กีฬาเพาะกายในกีฬาแห่งชาติครั้งที่ 41

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี

กีฬาเพาะกาย ในการแข่งขันกีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 41 เชียงใหม่เกมส์


 • มีการชิงชัย 20 เหรียญทอง ประกอบด้วย
  • บุคคลทั่วไป ชิง 9 เหรียญทอง
  • ฟิตเนส ชิง 4 เหรียญทอง
  • มาสเตอร์ชาย ชิง 2 เหรียญทอง
  • โมเดลฟิสิคหญิง ชิง 2 เหรียญทอง
  • แอธเลติคฟิสิคชาย ชิง 3 เหรียญทอง


 • เริ่มแข่งขันวันที่ 14-18 ธันวาคม 2555
 • สนามที่ใช้ในการแข่งขัน : ณ ลานข่วงประตูท่าแพ


สรุปเหรียญรางวัล เพาะกาย[แก้]

2012 Summer Olympics medal table
อันดับที่ จังหวัด ทอง เงิน ทองแดง รวม
1 จันทบุรี 5 1 4 10
2 สมุทรสาคร 4 0 1 5
3 กรุงเทพมหานคร 3 3 2 8
4 ปัตตานี 3 1 0 4
5 นครปฐม 1 1 1 3
สกลนคร 1 1 1 3
7 ชลบุรี 1 0 1 2
ลพบุรี 1 0 1 2
9 สตูล 1 0 0 1
10 เชียงใหม่ 0 5 2 7
11 นนทบุรี 0 3 1 4
12 นครราชสีมา 0 2 2 4
13 ยะลา 0 1 1 2
14 ขอนแก่น 0 1 0 1
ลำพูน 0 1 0 1
16 เชียงราย 0 0 2 2
17 พระนครศรีอยุธยา 0 0 1 1
รวม 20 20 20 60


สรุปผลการแข่งขัน[แก้]

ประเภท เหรียญทอง เหรียญเงิน เหรียญทองแดง
รุ่นไม่เกิน 60 กิโลกรัมชาย จันทบุรี
บัญโญ  สุขิโต
เชียงใหม่
ชัยวัฒน์  สิงห์ขา
จันทบุรี
วิเชียร  แจ่มจรัส
รุ่นไม่เกิน 65 กิโลกรัมชาย จันทบุรี
พนร  อ่อนนิ่ม
ลำพูน
บุญทัน  อยู่สุข
ยะลา
สมพงษ์  สนน้อย
รุ่นไม่เกิน 70 กิโลกรัมชาย ปัตตานี
จักรวัฒน์  อินทะรังษี
กรุงเทพมหานคร
ก้องทิตย์  หาญชัยยุทธการ
นครราชสีมา
ขจรเกียรติ  เหมาะเจาะ
รุ่นไม่เกิน 75 กิโลกรัมชาย จันทบุรี
ขุนตาล  พวงเพชร
นนทบุรี
เชิดพงศ์  แดงสุภา
ลพบุรี
จักรกฤษ  ผ่องแผ้ว
รุ่นไม่เกิน 80 กิโลกรัมชาย สตูล
สุวิทย์  เกตุจินสา
ปัตตานี
เมฆินทร์  อายุวัฒนมงคล
จันทบุรี
วีระชัย  อันธิชัย
รุ่นไม่เกิน 85 กิโลกรัมชาย สมุทรสาคร
แสวง  ปานะโปย
เชียงใหม่
ธนัฐ  ทานสุพรรณ
จันทบุรี
สุดใจ  จันทะเหล็ก
รุ่นไม่เกิน 90 กิโลกรัมชาย สมุทรสาคร
ภาณุพงศ์  ประทีป
ยะลา
อินทัช  จิตรสาธร
เชียงใหม่
กิจลักษณะ  เสือคุ่ย
รุ่น 90 กิโลกรัมขึ้นไปชาย ปัตตานี
สุรชัย  ปลั่งเอิ่ยม
ขอนแก่น
สุทธิพงษ์  หิรัญพิศ
เชียงราย
วุฒิชัย  สางตุละ
รุ่น OPEN หญิง ลพบุรี
วิไลพร  วรรณกลาง
เชียงใหม่
จรัญญา  ดวงคำ
กรุงเทพมหานคร
นงเยาว์  โกสีนาม
ฟิตเนสชาย ความสูงไม่เกิน 170 cm. สมุทรสาคร
ชิรกรณ์  สุรินทรทะ
เชียงใหม่
รณชัย  ธรรมรงค์ศิริ
เชียงใหม่
ธวัชชัย  สกุลยลไพศาล
ฟิตเนสชาย ความสูงเกิน 170 cm. ชลบุรี
ดำรงศักดิ์  สร้อยศรี
สกลนคร
จิรวัฒน์  ตระกูลมา
สกลนคร
ฉกาจ  เย็นวัฒนา
ฟิตเนสหญิง ความสูงไม่เกิน 164 cm. สมุทรสาคร
อาจารี  แท่นทรัพย์
กรุงเทพมหานคร
พัชราเพ็ญ  ธรรมญาณรังสี
นครราชสีมา
เสาวลักษณ์  ชัยวัฒน์
ฟิตเนสหญิง ความสูงเกิน 164 cm. สกลนคร
นนท์ณัฐดา  อำมาตย์
นครปฐม
เบญจวรรณ  ทองสิน
กรุงเทพมหานคร
นงธนัตตรา  ลิมปศิลป์
มาสเตอร์ชาย อายุ 46-50 ปี กรุงเทพมหานคร
สาคร  มาตรวังแสง
นนทบุรี
สมศรี  ทุรินไธสง
ชลบุรี
เสริม  เสนีย์ศรีสกุล
มาสเตอร์ชาย อายุ 50 ปีขึ้นไป จันทบุรี
สมัย  ชลชีพ
นครราชสีมา
วัชชรา  อรัญญเวศ
นครปฐม
บันเทิง  บัณฑิตนุกูล
โมเดลฟิสิคหญิง ความสูงไม่เกิน 164 cm. กรุงเทพมหานคร
นงเยาว์  โกสีนาม
นครราชสีมา
เสาวลักษณ์  ชัยวัฒน์
สมุทรสาคร
บุรากร  ปัญญาประทีป
โมเดลฟิสิคหญิง ความสูงเกิน 164 cm. นครปฐม
เบญจวรรณ  ทองสิน
นนทบุรี
ถิรดา  ค้าขึ้น
พระนครศรีอยุธยา
จิราวรรณ  เจริญผล
แอธเลติคฟิสิคชาย ความสูงไม่เกิน 165 cm. จันทบุรี
ธวิทย์  พวงเพชร
กรุงเทพมหานคร
วรวุฒิ  ทะวะดี
จันทบุรี
อฒิวัตน์  เปรมชนม์
แอธเลติคฟิสิคชาย ความสูงไม่เกิน 170 cm. ปัตตานี
ปริญญา  อ้ายเหมย
จันทบุรี
สมคิด  วัดกลาง
นนทบุรี
ธีรศักดิ์  งามขำ
แอธเลติคฟิสิคชาย ความสูงเกิน 170 cm. กรุงเทพมหานคร
ทนงศักดิ์  ถิ่นเกาะยาว
เชียงใหม่
ว่าที่ ร.ต บุญเรือง  ทาเหล็ก
เชียงราย
สุบิน  กัลยา


ผลการแข่งขัน[แก้]

รุ่นไม่เกิน 60 กิโลกรัมชาย[แก้]

รอบคัดเลือก - วันที่ 15 ธันวาคม 2555
อันดับ ทีมจังหวัด นักกีฬา หมายเหตุ
1 กรุงเทพมหานคร อุทัย  แตนกระโทก Q
2 จันทบุรี วิเชียร  แจ่มจรัส Q
3 จันทบุรี บัญโญ  สุขิโต Q
4 เชียงใหม่ ชัยวัฒน์  สิงห์ขา Q
5 ยะลา ประเสริฐ  เจียรชัชวาลวงศ์ Q
6 นครราชสีมา ณัฐพงศ์  ใยงูเหลือม
7 ปัตตานี อับดุลอาซิส  เพ็ชรฆาต
8 อุบลราชธานี สมัย  สุธรรมมา
รอบชิงชนะเลิศ - วันที่ 18 ธันวาคม 2555
อันดับ ทีมจังหวัด นักกีฬา หมายเหตุ
1 จันทบุรี บัญโญ สุขิโต Gold
2 เชียงใหม่ ชัยวัฒน์ สิงห์ขา Silver
3 จันทบุรี วิเชียร แจ่มจรัส Bronze
4 ยะลา ประเสริฐ เจียรชัชวาลวงศ์
5 กรุงเทพมหานคร อุทัย แตนกระโทก


รุ่นไม่เกิน 65 กิโลกรัมชาย[แก้]

รอบคัดเลือก - วันที่ 15 ธันวาคม 2555
อันดับ ทีมจังหวัด นักกีฬา หมายเหตุ
1 กรุงเทพมหานคร ปรีชา สุขอินโท Q
2 จันทบุรี พนร อ่อนนิ่ม Q
3 เชียงราย นิธิพงศ์ ณ คีรี Q
4 ยะลา สมพงษ์ สนน้อย Q
5 ลำพูน บุญทัน อยู่สุข Q
6 ขอนแก่น ณัฐพงษ์ สมปิตตะ
รอบชิงชนะเลิศ - วันที่ 18 ธันวาคม 2555
อันดับ ทีมจังหวัด นักกีฬา หมายเหตุ
1 จันทบุรี พนร อ่อนนิ่ม Gold
2 ลำพูน บุญทัน อยู่สุข Silver
3 ยะลา สมพงษ์ สนน้อย Bronze
4 กรุงเทพมหานคร ปรีชา สุขอินโท
5 เชียงราย นิธิพงศ์ ณ คีรี


รุ่นไม่เกิน 70 กิโลกรัมชาย[แก้]

รอบคัดเลือก - วันที่ 15 ธันวาคม 2555
อันดับ ทีมจังหวัด นักกีฬา หมายเหตุ
1 กรุงเทพมหานคร ก้องทิตย์ หาญชัยยุทธการ Q
2 จันทบุรี ภาสกร สมบูรณ์จิตฤดี Q
3 นครราชสีมา ขจรเกียรติ เหมาะเจาะ Q
4 ประจวบคีรีขันธ์ สุรศักดิ์ ผิวดำ Q
5 ปัตตานี จักรวัฒน์ อินทะรังษี Q
6 เพชรบุรี อรรถสิทธิ์ แสงกล้า
7 มหาสารคาม บรรจง สุทโธ
8 ระยอง นภวิท จันทมา
9 ลำพูน เอกพจน์ ปัชนี
รอบชิงชนะเลิศ - วันที่ 18 ธันวาคม 2555
อันดับ ทีมจังหวัด นักกีฬา หมายเหตุ
1 ปัตตานี จักรวัฒน์ อินทะรังษี Gold
2 กรุงเทพมหานคร ก้องทิตย์ หาญชัยยุทธการ Silver
3 นครราชสีมา ขจรเกียรติ เหมาะเจาะ Bronze
4 จันทบุรี ภาสกร สมบูรณ์จิตฤดี
5 ประจวบคีรีขันธ์ สุรศักดิ์ ผิวดำรุ่นไม่เกิน 75 กิโลกรัมชาย[แก้]

รอบคัดเลือก - วันที่ 15 ธันวาคม 2555
อันดับ ทีมจังหวัด นักกีฬา หมายเหตุ
1 กรุงเทพมหานคร ธีรวัฒน์ ตั้งไพบูลย์ทรัพย์ Q
2 จันทบุรี ขุนตาล พวงเพชร Q
3 นนทบุรี เชิดพงศ์ แดงสุภา Q
4 ลพบุรี จักรกฤษ ผ่องแผ้ว Q
5 สุรินทร์ ฉัตรดนัย เศรษฐศิริกุล Q
6 ชุมพร วิทวัฒน์ แสงสว่าง
7 พระนครศรีอยุธยา จิรยุทธ เจริญผล
8 ยะลา ธนวัฒน์ ดวงอาทิตย์
9 ราชบุรี อภิชัย กิจการเดชวุฒิ
10 อุบลราชธานี ปราชญ์ อักษรศรี
รอบชิงชนะเลิศ - วันที่ 18 ธันวาคม 2555
อันดับ ทีมจังหวัด นักกีฬา หมายเหตุ
1 จันทบุรี ขุนตาล พวงเพชร Gold
2 นนทบุรี เชิดพงศ์ แดงสุภา Silver
3 ลพบุรี จักรกฤษ ผ่องแผ้ว Bronze
4 กรุงเทพมหานคร ธีรวัฒน์ ตั้งไพบูลย์ทรัพย์
5 สุรินทร์ ฉัตรดนัย เศรษฐศิริกุลรุ่นไม่เกิน 80 กิโลกรัมชาย[แก้]

รอบคัดเลือก - วันที่ 16 ธันวาคม 2555
อันดับ ทีมจังหวัด นักกีฬา หมายเหตุ
1 จันทบุรี วีระชัย อันธิชัย Q
2 ชลบุรี นครินทร์ อยู่ยง Q
3 ปัตตานี เมฆินทร์ อายุวัฒนมงคล Q
4 ระยอง บัญชา นามวงศ์ Q
5 สตูล สุวิทย์ เกตุจินสา Q
6 ขอนแก่น วีรุพค์ มูลเมือง
7 พระนครศรีอยุธยา ลินคม ผูกชอบ
8 ลำพูน กฤติเดช พงษ์ตุ้ย
รอบชิงชนะเลิศ - วันที่ 18 ธันวาคม 2555
อันดับ ทีมจังหวัด นักกีฬา หมายเหตุ
1 สตูล สุวิทย์ เกตุจินสา Gold
2 ปัตตานี เมฆินทร์ อายุวัฒนมงคล Silver
3 จันทบุรี วีระชัย อันธิชัย Bronze
4 ระยอง บัญชา นามวงศ์
5 ชลบุรี นครินทร์ อยู่ยงรุ่นไม่เกิน 85 กิโลกรัมชาย[แก้]

รอบคัดเลือก - วันที่ 16 ธันวาคม 2555
อันดับ ทีมจังหวัด นักกีฬา หมายเหตุ
1 จันทบุรี สุดใจ จันทะเหล็ก Q
2 จันทบุรี สุชาติ ประดับ Q
3 เชียงใหม่ ภัทร ลาภอดิศร Q
4 เชียงใหม่ ธนัฐ ทานสุพรรณ Q
5 สมุทรสาคร แสวง ปานะโปย Q
6 เชียงราย พันธวัช นิมิตภาคภูมิ
7 ประจวบคีรีขันธ์ วีรยุทธ์ เลื่อมใสธรรม
8 ภูเก็ต วรพล ตันติมานะกิจ
รอบชิงชนะเลิศ - วันที่ 18 ธันวาคม 2555
อันดับ ทีมจังหวัด นักกีฬา หมายเหตุ
1 สมุทรสาคร แสวง ปานะโปย Gold
2 เชียงใหม่ ธนัฐ ทานสุพรรณ Silver
3 จันทบุรี สุดใจ จันทะเหล็ก Bronze
4 จันทบุรี สุชาติ ประดับ
5 เชียงใหม่ ภัทร ลาภอดิศรรุ่นไม่เกิน 90 กิโลกรัมชาย[แก้]

รอบคัดเลือก - วันที่ 16 ธันวาคม 2555
อันดับ ทีมจังหวัด นักกีฬา หมายเหตุ
1 เชียงใหม่ กิจลักษณะ เสือคุ่ย Q
2 เชียงใหม่ พิชญ์ชัย คูสุวรรณ์ Q
3 ยะลา อินทัช จิตรสาธร Q
4 ลำพูน อดิศักดิ์ วังษา Q
5 สมุทรสาคร ภาณุพงศ์ ประทีป Q
6 จันทบุรี ธนพล มีรัตน์
7 เพชรบุรี จิรชาติ ประทุมมา
8 ราชบุรี วีรชัย กิจการเดชวุฒิ
รอบชิงชนะเลิศ - วันที่ 18 ธันวาคม 2555
อันดับ ทีมจังหวัด นักกีฬา หมายเหตุ
1 สมุทรสาคร ภาณุพงศ์ ประทีป Gold
2 ยะลา อินทัช จิตรสาธร Silver
3 เชียงใหม่ กิจลักษณะ เสือคุ่ย Bronze
4 เชียงใหม่ พิชญ์ชัย คูสุวรรณ์
5 ลำพูน อดิศักดิ์ วังษา


รุ่น 90 กิโลกรัมขึ้นไปชาย[แก้]

รอบคัดเลือก - วันที่ 16 ธันวาคม 2555
อันดับ ทีมจังหวัด นักกีฬา หมายเหตุ
1 ขอนแก่น สุทธิพงษ์ หิรัญพิศ Q
2 ขอนแก่น ประธาน คงแนวดี Q
3 เชียงราย วุฒิชัย สางตุละ Q
4 นนทบุรี สามารถ สวนสุข Q
5 ปัตตานี สุรชัย ปลั่งเอิ่ยม Q
6 กรุงเทพมหานคร อรรณพร พรตรีสัตย์
7 กรุงเทพมหานคร พฤกษ์ รัตนฐิตินันต์
8 เพชรบุรี พร้อมพงศ์ ช่างพานิช
9 ราชบุรี อนันต์ โพธิอะ
10 ลำพูน พฤหัส พรมพิงค์
รอบชิงชนะเลิศ - วันที่ 18 ธันวาคม 2555
อันดับ ทีมจังหวัด นักกีฬา หมายเหตุ
1 ปัตตานี สุรชัย ปลั่งเอิ่ยม Gold
2 ขอนแก่น สุทธิพงษ์ หิรัญพิศ Silver
3 เชียงราย วุฒิชัย สางตุละ Bronze
4 นนทบุรี สามารถ สวนสุข
5 ขอนแก่น ประธาน คงแนวดีรุ่น OPEN หญิง[แก้]

รอบคัดเลือก - วันที่ 14 ธันวาคม 2555
อันดับ ทีมจังหวัด นักกีฬา หมายเหตุ
1 กรุงเทพมหานคร นงเยาว์ โกสีนาม Q
2 เชียงใหม่ จรัญญา ดวงคำ Q
3 นครปฐม เบญจวรรณ ทองสิน Q
4 นนทบุรี ถิรดา ค้าขึ้น Q
5 ลพบุรี วิไลพร วรรณกลาง Q
6 เชียงใหม่ ลักษมี อุทัยผล
7 นนทบุรี ปัทมา คล้ายเอม
8 สกลนคร นนท์ณัฐดา อำมาตย์
รอบชิงชนะเลิศ - วันที่ 17 ธันวาคม 2555
อันดับ ทีมจังหวัด นักกีฬา หมายเหตุ
1 ลพบุรี วิไลพร วรรณกลาง Gold
2 เชียงใหม่ จรัญญา ดวงคำ Silver
3 กรุงเทพมหานคร นงเยาว์ โกสีนาม Bronze
4 นครปฐม เบญจวรรณ ทองสิน
5 นนทบุรี ถิรดา ค้าขึ้น


ฟิตเนสชาย ความสูงไม่เกิน 170 cm.[แก้]

รอบคัดเลือก - วันที่ 15 ธันวาคม 2555
อันดับ ทีมจังหวัด นักกีฬา หมายเหตุ
1 เชียงใหม่ ธวัชชัย สกุลยลไพศาล Q
2 เชียงใหม่ รณชัย ธรรมรงค์ศิริ Q
3 สกลนคร สุขสันต์ แก้วพิศดาร Q
4 สมุทรสาคร ชิรกรณ์ สุรินทรทะ Q
5 สมุทรสาคร พรชัย ธรรมสังวาลย์ Q
6 กรุงเทพมหานคร ฉัตรเทพ จันทร์ฉาย
7 พระนครศรีอยุธยา จิรพรรดิ์ เจริญผล
รอบชิงชนะเลิศ - วันที่ 17 ธันวาคม 2555
อันดับ ทีมจังหวัด นักกีฬา หมายเหตุ
1 สมุทรสาคร ชิรกรณ์ สุรินทรทะ Gold
2 เชียงใหม่ รณชัย ธรรมรงค์ศิริ Silver
3 เชียงใหม่ ธวัชชัย สกุลยลไพศาล Bronze
4 สมุทรสาคร พรชัย ธรรมสังวาลย์
5 สกลนคร สุขสันต์ แก้วพิศดาร


ฟิตเนสชาย ความสูงเกิน 170 cm.[แก้]

รอบคัดเลือก - วันที่ 16 ธันวาคม 2555
อันดับ ทีมจังหวัด นักกีฬา หมายเหตุ
1 ชลบุรี ดำรงศักดิ์ สร้อยศรี Q
2 นครปฐม อานุภาพ อัญญธนากร Q
3 สกลนคร จิรวัฒน์ ตระกูลมา Q
4 สกลนคร ฉกาจ เย็นวัฒนา Q
5 สมุทรสาคร ณัฐวัตร โพธิ์ฉัตร Q
6 ขอนแก่น นิพัฒน์ ไชยโส
7 จันทบุรี วรเมธ เกษมกุลดิลก
8 เชียงใหม่ พลธวัฒน์ สกุลยลไพศาล
รอบชิงชนะเลิศ - วันที่ 18 ธันวาคม 2555
อันดับ ทีมจังหวัด นักกีฬา หมายเหตุ
1 ชลบุรี ดำรงศักดิ์ สร้อยศรี Gold
2 สกลนคร จิรวัฒน์ ตระกูลมา Silver
3 สกลนคร ฉกาจ เย็นวัฒนา Bronze
4 นครปฐม อานุภาพ อัญญธนากร
5 สมุทรสาคร ณัฐวัตร โพธิ์ฉัตร
ฟิตเนสหญิง ความสูงไม่เกิน 164 cm.[แก้]

รอบคัดเลือก - วันที่ 15 ธันวาคม 2555
อันดับ ทีมจังหวัด นักกีฬา หมายเหตุ
1 กรุงเทพมหานคร พัชราเพ็ญ ธรรมญาณรังสี Q
2 เชียงใหม่ ณัฎฐ์ธิบดี ชัยมงคล Q
3 นครราชสีมา เสาวลักษณ์ ชัยวัฒน์ Q
4 นนทบุรี ปัทมา คล้ายเอม Q
5 สมุทรสาคร อาจารี แท่นทรัพย์ Q
รอบชิงชนะเลิศ - วันที่ 17 ธันวาคม 2555
อันดับ ทีมจังหวัด นักกีฬา หมายเหตุ
1 สมุทรสาคร อาจารี แท่นทรัพย์ Gold
2 กรุงเทพมหานคร พัชราเพ็ญ ธรรมญาณรังสี Silver
3 นครราชสีมา เสาวลักษณ์ ชัยวัฒน์ Bronze
4 นนทบุรี ปัทมา คล้ายเอม
5 เชียงใหม่ ณัฎฐ์ธิบดี ชัยมงคล


ฟิตเนสหญิง ความสูงเกิน 164 cm.[แก้]

รอบคัดเลือก - วันที่ 16 ธันวาคม 2555
อันดับ ทีมจังหวัด นักกีฬา หมายเหตุ
1 กรุงเทพมหานคร ธนัตตรา ลิมปศิลป์ Q
2 เชียงใหม่ ธัญลักษณ์ ชัยทอง Q
3 นครปฐม เบญจวรรณ ทองสิน Q
4 นนทบุรี ถิรดา ค้าขึ้น Q
5 สกลนคร นนท์ณัฐดา อำมาตย์ Q
6 พระนครศรีอยุธยา จิราวรรณ เจริญผล
7 สมุทรสาคร อธิชา ปลื้มจิตร
รอบชิงชนะเลิศ - วันที่ 18 ธันวาคม 2555
อันดับ ทีมจังหวัด นักกีฬา หมายเหตุ
1 สกลนคร นนท์ณัฐดา อำมาตย์ Gold
2 นครปฐม เบญจวรรณ ทองสิน Silver
3 กรุงเทพมหานคร ธนัตตรา ลิมปศิลป์ Bronze
4 นนทบุรี ถิรดา ค้าขึ้น
5 เชียงใหม่ ธัญลักษณ์ ชัยทอง
มาสเตอร์ชาย อายุ 46-50 ปี[แก้]

รอบคัดเลือก - วันที่ 14 ธันวาคม 2555
อันดับ ทีมจังหวัด นักกีฬา หมายเหตุ
1 กรุงเทพมหานคร สาคร มาตรวังแสง Q
2 ชลบุรี เสริม เสนีย์ศรีสกุล Q
3 นนทบุรี สมศรี ทุรินไธสง Q
4 พิษณุโลก เศกสรรค์ สินเส็ง Q
5 อุบลราชธานี เวทย์ พิณโท Q
6 ปัตตานี สำเริง คงเขียว
7 เพชรบุรี สุรสิทธิ์ ช่วยบุญ
8 สุพรรณบุรี จรัล ใจอารีย์
รอบชิงชนะเลิศ - วันที่ 17 ธันวาคม 2555
อันดับ ทีมจังหวัด นักกีฬา หมายเหตุ
1 กรุงเทพมหานคร สาคร มาตรวังแสง Gold
2 นนทบุรี สมศรี ทุรินไธสง Silver
3 ชลบุรี เสริม เสนีย์ศรีสกุล Bronze
4 อุบลราชธานี เวทย์ พิณโท
5 พิษณุโลก เศกสรรค์ สินเส็งมาสเตอร์ชาย อายุ 50 ปีขึ้นไป[แก้]

รอบคัดเลือก - วันที่ 14 ธันวาคม 2555
อันดับ ทีมจังหวัด นักกีฬา หมายเหตุ
1 กรุงเทพมหานคร สมบูรณ์ ธารไทรทอง Q
2 กรุงเทพมหานคร ชัยวัฒน์ ดีมงคล Q
3 จันทบุรี สมัย ชลชีพ Q
4 นครปฐม บันเทิง บัณฑิตนุกูล Q
5 นครราชสีมา วัชชรา อรัญญเวศ Q
6 ราชบุรี แสน รุจิพิสุทธิ์กุล
7 ลพบุรี วิเชียร สุขประเสริฐ
8 สกลนคร นนท์ชัย หาญมนตรี
รอบชิงชนะเลิศ - วันที่ 17 ธันวาคม 2555
อันดับ ทีมจังหวัด นักกีฬา หมายเหตุ
1 จันทบุรี สมัย ชลชีพ Gold
2 นครราชสีมา วัชชรา อรัญญเวศ Silver
3 นครปฐม บันเทิง บัณฑิตนุกูล Bronze
4 กรุงเทพมหานคร สมบูรณ์ ธารไทรทอง
5 กรุงเทพมหานคร ชัยวัฒน์ ดีมงคล

โมเดลฟิสิคหญิง ความสูงไม่เกิน 164 cm.[แก้]

รอบคัดเลือก - วันที่ 15 ธันวาคม 2555
อันดับ ทีมจังหวัด นักกีฬา หมายเหตุ
1 กรุงเทพมหานคร นงเยาว์ โกสีนาม Q
2 เชียงใหม่ ณัฎฐ์ธิบดี ชัยมงคล Q
3 นครราชสีมา เสาวลักษณ์ ชัยวัฒน์ Q
4 นนทบุรี ปัทมา คล้ายเอม Q
5 สมุทรสาคร บุรากร ปัญญาประทีป Q
รอบชิงชนะเลิศ - วันที่ 17 ธันวาคม 2555
อันดับ ทีมจังหวัด นักกีฬา หมายเหตุ
1 กรุงเทพมหานคร นงเยาว์ โกสีนาม Gold
2 นครราชสีมา เสาวลักษณ์ ชัยวัฒน์ Silver
3 สมุทรสาคร บุรากร ปัญญาประทีป Bronze
4 นนทบุรี ปัทมา คล้ายเอม
5 เชียงใหม่ ณัฎฐ์ธิบดี ชัยมงคลโมเดลฟิสิคหญิง ความสูงเกิน 164 cm.[แก้]

รอบคัดเลือก - วันที่ 16 ธันวาคม 2555
อันดับ ทีมจังหวัด นักกีฬา หมายเหตุ
1 เชียงใหม่ ธัญลักษณ์ ชัยทอง Q
2 นครปฐม เบญจวรรณ ทองสิน Q
3 นนทบุรี ถิรดา ค้าขึ้น Q
4 พระนครศรีอยุธยา จิราวรรณ เจริญผล Q
5 สกลนคร นนท์ณัฐดา อำมาตย์ Q
6 กรุงเทพมหานคร ธนัตตรา ลิมปศิลป์
7 สมุทรสาคร อธิชา ปลื้มจิตร
รอบชิงชนะเลิศ - วันที่ 17 ธันวาคม 2555
อันดับ ทีมจังหวัด นักกีฬา หมายเหตุ
1 นครปฐม เบญจวรรณ ทองสิน Gold
2 นนทบุรี ถิรดา ค้าขึ้น Silver
3 พระนครศรีอยุธยา จิราวรรณ เจริญผล Bronze
4 สกลนคร นนท์ณัฐดา อำมาตย์
5 เชียงใหม่ ธัญลักษณ์ ชัยทอง


แอธเลติคฟิสิคชาย รุ่น ความสูงไม่เกิน 165 cm.[แก้]

รอบคัดเลือก - วันที่ 14 ธันวาคม 2555
อันดับ ทีมจังหวัด นักกีฬา หมายเหตุ
1 กรุงเทพมหานคร วรวุฒิ ทะวะดี Q
2 ขอนแก่น ปานศักดิ์ ตันพรหม Q
3 จันทบุรี อฒิวัตน์ เปรมชนม์ Q
4 จันทบุรี ธวิทย์ พวงเพชร Q
5 นครปฐม โชคชัย ชินนะ Q
6 ขอนแก่น บุญเกียรติ สุนทองห้าว
7 ประจวบคีรีขันธ์ วิชาญ สายน้ำเขียว
8 ลำพูน ธนวัฒน์ ธิฉลาด


รอบชิงชนะเลิศ - วันที่ 17 ธันวาคม 2555
อันดับ ทีมจังหวัด นักกีฬา หมายเหตุ
1 จันทบุรี ธวิทย์ พวงเพชร Gold
2 กรุงเทพมหานคร วรวุฒิ ทะวะดี Silver
3 จันทบุรี อฒิวัตน์ เปรมชนม์ Bronze
4 ขอนแก่น ปานศักดิ์ ตันพรหม
5 นครปฐม โชคชัย ชินนะ


แอธเลติคฟิสิคชาย รุ่น ความสูงไม่เกิน 170 cm.[แก้]

รอบคัดเลือก - วันที่ 14 ธันวาคม 2555
อันดับ ทีมจังหวัด นักกีฬา หมายเหตุ
1 กรุงเทพมหานคร สยาม สาระจันทร์ Q
2 จันทบุรี สมคิด วัดกลาง Q
3 นนทบุรี ธีรศักดิ์ งามขำ Q
4 ปัตตานี ปริญญา อ้ายเหมย Q
5 ขอนแก่น ณัฐวุฒิ ชนะโยธา
6 ขอนแก่น เสฐียรพงษ์ แก้วประทุม
7 เชียงใหม่ ประยงค์ พอใจ
8 ปัตตานี อุสมาน แวอาแซ
9 เพชรบุรี ธวัชชัย คำฝอย
10 เพชรบุรี ธนกร ม่วงน้อย


รอบชิงชนะเลิศ - วันที่ 17 ธันวาคม 2555
อันดับ ทีมจังหวัด นักกีฬา หมายเหตุ
1 ปัตตานี ปริญญา อ้ายเหมย Gold
2 จันทบุรี สมคิด วัดกลาง Silver
3 นนทบุรี ธีรศักดิ์ งามขำ Bronze
4 กรุงเทพมหานคร สยาม สาระจันทร์


แอธเลติคฟิสิคชาย รุ่น ความสูงเกิน 170 cm.[แก้]

รอบคัดเลือก - วันที่ 14 ธันวาคม 2555
อันดับ ทีมจังหวัด นักกีฬา หมายเหตุ
1 กรุงเทพมหานคร ทนงศักดิ์ ถิ่นเกาะยาว Q
2 จันทบุรี เสริมศักดิ์ พูลสวัสดิ์ Q
3 จันทบุรี สมศักดิ์ พุ่มมาก Q
4 เชียงราย สุบิน กัลยา Q
5 เชียงใหม่ ว่าที่ ร.ต บุญเรือง ทาเหล็ก Q
6 ขอนแก่น ชมาวิทย์ ดวงมูลลี
7 แพร่ วนพันธ์ เวียงศรี


รอบชิงชนะเลิศ - วันที่ 17 ธันวาคม 2555
อันดับ ทีมจังหวัด นักกีฬา หมายเหตุ
1 กรุงเทพมหานคร ทนงศักดิ์ ถิ่นเกาะยาว Gold
2 เชียงใหม่ ว่าที่ ร.ต บุญเรือง ทาเหล็ก Silver
3 เชียงราย สุบิน กัลยา Bronze
4 จันทบุรี สมศักดิ์ พุ่มมาก
5 จันทบุรี เสริมศักดิ์ พูลสวัสดิ์

อ้างอิง[แก้]