กีฬาเซปักตะกร้อในกีฬาแห่งชาติครั้งที่ 41

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี

"เซปักตะกร้อ" ในการแข่งขันกีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 41 เชียงใหม่เกมส์

 • มีการชิงชัย 10 เหรียญทอง ประกอบด้วย
  • ตะกร้อลอดห่วง 2 เหรียญทอง ประเภท ทีมชาย,ทีมหญิง
  • เซปักตะกร้อ 6 เหรียญทอง ประเภท ชายคู่,หญิงคู่,ทีมเดี่ยวชาย,ทีมเดี่ยวหญิง,ทีมชุดชาย,ทีมชุดหญิง
  • ตะกร้อชายหาด 2 เหรียญทอง ประเภท ทีมชาย,ทีมหญิง
 • เริ่มแข่งขันวันที่ 8-19 ธันวาคม 2555
 • สนามที่ใช้ในการแข่งขัน สนามศูนย์กีฬากาญจนาภิเษก ร.9 มหาวิทยาลัยแม่โจ้


สรุปเหรียญรางวัล เซปักตะกร้อ[แก้]

      เชียงใหม่ (เจ้าภาพ)
2012 Summer Olympics medal table
อันดับที่ จังหวัด ทอง เงิน ทองแดง รวม
1 ชลบุรี 3 3 1 7
2 ปทุมธานี 3 1 - 4
3 กรุงเทพมหานคร 2 1 4 7
4 ร้อยเอ็ด 1 1 2 4
5 พิษณุโลก 1 - - 1
6 ชัยภูมิ - 1 2 3
7 นครราชสีมา - 1 1 2
7 อุบลราชธานี - 1 1 2
9 มหาสารคาม - 1 - 1
10 เชียงใหม่ - - 2 2
10 สุพรรณบุรี - - 2 2
12 ฉะเชิงเทรา - - 1 1
12 ชัยนาท - - 1 1
12 ราชบุรี - - 1 1
12 ลำพูน - - 1 1
12 ศรีสะเกษ - - 1 1
รวม 10 10 20 40


สรุปผลการแข่งขัน[แก้]

Event เหรียญทอง เหรียญเงิน เหรียญทองแดง
ตะกร้อลอดห่วง-ทีมชาย
(กติกาไทย)
ปทุมธานี
ชัยยุทธ  นิลกิจศรานนท์
ชาญณรงค์  มอญมีเพ็ชร
นพดล  ขำวิจิตรราภรณ์
วรพงษ์  ไกลพาล
สำลี  นาคอุไร
สุพจน์  ผดุงกรรญ์
อนุพงษ์  ช่อฮวด
เอกกวี  รื่นพารา
ชลบุรี
โกศล  นวลละออง
คุณากร  เกษราธิกุล
ชัยรัตน์  รุ่งรัศมี
นันทสิทธิ์  พรหมศิลป์
ประยุทธ  นุ่มอ่อน
สัณฐิติ  ดาวเรือง
สิทธิชัย  ศิลาถาวรวงษ์
อนันตการณ์  บุญมา
นครราชสีมา
กมล  ประเสริฐ
ฉัตรชัย  ประสิทธิ์
ธงชัย  ไชยมโน
นพดล  คงแถวทอง
ปิยะณัฐ  อินทรโก
วโรธร  จอนสร้อย
วัฒนา  ใจเย็น
วิรัตน์  เมืองกุศล
ลำพูน
กิตติพงศ์  กาวี
เฉลิมศักดิ์  ดีติ๊บ
ณฐพงษ์  ยาวิละนนท์
ธนสิทธิ์  ปินทุ
ธนันชัย  สุปัน
นพคุณ  ปัญญาแดง
พีระ  มะโนจิตต์
วิสุทธิ์  แรดตุ้ย
ตะกร้อลอดห่วง-ทีมหญิง
(กติกาสากล)
ชลบุรี
กอบกุล  ชินชัยภูมิ
กันตินันท์  โสชัยยันต์
เกศสินีย์  โปยิ้ม
จงรักษ์  ศรีสมัย
ช่อทิพย์  อินทร์โพธิ์สม
วิภารัตน์  เรืองรัตน์
มหาสารคาม
นิภาธร  เจ็กนอก
เนตรชนก  อาจสมัย
พิมพิกา  มุ่งสุเพ็ง
เยาวเรศ  ใจซื่อ
เยาวลักษณ์  ใจซื่อ
สุกัญญา  คำทอง
ฉะเชิงเทรา
กนกวรรณ  เสนาวงษ์
กันยารัตน์  รันตกุญชร
ชุติมา  รัตนกุญชร
ปัทมา  รักราวี
รุ่งทิวา  แสงดาวเสือ
วันวิสา  ป้อมประสิทธิ์
ราชบุรี
กมลชนก  มาลี
กรรณิกา  อินทธิราช
กัลยารัตน์  พลับวังกล่ำ
ชลธิชา  กลับมา
พรไพรินทร์  แป้นทอง
สายธาร  ปิ่นคล้า
เซปักตะกร้อ-ชายคู่ พิษณุโลก
ธเนศ  จันทรทรง
ธีระพล  เงกสอนอ
พูลชัย  โวทาน
ชัยภูมิ
นัฐพงษ์  ก่านหงษ์
สุริยน  กุลพิมล
สุวิชา  ทาลา
เชียงใหม่
เซอร์วี  แววพิราม
ธนากร  พร้อมรักษ์
พีรเทพ  ปั้นแตง
กรุงเทพมหานคร
ภูริชญ์  แผ่นศิลา
สกล  ศิริรวง
อุบล  ภูตะเวช
เซปักตะกร้อ-หญิงคู่ กรุงเทพมหานคร
ชลธิชา  มณีศรี
พินพร  ครองบุ่งคล้า
มัสยา  ดวงศรี
ชลบุรี
ปริยาภัทร  สาโถน
วาสนา  สร้อยระย้า
อภิญญา  ทองภู
อุบลราชธานี
นิตยา  ศรีสุขา
วารี  นันทสิงห์
อรนุช  ดีโม้
ร้อยเอ็ด
กาญจนา  จันทร์เทพ
สุวนันท์  แก้วคำไสย์
อาทิญา  น้ำกระจาย
เซปักตะกร้อ-ทีมเดี่ยวชาย ปทุมธานี
จักรกฤษณ์  วิจาราณ์
พรเทพ  วาปีศิริ
สิทธิพงศ์  คำจันทร์
สุเมธ  อรัญรัตน์
อนุชา  มีนาภา
ชลบุรี
ไตรรงค์  ลิยะรัตน์
ประเวศ  แซ่จัง
พักตร์พงษ์  เดชเจริญ
รังสิโรจน์  สิริสมุทรสาร
สุกรี  เพิ่มทรัพย์
กรุงเทพมหานคร
คมกริช  โปกสันเทียะ
ปรีชา  คฤหัส
รักษิต  แผ่นศิลา
วุฒิชัย  ดาวเรืองน้อย
สกล  จันทร์ดวง
ศรีสะเกษ
ธนชัย  เดชบุรัมย์
พายุ  สังข์น้อย
พิเชษฐ์  พันแสน
พุฒิชัย  หมู่โยธา
วรรณนิมิตร  พรมดี
เซปักตะกร้อ-ทีมเดี่ยวหญิง ร้อยเอ็ด
จิราวรรณ  หนองนา
ปริมประภา  แก้วคำไสย์
สมฤทัย  แสวงแก้ว
สุภัสสร  คำแพงศรี
สุวนันท์  แก้วคำไสย์
กรุงเทพมหานคร
กลิ่นสุคนธ์  มาตรสมบัติ
นิสา  ธนะอรรถวุฒิ
ปิยะพันธ์  ตั้งใจ
พินพร  ครองบุ่งคล้า
มัสยา  ดวงศรี
ชัยภูมิ
กัญจนา  พูมพัฒน์
จินตนา  ไชยสาร
โชติกา  บุญทอง
ธนาภรณ์  ปัญญา
สุกานต์  เชื้อสิงห์
ชัยนาท
ธนิชา  ดากุล
ธัญยดา  ทาเอื้อ
ศิริอร  สร้างสวน
สุจิตรา  รวยพงษ์
สุดารัตน์  บุตรดี
เซปักตะกร้อ-ทีมชุดชาย ปทุมธานี
จักรกฤษณ์  วิจาราณ์
นาท  วรดินา
ปนพงษ์  ขจรฟุ้ง
ประภัศร์  โภคทรัพย์
พรเทพ  วาปีศิริ
พิทักษ์  เอมวงษ์
ศิริวัฒน์  สาขา
สหชาติ  สาครเจริญ
สิทธิพงศ์  คำจันทร์
สุเมธ  อรัญรัตน์
สุรพล  ถาพิกุล
อนุชา  มีนาภา
นครราชสีมา
กิติศักดิ์  มงคลธง
จักรพันธ์  ขันทสิกรรม
ทรงศักดิ์  อุปรีศรี
พรชัย เค้าแก้ว
พุทธิพงษ์  ภักดี
ยุทธนา  ราวกลาง
ยุทธนา  หม่อนกระโทก
ลือชัย  คะเณเร็ว
วิชชยา  แซ่ตั้ง
วีรวุฒิ  รักเสมอวงศ์
ศิริพงษ์  พิศชวนชม
อภิศักดิ์  สาระชอน
ชลบุรี
จิระศักดิ์  ผักบัวเงิน
ชนากร  สายลาด
ไตรรงค์  ลิยะรัตน์
นิพัฒน์  ว่องประเสริฐ
ประเสริฐ  ผ่องผึ้ง
พักตร์พงษ์  เดชเจริญ
รังสิโรจน์  สิริสมุทรสาร
วีระวุฒิ  ณ หนองคาย
ศรพิทักษ์  ศรีหริ่ง
สุกรี  เพิ่มทรัพย์
เสกสรรค์  ทับทอง
อดิศักดิ์  ทองหนองกอย
ชัยภูมิ
ธีรชัย  วังขอนสัก
นพนันท์  จิตจักร
นัฐพงษ์  ก่านหงษ์
ปุรเชรษฐ  ยอดแสน
มงคล  ศรีสำราญ
วรัญญู  จันทร์นวล
สรณ์สิริ  ชุ่มบุตร
สุเมธ  สีนอเพีย
สุริยน  กุลพิมล
สุวิชา  ทาลา
เอกสิทธิ์  นาผม
เซปักตะกร้อ-ทีมชุดหญิง ชลบุรี
จิรนันท์  บุญวิเศษ
จิรยา  สีสวาท
ชลดา  เกษมาลา
ฐิติภรณ์  งามสุข
ณัฐธิญา  จันทะเวช
ทิวาพร  เนื่องจำนงค์
พิกุล  สีดำ
ภิรมยา  ชาภิรมย์
วาสนา  สร้อยระย้า
สุพัตตรา  เบี้ยทอง
สุภารัตน์  อินธิดา
อภิญญา  ทองภู
ร้อยเอ็ด
กาญจนา  จันทร์เทพ
จันทิมา  นาเมือง
จิราพร  พารา
จิราวรรณ  หนองนา
ธัญญารัตน์  สีน้ำคำ
น้ำฝน  อุปโคตร
ปริมประภา  แก้วคำไสย์
สมฤทัย  แสวงแก้ว
สุภัสสร  คำแพงศรี
สุวนันท์  แก้วคำไสย์
สุวนันท์  ขวาน้ำคำ
อาทิญา  น้ำกระจาย
กรุงเทพมหานคร
กรรณิดา  นามม่วง
กลิ่นสุคนธ์  มาตรสมบัติ
แคทรียา  กาศรี
ชลธิชา  มณีศรี
นิสา  ธนะอรรถวุฒิ
ปิยะพันธ์  ตั้งใจ
พินพร  ครองบุ่งคล้า
ภุมรี  ขจรพงศ์
มัสยา  ดวงศรี
วันทนีย์  สุทธิวงษา
วันวิสาข์  จันทร์แก่น
สุพรรณบุรี
จินดาหรา  หอมฟุ้ง
จิระพร  สมหนองบัว
นิรชา  ถวิลถึง
บุญสิตา  วงค์สุวรรณ์
วันวิสา  อินอำพันธ์
วินัดดา  บุญโคกศรี
ศศิวิภา  สงแสง
สายฝน  สมัยเลิศ
สุดาพร  พะลัง
เสาวลักษ์  เกษมสวัสดิ์
หนึ่งฤทัย  บุญเผิ่ง
อรอุมา  เทศแก้ว
ตะกร้อชายหาด-ทีมชาย ชลบุรี
พักตร์พงษ์  เดชเจริญ
รังสิโรจน์  สิริสมุทรสาร
ศรพิทักษ์  ศรีหริ่ง
สุกรี  เพิ่มทรัพย์
เสกสรรค์  ทับทอง
ปทุมธานี
จักรกฤษณ์  วิจาราณ์
นาท  วรดินา
ปนพงษ์  ขจรฟุ้ง
พรเทพ  วาปีศิริ
พิทักษ์  เอมวงษ์
เชียงใหม่
ฉัตรชัย  หวานพร้อม
ธนากร  พร้อมรักษ์
พีรเทพ  ปั้นแตง
วิวัฒน์  ก้อนแก้ว
อณุวัฒน์  เสาเขียว
กรุงเทพมหานคร
คมกริช  โปกสันเทียะ
ปรีชา  คฤหัส
วุฒิชัย  ดาวเรืองน้อย
สกล  จันทร์ดวง
สกล  ศิริรวง
ตะกร้อชายหาด-ทีมหญิง กรุงเทพมหานคร
กลิ่นสุคนธ์  มาตรสมบัติ
นิสา  ธนะอรรถวุฒิ
ปิยะพันธ์  ตั้งใจ
พินพร  ครองบุ่งคล้า
มัสยา  ดวงศรี
อุบลราชธานี
ธิดารัตน์  โสดา
วารี  นันทสิงห์
ศิริผล  ชัยสิทธิ์
สมฤดี  ปรือปรัก
อรนุช  ดีโม้
ร้อยเอ็ด
น้ำฝน  อุปโคตร
สุนันทา  สิงห์แก้ว
สุภัสสร  คำแพงศรี
สุวนันท์  แก้วคำไสย์
สุพรรณบุรี
คณิศร  พรหมเมือง
ทิฐิภรณ์  คงแก้ว
สายฝน  สมัยเลิศ
อรอุมา  เทศแก้ว

ผลการแข่งขัน[แก้]

ตะกร้อลอดห่วง - ทีมชาย (กติกาไทย)[แก้]

 • สาย A ประกอบด้วย กรุงเทพมหานคร,กาญจนบุรี,ชลบุรี,ตาก,ปทุมธานี
คู่ที่ วันที่ ทีม Score ทีม
1 9 ธันวาคม - ชลบุรี 1110–820 กาญจนบุรี -
2 9 ธันวาคม - กรุงเทพมหานคร 1285–1405 ปทุมธานี -
3 10 ธันวาคม ทีมแพ้คู่1 กาญจนบุรี 940–1265 กรุงเทพมหานคร ทีมแพ้คู่2
4 10 ธันวาคม ทีมชนะคู่1 ชลบุรี 1300–1255 ตาก -
5 11 ธันวาคม ทีมชนะคู่3 กรุงเทพมหานคร 1300–1230 ตาก ทีมแพ้คู่4
6 11 ธันวาคม ทีมชนะคู่4 ชลบุรี 1290–1175 ปทุมธานี ทีมชนะคู่2
7 12 ธันวาคม ทีมชนะคู่5 กรุงเทพมหานคร 1340–1415 ปทุมธานี ทีมแพ้คู่6


 • สาย B ประกอบด้วย ขอนแก่น,เชียงใหม่,นครราชสีมา,ลำพูน,สุราษฎร์ธานี
คู่ที่ วันที่ ทีม Score ทีม
1 9 ธันวาคม - นครราชสีมา 1070–780 เชียงใหม่ -
2 9 ธันวาคม - สุราษฎร์ธานี 775–930 ขอนแก่น -
3 10 ธันวาคม ทีมแพ้คู่1 เชียงใหม่ 975–880 สุราษฎร์ธานี ทีมแพ้คู่2
4 10 ธันวาคม ทีมชนะคู่1 นครราชสีมา 955–1160 ลำพูน -
5 11 ธันวาคม ทีมชนะคู่3 เชียงใหม่ 890–1420 นครราชสีมา ทีมแพ้คู่4
6 11 ธันวาคม ทีมชนะคู่4 ลำพูน 1125–1000 ขอนแก่น ทีมชนะคู่2
7 12 ธันวาคม ทีมชนะคู่5 นครราชสีมา 1190–885 ขอนแก่น ทีมแพ้คู่6


 • รอบรองชนะเลิศ-รอบชิงชนะเลิศ
รอบรองชนะเลิศ รอบชิงชนะเลิศ
13 ธันวาคม
 ทีมชนะคู่6 สายA-ชลบุรี 1235  
 ทีมชนะคู่7 สายB-นครราชสีมา 1105  
 
13 ธันวาคม
     ชลบุรี 1260
   ปทุมธานี 1465
13 ธันวาคม
 ทีมชนะคู่6 สายB-ลำพูน 1155
 ทีมชนะคู่7 สายA-ปทุมธานี 1375  


ตะกร้อลอดห่วง - ทีมหญิง (กติกาสากล)[แก้]

 • สาย A ประกอบด้วย ฉะเชิงเทรา,เพชรบูรณ์,แม่ฮ่องสอน,ราชบุรี,ศรีสะเกษ
คู่ที่ วันที่ ทีม Score ทีม
1 9 ธันวาคม - ศรีสะเกษ 460–450 ราชบุรี -
2 9 ธันวาคม - ฉะเชิงเทรา 460–450 เพชรบูรณ์ -
3 10 ธันวาคม ทีมแพ้คู่1 ราชบุรี 560–490 เพชรบูรณ์ ทีมแพ้คู่2
4 10 ธันวาคม ทีมชนะคู่1 ศรีสะเกษ 440–480 แม่ฮ่องสอน -
5 11 ธันวาคม ทีมชนะคู่3 ราชบุรี 490–460 ศรีสะเกษ ทีมแพ้คู่4
6 11 ธันวาคม ทีมชนะคู่4 แม่ฮ่องสอน 440–550 ฉะเชิงเทรา ทีมชนะคู่2
7 12 ธันวาคม ทีมชนะคู่5 ราชบุรี 510–470 แม่ฮ่องสอน ทีมแพ้คู่6


 • สาย B ประกอบด้วย กระบี่,ชลบุรี,เชียงใหม่,ปราจีนบุรี,มหาสารคาม
คู่ที่ วันที่ ทีม Score ทีม
1 9 ธันวาคม - กระบี่ 320–510 ปราจีนบุรี -
2 9 ธันวาคม - ชลบุรี 520–280 เชียงใหม่ -
3 10 ธันวาคม ทีมแพ้คู่1 กระบี่ 400–360 เชียงใหม่ ทีมแพ้คู่2
4 10 ธันวาคม ทีมชนะคู่1 ปราจีนบุรี 570–600 มหาสารคาม -
5 11 ธันวาคม ทีมชนะคู่3 กระบี่ 250–520 ปราจีนบุรี ทีมแพ้คู่4
6 11 ธันวาคม ทีมชนะคู่4 มหาสารคาม 590–490 ชลบุรี ทีมชนะคู่2
7 12 ธันวาคม ทีมชนะคู่5 ปราจีนบุรี 490–590 ชลบุรี ทีมแพ้คู่6


 • รอบรองชนะเลิศ-รอบชิงชนะเลิศ
รอบรองชนะเลิศ รอบชิงชนะเลิศ
13 ธันวาคม
 ทีมชนะคู่6 สายA-ฉะเชิงเทรา 490  
 ทีมชนะคู่7 สายB-ชลบุรี 550  
 
13 ธันวาคม
     ชลบุรี 620
   มหาสารคาม 560
13 ธันวาคม
 ทีมชนะคู่6 สายB-มหาสารคาม 690
 ทีมชนะคู่7 สายA-ราชบุรี 510  


เซปักตะกร้อ - ชายคู่[แก้]

รอบแรก รอบสอง รอบรองชนะเลิศ รอบชิงชนะเลิศ
            
พัทลุง 0
ปทุมธานี 3
ปทุมธานี 1
เชียงใหม่ 3
เชียงใหม่
BYE
เชียงใหม่ 0
พิษณุโลก 3
นครราชสีมา
BYE
นครราชสีมา 0
พิษณุโลก 3
พิษณุโลก
BYE
พิษณุโลก 3
ชัยภูมิ 2
ชัยภูมิ 3
ศรีสะเกษ 0
ชัยภูมิ 3
นครปฐม 0
นครปฐม
BYE
ชัยภูมิ 3
กรุงเทพมหานคร 2
ชลบุรี
BYE
ชลบุรี 1
กรุงเทพมหานคร 3
กรุงเทพมหานคร
BYE


วันที่ รอบ ทีม Score ทีม Set1 Set2 Set3 Set4 Set5
12 ธันวาคม รอบแรก พัทลุง 0–3 ปทุมธานี 4-15 8-15 7-15
12 ธันวาคม รอบแรก ชัยภูมิ 3–0 ศรีสะเกษ 15-6 15-9 15-9
12 ธันวาคม รอบสอง ปทุมธานี 1–3 เชียงใหม่ 10-15 9-15 15-11 13-15
12 ธันวาคม รอบสอง นครราชสีมา 0–3 พิษณุโลก 13-15 12-15 11-15
12 ธันวาคม รอบสอง ชัยภูมิ 3–0 นครปฐม 15-10 15-7 15-10
12 ธันวาคม รอบสอง ชลบุรี 1–3 กรุงเทพมหานคร 15-12 12-15 9-15 9-15
13 ธันวาคม รอบรองชนะเลิศ เชียงใหม่ 0–3 พิษณุโลก 8-15 15-17 9-15
13 ธันวาคม รอบรองชนะเลิศ ชัยภูมิ 3–2 กรุงเทพมหานคร 12-15 9-15 15-13 15-12 15-13
13 ธันวาคม รอบชิงชนะเลิศ พิษณุโลก 3–2 ชัยภูมิ 15-12 6-15 6-15 17-16 15-12


เซปักตะกร้อ - หญิงคู่[แก้]

รอบแรก รอบสอง รอบรองชนะเลิศ รอบชิงชนะเลิศ
            
ชัยภูมิ 3
ชัยนาท 2
ชัยภูมิ 0
อุบลราชธานี 3
อุบลราชธานี
BYE
อุบลราชธานี 1
กรุงเทพมหานคร 3
กรุงเทพมหานคร
BYE
กรุงเทพมหานคร 3
พัทลุง 0
พัทลุง
BYE
กรุงเทพมหานคร 3
ชลบุรี 2
เชียงใหม่ 1
กำแพงเพชร 3
กำแพงเพชร 1
ร้อยเอ็ด 3
ร้อยเอ็ด
BYE
ร้อยเอ็ด 1
ชลบุรี 3
ชลบุรี
BYE
ชลบุรี 3
สุพรรณบุรี 0
สุพรรณบุรี
BYE


วันที่ รอบ ทีม Score ทีม Set1 Set2 Set3 Set4 Set5
12 ธันวาคม รอบแรก ชัยภูมิ 3–2 ชัยนาท 11-15 17-15 16-17 15-7 15-8
12 ธันวาคม รอบแรก เชียงใหม่ 1–3 กำแพงเพชร 8-15 17-16 9-15 9-15
12 ธันวาคม รอบสอง ชัยภูมิ 0–3 อุบลราชธานี 5-15 5-15 11-15
12 ธันวาคม รอบสอง กรุงเทพมหานคร 3–0 พัทลุง 15-4 15-7 15-4
12 ธันวาคม รอบสอง กำแพงเพชร 1–3 ร้อยเอ็ด 6-15 15-9 10-15 6-15
12 ธันวาคม รอบสอง ชลบุรี 3–0 สุพรรณบุรี 15-13 15-8 15-9
13 ธันวาคม รอบรองชนะเลิศ อุบลราชธานี 1–3 กรุงเทพมหานคร 10-15 11-15 16-14 10-15
13 ธันวาคม รอบรองชนะเลิศ ร้อยเอ็ด 1–3 ชลบุรี 15-6 11-15 13-15 7-15
13 ธันวาคม รอบชิงชนะเลิศ กรุงเทพมหานคร 3–2 ชลบุรี 9-15 15-11 16-17 15-12 15-10


เซปักตะกร้อ - ทีมเดี่ยวชาย[แก้]

รอบแรก รอบสอง รอบรองชนะเลิศ รอบชิงชนะเลิศ
            
กรุงเทพมหานคร 3
ชัยภูมิ 2
กรุงเทพมหานคร 3
พิษณุโลก 1
พิษณุโลก
BYE
กรุงเทพมหานคร 1
ชลบุรี 3
ชลบุรี
BYE
ชลบุรี 3
พัทลุง 0
พัทลุง
BYE
ชลบุรี 1
ปทุมธานี 3
ปทุมธานี 3
นครราชสีมา 2
ปทุมธานี 3
เชียงใหม่ 0
เชียงใหม่
BYE
ปทุมธานี 3
ศรีสะเกษ 1
ศรีสะเกษ
BYE
ศรีสะเกษ 3
นครปฐม 0
นครปฐม
BYE


วันที่ รอบ ทีม Score ทีม Set1 Set2 Set3 Set4 Set5
10 ธันวาคม รอบแรก กรุงเทพมหานคร 3–2 ชัยภูมิ 10-15 12-15 15-12 15-4 15-10
10 ธันวาคม รอบแรก ปทุมธานี 3-2 นครราชสีมา 11-15 9-15 15-11 15-12 15-6
10 ธันวาคม รอบสอง กรุงเทพมหานคร 3–1 พิษณุโลก 15-13 15-11 14-16 15-12
10 ธันวาคม รอบสอง ชลบุรี 3–0 พัทลุง 15-4 15-7 15-4
10 ธันวาคม รอบสอง ปทุมธานี 3–0 เชียงใหม่ 15-4 15-9 15-6
10 ธันวาคม รอบสอง ศรีสะเกษ 3–0 นครปฐม 15-9 17-16 15-13
11 ธันวาคม รอบรองชนะเลิศ กรุงเทพมหานคร 1–3 ชลบุรี 11-15 15-12 7-15 12-15
11 ธันวาคม รอบรองชนะเลิศ ปทุมธานี 3-1 ศรีสะเกษ 13-15 15-6 16-14 17-15
11 ธันวาคม รอบชิงชนะเลิศ ชลบุรี 1–3 ปทุมธานี 7-15 6-15 15-8 15-17


เซปักตะกร้อ - ทีมเดี่ยวหญิง[แก้]

รอบแรก รอบสอง รอบรองชนะเลิศ รอบชิงชนะเลิศ
            
พัทลุง 0
กรุงเทพมหานคร 3
กรุงเทพมหานคร 3
ชลบุรี 0
ชลบุรี
BYE
กรุงเทพมหานคร 3
ชัยภูมิ 0
กำแพงเพชร
BYE
กำแพงเพชร 1
ชัยภูมิ 3
ชัยภูมิ
BYE
กรุงเทพมหานคร 2
ร้อยเอ็ด 3
อุบลราชธานี 1
สุพรรณบุรี 3
สุพรรณบุรี 2
ร้อยเอ็ด 3
ร้อยเอ็ด
BYE
ร้อยเอ็ด 3
ชัยนาท 0
ชัยนาท
BYE
ชัยนาท 3
เชียงใหม่ 2
เชียงใหม่
BYE


วันที่ รอบ ทีม Score ทีม Set1 Set2 Set3 Set4 Set5
10 ธันวาคม รอบแรก พัทลุง 0–3 กรุงเทพมหานคร 9-15 8-15 6-15
10 ธันวาคม รอบแรก อุบลราชธานี 1-3 สุพรรณบุรี 12-15 8-15 15-7 10-15
10 ธันวาคม รอบสอง กรุงเทพมหานคร 3–0 ชลบุรี 15-12 15-13 15-8
10 ธันวาคม รอบสอง กำแพงเพชร 1–3 ชัยภูมิ 15-9 5-15 12-15 10-15
10 ธันวาคม รอบสอง สุพรรณบุรี 2–3 ร้อยเอ็ด 15-11 13-15 15-12 14-16 16-17
10 ธันวาคม รอบสอง ชัยนาท 3–2 เชียงใหม่ 15-10 3-15 12-15 17-15 15-10
11 ธันวาคม รอบรองชนะเลิศ กรุงเทพมหานคร 3-0 ชัยภูมิ 15-13 15-12 15-11
11 ธันวาคม รอบรองชนะเลิศ ร้อยเอ็ด 3-0 ชัยนาท 15-0 15-7 15-5
11 ธันวาคม รอบชิงชนะเลิศ กรุงเทพมหานคร 2–3 ร้อยเอ็ด 8-15 15-13 15-12 10-15 10-15


เซปักตะกร้อ - ทีมชุดชาย[แก้]

 • สาย A ประกอบด้วย กรุงเทพมหานคร,นครปฐม,นครราชสีมา,ปทุมธานี,ศรีสะเกษ
คู่ที่ วันที่ ทีม Score ทีม ทีม ก. ทีม ข. ทีม ค.
1 14 ธันวาคม - นครราชสีมา 2–0 นครปฐม - 2-0 2-0
2 14 ธันวาคม - ปทุมธานี 2–0 กรุงเทพมหานคร - 2-0 2-0
3 15 ธันวาคม ทีมแพ้คู่1 นครปฐม 0–2 กรุงเทพมหานคร ทีมแพ้คู่2 0-2 0-2
4 15 ธันวาคม ทีมชนะคู่1 นครราชสีมา 2–0 ศรีสะเกษ - 1-2 1-2
5 16 ธันวาคม ทีมชนะคู่3 กรุงเทพมหานคร 2–0 ศรีสะเกษ ทีมแพ้คู่4 2-1 2-1
6 16 ธันวาคม ทีมชนะคู่4 นครราชสีมา 0–2 ปทุมธานี ทีมชนะคู่2 0-2 0-2
7 17 ธันวาคม ทีมชนะคู่5 กรุงเทพมหานคร 1–2 นครราชสีมา ทีมแพ้คู่6 0-2 2-0 1-2


 • สาย B ประกอบด้วย ชลบุรี,ชัยภูมิ,เชียงใหม่,พัทลุง,พิษณุโลก
คู่ที่ วันที่ ทีม Score ทีม ทีม ก. ทีม ข. ทีม ค.
1 14 ธันวาคม - ชลบุรี 2–0 เชียงใหม่ - 2-0 2-0
2 14 ธันวาคม - พิษณุโลก 2–0 พัทลุง - 2-1 2-0
3 15 ธันวาคม ทีมแพ้คู่1 เชียงใหม่ 2–0 พัทลุง ทีมแพ้คู่2 2-1 2-1
4 15 ธันวาคม ทีมชนะคู่1 ชลบุรี 2–1 ชัยภูมิ - 1-2 2-0 2-0
5 16 ธันวาคม ทีมชนะคู่3 เชียงใหม่ 1–2 ชัยภูมิ ทีมแพ้คู่4 2-1 0-2 0-2
6 16 ธันวาคม ทีมชนะคู่4 ชลบุรี 2–1 พิษณุโลก ทีมชนะคู่2 1-2 2-1 2-0
7 17 ธันวาคม ทีมชนะคู่5 ชัยภูมิ 2–0 พิษณุโลก ทีมแพ้คู่6 2-0 2-0


 • รอบรองชนะเลิศ-รอบชิงชนะเลิศ
รอบรองชนะเลิศ
18 ธันวาคม
รอบชิงชนะเลิศ
19 ธันวาคม
          
ทีมชนะคู่6 สายA-ปทุมธานี 2 2  
ทีมชนะคู่7 สายB-ชัยภูมิ 1 0  
ปทุมธานี 2 2  
นครราชสีมา 0 0  
ทีมชนะคู่6 สายB-ชลบุรี 0 2 1
ทีมชนะคู่7 สายA-นครราชสีมา 2 1 2


เซปักตะกร้อ - ทีมชุดหญิง[แก้]

 • สาย A ประกอบด้วย กำแพงเพชร,ชลบุรี,ชัยนาท,สุพรรณบุรี,อุบลราชธานี
คู่ที่ วันที่ ทีม Score ทีม ทีม ก. ทีม ข. ทีม ค.
1 14 ธันวาคม - สุพรรณบุรี 2–0 ชัยนาท - 2-0 2-0
2 14 ธันวาคม - อุบลราชธานี 2–1 กำแพงเพชร - 0-2 2-0 2-0
3 15 ธันวาคม ทีมแพ้คู่1 ชัยนาท 0–2 กำแพงเพชร ทีมแพ้คู่2 0-2 0-2
4 15 ธันวาคม ทีมชนะคู่1 สุพรรณบุรี 0–2 ชลบุรี - 0-2 1-2
5 16 ธันวาคม ทีมชนะคู่3 กำแพงเพชร 0–2 สุพรรณบุรี ทีมแพ้คู่4 0-2 1-2
6 16 ธันวาคม ทีมชนะคู่4 ชลบุรี 2–1 อุบลราชธานี ทีมชนะคู่2 1-2 2-0 2-1
7 17 ธันวาคม ทีมชนะคู่5 สุพรรณบุรี 2–0 อุบลราชธานี ทีมแพ้คู่6 2-0 2-1


 • สาย B ประกอบด้วย กรุงเทพมหานคร,ชัยภูมิ,เชียงใหม่,พัทลุง,ร้อยเอ็ด
คู่ที่ วันที่ ทีม Score ทีม ทีม ก. ทีม ข. ทีม ค.
1 14 ธันวาคม - กรุงเทพมหานคร 1–2 ร้อยเอ็ด - 2-0 0-2 1-2
2 14 ธันวาคม - พัทลุง 2–1 ชัยภูมิ - 2-0 0-1 2-1
3 15 ธันวาคม ทีมแพ้คู่1 กรุงเทพมหานคร 2–1 ชัยภูมิ ทีมแพ้คู่2 1-2 2-0 2-0
4 15 ธันวาคม ทีมชนะคู่1 ร้อยเอ็ด 2–0 เชียงใหม่ - 2-0 2-1
5 16 ธันวาคม ทีมชนะคู่3 กรุงเทพมหานคร 2–0 เชียงใหม่ ทีมแพ้คู่4 2-0 2-0
6 16 ธันวาคม ทีมชนะคู่4 ร้อยเอ็ด 2–0 พัทลุง ทีมชนะคู่2 2-1 2-0
7 17 ธันวาคม ทีมชนะคู่5 กรุงเทพมหานคร 2–0 พัทลุง ทีมแพ้คู่6 2-1 2-0


 • รอบรองชนะเลิศ-รอบชิงชนะเลิศ
รอบรองชนะเลิศ
18 ธันวาคม
รอบชิงชนะเลิศ
19 ธันวาคม
          
ทีมชนะคู่6 สายA-ชลบุรี 2 2  
ทีมชนะคู่7 สายB-กรุงเทพมหานคร 0 0  
ชลบุรี 1 2 2
ร้อยเอ็ด 2 0 0
ทีมชนะคู่6 สายB-ร้อยเอ็ด 1 2 2
ทีมชนะคู่7 สายA-สุพรรณบุรี 2 1 0

ตะกร้อชายหาด - ทีมชาย[แก้]

รอบแรก รอบสอง รอบรองชนะเลิศ รอบชิงชนะเลิศ
            
พัทลุง 0
ศรีสะเกษ 3
ศรีสะเกษ 2
เชียงใหม่ 3
 
 
เชียงใหม่ 0
ปทุมธานี 3
 
 
ปทุมธานี 3
นครปฐม 2
 
 
ปทุมธานี 1
ชลบุรี 3
พิษณุโลก 0
นครราชสีมา 3
นครราชสีมา 0
ชลบุรี 3
 
 
ชลบุรี 3
กรุงเทพมหานคร 0
 
 
กรุงเทพมหานคร 3
ชัยภูมิ 1
 
 


วันที่ รอบ ทีม Score ทีม Set1 Set2 Set3 Set4 Set5
8 ธันวาคม รอบแรก พัทลุง 0–3 ศรีสะเกษ 9-15 10-15 7-15
8 ธันวาคม รอบแรก พิษณุโลก 0-3 นครราชสีมา 10-15 6-15 8-15
8 ธันวาคม รอบสอง เชียงใหม่ 3–2 ศรีสะเกษ 10-15 15-7 8-15 15-4 15-8
8 ธันวาคม รอบสอง ปทุมธานี 3–2 นครปฐม 12-15 9-15 17-15 15-3 15-9
8 ธันวาคม รอบสอง นครราชสีมา 0–3 ชลบุรี 13-15 7-15 8-15
8 ธันวาคม รอบสอง กรุงเทพมหานคร 3–1 ชัยภูมิ 15-11 15-13 16-17 15-13
9 ธันวาคม รอบรองชนะเลิศ เชียงใหม่ 0-3 ปทุมธานี 8-15 10-15 13-15
9 ธันวาคม รอบรองชนะเลิศ ชลบุรี 3-0 กรุงเทพมหานคร 15-10 15-6 15-7
9 ธันวาคม รอบชิงชนะเลิศ ปทุมธานี 1–3 ชลบุรี 15-12 14-16 12-15 10-15


ตะกร้อชายหาด - ทีมหญิง[แก้]

รอบแรก รอบสอง รอบรองชนะเลิศ รอบชิงชนะเลิศ
            
ชลบุรี 3
ชัยนาท 0
ชลบุรี 2
กรุงเทพมหานคร 3
 
 
กรุงเทพมหานคร 3
ร้อยเอ็ด 0
 
 
ร้อยเอ็ด 3
พัทลุง 1
 
 
กรุงเทพมหานคร 3
อุบลราชธานี 2
เชียงใหม่ 1
กำแพงเพชร 3
กำแพงเพชร 1
สุพรรณบุรี 3
 
 
สุพรรณบุรี 0
อุบลราชธานี 3
 
 
อุบลราชธานี 3
ชัยภูมิ 0
 
 


วันที่ รอบ ทีม Score ทีม Set1 Set2 Set3 Set4 Set5
8 ธันวาคม รอบแรก ชลบุรี 3–0 ชัยนาท 15-11 15-6 15-6
8 ธันวาคม รอบแรก เชียงใหม่ 1-3 กำแพงเพชร 17-16 13-15 11-15 12-15
8 ธันวาคม รอบสอง ชลบุรี 2–3 กรุงเทพมหานคร 15-13 10-15 15-12 12-15 9-15
8 ธันวาคม รอบสอง ร้อยเอ็ด 3–1 พัทลุง 15-8 15-8 11-15 15-6
8 ธันวาคม รอบสอง กำแพงเพชร 1–3 สุพรรณบุรี 12-15 15-5 6-15 8-15
8 ธันวาคม รอบสอง อุบลราชธานี 3–0 ชัยภูมิ 15-5 15-13 15-9
9 ธันวาคม รอบรองชนะเลิศ กรุงเทพมหานคร 3-0 ร้อยเอ็ด 15-2 15-6 15-10
9 ธันวาคม รอบรองชนะเลิศ สุพรรณบุรี 0-3 อุบลราชธานี 10-15 11-15 7-15
9 ธันวาคม รอบชิงชนะเลิศ กรุงเทพมหานคร 3–2 อุบลราชธานี 15-13 15-17 12-15 15-9 15-9


อ้างอิง[แก้]