กีฬาฟุตซอลในกีฬาแห่งชาติครั้งที่ 41

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี

"ฟุตซอล"ในการแข่งขันกีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 41 เชียงใหม่เกมส์

  • มีการชิงชัย 2 เหรียญทอง
    • ทีมชาย แข่งขัน 10 ทีม คือ ชลบุรี เชียงใหม่ นครปฐม นครราชสีมา นนทบุรี เพชรบูรณ์ ภูเก็ต ราชบุรี ศรีสะเกษ สมุทรสาคร
    • ทีมหญิง แข่งขัน 10 ทีม คือ กรุงเทพมหานคร กำแพงเพชร ขอนแก่น ชลบุรี เชียงใหม่ นนทบุรี พัทลุง มหาสารคาม สุพรรณบุรี อุทัยธานี


  • เริ่มแข่งขันวันที่ 7-19 ธันวาคม 2555
  • สนามที่ใช้ในการแข่งขัน โรงยิมส์ 2 สนามกีฬาสมโภชเชียงใหม่ 700 ปี


สรุปเหรียญรางวัล ฟุตซอล[แก้]

2012 Summer Olympics medal table
อันดับที่ จังหวัด ทอง เงิน ทองแดง รวม
1 สมุทรสาคร 1 0 0 1
สุพรรณบุรี 1 0 0 1
3 กรุงเทพมหานคร 0 1 0 1
ศรีสะเกษ 0 1 0 1
5 ขอนแก่น 0 0 1 1
เชียงใหม่ 0 0 1 1
นครปฐม 0 0 1 1
นนทบุรี 0 0 1 1
รวม 2 2 4 8


สรุปผลการแข่งขัน[แก้]

ประเภท เหรียญทอง เหรียญเงิน เหรียญทองแดง
ทีมชาย สมุทรสาคร
กิตติ  อุ่นสุด
ชัยณรงค์  หุณะปุญ
เทอดธรรม  ชาวไร่
นฤดล  จันทร์สว่างรุ่ง
พัลลภ  แย้มอยู่วงษ์
รุ่งทิวา  จันทะศรี
สิทธิชัย  ชมบ้านแพ้ว
สิทธิชัย  ประสงค์ศิลป์
โสฬส  สังพาลี
อภิสิทธิ์  โพธิ์ใหญ่
เอกสิทธิ์  แก้วคงเมือง
ศรีสะเกษ
จินดาวัฒน์  เต่าทอง
จิราธิวัฒน์  สิงห์วงษา
เชษฐกานต์  ทองทิพย์
พุทธินันท์  ปุนณศิริ
ภากร  สามิภักดิ์
วัชรินทร์  นมัสการ
วันชัย  พันยาราช
ศรายุทธ  เชื้อชัย
สมยศ  เพ็ญโฉม
อนุชา  หอมเสน
อรรถพล  เหมือนมนัส
นครปฐม
ทวีชัย  ธนิกกุล
ธานินทร์  ชื่นกลิ่น
นพรุจ  เชื้อหมอดู
ปิยะวัฒน์  แสนกลาง
เปศล  ศิลป์เจริญ
วสันต์  จินดาวงษ์
ศุภชัย  อาศุวณิชย์พันธุ์
อนุชา  แซ่ลิ้ม
อนุสรณ์  ทองงาม
เอกชัย  ยิ้มโสภา
นนทบุรี
กำพล  กลิ่นพุฒซ้อน
จุลวรรณ  ปิ่นแก้ว
ชลธร  เนียมไผ่
ณัฐวุฒิ  มูลละหัตร์
ดิษพงศ์  สุปริญญาศาสตร์
ธัญกร  เลิศบุญชู
นนทวัช  รักพิทักษ์วงศ์
ปิยะฉัตร  เถามุ้ย
ภาณุวัฒน์  ศิริอ่วม
วัฒนะช้ย  มาประดิษฐ
อติราช  สิทธิศักดิ์
อภิสิทธิ์  สีดี
ทีมหญิง สุพรรณบุรี
กชกร  คำเจริญ
กันยารัตน์  กาฬภักดี
ขนิษฐา  แก้วศรีลา
นรินทร  วีระวงษ์
นฤมล  กล่อมทองสุข
นิภา  เทียนสว่าง
พัชรพร  ศรีเมือง
แพรพรรณ  เฮ้งผิว
รุ่งฤดี  สุดสาร
ศศิวิมล  จตุรพิธโพธิ์ทอง
กรุงเทพมหานคร
จันทร์เพ็ญ สีเสริม
จิณห์จุฑา  พานทอง
ดวงนภา ศรีตะลา
ทัศนีย์  เลิศลบ
วิลัยพร บุตรด้วง
ศศิชา  โพธิวงษ์
ศศิประภา  สุขเสน
สาวิตรี  หม่ำยะลี
สุกัญญา  ช. เจริญยิ่ง
อรพรรณ  วารุณประภา
ขอนแก่น
กนกวรรณ  ทองเล็ก
ขวัญฤดี  แสงจันทร์
ดาริกา  เพียรภายลุน
ปภัสสร  กองจันดี
พิกุล  เขื่อนเพ็ชร
รัตติกาล  ทองสมบัติ
วรรณพร  ศรีภักดิ์
วราภรณ์ บุญสิงห์
สิรัญญา  ศรีมะณี
สุรฉัตร  เมตตา
หนึ่งฤทัย  ไพรเขต
อรทัย  ศรีมะณี
เชียงใหม่
กิ่งกมล  จันทร์สาม
ญาดา  ลูนเจริญ
ณัฐชยา  รักษ์สิทธิเสรีชน
ทิพย์วรรณ  ธิยันต์
พัชราภรณ์  สิงห์คำ
พิมภกา  อินสองใจ
ภาณุมาศ  จอมจันทร์ยอง
เยาวลักษณ์  อินต๊ะแสน
วรางคณา  มณี
วิไลวรรณ  มอญอัฐ
สุปราณี  มานะ
สุรางคณา  จอมจันทร์ยอง

ผลการแข่งขัน ทีมชาย[แก้]

สาย A[แก้]

อันดับ ทีมจังหวัด แข่ง ชนะ แพ้ ประตูในเวลา ลูกโทษ แต้ม
ได้ เสีย +/- ได้ เสีย +/-
1 ศรีสะเกษ 4 3 1 17 11 +6 3 5 -2 9
2 สมุทรสาคร 4 3 1 21 17 +4 5 3 +2 9
3 เชียงใหม่ 4 2 2 16 18 -2 0 0 0 6
4 เพชรบูรณ์ 4 1 3 17 21 -4 0 0 0 3
5 ชลบุรี 4 1 3 12 16 -4 0 0 0 3

ศรีสะเกษ5 - 3เพชรบูรณ์
อนุชา หอมเสน Goal 10' Goal 15'<br\>ภากร สามิภักดิ์ Goal 14'<br\>อรรถพล เหมือนมนัส Goal 29'<br\>เชษฐกานต์ ทองทิพย์ Goal 29'<br\>อรรถพล เหมือนมนัส โดนใบเหลือง ใน 20 นาที 20' เอกอาทิตย์ พรมหาลา Goal 12' Goal 23'<br\>ปิยะณัฐ แก้วกก Goal 23'<br\>ปิยะณัฐ แก้วกก โดนใบเหลือง ใน 1 นาที 1'<br\>ชยุตม์ อาลี โดนใบเหลือง ใน 24 นาที 24'<br\>ทวีทรัพย์ สายบัวทอง โดนใบเหลือง ใน 31 นาที 31'
โรงยิมส์ 2 สนามกีฬาสมโภชเชียงใหม่ 700 ปี
สมุทรสาคร6 - 7เชียงใหม่
โสฬส สังพาลี Goal 25' Goal 31'<br\>สิทธิชัย ประสงค์ศิลป์ Goal 30' Goal 40'<br\>ศุภโชค รอดดารา Goal 34' Goal 37'<br\>สิทธิชัย ประสงค์ศิลป์ โดนใบเหลือง ใน 27 นาที 27' ขรรคพล แสงสง่า Goal 12' Goal 21' Goal 22' Goal 25'<br\>สยุมภู หมูคำ Goal 16' <br\>ยุทธนา มีศรี Goal 35' Goal 40' <br\>ยุทธนา มีศรี โดนใบเหลือง ใน 12 นาที 12'
โรงยิมส์ 2 สนามกีฬาสมโภชเชียงใหม่ 700 ปี
เพชรบูรณ์6 - 8สมุทรสาคร
ปิยะณัฐ แก้วกก Goal 3' Goal 13' Goal 26'<br\>นิคม ปันคำ Goal 17'<br\>จักรกฤษณ์ แก่นจันทร์ Goal 18'<br\>พุทธิพงษ์ มณีรัตน์ Goal 35' สิทธิชัย ประสงค์ศิลป์ Goal 7' Goal 25' Goal 40'<br\>โสฬส สังพาลี Goal 12'<br\>สิทธิชัย ชมบ้านแพ้ว Goal 18' Goal 30'<br\>ศุภโชค รอดดารา Goal 36'<br\> เทอดธรรม ชาวไร่ Goal 18'<br\>สิทธิชัย ประสงค์ศิลป์ โดนใบเหลือง ใน 34 นาที 34'
โรงยิมส์ 2 สนามกีฬาสมโภชเชียงใหม่ 700 ปี
ชลบุรี2 - 5ศรีสะเกษ
เรืองศักดิ์ ศิริบุตร Goal 4'<br\>รุ่งโรจน์ เมืองยม Goal 14'<br\>รุ่งโรจน์ เมืองยม โดนใบเหลือง ใน 31 นาที 31'<br\>อัครเดช รัตนะพันธ์ โดนใบเหลือง ใน 31 นาที 31' อนุชา หอมเสน Goal 9'<br\>จินดาวัฒน์ เต่าทอง Goal 13' Goal 29' Goal 40'<br\>วันชัย พันยาราช Goal 31'<br\>วันชัย พันยาราช โดนใบเหลือง ใน 12 นาที 12'<br\>วัชรินทร์ นมัสการ โดนใบเหลือง ใน 30 นาที 30'
โรงยิมส์ 2 สนามกีฬาสมโภชเชียงใหม่ 700 ปี
เชียงใหม่1 - 4ชลบุรี
ศราวุฒิ พุทธิมา Goal 4'<br\>ศราวุฒิ พุทธิมา โดนใบเหลือง ใน 18 นาที 18'<br\>สยุมภู หมูคำ โดนใบเหลือง ใน 31 นาที 31' อานนท์ ธงชัย Goal 3'<br\>ปัญญา อรัญภูวนารถ Goal 37' <br\>วันชัย หาวอ Goal 39'<br\>ณัฐพล ว่องตระกูล Goal 40'<br\>ปัญญา อรัญภูวนารถ โดนใบเหลือง ใน 11 นาที 11'<br\>สุวรรณ บุญปั้น โดนใบเหลือง ใน 35 นาที 35'
โรงยิมส์ 2 สนามกีฬาสมโภชเชียงใหม่ 700 ปี
ศรีสะเกษ2 - 2สมุทรสาคร
วัชรินทร์ นมัสการ Goal 12'<br\>อนุชา หอมเสน Goal 28'<br\>พุทธินันท์ ปุนณศิริ โดนใบเหลือง ใน 3 นาที 3'<br\>จินดาวัฒน์ เต่าทอง โดนใบเหลือง ใน 17 นาที 17' เทอดธรรม ชาวไร่ Goal 3'<br\>ศุภโชค รอดดารา Goal 24' <br\>ศุภโชค รอดดารา โดนใบเหลือง ใน 39 นาที 39'
ลูกโทษ
สมยศ เพ็ญโฉม Penalty scored
อนุชา หอมเสน Penalty scored
จินดาวัฒน์ เต่าทอง Penalty scored
3 – 5 Penalty scored สิทธิชัย ชมบ้านแพ้ว
Penalty scored พัลลภ แย้มอยู่วงษ์
Penalty scored เทอดธรรม ชาวไร่
Penalty scored โสฬส สังพาลี
Penalty scored กิตติ อุ่นสุด
โรงยิมส์ 2 สนามกีฬาสมโภชเชียงใหม่ 700 ปี
เชียงใหม่4 - 5ศรีสะเกษ
ขจร อำไพถาวรกุล Goal 24' Goal 29' Goal 34'<br\> สยุมภู หมูคำ Goal 31'<br\>ยุทธนา มีศรี โดนใบเหลือง ใน 7 นาที 7'<br\>สยุมภู หมูคำ Red card40' จินดาวัฒน์ เต่าทอง Goal 10'<br\>อนุชา หอมเสนGoal 24' Goal 28' Goal 38' Goal 39'<br\>อรรถพล เหมือนมนัส โดนใบเหลือง ใน 6 นาที 6'<br\>วัชรินทร์ นมัสการ โดนใบเหลือง ใน 24 นาที 24'
โรงยิมส์ 2 สนามกีฬาสมโภชเชียงใหม่ 700 ปี
ชลบุรี4 - 5เพชรบูรณ์
อัครเดช รัตนะพันธ์ Goal 3'<br\>เรืองศักดิ์ ศิริบุตร Goal 8'<br\> วันชัย หาวอ Goal 29' Goal 31'<br\>วันชัย หาวอ โดนใบเหลือง ใน 29 นาที 29' จักรกฤษณ์ แก่นจันทร์ Goal 7'<br\>เอกอาทิตย์ พรมหาลา Goal 20'<br\> พุทธิพงษ์ มณีรัตน์ Goal 26'<br\>วันชัย หาวอ Goal 31' ทำเข้าประตูตัวเอง<br\>ปิยะณัฐ แก้วกก Goal 38' <br\>พิศณุพงษ์ ไมล์ขุนทด โดนใบเหลือง ใน 19 นาที 19'<br\>เอกอาทิตย์ พรมหาลา โดนใบเหลือง ใน 20 นาที 20'
โรงยิมส์ 2 สนามกีฬาสมโภชเชียงใหม่ 700 ปี
สมุทรสาคร5 - 2ชลบุรี
ศุภโชค รอดดารา Goal 1' Goal 7' Goal 31'<br\>สิทธิชัย ประสงค์ศิลป์ Goal 27' Goal 33' อานนท์ ธงชัย Goal 28'<br\>สุวรรณ บุญปั้น Goal 35'
โรงยิมส์ 2 สนามกีฬาสมโภชเชียงใหม่ 700 ปี
เพชรบูรณ์3 - 4เชียงใหม่
ขจร อำไพถาวรกุล Goal 13' Goal 14'<br\>วรวรรณ บัตรสูงเนิน Goal 34' Goal 40'<br\>ศราวุฒิ พุทธิมา โดนใบเหลือง ใน 23 นาที 23' ปิยะณัฐ แก้วกก Goal 34' Goal 39'<br\>ทวีทรัพย์ สายบัวทอง Goal 34'
โรงยิมส์ 2 สนามกีฬาสมโภชเชียงใหม่ 700 ปี

สาย B[แก้]

อันดับ ทีมจังหวัด แข่ง ชนะ แพ้ ประตูในเวลา ลูกโทษ แต้ม
ได้ เสีย +/- ได้ เสีย +/-
1 นนทบุรี 4 4 0 23 8 +15 0 0 0 12
2 นครปฐม 4 3 1 15 9 +6 4 3 +1 9
3 นครราชสีมา 4 2 2 12 16 -4 0 0 0 6
4 ราชบุรี 4 1 3 11 17 -6 3 4 -1 3
5 ภูเก็ต 4 0 4 8 19 -11 0 0 0 0

นครปฐม5 - 1นครราชสีมา
นพรุจ เชื้อหมอดู Goal 19'<br\>วุฒิศักดิ์ นาคทั่ง Goal 37'<br\>ปิยะวัฒน์ แสนกลาง Goal 37'<br\>ศุภชัย อาศุวณิชย์พันธุ์ Goal 38'<br\>เปศล ศิลป์เจริญ Goal 40'<br\>นพรุจ เชื้อหมอดู โดนใบเหลือง ใน 10 นาที 10' วรุฒ ตรงกระโทก Goal 31'<br\>ณรงค์ฤทธิ์ กันทิม โดนใบเหลือง ใน 15 นาที 15'<br\>อัยการ พันหมวด โดนใบเหลือง ใน 26 นาที 26'<br\>วรุฒ ตรงกระโทก โดนใบเหลือง ใน 34 นาที 34'<br\>หัสดิน เปรมาสวัสดิ์ Yellow card 29' Yellow-red card 37'<br\>
โรงยิมส์ 2 สนามกีฬาสมโภชเชียงใหม่ 700 ปี
ภูเก็ต2 - 4ราชบุรี
ณัฐพล ทับไทร Goal 26'<br\>สมชัย ไชยชนะ Goal 40'<br\>ณัฐพล ทับไทร โดนใบเหลือง ใน 33 นาที 33' อลงกรณ์ จันทร์พร Goal 9'<br\>ศิวะนัน เพ็ชรวิเศษ Goal 31'<br\>ศรายุทธ สว่างอารมย์ Goal 37' Goal 40'<br\>ชัยฤทธิ์ มีจุ้ย โดนใบเหลือง ใน 36 นาที 36'
โรงยิมส์ 2 สนามกีฬาสมโภชเชียงใหม่ 700 ปี
นครราชสีมา4 - 3ภูเก็ต
วรุฒ ตรงกระโทก Goal 2' Goal 19'<br\>อัยการ พันหมวด Goal 19'<br\>วรุฒ ตรงกระโทก Goal 24' ณัฏพงษ์ บัวฉาย Goal 21' Goal 32'<br\>อนุรักษ์ เพ็ชรล้วน Goal 33'<br\>ณัฐพล ทับไทร โดนใบเหลือง ใน 22 นาที 22'<br\>กนก ชิดเชี่ยว โดนใบเหลือง ใน 35 นาที 35'
โรงยิมส์ 2 สนามกีฬาสมโภชเชียงใหม่ 700 ปี
นนทบุรี4 - 2นครปฐม
วัฒนะช้ย มาประดิษฐ Goal 8' Goal 19' Goal 29'<br\>ชลธร เนียมไผ่ Goal 17' <br\>วัฒนะช้ย มาประดิษฐ โดนใบเหลือง ใน 14 นาที 14'<br\>ณัฐวุฒิ มูลละหัตร์ โดนใบเหลือง ใน 24 นาที 24'<br\> จุลวรรณ ปิ่นแก้ว โดนใบเหลือง ใน 36 นาที 36' จินตวัชร์ แตงอ่อน Goal 9'<br\>เอกชัย ยิ้มโสภา Goal 28'<br\>เอกชัย ยิ้มโสภา โดนใบเหลือง ใน 18 นาที 18'
โรงยิมส์ 2 สนามกีฬาสมโภชเชียงใหม่ 700 ปี
ราชบุรี1 - 8นนทบุรี
ปิยเดช ครุฑธา Goal 16'<br\>อลงกรณ์ จันทร์พร โดนใบเหลือง ใน 8 นาที 8'<br\>ศรายุทธ สว่างอารมย์ โดนใบเหลือง ใน 11 นาที 11'<br\>ปิยเดช ครุฑธา โดนใบเหลือง ใน 17 นาที 17'<br\>ประเสริฐ สินทะสา โดนใบเหลือง ใน 27 นาที 27' จุลวรรณ ปิ่นแก้ว Goal 4' Goal 25'<br\>ชลธร เนียมไผ่ Goal 16'<br\>วัฒนะช้ย มาประดิษฐ Goal 17' Goal 28'<br\>กำพล กลิ่นพุฒซ้อน Goal 29' Goal 33'<br\>อภิสิทธิ์ สีดี Goal 33'
โรงยิมส์ 2 สนามกีฬาสมโภชเชียงใหม่ 700 ปี
นครปฐม5 - 1ภูเก็ต
ปิยะวัฒน์ แสนกลาง Goal 9'<br\>เอกชัย ยิ้มโสภา Goal 14'<br\>เปศล ศิลป์เจริญ Goal 16'<br\>ศุภชัย อาศุวณิชย์พันธุ์ Goal 22'<br\>อนุชา แซ่ลิ้ม Goal 26' วิษณุ สิงหสุวรรณ Goal 32'<br\>อนุรักษ์ เพ็ชรล้วน โดนใบเหลือง ใน 10 นาที 10'
โรงยิมส์ 2 สนามกีฬาสมโภชเชียงใหม่ 700 ปี
ราชบุรี3 - 3นครปฐม
ศรายุทธ สว่างอารมย์ Goal 3'<br\>อลงกรณ์ จันทร์พร Goal 7'<br\>ปิยเดช ครุฑธา Goal 33'<br\>ยศพล ตันสุวรรณ โดนใบเหลือง ใน 11 นาที 11'<br\>ชัยฤทธิ์ มีจุ้ย โดนใบเหลือง ใน 20 นาที 20'<br\>ศิวะนัน เพ็ชรวิเศษ Red card35' นพรุจ เชื้อหมอดู Goal 6'<br\>เปศล ศิลป์เจริญ Goal 8' Goal 36'<br\>จินตวัชร์ แตงอ่อน โดนใบเหลือง ใน 18 นาที 18'<br\>ศุภชัย อาศุวณิชย์พันธุ์ โดนใบเหลือง ใน 40 นาที 40'<br\>เอกชัย ยิ้มโสภา Yellow card 32' Yellow-red card 32'
ลูกโทษ
ยศพล ตันสุวรรณ Penalty scored
ปิยเดช ครุฑธา Penalty scored
อลงกรณ์ จันทร์พร Penalty scored
3 – 4 Penalty scored ศุภชัย อาศุวณิชย์พันธุ์
Penalty scored ปิยะวัฒน์ แสนกลาง
Penalty scored เปศล ศิลป์เจริญ
Penalty scored จินตวัชร์ แตงอ่อน
โรงยิมส์ 2 สนามกีฬาสมโภชเชียงใหม่ 700 ปี
นนทบุรี5 - 3นครราชสีมา
ณัฐวุฒิ มูลละหัตร์ Goal 15'<br\>จุลวรรณ ปิ่นแก้ว Goal 24' Goal 39'<br\>วัฒนะช้ย มาประดิษฐ Goal 26' Goal 40'<br\>ณัฐวุฒิ มูลละหัตร์ โดนใบเหลือง ใน 14 นาที 14'<br\>ปิยะฉัตร เถามุ้ย โดนใบเหลือง ใน 27 นาที 27'<br\>กำพล กลิ่นพุฒซ้อนโดนใบเหลือง ใน 32 นาที 32' วรุฒ ตรงกระโทก Goal 4'<br\>อภิวัฒน์ พุ่งนาม Goal 6'<br\>อัยการ พันหมวด Goal 10'<br\>อภิชาติ สมบูรณ์รัมย์ โดนใบเหลือง ใน 36 นาที 36'
โรงยิมส์ 2 สนามกีฬาสมโภชเชียงใหม่ 700 ปี
ภูเก็ต2 - 6นนทบุรี
อนุรักษ์ เพ็ชรล้วน Goal 13'<br\>เฉลิมพล เกิดทรัพย์ Goal 25'<br\>สมชัย ไชยชนะ โดนใบเหลือง ใน 39 นาที 39' ดิษพงศ์ สุปริญญาศาสตร์ Goal 16' Goal 28'<br\>นนทวัช รักพิทักษ์วงศ์ Goal 18'<br\>อภิสิทธิ์ สีดี Goal 35'<br\>ธัญกร เลิศบุญชู Goal 37'<br\>วัฒนะช้ย มาประดิษฐ Goal 39'
โรงยิมส์ 2 สนามกีฬาสมโภชเชียงใหม่ 700 ปี
นครราชสีมา4 - 3ราชบุรี
อภิวัฒน์ พุ่งนาม Goal 11'<br\>วรุฒ ตรงกระโทก Goal 19' Goal 35'<br\>ดนุพล ตับกลาง Goal 22'<br\>อภิชาติ สมบูรณ์รัมย์ โดนใบเหลือง ใน 38 นาที 38' ศรายุทธ สว่างอารมย์ Goal 17'<br\>อลงกรณ์ จันทร์พร Goal 20' Goal 33'<br\>อลงกรณ์ จันทร์พร โดนใบเหลือง ใน 12 นาที 12'<br\>ศรายุทธ สว่างอารมย์ Yellow card 33' Yellow-red card 39'
โรงยิมส์ 2 สนามกีฬาสมโภชเชียงใหม่ 700 ปี


รอบรองชนะเลิศ-ชิงชนะเลิศ[แก้]

รอบรองชนะเลิศ รอบชิงชนะเลิศ
18 ธันวาคม
 ศรีสะเกษ 6  
 นครปฐม 3  
 
19 ธันวาคม
     ศรีสะเกษ 1
   สมุทรสาคร 3
18 ธันวาคม
 นนทบุรี 3(3)
 สมุทรสาคร 3(5)  


รอบรองชนะเลิศ[แก้]

ศรีสะเกษ6 - 3นครปฐม
จินดาวัฒน์ เต่าทอง Goal 16'<br\>อนุชา หอมเสน Goal 26' Goal 34'<br\>ภากร สามิภักดิ์ Goal 33'<br\>สมยศ เพ็ญโฉม Goal 38' Goal 39'<br\>ภากร สามิภักดิ์ โดนใบเหลือง ใน 33 นาที 33' ปิยะวัฒน์ แสนกลาง Goal 21'<br\>ศุภชัย อาศุวณิชย์พันธุ์ Goal 25'<br\>เอกชัย ยิ้มโสภา Goal 37'<br\>ทวีชัย ธนิกกุล โดนใบเหลือง ใน 35 นาที 35'<br\>อนุสรณ์ ทองงาม โดนใบเหลือง ใน 38 นาที 38'<br\>นพรุจ เชื้อหมอดูRed card16'
โรงยิมส์ 2 สนามกีฬาสมโภชเชียงใหม่ 700 ปี
นนทบุรี3 - 3สมุทรสาคร
จุลวรรณ ปิ่นแก้ว Goal 16' Goal 30'<br\>วัฒนะช้ย มาประดิษฐ Goal 27'<br\>อภิสิทธิ์ สีดี โดนใบเหลือง ใน 29 นาที 29'<br\>จุลวรรณ ปิ่นแก้ว โดนใบเหลือง ใน 36 นาที 36' สิทธิชัย ชมบ้านแพ้ว Goal 7'<br\>สิทธิชัย ประสงค์ศิลป์ Goal 9'<br\>โสฬส สังพาลี Goal 30'<br\>เทอดธรรม ชาวไร่ โดนใบเหลือง ใน 27 นาที 27'<br\>โสฬส สังพาลี โดนใบเหลือง ใน 30 นาที 30'<br\>ศุภโชค รอดดารา Yellow card 6' Yellow-red card 29'
ลูกโทษ
วัฒนะช้ย มาประดิษฐ Penalty scored
ชลธร เนียมไผ่ Penalty scored
จุลวรรณ ปิ่นแก้ว Penalty scored
3 – 5 Penalty scored สิทธิชัย ชมบ้านแพ้ว
Penalty scored สิทธิชัย ประสงค์ศิลป์
Penalty scored พัลลภ แย้มอยู่วงษ์
Penalty scored เทอดธรรม ชาวไร่
Penalty scored โสฬส สังพาลี
โรงยิมส์ 2 สนามกีฬาสมโภชเชียงใหม่ 700 ปี

รอบชิงชนะเลิศ[แก้]

ศรีสะเกษ1 - 3สมุทรสาคร
อรรถพล เหมือนมนัส Goal 14' สิทธิชัย ชมบ้านแพ้ว Goal 20' Goal 28'<br\>สิทธิชัย ประสงค์ศิลป์ Goal 39'<br\>เทอดธรรม ชาวไร่ โดนใบเหลือง ใน 31 นาที 31'<br\>โสฬส สังพาลี โดนใบเหลือง ใน 34 นาที 34'
โรงยิมส์ 2 สนามกีฬาสมโภชเชียงใหม่ 700 ปี

ผลการแข่งขัน ทีมหญิง[แก้]

สาย A[แก้]

อันดับ ทีมจังหวัด แข่ง ชนะ แพ้ ประตูในเวลา ลูกโทษ แต้ม
ได้ เสีย +/- ได้ เสีย +/-
1 ขอนแก่น 4 4 0 38 6 +32 0 0 0 12
2 เชียงใหม่ 4 3 1 11 11 0 3 2 +1 9
3 กำแพงเพชร 4 2 2 12 16 -4 2 3 -1 6
4 อุทัยธานี 4 1 3 8 18 -10 0 0 0 3
5 มหาสารคาม 4 0 4 9 27 -18 0 0 0 0

กำแพงเพชร5 - 4มหาสารคาม
เกศรินทร์ ชนะภู Goal 6' Goal 16' Goal 23'<br\> ศศิประภา อยู่พันธ์ Goal 9'<br\>สุทามาศ กุศลวงษ์ Goal 30' มาลิษา สุขภูวงค์ Goal 12' Goal 33'<br\>เวนิกา บุญปก Goal 14' Goal 35'<br\>พิมพิลัย โชคชัย โดนใบเหลือง ใน 13 นาที 13'
โรงยิมส์ 2 สนามกีฬาสมโภชเชียงใหม่ 700 ปี
ขอนแก่น8 - 2เชียงใหม่
อรทัย ศรีมะณี Goal 7' Goal 8' Goal 17' Goal 24' <br\>อรทัย ศรีมะณี Goal 26' Goal 27' Goal 34'<br\>วรรณพร ศรีภักดิ์ Goal 40' ภาณุมาศ จอมจันทร์ยอง Goal 8' <br\>ญาดา ลูนเจริญ Goal 33'
โรงยิมส์ 2 สนามกีฬาสมโภชเชียงใหม่ 700 ปี
มหาสารคาม2 - 14ขอนแก่น
เวนิกา บุญปก Goal 11'<br\>สุภาภรณ์ แก้วผล Goal 40' ดาริกา เพียรภายลุน Goal 3' Goal 19' Goal 39'<br\>หนึ่งฤทัย ไพรเขต Goal 4' <br\>กนกวรรณ ทองเล็ก Goal 5'<br\>อรทัย ศรีมะณี Goal 12' Goal 24' Goal 25' Goal 28'<br\>วรรณพร ศรีภักดิ์ Goal 16' Goal 17' Goal 19'<br\> พิกุล เขื่อนเพ็ชร Goal 20' Goal 29'
โรงยิมส์ 2 สนามกีฬาสมโภชเชียงใหม่ 700 ปี
กำแพงเพชร5 - 3อุทัยธานี
ศศิประภา อยู่พันธ์ Goal 6'<br\>กรวิการ์ แพ่งศรีสาร Goal 15'<br\>ชมภูนุช เตียนขุนทด Goal 30' Goal 33'<br\>เกศรินทร์ ชนะภู Goal 36' ปทิตตา มูลโพธิ์ Goal 27'<br\>เพ็ญนภา หัสแดง Goal 36' <br\>ประภาสิริ ศิริวัตร Goal 38'
โรงยิมส์ 2 สนามกีฬาสมโภชเชียงใหม่ 700 ปี
เชียงใหม่3 - 1อุทัยธานี
กิ่งกมล จันทร์สาม Goal 12'<br\>ภาณุมาศ จอมจันทร์ยอง Goal 27' Goal 34'<br\>ภาณุมาศ จอมจันทร์ยอง โดนใบเหลือง ใน 34 นาที 34'<br\>ญาดา ลูนเจริญโดนใบเหลือง ใน 34 นาที 34' เพ็ญนภา หัสแดง Goal 11'
โรงยิมส์ 2 สนามกีฬาสมโภชเชียงใหม่ 700 ปี
กำแพงเพชร1 - 8ขอนแก่น
ณัฐมน อาจกล้า Goal 2'<br\>กรวิการ์ แพ่งศรีสาร โดนใบเหลือง ใน 18 นาที 18' วรรณพร ศรีภักดิ์ Goal 13' Goal 29'<br\>อรทัย ศรีมะณี Goal 18' Goal 19' Goal 23' Goal 33'<br\>หนึ่งฤทัย ไพรเขต Goal 20' Goal 36'
โรงยิมส์ 2 สนามกีฬาสมโภชเชียงใหม่ 700 ปี
เชียงใหม่1 - 1กำแพงเพชร
ภาณุมาศ จอมจันทร์ยอง Goal 14' ชมภูนุช เตียนขุนทด Goal 4'<br\>ชมภูนุช เตียนขุนทด Red card37'
ลูกโทษ
ทิพย์วรรณ ธิยันต์ Penalty scored
สุปราณี มานะ Penalty scored
กิ่งกมล จันทร์สาม Penalty scored
2 – 3 Penalty scored ณัฐมน อาจกล้า
Penalty scored เกศรินทร์ ชนะภู
โรงยิมส์ 2 สนามกีฬาสมโภชเชียงใหม่ 700 ปี
อุทัยธานี3 - 2มหาสารคาม
อนันตญา อภิณหพัฒน์ Goal 4'<br\>ประภาสิริ ศิริวัตร Goal 25' Goal 33'<br\>ประภาสิริ ศิริวัตร โดนใบเหลือง ใน 8 นาที 8' ปาริชาติ จากผา Goal 7'<br\>สุภารัตน์ ยาละศรี Goal 14'
โรงยิมส์ 2 สนามกีฬาสมโภชเชียงใหม่ 700 ปี
ขอนแก่น8 - 1อุทัยธานี
ดาริกา เพียรภายลุน Goal 5' Goal 29'<br\>อรทัย ศรีมะณี Goal 8'<br\>พิกุล เขื่อนเพ็ชร Goal 11'<br\>ประภาสิริ ศิริวัตร Goal 12' ทำเข้าประตูตัวเอง<br\>วรรณพร ศรีภักดิ์ Goal 19'<br\>กนกวรรณ ทองเล็ก Goal 26' Goal 32' ปทิตตา มูลโพธิ์ Goal 25'
โรงยิมส์ 2 สนามกีฬาสมโภชเชียงใหม่ 700 ปี
มหาสารคาม1 - 5เชียงใหม่
อภิญญา อาสนาชัย Goal 11' <br\>วิจิตรา เขื่อนคำ โดนใบเหลือง ใน 31 นาที 31' เยาวลักษณ์ อินต๊ะแสน Goal 2' Goal 25' Goal 34'<br\>ภาณุมาศ จอมจันทร์ยอง Goal 17'<br\>ณัฐชยา รักษ์สิทธิเสรีชน Goal 39'<br\>เยาวลักษณ์ อินต๊ะแสน โดนใบเหลือง ใน 38 นาที 38'
โรงยิมส์ 2 สนามกีฬาสมโภชเชียงใหม่ 700 ปี

สาย B[แก้]

อันดับ ทีมจังหวัด แข่ง ชนะ แพ้ ประตูในเวลา ลูกโทษ แต้ม
ได้ เสีย +/- ได้ เสีย +/-
1 กรุงเทพมหานคร 4 3 1 16 7 +9 5 3 +2 9
2 สุพรรณบุรี 4 3 1 14 5 +9 2 3 -1 9
3 ชลบุรี 4 2 2 14 9 +5 10 12 -2 6
4 นนทบุรี 4 1 3 7 17 -10 5 4 +1 3
5 พัทลุง 4 1 3 11 24 -13 0 0 0 3

กรุงเทพมหานคร9 - 2พัทลุง
ดวงนภา ศรีตะลา Goal 4'<br\>สาวิตรี หม่ำยะลี Goal 8' Goal 17' Goal 29'<br\>ศศิชา โพธิวงษ์ Goal 16'<br\>ทัศนีย์ เลิศลบ Goal 33' Goal 40'<br\>อรพรรณ วารุณประภา Goal 36'<br\>จิณห์จุฑา พานทอง Goal 38'<br\> ดวงนภา ศรีตะลา โดนใบเหลือง ใน 28 นาที 28' จีรวรรณ บุญอินทร์ Goal 34' Goal 37'
โรงยิมส์ 2 สนามกีฬาสมโภชเชียงใหม่ 700 ปี
สุพรรณบุรี4 - 1นนทบุรี
วนาพร กะสายสี Goal 9'<br\>ขนิษฐา แก้วศรีลา Goal 15' <br\>กันยารัตน์ กาฬภักดี Goal 24'<br\>นิภา เทียนสว่าง Goal 33' สุธีรา ทาอำไพ Goal 40'<br\>นันทิยา หอมหวล โดนใบเหลือง ใน 28 นาที 28'
โรงยิมส์ 2 สนามกีฬาสมโภชเชียงใหม่ 700 ปี
พัทลุง2 - 7สุพรรณบุรี
จีรวรรณ บุญอินทร์ Goal 5'<br\>สาลิกา แก้วเดิม Goal 40' วนาพร กะสายสี Goal 3' Goal 29'<br\>นิภา เทียนสว่าง Goal 4' Goal 19'<br\>นฤมล กล่อมทองสุข Goal 23' Goal 24'<br\>แพรพรรณ เฮ้งผิว Goal 39'
โรงยิมส์ 2 สนามกีฬาสมโภชเชียงใหม่ 700 ปี
ชลบุรี2 - 2กรุงเทพมหานคร
ธนาภรณ์ ทองคำ Goal 9'<br\>เสาวลักษ์ เพ็งงาม Goal 29' จิณห์จุฑา พานทอง Goal 2'<br\>วิลัยพร บุตรด้วง Goal 37'
ลูกโทษ
วรรณิภา ผ่องฉาย Penalty scored
ภาวิณี เพิ่มพูล Penalty scored
ดนยา ฤทธิ์หมุน Penalty scored
3 – 5 Penalty scored ทัศนีย์ เลิศลบ
Penalty scored สาวิตรี หม่ำยะลี
Penalty scored วิลัยพร บุตรด้วง
Penalty scored ดวงนภา ศรีตะลา
Penalty scored จันทร์เพ็ญ สีเสริม
โรงยิมส์ 2 สนามกีฬาสมโภชเชียงใหม่ 700 ปี
นนทบุรี4 - 4ชลบุรี
สุภาพร วงศา Goal 5'<br\>ยุวดี กิ่งทอง Goal 10'<br\>วนิดา เนาวนิตย์ Goal 18'<br\>สุดารัตน์ เขียวประดิษฐ์ Goal 34' เสาวลักษ์ เพ็งงาม Goal 5' Goal 11' Goal 23'<br\>วรรณิภา ผ่องฉาย Goal 30'<br\>ภาวิณี เพิ่มพูล โดนใบเหลือง ใน 20 นาที 20'
ลูกโทษ
วนิดา เนาวนิตย์ Penalty scored
ยุพเรศ ยอดสัจจานันท์ Penalty scored
ยุวดี กิ่งทอง Penalty scored
พีลีรัตน์ รักชาติ Penalty scored
สุภาพร วงศา Penalty scored
5 – 4 Penalty scored วรรณิภา ผ่องฉาย
Penalty scored ภาวิณี เพิ่มพูล
Penalty scored ธนาภรณ์ ทองคำ
Penalty scored ดนยา ฤทธิ์หมุน
โรงยิมส์ 2 สนามกีฬาสมโภชเชียงใหม่ 700 ปี
กรุงเทพมหานคร1 - 2สุพรรณบุรี
ศศิประภา สุขเสน Goal 40'<br\>วิลัยพร บุตรด้วง โดนใบเหลือง ใน 38 นาที 38' กชกร คำเจริญ Goal 29'<br\>ประภัสภรณ์ ศรีโรจน์ Goal 40'
โรงยิมส์ 2 สนามกีฬาสมโภชเชียงใหม่ 700 ปี
นนทบุรี1 - 4กรุงเทพมหานคร
สุดารัตน์ เขียวประดิษฐ์ Goal 23' จันทร์เพ็ญ สีเสริม Goal 6' Goal 28' Goal 39'<br\>วิลัยพร บุตรด้วง Goal 26'
โรงยิมส์ 2 สนามกีฬาสมโภชเชียงใหม่ 700 ปี
ชลบุรี7 - 2พัทลุง
ภาวิณี เพิ่มพูล Goal 2' Goal 28' <br\>เสาวลักษ์ เพ็งงาม Goal 3' Goal 13' Goal 40'<br\>ธนาภรณ์ ทองคำ Goal 32'<br\>วรรณิภา ผ่องฉาย Goal 40' จุฑารัตน์ เรืองพุทธ Goal 5'<br\>สาลิกา แก้วเดิม Goal 25'
โรงยิมส์ 2 สนามกีฬาสมโภชเชียงใหม่ 700 ปี
สุพรรณบุรี1 - 1ชลบุรี
นฤมล กล่อมทองสุข Goal 27' เสาวลักษ์ เพ็งงาม Goal 28'
ลูกโทษ
กันยารัตน์ กาฬภักดี Penalty scored
นฤมล กล่อมทองสุข Penalty scored
2 – 3 Penalty scored ภาวิณี เพิ่มพูล
Penalty scored ธนาภรณ์ ทองคำ
Penalty scored ดนยา ฤทธิ์หมุน
โรงยิมส์ 2 สนามกีฬาสมโภชเชียงใหม่ 700 ปี
พัทลุง5 - 1นนทบุรี
สาลิกา แก้วเดิม Goal 10' <br\>จีรวรรณ บุญอินทร์ Goal 12'<br\>สินตยา ชูดำ Goal 32'<br\>นันทิยา คุ่มเคี่ยม Goal 35'<br\>ปนัดดา ณ พัทลุง Goal 35' <br\>สุพิชฌาย์ คงย้อย โดนใบเหลือง ใน 35 นาที 35' วิกานดา ศักขินาดี Goal 5'
โรงยิมส์ 2 สนามกีฬาสมโภชเชียงใหม่ 700 ปี

รอบรองชนะเลิศ-ชิงชนะเลิศ[แก้]

รอบรองชนะเลิศ รอบชิงชนะเลิศ
18 ธันวาคม
 ขอนแก่น 2(4)  
 สุพรรณบุรี 2(5)  
 
19 ธันวาคม
     สุพรรณบุรี 5
   กรุงเทพมหานคร 2
18 ธันวาคม
 กรุงเทพมหานคร 4
 เชียงใหม่ 0  


รอบรองชนะเลิศ[แก้]

ขอนแก่น2 - 2สุพรรณบุรี
หนึ่งฤทัย ไพรเขต Goal 20'<br\>พิกุล เขื่อนเพ็ชร Goal 20' ประภัสภรณ์ ศรีโรจน์ Goal 5' Goal 34'<br\>ประภัสภรณ์ ศรีโรจน์ โดนใบเหลือง ใน 25 นาที 25'
ลูกโทษ
กนกวรรณ ทองเล็ก Penalty scored
วรรณพร ศรีภักดิ์Penalty scored
พิกุล เขื่อนเพ็ชร Penalty scored
ดาริกา เพียรภายลุน Penalty scored
4 – 5 Penalty scored กันยารัตน์ กาฬภักดี
Penalty scored แพรพรรณ เฮ้งผิว
Penalty scored ประภัสภรณ์ ศรีโรจน์
Penalty scored นิภา เทียนสว่าง
Penalty scored นฤมล กล่อมทองสุข
โรงยิมส์ 2 สนามกีฬาสมโภชเชียงใหม่ 700 ปี
กรุงเทพมหานคร4 - 0เชียงใหม่
ศศิชา โพธิวงษ์ Goal 5' Goal 33'<br\>สาวิตรี หม่ำยะลี Goal 38'<br\>จิณห์จุฑา พานทอง Goal 38'
โรงยิมส์ 2 สนามกีฬาสมโภชเชียงใหม่ 700 ปี


รอบชิงชนะเลิศ[แก้]

สุพรรณบุรี5 - 2กรุงเทพมหานคร
กันยารัตน์ กาฬภักดี Goal 3' Goal 40'<br\>นฤมล กล่อมทองสุข Goal 26'<br\>พัชรพร ศรีเมือง Goal 38' Goal 40' ทัศนีย์ เลิศลบ Goal 8'<br\>ศศิชา โพธิวงษ์ Goal 40'
โรงยิมส์ 2 สนามกีฬาสมโภชเชียงใหม่ 700 ปี

อ้างอิง[แก้]