กีฬาโบว์ลิ่งในกีฬาแห่งชาติครั้งที่ 41

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี

กีฬาโบว์ลิ่ง ในการแข่งขันกีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 41 เชียงใหม่เกมส์

 • มีการชิงชัย 12 เหรียญทอง ประกอบด้วย
  • คะแนนรวมชาย (ออล-อีเว้นท์)
  • ชายเดี่ยว
  • ชายคู่
  • ทีมชาย 3 คน
  • ทีมชาย 5 คน
  • มาสเตอร์บุคคลชาย
  • คะแนนรวมหญิง (ออล-อีเว้นท์)
  • หญิงเดี่ยว
  • หญิงคู่
  • ทีมหญิง 3 คน
  • ทีมหญิง 5 คน
  • มาสเตอร์บุคคลหญิงสรุปเหรียญรางวัล โบว์ลิ่ง[แก้]

2012 Summer Olympics medal table
อันดับที่ จังหวัด ทอง เงิน ทองแดง รวม
1 ราชบุรี 5 4 1 10
2 ขอนแก่น 3 2 3 8
3 สมุทรปราการ 2 2 0 4
4 นครราชสีมา 2 0 2 4
5 เชียงใหม่ 0 1 2 3
6 ชลบุรี 0 1 1 2
7 นนทบุรี 0 1 0 1
พิษณุโลก 0 1 0 1
9 ภูเก็ต 0 0 2 2
10 สระบุรี 0 0 1 1
รวม 12 12 12 36


สรุปผลการแข่งขัน[แก้]

ประเภท เหรียญทอง เหรียญเงิน เหรียญทองแดง
คะแนนรวมชาย (ออล-อีเว้นท์)
ข้อมูลการแข่งขัน
ราชบุรี
สุรศักดิ์  มานุวงศ์
ราชบุรี
ญาณพล  ลาภอาภารัตน์
นครราชสีมา
บดินทร์  เลิศพิริยะสกุลกิจ
ชายเดี่ยว
ข้อมูลการแข่งขัน
ราชบุรี
สุรศักดิ์  มานุวงศ์
นนทบุรี
กรกช  เดวิเลาะ
เชียงใหม่
เอกชัย  อุปละกูล
ชายคู่
ข้อมูลการแข่งขัน
นครราชสีมา
เทิดพร  มโนไพบูลย์
บดินทร์  เลิศพิริยะสกุลกิจ
ราชบุรี
ทรงวิทย์  ลาภพาทรัพย์ไพศาล
วิวัฒน์  ยุทธนากรชัย
ราชบุรี
กฤชวัชร์  จำปาขาว
ญาณพล  ลาภอาภารัตน์
ทีมชาย 3 คน
ข้อมูลการแข่งขัน
ราชบุรี
ทรงวิทย์  ลาภพาทรัพย์ไพศาล
วิวัฒน์  ยุทธนากรชัย
สุรศักดิ์  มานุวงศ์
ราชบุรี
กฤชวัชร์  จำปาขาว
ญาณพล  ลาภอาภารัตน์
ทศริน  คุณวัฒน์
เชียงใหม่
ถนัด  ดวงจันทร์
พนม  นามเรือน
วสิษฐ์พล  ฝั้นเต็ม
ทีมชาย 5 คน
ข้อมูลการแข่งขัน
ราชบุรี
กฤชวัชร์  จำปาขาว
ญาณพล  ลาภอาภารัตน์
ทรงวิทย์  ลาภพาทรัพย์ไพศาล
ทศริน  คุณวัฒน์
สุรศักดิ์  มานุวงศ์
พิษณุโลก
บุญส่ง  นุ่มท้วม
พงศกร  บุนนาค
ยิ่งยศ  สวัสดิ์วงศืชัย
วรฉัตร  จันทร์นวล
สหรัฐ  ปิยะสกุลชัย
นครราชสีมา
ชัยสิทธิ์  แซ่เตียว
เทิดพร  มโนไพบูลย์
นิวัฒน์  ตัณฑเศรณีวัฒน์
บดินทร์  เลิศพิริยะสกุลกิจ
สมเจตน์  กุศลพิทักษ์
มาสเตอร์บุคคลชาย
ข้อมูลการแข่งขัน
ราชบุรี
ญาณพล  ลาภอาภารัตน์
ราชบุรี
สุรศักดิ์  มานุวงศ์
ขอนแก่น
ประสิทธิ์  กูลภูเขียว
คะแนนรวมหญิง (ออล-อีเว้นท์)
ข้อมูลการแข่งขัน
ขอนแก่น
อังคณา  เนตรวิเศษ
สมุทรปราการ
กรกันยา  อารีย์
ขอนแก่น
นันท์มนัส  ฉัตรไชยศิริ
หญิงเดี่ยว
ข้อมูลการแข่งขัน
ขอนแก่น
อาภากร  เนตรวิเศษ
ขอนแก่น
อังคณา  เนตรวิเศษ
ภูเก็ต
สุขใจ  ห้วยหงษ์ทอง
หญิงคู่
ข้อมูลการแข่งขัน
ขอนแก่น
อังคณา  เนตรวิเศษ
อาภากร  เนตรวิเศษ
ชลบุรี
สมเดช  บุญหลัง
สุธรรมมา  ฐานะ
สระบุรี
ณัฐธิดา  เสริฐลือชา
ธันย์ชนก  วิไลลักษณ์
ทีมหญิง 3 คน
ข้อมูลการแข่งขัน
สมุทรปราการ
กรกันยา  อารีย์
ภัททิยา  วรรณวรางค์
ศริยา  ช่องวารินทร์
ขอนแก่น
นันท์มนัส  ฉัตรไชยศิริ
อังคณา  เนตรวิเศษ
อาภากร  เนตรวิเศษ
ชลบุรี
ขนิษฐา  ยอดทอง
สมเดช  บุญหลัง
สุธรรมมา  ฐานะ
ทีมหญิง 5 คน
ข้อมูลการแข่งขัน
นครราชสีมา
กฤษณกร  แสงอรุณ
ธนาปรางค์  เสถียร
ธนิตา  เสรีคชหิรัญ
ลิ้นจี่  เลิศพิริยะสกุลกิจ
วิไลลักษณ์  สงวนสัตย์
สมุทรปราการ
กรกันยา  อารีย์
พัชรินทร์  ขาวเหลือง
ภัททิยา  วรรณวรางค์
ศริยา  ช่องวารินทร์
องุ่น  พลอยวิณิชชา
ภูเก็ต
กนกพร  ภัตศรี
ชนินทร  ห้วยหงษ์ทอง
นลินดา  ดีวิส
แนทรี  ดีวิส
สุขใจ  ห้วยหงษ์ทอง
มาสเตอร์บุคคลหญิง
ข้อมูลการแข่งขัน
สมุทรปราการ
กรกันยา  อารีย์
เชียงใหม่
ทองสุข  ตุ่นแก้ว
ขอนแก่น
อังคณา  เนตรวิเศษ


อ้างอิง[แก้]