ่งบุรุษ พลจร L      พิษณุโลก-กฤษณะ บุญประสิทธิ์ W  
 ขอนแก่น-ณัฐดนัย ปานเกิด W      ขอนแก่น-ณัฐดนัย ปานเกิด L  
 ลพบุรี-เจษฎา เสพสุข L        พิษณุโลก-กฤษณะ บุญประสิทธิ์ L  
 จันทบุรี-ศุภณัฐ ประเสริฐศรี W        จันทบุรี-ศุภณัฐ ประเสริฐศรี W  
 ปทุมธานี-อศิราช ศรีจันทร์ L      จันทบุรี-ศุภณัฐ ประเสริฐศรี W  
          นครปฐม-อาทิตย์ มะจุเงิน L  
            จันทบุรี-ศุภณัฐ ประเสริฐศรี 1
 สงขลา-หัสชัย พุฒซ้อน L        เพชรบูรณ์-เอกพล บุสทิพย์ 2
 สุพรรณบุรี-อดิศักดิ์ เสริมกลิ่น W      สุพรรณบุรี-อดิศักดิ์ เสริมกลิ่น L  
 เพชรบูรณ์-เอกพล บุสทิพย์ W      เพชรบูรณ์-เอกพล บุสทิพย์ W  
 นนทบุรี-ไพฑูรย์ วัตรสติ L        เพชรบูรณ์-เอกพล บุสทิพย์ W  
 ศรีสะเกษ-ภพตะวัน ไชยวิเศษ W        ศรีสะเกษ-ภพตะวัน ไชยวิเศษ L  
 เชียงใหม่-ปรัชญา ลิ่มสกุล L      ศรีสะเกษ-ภพตะวัน ไชยวิเศษ W       
          ภูเก็ต-ธีรทัศน์ กลมสุข L       
      
 • รอบชิงเหรียญทองแดง
รอบแรก   รอบชิงเหรียญทองแดง
 
 ปทุมธานี-อศิราช ศรีจันทร์ L    
 นครปฐม-อาทิตย์ มะจุเงิน W      นครปฐม-อาทิตย์ มะจุเงิน 3
     พิษณุโลก-กฤษณะ บุญประสิทธิ์ L
 
     ศรีสะเกษ-ภพตะวัน ไชยวิเศษ L
 นนทบุรี-ไพฑูรย์ วัตรสติ W      นนทบุรี-ไพฑูรย์ วัตรสติ 3
 สุพรรณบุรี-อดิศักดิ์ เสริมกลิ่น L    รุ่นไม่เกิน 60 กิโลกรัมชาย[แก้]

แข่งขันวันที่ 11 ธันวาคม 2555

  รอบแรก รอบก่อนรองชนะเลิศ รอบรองชนะเลิศ รอบชิงชนะเลิศ
 ขอนแก่น-Alphabet I (นามแฝง) W  
 เชียงใหม่-ณัฐสิทธิ สวัสดี L      ขอนแก่น-Alphabet I (นามแฝง) W  
 ลำปาง-อาทิตย์ เลี่ยมแหลม W      ลำปาง-อาทิตย์ เลี่ยมแหลม L  
 นครปฐม-พีระพันธุ์ พันธเสน L        ขอนแก่น-Alphabet I (นามแฝง) W  
 ลพบุรี-เตชินท์ สุขเปรม L        พังงา-ธนวัฒน์ พลานนท์ L  
 พังงา-ธนวัฒน์ พลานนท์ W      พังงา-ธนวัฒน์ พลานนท์ W  
 บุรีรัมย์-ฉลาด โพธิ์แก้ว L      ตรัง-มินระวัฒน์ การะพงษ์ L  
 ตรัง-มินระวัฒน์ การะพงษ์ W        ขอนแก่น-Alphabet I (นามแฝง) 2
 จันทบุรี- คำสิงห์ ทองประ L        ชลบุรี-สหชัย ชัชวาลย์ 1
 กรุงเทพมหานคร-อิทธิพงษ์ ธนาภรณ์ W      กรุงเทพมหานคร-อิทธิพงษ์ ธนาภรณ์ W  
 สุพรรณบุรี-นที โชคเชี่ยวชาญ W      สุพรรณบุรี-นที โชคเชี่ยวชาญ L  
 สงขลา-พิทยา ขำกลับ L        กรุงเทพมหานคร-อิทธิพงษ์ ธนาภรณ์ L  
 ศรีสะเกษ-สุรศักดิ์ พันธนาม W        ชลบุรี-สหชัย ชัชวาลย์ W  
 เพชรบูรณ์-เทธพิสิธฐ์ สินเธาว์ L      ศรีสะเกษ-สุรศักดิ์ พันธนาม L       
          ชลบุรี-สหชัย ชัชวาลย์ W       
      
 • รอบชิงเหรียญทองแดง
รอบแรก   รอบชิงเหรียญทองแดง
 
 เชียงใหม่-ณัฐสิทธิ สวัสดี L    
 ลำปาง-อาทิตย์ เลี่ยมแหลม W      ลำปาง-อาทิตย์ เลี่ยมแหลม L
     พังงา-ธนวัฒน์ พลานนท์ 3
 
     กรุงเทพมหานคร-อิทธิพงษ์ ธนาภรณ์ L
 ศรีสะเกษ-สุรศักดิ์ พันธนาม        ศรีสะเกษ-สุรศักดิ์ พันธนาม 3
 BYE      

รุ่นไม่เกิน 66 กิโลกรัมชาย[แก้]

แข่งขันวันที่ 12 ธันวาคม 2555

  รอบแรก รอบก่อนรองชนะเลิศ รอบรองชนะเลิศ รอบชิงชนะเลิศ
 สงขลา-เทิดพงษ์ แสงมาก L  
 กรุงเทพมหานคร-ศุภาพงศ์ ปฐมกุลนิธิ W      กรุงเทพมหานคร-ศุภาพงศ์ ปฐมกุลนิธิ W  
 ขอนแก่น-ปริยะ วงศ์นางาม W      ขอนแก่น-ปริยะ วงศ์นางาม L  
 นครปฐม-อัษฎางค์ ศรีวิรัตนชัย L        กรุงเทพมหานคร-ศุภาพงศ์ ปฐมกุลนิธิ L  
 หนองบัวลำภู-อมรสิน จันทร์นิล L        นนทบุรี-วรฉัตร นาคเกิด W  
 นนทบุรี-วรฉัตร นาคเกิด W      นนทบุรี-วรฉัตร นาคเกิด W  
          ภูเก็ต-ธราดล สิงห์ธงยาม L  
            นนทบุรี-วรฉัตร นาคเกิด 2
 สุพรรณบุรี-ศฤษฐพัฒฑ์ นามวิเศษ -        ชลบุรี-อมรเทพ นามวิศษ 1
 ลพบุรี-วัทฒนา มานะทัศ BYE      ลพบุรี-วัทฒนา มานะทัศ L  
 เชียงใหม่-ธนพงศ์ ขุนหารแก้ว L      เพชรบูรณ์-วรวุฒิ คมด้วย W  
 เพชรบูรณ์-วรวุฒิ คมด้วย W        เพชรบูรณ์-วรวุฒิ คมด้วย L  
 ศรีสะเกษ-นฤพล โสดา L        ชลบุรี-อมรเทพ นามวิศษ W  
 ชลบุรี-อมรเทพ นามวิศษ W      ชลบุรี-อมรเทพ นามวิศษ W       
          ลำปาง-ยุทธนา ดวงใย L       
      
 • รอบชิงเหรียญทองแดง
รอบแรก   รอบชิงเหรียญทองแดง
 
 หนองบัวลำภู-อมรสิน จันทร์นิล L    
 ภูเก็ต-ธราดล สิงห์ธงยาม W      ภูเก็ต-ธราดล สิงห์ธงยาม L
     กรุงเทพมหานคร-ศุภาพงศ์ ปฐมกุลนิธิ 3
 
     เพชรบูรณ์-วรวุฒิ คมด้วย L
 ศรีสะเกษ-นฤพล โสดา W      ศรีสะเกษ-นฤพล โสดา 3
 ลำปาง-ยุทธนา ดวงใย L    


รุ่นไม่เกิน 73 กิโลกรัมชาย[แก้]

แข่งขันวันที่ 12 ธันวาคม 2555

  รอบแรก รอบก่อนรองชนะเลิศ รอบรองชนะเลิศ รอบชิงชนะเลิศ
 เพชรบูรณ์-กฤษฎา อ่องเภา W  
 ศรีสะเกษ-เกริกฤทธิ์ พรมมิราช L      เพชรบูรณ์-กฤษฎา อ่องเภา W  
 ลำปาง-สุภะชัย บุญเจริญ L      นครปฐม-กรีฑา สุจินดาวัฒน์ L  
 นครปฐม-กรีฑา สุจินดาวัฒน์ W        เพชรบูรณ์-กฤษฎา อ่องเภา L  
 สมุทรสาคร-ณัฐพงษ์ สำนวน W        สมุทรสาคร-ณัฐพงษ์ สำนวน W  
 ขอนแก่น-อนุกูล ทำนา L      สมุทรสาคร-ณัฐพงษ์ สำนวน W  
          หนองบัวลำภู-เชฐภงฆ์ สุวรรณเสรี L  
            สมุทรสาคร-ณัฐพงษ์ สำนวน 2
 สงขลา-วรัญญู ช่วยภักดี W        พิษณุโลก-สุทธิ์พงษ์ กันจู 1
 ตรัง-ธิติ กุมภาพันธ์ L      สงขลา-วรัญญู ช่วยภักดี L  
 ชลบุรี-บรรพต เลิศไธสง W      ชลบุรี-บรรพต เลิศไธสง W  
 กรุงเทพมหานคร-มานะวิทย์ สมบูรณ์ L        ชลบุรี-บรรพต เลิศไธสง L  
 สุพรรณบุรี-เกษมสันต์ ก่อกำลัง L        พิษณุโลก-สุทธิ์พงษ์ กันจู W  
 ลพบุรี-อังกูรรัตน์ สุขเปรม W      ลพบุรี-อังกูรรัตน์ สุขเปรม L       
          พิษณุโลก-สุทธิ์พงษ์ กันจู W       
      
 • รอบชิงเหรียญทองแดง
รอบแรก   รอบชิงเหรียญทองแดง
 
 ขอนแก่น-อนุกูล ทำนา W    
 หนองบัวลำภู-เชฐภงฆ์ สุวรรณเสรี L      ขอนแก่น-อนุกูล ทำนา L
     เพชรบูรณ์-กฤษฎา อ่องเภา 3
 
     ชลบุรี-บรรพต เลิศไธสง L
 ลพบุรี-อังกูรรัตน์ สุขเปรม        ลพบุรี-อังกูรรัตน์ สุขเปรม 3
 BYE      


รุ่นไม่เกิน 81 กิโลกรัมชาย[แก้]

แข่งขันวันที่ 13 ธันวาคม 2555

  รอบแรก รอบก่อนรองชนะเลิศ รอบรองชนะเลิศ รอบชิงชนะเลิศ
 ชลบุรี-เมธี แว่นมณี L  
 กรุงเทพมหานคร-พงศกรณ์ โชติยะพัฒน์ W      กรุงเทพมหานคร-พงศกรณ์ โชติยะพัฒน์ L  
 นครปฐม-ศิวกร มาตขาว L      จันทบุรี-สิทธิพงษ์ เนียมกุญชร W  
 จันทบุรี-สิทธิพงษ์ เนียมกุญชร W        จันทบุรี-สิทธิพงษ์ เนียมกุญชร W  
 ลำปาง-เสรีภาพ แก้วสามต่อ L        ลพบุรี-กิตติพงษ์ หันตราฐิน L  
 ลพบุรี-กิตติพงษ์ หันตราฐิน W      ลพบุรี-กิตติพงษ์ หันตราฐิน BYE  
          ขอนแก่น-วสุ หอมระรื่น -  
            จันทบุรี-สิทธิพงษ์ เนียมกุญชร 2
 พิษณุโลก-ศักดิ์รินทร์ คุ้มนวล BYE        สุพรรณบุรี-นพชัย คชรัตน์ 1
 บุรีรัมย์-ธงชัย ชวดไธสง -      พิษณุโลก-ศักดิ์รินทร์ คุ้มนวล W  
          ศรีสะเกษ-ฤทธิ์ณรงค์ พันธุลี L  
            พิษณุโลก-ศักดิ์รินทร์ คุ้มนวล L  
 สุพรรณบุรี-นพชัย คชรัตน์ W        สุพรรณบุรี-นพชัย คชรัตน์ W  
 ตรัง-ศรราม เจ้งฮ้อ L      สุพรรณบุรี-นพชัย คชรัตน์ W       
          กระบี่-พรประสิทธิ์ ศรีจันทร์ L       
      
 • รอบชิงเหรียญทองแดง
รอบแรก   รอบชิงเหรียญทองแดง
 
 นครปฐม-ศิวกร มาตขาว L    
 กรุงเทพมหานคร-พงศกรณ์ โชติยะพัฒน์ W      กรุงเทพมหานคร-พงศกรณ์ โชติยะพัฒน์ L
     ลพบุรี-กิตติพงษ์ หันตราฐิน 3
 
     พิษณุโลก-ศักดิ์รินทร์ คุ้มนวล L
 ตรัง-ศรราม เจ้งฮ้อ W      ตรัง-ศรราม เจ้งฮ้อ 3
 กระบี่-พรประสิทธิ์ ศรีจันทร์ L    


รุ่นไม่เกิน 90 กิโลกรัมชาย[แก้]

แข่งขันวันที่ 13 ธันวาคม 2555

  รอบแรก รอบก่อนรองชนะเลิศ รอบรองชนะเลิศ รอบชิงชนะเลิศ
 กรุงเทพมหานคร-ธนาธิป สมทอง L  
 ศรีสะเกษ-ปรัชญา ศิริบุญ W      ศรีสะเกษ-ปรัชญา ศิริบุญ W  
          ตรัง-เสกสรร จันทร์พุ่ม L  
            ศรีสะเกษ-ปรัชญา ศิริบุญ L  
 สมุทรสาคร-ธนพลธ์ ไชยสิทธิ์ -        ชลบุรี-ศักดิ์สิทธิ์ แก้วจุลศรี W  
 ขอนแก่น-วัชรินทร์ จำปาวงษ์ BYE      ขอนแก่น-วัชรินทร์ จำปาวงษ์ L  
          ชลบุรี-ศักดิ์สิทธิ์ แก้วจุลศรี W  
            ชลบุรี-ศักดิ์สิทธิ์ แก้วจุลศรี 1
 เพชรบูรณ์-ณัฐสิทธิ์ บุญทอง W        ภูเก็ต-ฐาปนพงศ์ เรณูนวล 2
 พิษณุโลก-คุณากร สมัญทสาริกิจ L      เพชรบูรณ์-ณัฐสิทธิ์ บุญทอง W  
          เชียงใหม่-รัชภูมิ แปลงใจ L  
            เพชรบูรณ์-ณัฐสิทธิ์ บุญทอง L  
 ภูเก็ต-ฐาปนพงศ์ เรณูนวล W        ภูเก็ต-ฐาปนพงศ์ เรณูนวล W  
 บุรีรัมย์-พฤหัสพสธรบดี สุวรรณพึง L      ภูเก็ต-ฐาปนพงศ์ เรณูนวล W       
          สุพรรณบุรี-ธนาวุฒิ ภาชีเชาว์ L       
      
 • รอบชิงเหรียญทองแดง
รอบแรก   รอบชิงเหรียญทองแดง
 
 BYE      
 ขอนแก่น-วัชรินทร์ จำปาวงษ์        ขอนแก่น-วัชรินทร์ จำปาวงษ์ 3
     ศรีสะเกษ-ปรัชญา ศิริบุญ L
 
     เพชรบูรณ์-ณัฐสิทธิ์ บุญทอง L
 บุรีรัมย์-พฤหัสพสธรบดี สุวรรณพึง W      บุรีรัมย์-พฤหัสพสธรบดี สุวรรณพึง 3
 สุพรรณบุรี-ธนาวุฒิ ภาชีเชาว์ L    


รุ่นไม่เกิน 100 กิโลกรัมชาย[แก้]

แข่งขันวันที่ 13 ธันวาคม 2555

  รอบก่อนรองชนะเลิศ รอบรองชนะเลิศ รอบชิงชนะเลิศ
 สุพรรณบุรี-ธีรวัฒน์ หอมกลิ่น W  
 กระบี่-ธนายุทธ แสงประเสริฐ L      สุพรรณบุรี-ธีรวัฒน์ หอมกลิ่น W  
 เพชรบูรณ์-ศักดิ์นรินทร์ แก้วภักดี W      เพชรบูรณ์-ศักดิ์นรินทร์ แก้วภักดี L  
 สมุทรสาคร-ชวลิต ปิ่นโมรา L        สุพรรณบุรี-ธีรวัฒน์ หอมกลิ่น 1
 กรุงเทพมหานคร-เกียรติศักดิ์ ใสส่อง BYE        กรุงเทพมหานคร-เกียรติศักดิ์ ใสส่อง 2
 เชียงใหม่-ขวัญชัย กวีรัตนพล -      กรุงเทพมหานคร-เกียรติศักดิ์ ใสส่อง W
          ชลบุรี-นริศ จิตสว่าง L    
      
 • รอบชิงเหรียญทองแดง
รอบแรก   รอบชิงเหรียญทองแดง
 
       
         กระบี่-ธนายุทธ แสงประเสริฐ L
     เพชรบูรณ์-ศักดิ์นรินทร์ แก้วภักดี 3
 
       
           
       


รุ่น 100 กิโลกรัมขึ้นไปชาย[แก้]

แข่งขันวันที่ 14 ธันวาคม 2555

  รอบแรก รอบก่อนรองชนะเลิศ รอบรองชนะเลิศ รอบชิงชนะเลิศ
 เชียงใหม่-สุทธิรักษ์ กล้ากลางชน W  
 สุพรรณบุรี-ธีรเวต ด่านกัลยา L      เชียงใหม่-สุทธิรักษ์ กล้ากลางชน L  
          พิษณุโลก-ชนินทร์ เบญจมาศ W  
            พิษณุโลก-ชนินทร์ เบญจมาศ W  
            ศรีสะเกษ-ธนวัฒน์ เตียศิริวัฒนประภา L  
          ศรีสะเกษ-ธนวัฒน์ เตียศิริวัฒนประภา BYE  
          ชลบุรี-ธีรพล ขันทอง -  
            พิษณุโลก-ชนินทร์ เบญจมาศ 1
            สมุทรสาคร-สาคร อ่าวสาคร 2
          กรุงเทพมหานคร-ไม่ระบุชื่อ L  
          บุรีรัมย์-สุรพงศ์ เนาวรัตน์ W  
            บุรีรัมย์-สุรพงศ์ เนาวรัตน์ L  
            สมุทรสาคร-สาคร อ่าวสาคร W  
          สมุทรสาคร-สาคร อ่าวสาคร W       
          ยะลา-ธนพงค์ ไกรจร L       
      
 • รอบชิงเหรียญทองแดง
รอบแรก   รอบชิงเหรียญทองแดง
 
 BYE      
 เชียงใหม่-สุทธิรักษ์ กล้ากลางชน        เชียงใหม่-สุทธิรักษ์ กล้ากลางชน 3
     ศรีสะเกษ-ธนวัฒน์ เตียศิริวัฒนประภา L
 
     บุรีรัมย์-สุรพงศ์ เนาวรัตน์ 3
 BYE        ยะลา-ธนพงค์ ไกรจร L
 ยะลา-ธนพงค์ ไกรจร      


รุ่นไม่จำกัดน้ำหนักชาย[แก้]

แข่งขันวันที่ 14 ธันวาคม 2555

  รอบแรก รอบก่อนรองชนะเลิศ รอบรองชนะเลิศ รอบชิงชนะเลิศ
 นครปฐม-พงษ์พัฒน์ จันทร์โสดา -  
 ศรีสะเกษ-สุขเกษม ชมพิกุล BYE      ศรีสะเกษ-สุขเกษม ชมพิกุล L  
 อุดรธานี-วรพล ธงศรี L      จันทบุรี-รุ่งโรจน์ สังฆบุตร W  
 จันทบุรี-รุ่งโรจน์ สังฆบุตร W        จันทบุรี-รุ่งโรจน์ สังฆบุตร L  
 กรุงเทพมหานคร-ภานุพงษ์ โปรเฑียรณ์ BYE        กรุงเทพมหานคร-ภานุพงษ์ โปรเฑียรณ์ W  
 ตรัง-วิชัย พรหมทัส -      กรุงเทพมหานคร-ภานุพงษ์ โปรเฑียรณ์ W  
          สุพรรณบุรี-มงคล สิงห์บุตรดี L  
            กรุงเทพมหานคร-ภานุพงษ์ โปรเฑียรณ์ 2
 ชลบุรี-ณัฐพล ขันทอง -        พิษณุโลก-ไกรสิทธิ์ ดอนปัญญา 1
 เชียงราย-สุวรรณ์ สุต๊ะ BYE      เชียงราย-สุวรรณ์ สุต๊ะ L  
          พิษณุโลก-ไกรสิทธิ์ ดอนปัญญา W  
            พิษณุโลก-ไกรสิทธิ์ ดอนปัญญา W  
 ลพบุรี-ปรเมษฐ์ อ่อนจ้าย W        เพชรบูรณ์-สรศักดิ์ วงศ์สุวรรณ L  
 ขอนแก่น-ชาติชาย ปุณริบูรณ์ L      ลพบุรี-ปรเมษฐ์ อ่อนจ้าย L       
          เพชรบูรณ์-สรศักดิ์ วงศ์สุวรรณ W       
      
 • รอบชิงเหรียญทองแดง
รอบแรก   รอบชิงเหรียญทองแดง
 
 BYE      
 สุพรรณบุรี-มงคล สิงห์บุตรดี        สุพรรณบุรี-มงคล สิงห์บุตรดี L
     จันทบุรี-รุ่งโรจน์ สังฆบุตร 3
 
     เพชรบูรณ์-สรศักดิ์ วงศ์สุวรรณ 3
 BYE        เชียงราย-สุวรรณ์ สุต๊ะ L
 เชียงราย-สุวรรณ์ สุต๊ะ      

ประเภทหญิง[แก้]

Ju-No-Kata[แก้]

รอบชิงชนะเลิศ<br\>แข่งขันวันที่ 10 ธันวาคม 2555
อันดับ นักกีฬา ทีมจังหวัด คะแนน
1 จุฑาทิพย์ บำเพ็ญบุญ<br\>ปิติมา ทวีรัตนศิลป์ กรุงเทพมหานคร 467
2 เยาวเรศ นานช้า<br\>เยาวลักษณ์ นานช้า ตรัง 420
3 ภัสสร ทองเหม<br\>จุฬามณี กรุดมินบุรี เพชรบูรณ์ 411
4 สาธนี ไวยนนท์<br\>มะลิ ตั้งสุวรรณ ขอนแก่น 377
5 นนทิชา จังอินทร์<br\>บรรพต เสิศไธสง ศรีสะเกษ 373
6 อนัญดา สอาดพงษ์<br\>บงกช เอกทัตร ภูเก็ต 344
7 พัชราวดี ได้เปรียบ<br\>สุนิษา ธรรมสันเทียะ สมุทรปราการ 343


รุ่นไม่เกิน 45 กิโลกรัมหญิง[แก้]

แข่งขันวันที่ 11 ธันวาคม 2555

  รอบแรก รอบก่อนรองชนะเลิศ รอบรองชนะเลิศ รอบชิงชนะเลิศ
 สุพรรณบุรี-จีรวรรณ ทองสัมพันธ์ BYE  
 ชลบุรี-ศิรามล ดีพุดซา -      สุพรรณบุรี-จีรวรรณ ทองสัมพันธ์ L  
 แพร่-ดาริกา สงค์กา L      เพชรบูรณ์-อรอารียา ก้อนเงิน W  
 เพชรบูรณ์-อรอารียา ก้อนเงิน W        เพชรบูรณ์-อรอารียา ก้อนเงิน W  
 บุรีรัมย์-มาริษา จำนงค์ L        กรุงเทพมหานคร-ขวัญชนก จาติกวณิช L  
 จันทบุรี-สุนิสา ทองลพ W      จันทบุรี-สุนิสา ทองลพ L  
 กรุงเทพมหานคร-ขวัญชนก จาติกวณิช W      กรุงเทพมหานคร-ขวัญชนก จาติกวณิช W  
 สงขลา-ภคพร แซ่เท่น L        เพชรบูรณ์-อรอารียา ก้อนเงิน 2
 ตรัง-นารีรัตน์ ศรีเปารยะ L        ศรีสะเกษ-ปิยะลักษณ์ บุญบรรลุ 1
 เชียงใหม่-อัจจิมา เลี้ยงสุข W      เชียงใหม่-อัจจิมา เลี้ยงสุข W  
 นครปฐม-ภาวิณี ศศิมล W      นครปฐม-ภาวิณี ศศิมล L  
 ขอนแก่น-กาญจนวดี ธรรมดวงศรี L        เชียงใหม่-อัจจิมา เลี้ยงสุข L  
 พังงา-กัลยานี ยะหัตตะ L        ศรีสะเกษ-ปิยะลักษณ์ บุญบรรลุ W  
 ศรีสะเกษ-ปิยะลักษณ์ บุญบรรลุ W      ศรีสะเกษ-ปิยะลักษณ์ บุญบรรลุ W       
          อ่างทอง-สุกันตา มันทะนา L       
      
 • รอบชิงเหรียญทองแดง
รอบแรก   รอบชิงเหรียญทองแดง
 
 แพร่-ดาริกา สงค์กา L    
 สุพรรณบุรี-จีรวรรณ ทองสัมพันธ์ W      สุพรรณบุรี-จีรวรรณ ทองสัมพันธ์ L
     กรุงเทพมหานคร-ขวัญชนก จาติกวณิช 3
 
     เชียงใหม่-อัจจิมา เลี้ยงสุข L
 พังงา-กัลยานี ยะหัตตะ L      อ่างทอง-สุกันตา มันทะนา 3
 อ่างทอง-สุกันตา มันทะนา W    


รุ่นไม่เกิน 48 กิโลกรัมหญิง[แก้]

แข่งขันวันที่ 11 ธันวาคม 2555

  รอบแรก รอบก่อนรองชนะเลิศ รอบรองชนะเลิศ รอบชิงชนะเลิศ
 นครปฐม-รุ่งนภา สมภาร L  
 สมุทรปราการ-ณิชกานต์ ไชยบุรมย์ W      สมุทรปราการ-ณิชกานต์ ไชยบุรมย์ W  
 สงขลา-พรชนก เครื่องนันตา BYE      สงขลา-พรชนก เครื่องนันตา L  
 ขอนแก่น-รวิวรรณ โสมวงศ์ -        สมุทรปราการ-ณิชกานต์ ไชยบุรมย์ W  
 น่าน-สุกัญญา แก่นสารดี L        ตรัง-กนกวรรณ คงแคล้ว L  
 ตรัง-กนกวรรณ คงแคล้ว W      ตรัง-กนกวรรณ คงแคล้ว BYE  
          สุพรรณบุรี-ณัฐวดี เทอดเกียรติ -  
            สมุทรปราการ-ณิชกานต์ ไชยบุรมย์ 1
 สมุทรสาคร-อมรรัตน์ บุตราช L        ศรีสะเกษ-นิลาวัลย์ บุญประถัมภ์ 2
 กรุงเทพมหานคร-กุลสตรี คำสร้อย W      กรุงเทพมหานคร-กุลสตรี คำสร้อย W  
 อ่างทอง-รัตติยา ภูริขันติเนตร W      อ่างทอง-รัตติยา ภูริขันติเนตร L  
 เพชรบูรณ์-วันวิสา อ่ำศรี L        กรุงเทพมหานคร-กุลสตรี คำสร้อย L  
 ศรีสะเกษ-นิลาวัลย์ บุญประถัมภ์ W        ศรีสะเกษ-นิลาวัลย์ บุญประถัมภ์ W  
 กระบี่-ธนพร นวลสุวรรณ L      ศรีสะเกษ-นิลาวัลย์ บุญประถัมภ์ W       
          หนองบัวลำภู-ธัญลักษณ์ ใจสะอาด L       
      
 • รอบชิงเหรียญทองแดง
รอบแรก   รอบชิงเหรียญทองแดง
 
 นครปฐม-รุ่งนภา สมภาร L    
 สงขลา-พรชนก เครื่องนันตา W      สงขลา-พรชนก เครื่องนันตา 3
     ตรัง-กนกวรรณ คงแคล้ว L
 
     กรุงเทพมหานคร-กุลสตรี คำสร้อย 3
 กระบี่-ธนพร นวลสุวรรณ W      กระบี่-ธนพร นวลสุวรรณ L
 หนองบัวลำภู-ธัญลักษณ์ ใจสะอาด L    


รุ่นไม่เกิน 52 กิโลกรัมหญิง[แก้]

แข่งขันวันที่ 12 ธันวาคม 2555

  รอบแรก รอบก่อนรองชนะเลิศ รอบรองชนะเลิศ รอบชิงชนะเลิศ
 สกลนคร-วิภาวิน ศรีโคตร W  
 ตรัง-กาญจนา ขำคม L      สกลนคร-วิภาวิน ศรีโคตร L  
 สงขลา-มารีน่า เจ๊ะพงศ์ L      เชียงใหม่-ชนัสดา ไชยวรรณ W  
 เชียงใหม่-ชนัสดา ไชยวรรณ W        เชียงใหม่-ชนัสดา ไชยวรรณ L  
 ศรีสะเกษ-ลลิตา พันธ์ภา W        ศรีสะเกษ-ลลิตา พันธ์ภา W  
 กรุงเทพมหานคร-จุฑาทิพย์ อรศรี L      ศรีสะเกษ-ลลิตา พันธ์ภา W  
          ภูเก็ต-สุพัตรา เจาะใบ L  
            ศรีสะเกษ-ลลิตา พันธ์ภา 2
 ชลบุรี-อินทิรา เปรียงกระโทก L        สมุทรปราการ-ชนกนันท์ อินทร์กลัด 1
 สุพรรณบุรี-รมณีย์ สมทอง W      สุพรรณบุรี-รมณีย์ สมทอง W  
 ลพบุรี-ฉัตรทิวา แย้มสอาด L      น่าน-อนุกัลยา อินทะรังษี L  
 น่าน-อนุกัลยา อินทะรังษี W        สุพรรณบุรี-รมณีย์ สมทอง L  
 ขอนแก่น-กฤษญาณี แก้วก่ำ L        สมุทรปราการ-ชนกนันท์ อินทร์กลัด W  
 นครปฐม- อัฐภิญญา สิทธิ W      นครปฐม- อัฐภิญญา สิทธิ L       
          สมุทรปราการ-ชนกนันท์ อินทร์กลัด W       
      
 • รอบชิงเหรียญทองแดง
รอบแรก   รอบชิงเหรียญทองแดง
 
 กรุงเทพมหานคร-จุฑาทิพย์ อรศรี W    
 ภูเก็ต-สุพัตรา เจาะใบ L      กรุงเทพมหานคร-จุฑาทิพย์ อรศรี 3
     เชียงใหม่-ชนัสดา ไชยวรรณ L
 
     สุพรรณบุรี-รมณีย์ สมทอง 3
 นครปฐม- อัฐภิญญา สิทธิ        นครปฐม- อัฐภิญญา สิทธิ L
 BYE      


รุ่นไม่เกิน 57 กิโลกรัมหญิง[แก้]

แข่งขันวันที่ 12 ธันวาคม 2555

  รอบแรก รอบก่อนรองชนะเลิศ รอบรองชนะเลิศ รอบชิงชนะเลิศ
 สุพรรณบุรี-จิรฐา แปลงดี L  
 สมุทรปราการ-จุฑามาศ ยังหัตถี W      สมุทรปราการ-จุฑามาศ ยังหัตถี W  
          ตรัง-กรรณิการ์ อมรชร L  
            สมุทรปราการ-จุฑามาศ ยังหัตถี W  
 กรุงเทพมหานคร-อรอนงค์ แสงศิริโชค W        กรุงเทพมหานคร-อรอนงค์ แสงศิริโชค L  
 นครปฐม-ธิดามาศ วรรณภักดี L      กรุงเทพมหานคร-อรอนงค์ แสงศิริโชค W  
          สมุทรสาคร-ศิรินทรา ศรีลาชัย L  
            สมุทรปราการ-จุฑามาศ ยังหัตถี 2
 เพชรบูรณ์-เกศกัลยา เหลืองสมใจ BYE        บุรีรัมย์-พัทธเนติห์ ทองบาง 1
 ภูเก็ต-ทัศนีย์ โพธิ์ทอน -      เพชรบูรณ์-เกศกัลยา เหลืองสมใจ L  
          บุรีรัมย์-พัทธเนติห์ ทองบาง W  
            บุรีรัมย์-พัทธเนติห์ ทองบาง W  
 สกลนคร-ปัทมา วงโสภา W        เชียงใหม่-อาภา ชูสุก L  
 ขอนแก่น-วิภาวดี ปกครอง L      สกลนคร-ปัทมา วงโสภา L       
          เชียงใหม่-อาภา ชูสุก W       
      
 • รอบชิงเหรียญทองแดง
รอบแรก   รอบชิงเหรียญทองแดง
 
 สุพรรณบุรี-จิรฐา แปลงดี L    
 ตรัง-กรรณิการ์ อมรชร W      ตรัง-กรรณิการ์ อมรชร 3
     กรุงเทพมหานคร-อรอนงค์ แสงศิริโชค L
 
     เชียงใหม่-อาภา ชูสุก L
 เพชรบูรณ์-เกศกัลยา เหลืองสมใจ        เพชรบูรณ์-เกศกัลยา เหลืองสมใจ 3
 BYE      


รุ่นไม่เกิน 63 กิโลกรัมหญิง[แก้]

แข่งขันวันที่ 13 ธันวาคม 2555

  รอบแรก รอบก่อนรองชนะเลิศ รอบรองชนะเลิศ รอบชิงชนะเลิศ
 ลพบุรี-ญาณิพัชญ์ เหมสุทธิ์ L  
 สุพรรณบุรี-ประภัทรษา จันทร์สระบัว W      สุพรรณบุรี-ประภัทรษา จันทร์สระบัว L  
 ตรัง-ชฎาพร ช่วยบำรุง W      ตรัง-ชฎาพร ช่วยบำรุง W  
 ชลบุรี-ลลิตา บัวขาว L        ตรัง-ชฎาพร ช่วยบำรุง L  
 ตราด-ณัฐกานต์ จำปาแดง W        ตราด-ณัฐกานต์ จำปาแดง W  
 หนองบัวลำภู-ธีระภรณ์ สิทธิธรรม L      ตราด-ณัฐกานต์ จำปาแดง W  
          ภูเก็ต-นุชนาถ เครืออิน L  
            ตราด-ณัฐกานต์ จำปาแดง 2
 ขอนแก่น-อรพินท์ เสนาธรรม W        ขอนแก่น-อรพินท์ เสนาธรรม 1
 สงขลา-ปิยะรัตน์ มูรธาเมธาวี L      ขอนแก่น-อรพินท์ เสนาธรรม W  
 ศรีสะเกษ-สุนทรี ชินชัย W      ศรีสะเกษ-สุนทรี ชินชัย L  
 แพร่-ณัฐฐาพร เย็นใจ L        ขอนแก่น-อรพินท์ เสนาธรรม W  
 นครปฐม-สุทธิดา เอี่ยมอิ่ม W        กรุงเทพมหานคร-วาสนาพร สามทอง L  
 น่าน-จริยา จันขัน L      นครปฐม-สุทธิดา เอี่ยมอิ่ม L       
          กรุงเทพมหานคร-วาสนาพร สามทอง W       
      
 • รอบชิงเหรียญทองแดง
รอบแรก   รอบชิงเหรียญทองแดง
 
 หนองบัวลำภู-ธีระภรณ์ สิทธิธรรม W    
 ภูเก็ต-นุชนาถ เครืออิน L      หนองบัวลำภู-ธีระภรณ์ สิทธิธรรม L
     ตรัง-ชฎาพร ช่วยบำรุง 3
 
     กรุงเทพมหานคร-วาสนาพร สามทอง 3
 สงขลา-ปิยะรัตน์ มูรธาเมธาวี L      ศรีสะเกษ-สุนทรี ชินชัย L
 ศรีสะเกษ-สุนทรี ชินชัย W    


รุ่นไม่เกิน 70 กิโลกรัมหญิง[แก้]

แข่งขันวันที่ 13 ธันวาคม 2555

  รอบก่อนรองชนะเลิศ รอบรองชนะเลิศ รอบชิงชนะเลิศ
 กรุงเทพมหานคร-ประภานันท์ โพธินาค W  
 ยะลา-ยามีล๊ะ เม็ง L      กรุงเทพมหานคร-ประภานันท์ โพธินาค L  
 ศรีสะเกษ-อนุสรา แสงทับทิม W      ศรีสะเกษ-อนุสรา แสงทับทิม W  
 เชียงราย-อัจฉริยา หน่อแก้ว L        ศรีสะเกษ-อนุสรา แสงทับทิม 2
 ชลบุรี-ฉัฐยาภรณ์ ประวิเศษ W        เพชรบูรณ์-สุรัตนา ทองศรี 1
 สมุทรปราการ-กชกร คนเที่ยง L      ชลบุรี-ฉัฐยาภรณ์ ประวิเศษ L
 เพชรบูรณ์-สุรัตนา ทองศรี W      เพชรบูรณ์-สุรัตนา ทองศรี W    
 ตรัง-เนตรนภา ไพโรจน์ L  
 • รอบชิงเหรียญทองแดง
รอบแรก   รอบชิงเหรียญทองแดง
 
 เชียงราย-อัจฉริยา หน่อแก้ว      
 BYE        เชียงราย-อัจฉริยา หน่อแก้ว L
     กรุงเทพมหานคร-ประภานันท์ โพธินาค 3
 
     ชลบุรี-ฉัฐยาภรณ์ ประวิเศษ 3
 ตรัง-เนตรนภา ไพโรจน์        ตรัง-เนตรนภา ไพโรจน์ L
 BYE      


รุ่นไม่เกิน 78 กิโลกรัมหญิง[แก้]

แข่งขันวันที่ 14 ธันวาคม 2555

  รอบก่อนรองชนะเลิศ รอบรองชนะเลิศ รอบชิงชนะเลิศ
 สมุทรปราการ-ทิพธัญญา เมืองนาค BYE  
 สุพรรณบุรี-ปัทมาภรณ์ ทัพกิจ -      สมุทรปราการ-ทิพธัญญา เมืองนาค L  
 สงขลา-จินตนา แซ่เจียง L      กรุงเทพมหานคร-อารีวรรณ จันทร์ศรี W  
 กรุงเทพมหานคร-อารีวรรณ จันทร์ศรี W        กรุงเทพมหานคร-อารีวรรณ จันทร์ศรี 1
 นครปฐม-อรญา บุตรอ่ำ L        ขอนแก่น-ดวงทิพย์ จันทร์ผิว 2
 สมุรทรสาคร-จันทร์ จันทร์ศิริ W      สมุรทรสาคร-จันทร์ จันทร์ศิริ L
 เพชรบูรณ์-ประภาพร ยิ่งเจริญผล L      ขอนแก่น-ดวงทิพย์ จันทร์ผิว W    
 ขอนแก่น-ดวงทิพย์ จันทร์ผิว W  
 • รอบชิงเหรียญทองแดง
รอบแรก   รอบชิงเหรียญทองแดง
 
 BYE      
 สงขลา-จินตนา แซ่เจียง        สงขลา-จินตนา แซ่เจียง L
     สมุทรปราการ-ทิพธัญญา เมืองนาค 3
 
     สมุรทรสาคร-จันทร์ จันทร์ศิริ 3
 BYE        เพชรบูรณ์-ประภาพร ยิ่งเจริญผล L
 เพชรบูรณ์-ประภาพร ยิ่งเจริญผล      


รุ่น 78 กิโลกรัมขึ้นไปหญิง[แก้]

แข่งขันวันที่ 14 ธันวาคม 2555

  รอบแรก รอบก่อนรองชนะเลิศ รอบรองชนะเลิศ รอบชิงชนะเลิศ
 สกลนคร-กฤติยา พันธุ์แก้ว -  
 ภูเก็ต-ไอลดา จันทร์สุขสวัสดิ์ BYE      ภูเก็ต-ไอลดา จันทร์สุขสวัสดิ์ W  
          สุพรรณบุรี-ขนิษฐา สีสดใส L  
            ภูเก็ต-ไอลดา จันทร์สุขสวัสดิ์ L  
            สมุทรสาคร-อภิรดี สถาปิตานนท์ W  
          สมุทรสาคร-อภิรดี สถาปิตานนท์ W  
          นครปฐม-มนฑิรา วุฒิพงษ์ L  
            สมุทรสาคร-อภิรดี สถาปิตานนท์ 2
 จันทบุรี-วิภารัตน์ วิทูธีรศานต์ W        พิษณุโลก-ธรณ์ธันย์ บุญด้วง 1
 ขอนแก่น-พิศมัย ถาบัว L      จันทบุรี-วิภารัตน์ วิทูธีรศานต์ W  
          ศรีสะเกษ-จรัสเพชร จอกทอง L  
            จันทบุรี-วิภารัตน์ วิทูธีรศานต์ L  
            พิษณุโลก-ธรณ์ธันย์ บุญด้วง W  
          กรุงเทพมหานคร-ภาขวัญ ทัศนธนากร L       
          พิษณุโลก-ธรณ์ธันย์ บุญด้วง W       
      
 • รอบชิงเหรียญทองแดง
รอบแรก   รอบชิงเหรียญทองแดง
 
 BYE      
 นครปฐม-มนฑิรา วุฒิพงษ์        นครปฐม-มนฑิรา วุฒิพงษ์ L
     ภูเก็ต-ไอลดา จันทร์สุขสวัสดิ์ 3
 
     จันทบุรี-วิภารัตน์ วิทูธีรศานต์ L
 BYE        กรุงเทพมหานคร-ภาขวัญ ทัศนธนากร 3
 กรุงเทพมหานคร-ภาขวัญ ทัศนธนากร      


รุ่นไม่จำกัดน้ำหนักหญิง[แก้]

แข่งขันวันที่ 14 ธันวาคม 2555

  รอบก่อนรองชนะเลิศ รอบรองชนะเลิศ รอบชิงชนะเลิศ
 นครปฐม-อาภากร ทรงเนติเชาวลิต L  
 พิษณุโลก-วิภาภรณ์ อร่ามฉาย W      พิษณุโลก-วิภาภรณ์ อร่ามฉาย W  
 ขอนแก่น- ปัณฑิตา ประสาททอง L      ชลบุรี-พัตรพิมล มลมาด L  
 ชลบุรี-พัตรพิมล มลมาด W        พิษณุโลก-วิภาภรณ์ อร่ามฉาย 2
 จันทบุรี-พักตร์ศรี เขตต์สาคร W        จันทบุรี-พักตร์ศรี เขตต์สาคร 1
 ตรัง-สายธาร สมจริง L      จันทบุรี-พักตร์ศรี เขตต์สาคร W
 ศรีสะเกษ-พิทยารัตน์ เบ็ญมาศ W      ศรีสะเกษ-พิทยารัตน์ เบ็ญมาศ L    
 สุพรรณบุรี-เสาวลักษณ์ หอมกลิ่น L  
 • รอบชิงเหรียญทองแดง
รอบแรก   รอบชิงเหรียญทองแดง
 
 BYE      
 นครปฐม-อาภากร ทรงเนติเชาวลิต        นครปฐม-อาภากร ทรงเนติเชาวลิต L
     ชลบุรี-พัตรพิมล มลมาด 3
 
     ศรีสะเกษ-พิทยารัตน์ เบ็ญมาศ 3
 BYE        ตรัง-สายธาร สมจริง L
 ตรัง-สายธาร สมจริง      

อ้างอิง[แก้]