กีฬาบาสเก็ตบอลในกีฬาแห่งชาติครั้งที่ 41

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี

"บาสเก็ตบอล"ในการแข่งขันกีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 41 เชียงใหม่เกมส์

  • มีการชิงชัย 2 เหรียญทอง
    • ทีมชาย แข่งขัน 10 ทีม คือ กรุงเทพมหานคร กาญจนบุรี ขอนแก่น ชลบุรี เชียงใหม่ ตาก นครนายก นครราชสีมา ปทุมธานี สงขลา
    • ทีมหญิง แข่งขัน 10 ทีม คือ กระบี่ กรุงเทพมหานคร ขอนแก่น เชียงใหม่ ตาก นนทบุรี ปทุมธานี พิจิตร สุราษฎร์ธานี อ่างทอง


  • เริ่มแข่งขันวันที่ 9-19 ธันวาคม 2555
  • สนามที่ใช้ในการแข่งขัน โรงยิมส์ 3 สนามกีฬาสมโภชเชียงใหม่ 700 ปี


สรุปเหรียญรางวัล บาสเก็ตบอล[แก้]

2012 Summer Olympics medal table
อันดับที่ จังหวัด ทอง เงิน ทองแดง รวม
1 กรุงเทพมหานคร 2 0 0 2
2 ปทุมธานี 0 1 0 1
อ่างทอง 0 1 0 1
4 กระบี่ 0 0 1 1
ขอนแก่น 0 0 1 1
ตาก 0 0 1 1
นครราชสีมา 0 0 1 1
รวม 2 2 4 8


สรุปผลการแข่งขัน[แก้]

Event เหรียญทอง เหรียญเงิน เหรียญทองแดง
ทีมชาย กรุงเทพมหานคร
กัณวัฒน์ เลิศเลาห์กุล
กิตติภูมิ โล่ห์สุวรรณ
เฉลิมเดช ลิ้มสุวรรณ
ชนะชนม์ กล้าหาญ
โชติวิทย์ โรจนกิจเกษตร
เพทาย พลอยมีค่า
รังสิต ศิรนานนท์
วราวุฒิ วุฒิกรภัณฑ์
ศุภชัย สังข์ทอง
สุขเดฟ โคเคอร์
โสภณ พินิจพัชรเลิศ
อภัยพงศ์ เนตรศิริสวรรค์
ปทุมธานี
กิตติมน วรรณา
จักรชัย ศิริอินทร์
ฉัตรทอง ทองเกลี้ยง
ดนัย คงคุ้ม
รชต ซุ่นศรี
วชรพงษ์ ทองศรี
วรภัทร ปานกล่อม
วิรัตน์ รักษา
สิปปภาส สาตแสงธรรม
สุรพงษ์ กองเงิน
อเนชา กองผุย
เอกพล มะยมทอง
ขอนแก่น
จักรพงศ์ หาญเชิงชัย
ฉัตรปวิตร ทิมจะโป๊ะ
นคร แสงทอง
ปราโมช จันทรนิยม
ปิยพงศ์ พิรุน
พิทยาธร สัตยารัฐ
พีระศักดิ์ ป้องศรี
รัฐ สุรพล
วงศกร จูดสังข์
วรวุฒิ เศษชนะกร
สืบพงษ์ วิชัยผิน
สุวิจักขณ์ วรรณศิริ
นครราชสีมา
กิตติธัช ปัญญาปรุ
ชัยวัฒน์ แกดำ
ชากร ศรีสุนทร
ธีรยุท ทินใต้
บัญชา บุษรากุล
พิชชา วรพล
มานะ จันทุมา
วัฒนา สุทธิสินธุ์
วันชัย ทองเรไร
องอาจ สมเผ่า
อรรถพร เลิศมาลัยภรณ์
ทีมหญิง กรุงเทพมหานคร
กลอยใจ เพ็ชรแสนค่า
จีรนันท์ โพธิ์เจริญ
ชลลดา ไชยสงค์
ชลิตา พรกุณา
ณัฐวรรณ มัชฌิมวงศ์
นภัสนันท์ ด่านชัยวิจิตร
นันท์นภัส ด่านชัยวิจิตร
ปาริฉัตร ไชยโสภาพ
พิชญาวีร์ ภานุรัชต์ฐนนท์
ภัทราวดี จันทรบุตร
วิภาพร แซ่ฉั่ว
อ่างทอง
กนกวรรณ ประจวบสุข
ชโรทัย สุขสมวงษ์
ญาณี โพธิ์สุทธิ์
ณัฐกฤตา ชิวินวงศ์ธาดา
ณัฐธิดา เครือทิวา
นฤมล บ้านหมู่
นัดดา ทองท้วม
นันทิยา ผ่องพันธุ์งาม
เบญจวรรณ นิสัยมั่น
ประดับวงศ์ หมายเจริญศรี
ศิริพร ผุดผ่อง
สุภาพร การมิตรี
ตาก
จารุณี สุขดี
จุฑาทิพย์ มธุรส
จุฑามาศ จันทกาล
นุชนาฎ อินทพันธ์
ประดินันท์ จองป้อ
พรชนก ลี้ภัยรัตน์
วิภาดา ศรีภิรมย์
ศศิรินทร์ อภิพลธนานันท์
ศิริพักตร์ ฐานิสโร
สตรีรัตน์ เวชมนัส
สุทธาสินี ไชยวงค์
สุนิษา เฉลยวิมาน
กระบี่
ชลดา เอี่ยมสำอางค์
ชลธิชา เชิดเพชรรัตน์
ญาดา ธารางกูร
นฤมล หวานดี
นิภา สร้างคำ
บุผา จีระบุตร์
ปัญจพร วิรัญโท
พรมมา ประนิพลารัง
ภารดี ขำพรมราช
สลริน กองสมัคร
สุธิดา วันโน
อุไร สกุลจันทร์


ผลการแข่งขัน ทีมชาย[แก้]

สาย A[แก้]

อันดับ ทีม แข่ง ชนะ แพ้ ได้ เสีย +/- GA แต้ม ช-พ
1 กรุงเทพมหานคร 4 4 0 371 262 +109 1.416 8
2 ปทุมธานี 4 3 1 317 260 +87 1.219 7
3 ตาก 4 2 2 230 284 -54 0.810 6 1-0
4 นครนายก 4 2 2 249 295 -46 0.844 6 0-1
5 สงขลา 4 0 4 264 330 -66 0.800 4

9 ธันวาคม 2555
กรุงเทพมหานคร 69 - 61 ปทุมธานี
24-16-16-13 24-11-12-14


9 ธันวาคม 2555
ตาก 55 - 31 สงขลา
13-14-10-21 7-13-20-1310 ธันวาคม 2555
นครนายก 63 - 94 กรุงเทพมหานคร
16-11-16-20 21-14-30-29


10 ธันวาคม 2555
ปทุมธานี 76 - 57 ตาก
16-17-21-22 14-11-11-2111 ธันวาคม 2555
ตาก 62 - 55 นครนายก
13-9-22-9-9 17-12-9-15-2


11 ธันวาคม 2555
สงขลา 73 - 94 ปทุมธานี
9-16-15-33 22-23-26-2312 ธันวาคม 2555
กรุงเทพมหานคร 100 - 53 ตาก
26-26-34-18 13-12-11-17


12 ธันวาคม 2555
นครนายก 70 - 53 สงขลา
18-18-22-12 17-19-8-913 ธันวาคม 2555
สงขลา 85 - 108 กรุงเทพมหานคร
18-19-23-25 29-26-31-22


13 ธันวาคม 2555
นครนายก 61 - 86 ปทุมธานี
20-10-17-14 22-23-14-27
สาย B[แก้]

อันดับ ทีม แข่ง ชนะ แพ้ 732 เสีย +/- GA แต้ม ช-พ
1 นครราชสีมา 4 4 0 365 282 +83 1.294 8
2 ขอนแก่น 4 3 1 319 294 +25 1.085 7
3 เชียงใหม่ 4 2 2 265 261 +4 1.015 6
4 ชลบุรี 4 1 3 251 304 -53 0.826 5
5 ศิรวุฒิ นุชอนงค์ 4 0 4 274 333 -59 0.823 7

9 ธันวาคม 2555
นครราชสีมา 91 - 85 ขอนแก่น
15-29-27-20 17-29-25-14


9 ธันวาคม 2555
กาญจนบุรี 55 - 31 ชลบุรี
15-13-18-15 12-20-17-1410 ธันวาคม 2555
เชียงใหม่ 65 - 74 นครราชสีมา
15-15-18-17 14-16-19-25


10 ธันวาคม 2555
ขอนแก่น 92 - 89 กาญจนบุรี
18-29-16-29 20-24-15-3011 ธันวาคม 2555
กาญจนบุรี 57 - 73 เชียงใหม่
14-11-11-21 21-18-18-16


11 ธันวาคม 2555
ชลบุรี 59 - 76 ขอนแก่น
15-10-16-18 16-10-24-2612 ธันวาคม 2555
นครราชสีมา 105 - 67 กาญจนบุรี
24-26-26-29 21-18-16-12


12 ธันวาคม 2555
เชียงใหม่ 72 - 64 ชลบุรี
15-14-17-26 14-10-12-2813 ธันวาคม 2555
ชลบุรี 65 - 95 นครราชสีมา
19-9-13-24 25-16-24-30


13 ธันวาคม 2555
ขอนแก่น 66 - 55 เชียงใหม่
7-17-19-23 14-21-7-13รอบชิง อันดับ 7[แก้]

14 ธันวาคม 2555
นครนายก 71 - 54 กาญจนบุรี
16-19-12-24 17-11-13-13


15 ธันวาคม 2555
ชลบุรี 75 - 68 สงขลา
20-22-13-20 19-23-14-12
รอบสอง[แก้]

อันดับ ทีม แข่ง ชนะ แพ้ ได้ เสีย +/- GA แต้ม ช-พ
1 กรุงเทพมหานคร 7 7 0 664 438 +226 1.516 14
2 ปทุมธานี 7 6 1 558 457 +131 1.287 13
3 นครราชสีมา 7 5 2 560 207 +53 1.105 12
4 ขอนแก่น 7 4 3 498 547 -49 0.910 11
5 ตาก 7 3 4 406 487 -81 0.834 10
6 เชียงใหม่ 7 2 5 467 523 -56 0.893 9

14 ธันวาคม 2555
กรุงเทพมหานคร 123 - 56 ขอนแก่น
32-29-36-26 6-15-14-21


14 ธันวาคม 2555
ปทุมธานี 100 - 67 เชียงใหม่
31-23-23-23 21-18-16-12


14 ธันวาคม 2555
ตาก 65 - 80 นครราชสีมา
18-15-17-15 16-26-24-1415 ธันวาคม 2555
นครราชสีมา 64 - 85 ปทุมธานี
21-13-17-13 17-21-28-19


15 ธันวาคม 2555
ขอนแก่น 57 - 44 ตาก
12-13-12-20 10-17-7-10


15 ธันวาคม 2555
เชียงใหม่ 69 - 95 กรุงเทพมหานคร
11-23-20-15 30-17-26-2216 ธันวาคม 2555
ตาก 67 - 66 เชียงใหม่
16-13-16-22 15-19-13-19


16 ธันวาคม 2555
ปทุมธานี 86 - 66 ขอนแก่น
30-17-20-19 9-21-12-24


16 ธันวาคม 2555
กรุงเทพมหานคร 75 - 51 นครราชสีมา
18-17-23-17 4-18-18-11
รอบรองชนะเลิศ[แก้]

17 ธันวาคม 2555
กรุงเทพมหานคร 81 - 71 ขอนแก่น
12-25-20-24 13-14-33-24


17 ธันวาคม 2555
ปทุมธานี 94 - 68 นครราชสีมา
33-23-17-21 23-16-17-12
รอบชิงชนะเลิศ[แก้]

19 ธันวาคม 2555
กรุงเทพมหานคร 82 - 69 ปทุมธานี
23-24-18-17 15-12-23-19


ผลการแข่งขัน ทีมหญิง[แก้]

สาย ก.[แก้]

อันดับ ทีม แข่ง ชนะ แพ้ ได้ เสีย +/- GA แต้ม ช-พ
1 ตาก 4 4 0 270 194 +76 1.392 8
2 นนทบุรี 4 3 1 292 229 +63 1.275 7
3 สุราษฎร์ธานี 4 2 2 243 235 +8 1.034 6
4 เชียงใหม่ 4 1 3 229 256 -27 0.895 5
5 ขอนแก่น 4 0 4 170 290 -120 0.586 4

9 ธันวาคม 2555
ตาก 71 - 41 ขอนแก่น
19-9-25-18 7-11-9-14


9 ธันวาคม 2555
นนทบุรี 75 - 61 เชียงใหม่
15-22-21-17 15-12-17-1710 ธันวาคม 2555
สุราษฎร์ธานี 55 - 67 ตาก
15-9-15-16 10-21-20-16


10 ธันวาคม 2555
ขอนแก่น 44 - 60 เชียงใหม่
2-7-9-26 18-15-19-811 ธันวาคม 2555
เชียงใหม่ 58 - 74 สุราษฎร์ธานี
13-14-4-27 11-11-24-28


11 ธันวาคม 2555
นนทบุรี 100 - 44 ขอนแก่น
22-27-23-28 14-12-7-1112 ธันวาคม 2555
ตาก 63 - 50 เชียงใหม่
22-15-16-10 11-8-10-21


12 ธันวาคม 2555
สุราษฎร์ธานี 55 - 69 นนทบุรี
17-10-14-14 13-26-13-1713 ธันวาคม 2555
นนทบุรี 48 - 69 ตาก
11-16-6-15 16-19-21-13


13 ธันวาคม 2555
สุราษฎร์ธานี 61 - 41 ขอนแก่น
20-13-10-16 7-7-16-11
สาย ข.[แก้]

อันดับ ทีม แข่ง ชนะ แพ้ ได้ เสีย +/- GA แต้ม ช-พ
1 กรุงเทพมหานคร 4 4 0 277 191 +86 1.450 8
2 อ่างทอง 4 3 1 278 249 +29 1.116 7
3 กระบี่ 4 2 2 287 232 +55 1.237 6
4 พิจิตร 4 1 3 207 284 -77 0.729 5
5 ปทุมธานี 4 0 4 223 316 -93 0.706 4

9 ธันวาคม 2555
อ่างทอง 77 - 65 กระบี่
15-15-26-18 15-11-21-19


9 ธันวาคม 2555
กรุงเทพมหานคร 79 - 30 พิจิตร
19-18-24-18 9-10-8-310 ธันวาคม 2555
ปทุมธานี 68 - 86 อ่างทอง
21-14-17-16 21-26-23-16


10 ธันวาคม 2555
กระบี่ 59 - 66 กรุงเทพมหานคร
9-12-23-15 12-13-24-1711 ธันวาคม 2555
กรุงเทพมหานคร 69 - 58 ปทุมธานี
25-11-21-12 19-13-15-11


11 ธันวาคม 2555
พิจิตร 53 - 73 กระบี่
14-9-17-13 11-18-21-2312 ธันวาคม 2555
อ่างทอง 44 - 63 กรุงเทพมหานคร
12-11-9-12 18-11-13-21


12 ธันวาคม 2555
ปทุมธานี 61 - 71 พิจิตร
17-14-14-16 15-21-23-1213 ธันวาคม 2555
พิจิตร 53 - 71 อ่างทอง
12-13-18-10 19-23-16-13


13 ธันวาคม 2555
ปทุมธานี 36 - 90 กระบี่
7-15-5-9 21-19-23-27
รอบชิง อันดับ 7[แก้]

14 ธันวาคม 2555
เชียงใหม่ 44 - 65 ปทุมธานี
13-10-15-6 15-19-20-11


15 ธันวาคม 2555
พิจิตร 77 - 60 ขอนแก่น
25-19-13-20 14-20-19-7
รอบสอง[แก้]

อันดับ ทีม แข่ง ชนะ แพ้ ได้ เสีย +/- GA แต้ม ช-พ
1 กรุงเทพมหานคร 7 7 0 460 318 +142 1.447 14
2 อ่างทอง 7 5 2 472 429 +43 1.100 12 1-0
3 กระบี่ 7 5 2 486 390 +96 1.246 12 0-1
4 ตาก 7 4 3 420 371 +49 1.132 11 1-0
5 นนทบุรี 7 4 3 455 427 +28 1.066 11 0-1
6 สุราษฎร์ธานี 7 2 5 395 436 -41 0.906 9

14 ธันวาคม 2555
ตาก 61 - 62 อ่างทอง
16-16-15-14 15-20-14-13


14 ธันวาคม 2555
นนทบุรี 54 - 71 กระบี่
18-16-18-19 8-13-24-9


14 ธันวาคม 2555
สุราษฎร์ธานี 42 - 71 กรุงเทพมหานคร
6-10-14-12 12-15-20-2415 ธันวาคม 2555
กรุงเทพมหานคร 60 - 41 นนทบุรี
17-13-14-16 10-10-6-15


15 ธันวาคม 2555
อ่างทอง 65 - 51 สุราษฎร์ธานี
16-18-19-12 6-10-16-19


15 ธันวาคม 2555
กระบี่ 63 - 45 ตาก
9-15-19-20 16-8-15-616 ธันวาคม 2555
สุราษฎร์ธานี 59 - 65 กระบี่
19-11-18-11 24-13-19-9


16 ธันวาคม 2555
นนทบุรี 68 - 67 อ่างทอง
13-9-22-24 17-15-21-14


16 ธันวาคม 2555
ตาก 44 - 52 กรุงเทพมหานคร
13-7-13-11 17-7-11-17
รอบรองชนะเลิศ[แก้]

17 ธันวาคม 2555
กรุงเทพมหานคร 56 - 28 ตาก
16-9-14-17 4-9-10-5


17 ธันวาคม 2555
อ่างทอง 61 - 44 กระบี่
18-15-14-14 13-11-6-14
รอบชิงชนะเลิศ[แก้]

19 ธันวาคม 2555
กรุงเทพมหานคร 68 - 48 อ่างทอง
18-21-15-14 9-11-15-13


อ้างอิง[แก้]