กีฬามวยปล้ำในกีฬาแห่งชาติครั้งที่ 41

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี

"มวยปล้ำ"ในการแข่งขันกีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 41 เชียงใหม่เกมส์

 • มีการชิงชัย 23 เหรียญทอง
  • ประเภท เกรกโกร-โรมัน ชาย 8 เหรียญทอง
  • ประเภท ฟรีสไตล์ ชาย 7 เหรียญทอง
  • ประเภท ฟรีสไตล์ หญิง 8 เหรียญทอง
สรุปเหรียญรางวัล มวยปล้ำ[แก้]

2012 Summer Olympics medal table
อันดับที่ จังหวัด ทอง เงิน ทองแดง รวม
1 อุบลราชธานี 6 3 5 14
2 สุพรรณบุรี 3 3 3 9
3 ศรีสะเกษ 2 5 5 12
4 ตรัง 2 3 2 7
5 แพร่ 2 0 3 5
6 เพชรบูรณ์ 2 0 0 2
7 มหาสารคาม 1 3 1 5
8 เชียงใหม่ 1 1 3 5
9 กรุงเทพมหานคร 1 1 1 3
10 น่าน 1 0 3 4
11 ชุมพร 1 0 2 3
12 พิษณุโลก 1 0 1 2
13 นครศรีธรรมราช 0 2 4 6
14 สงขลา 0 1 2 3
15 สมุทรสาคร 0 1 0 1
16 ปทุมธานี 0 0 3 3
17 ชลบุรี 0 0 2 2
นนทบุรี 0 0 2 2
19 กระบี่ 0 0 1 1
สมุทรปราการ 0 0 1 1
สุโขทัย 0 0 1 1
อุดรธานี 0 0 1 1
รวม 23 23 46 92


สรุปผลการแข่งขัน[แก้]

ประเภทเกรกโก-โรมัน ชาย[แก้]

ประเภทรุ่น เหรียญทอง เหรียญเงิน เหรียญทองแดง
น้ำหนักไม่เกิน 50 กิโลกรัม อุบลราชธานี - ปิยะบุตร  วิระทูล ศรีสะเกษ - ปิยนันท์  แก้วรักษา กรุงเทพมหานคร - พชรพล  แซ่หาญ
น่าน - วีระชัย  หอมดอก
น้ำหนักไม่เกิน 55 กิโลกรัม ชุมพร - กฤษดา  คงศรีชาย อุบลราชธานี - พงศธร  มูลมี น่าน - ธีรวัฒน์  ใจปิง
สุโขทัย - สัมพันธ์  ปันสีคำ
น้ำหนักไม่เกิน 60 กิโลกรัม มหาสารคาม - สุทธิเกียรติ  ชุมพรพันธุ์ อุบลราชธานี - ฤทธิศักดิ์  ประวาฬ นครศรีธรรมราช - คุณากร  งามจันทร์
สุพรรณบุรี - เมธี  ใจเอื้อย
น้ำหนักไม่เกิน 66 กิโลกรัม ตรัง - พิชัยภูษิต  เทพราช สุพรรณบุรี - มนตรี  ม่วงน้ำเงิน แพร่ - เชาวลิต  แสนหาญ
อุดรธานี - อภินันท์  ต้นข้าว
น้ำหนักไม่เกิน 74 กิโลกรัม เชียงใหม่ - อรรถพล  ศิริทหาร สุพรรณบุรี - คณิน  ตันติโชคภักดี สงขลา - วณิชย์  กัลยาณมิตร
ศรีสะเกษ - สุเทพ  อ้อมชมภู
น้ำหนักไม่เกิน 84 กิโลกรัม อุบลราชธานี - ชินเวศน์  ขันชะลี ตรัง - อวยชัย  เหล็มปาน นครศรีธรรมราช - เจริญ  พลไชย
เชียงใหม่ - สามารถ  โกศัลวิตร์
น้ำหนักไม่เกิน 96 กิโลกรัม น่าน - ธีรวัฒน์  โกศิริ ตรัง - จิรโรจน์  นวลบุญ ชุมพร - ณรงค์  ชลสินธุ์
พิษณุโลก - ปฏิญญา  นนทะโคตร์
น้ำหนักไม่เกิน 120 กิโลกรัม ตรัง - วันฉัตร  จีนประชา ศรีสะเกษ - ทศพร  ศรีชาแอน มหาสารคาม - สมหวัง  เฟื่องฟู
นนทบุรี - กฤษณะ  จุลโพธิ์

ประเภทฟรีสไตล์ ชาย[แก้]

ประเภทรุ่น เหรียญทอง เหรียญเงิน เหรียญทองแดง
น้ำหนักไม่เกิน 50 กิโลกรัม สุพรรณบุรี - เขตตะวัน  จาริสุ กรุงเทพมหานคร - ลิขสิทธิ์  มั่นยืนยาว นครศรีธรรมราช - อรรคพล  พักตร์จันทร์
ศรีสะเกษ - ธนูศิลป์  นิลสุข
น้ำหนักไม่เกิน 55 กิโลกรัม แพร่ - พรเทพ  วงศ์ประดิพัทธ์ เชียงใหม่ - กฤษฎา  เบ็ญมาศ อุบลราชธานี - สามล  บุญมา
สุพรรณบุรี - คมชาญ  งามทวีสุข
น้ำหนักไม่เกิน 60 กิโลกรัม อุบลราชธานี - ศิริพงศ์  จำปาคำ สุพรรณบุรี - ณัฐวัตติ์  ศิริเลิศ น่าน - สรรเสริญ  เปี่ยมลาภ
ศรีสะเกษ - พงษ์สิทธิ์  ดีมาก
น้ำหนักไม่เกิน 66 กิโลกรัม อุบลราชธานี - พิภพ  นำภา นครศรีธรรมราช - ปฏิพัทธ์  วันทาวงษ์ ชุมพร - ปฏิพล  กลิ่นขจร
ศรีสะเกษ - เจนณรงค์  เชิดสุข
น้ำหนักไม่เกิน 74 กิโลกรัม เพชรบูรณ์ - พงษ์สิทธิ์  ศรีหงษ์ ศรีสะเกษ - สุจินดา  ไม้งาม นครศรีธรรมราช - เกียรติศักดิ์  รักดำ
เชียงใหม่ - ทัศพล  พระสว่าง
น้ำหนักไม่เกิน 84 กิโลกรัม เพชรบูรณ์ - เมธี  เทพาคำ อุบลราชธานี - เอกพงษ์  จันนี ปทุมธานี - ณัฐวุฒิ  เพิ่มพูล
สงขลา - สุเมธ  อภัยรัตน์
น้ำหนักไม่เกิน 96 กิโลกรัม พิษณุโลก - อนุชา  ยศปัญญา สงขลา - ธนาวัฒน์  ไชยมณี ตรัง - คมกริช  ฤทธิชัย
อุบลราชธานี - ชาญวิทย์  พลเยี่ยม

ประเภทฟรีสไตล์ หญิง[แก้]

ประเภทรุ่น เหรียญทอง เหรียญเงิน เหรียญทองแดง
น้ำหนักไม่เกิน 44 กิโลกรัม แพร่ - วาสนา  จันทร์น้อย ศรีสะเกษ - มัณลิกา  เอสะตี ชลบุรี - ศศิพิไล  ไชยแสง
ปทุมธานี - จินตนา  โคตรดี
น้ำหนักไม่เกิน 48 กิโลกรัม ศรีสะเกษ - สุรีพร  พิมภาค มหาสารคาม - สุรัตนติกาล  จันทร์ประโคน แพร่ - ณิชฎาพร  วงค์มานิด
อุบลราชธานี - มาริษา  จันทร์อุดม
น้ำหนักไม่เกิน 51 กิโลกรัม สุพรรณบุรี - ศรีประภา  โทแก้ว มหาสารคาม - มะลิวัลย์  อาริภู ชลบุรี - วนิดา  รักสัตย์
ศรีสะเกษ - สุดารัตน์  ภูมิโคกรักษ์
น้ำหนักไม่เกิน 55 กิโลกรัม ศรีสะเกษ - กาญจนา  ทองคาน มหาสารคาม - อมรรัตน์  ธนูทอง สุพรรณบุรี - มะลิวัลย์  ม่วงป๋อ
กระบี่ - เจนจิรา  อ่ำพรม
น้ำหนักไม่เกิน 59 กิโลกรัม อุบลราชธานี - ยุพาพร  สุตคาม ศรีสะเกษ - สาลิณี  ศรีสมบัติ แพร่ - สุดารัตน์  อ่องแก้ว
นนทบุรี - สุนารี  จันทร์เจ็ก
น้ำหนักไม่เกิน 63 กิโลกรัม สุพรรณบุรี - วิไลวรรณ  ทองก่ำ นครศรีธรรมราช - สุนันทา  รัตนมนตรี อุบลราชธานี - บรรจง  พูลมาศ
ปทุมธานี - ภิฬาภาณ์  สุขนิมิตร
น้ำหนักไม่เกิน 67 กิโลกรัม กรุงเทพมหานคร - อัญชุลี  ศรีธัญรัตน์ ตรัง - รัตนพร  ฉีดอิ่ม เชียงใหม่ - เจนจิรา  รากะรินทร์
อุบลราชธานี - ประภัทริดา  เจือจันทร์
น้ำหนักไม่เกิน 72 กิโลกรัม อุบลราชธานี - ฐิติพร  เดชะ สมุทรสาคร - พัชรพร  น้อยต้น สมุทรปราการ - สิรินภา  แจ้งประจำ
ตรัง - ปิยะพร  ชูสุวรรณผลการแข่งขัน[แก้]

เกรกโก-โรมัน ชาย 50 กิโลกรัม[แก้]

  รอบแรก<br\>10 ธันวาคม 2555 รอบก่อนรองชนะเลิศ<br\>10 ธันวาคม 2555 รอบรองชนะเลิศ<br\>10 ธันวาคม 2555 รอบชิงชนะเลิศ<br\>10 ธันวาคม 2555
      
          สมุทรสาคร-ทศพล ม่วงมงคล 0  
          อุบลราชธานี-ปิยะบุตร วิระทูล 5  
            อุบลราชธานี-ปิยะบุตร วิระทูล 3  
            น่าน-วีระชัย หอมดอก 1  
          น่าน-วีระชัย หอมดอก 4  
          สมุทรปราการ-นันทวัฒน์ เพชรขจร 0  
            อุบลราชธานี-ปิยะบุตร วิระทูล 3
            ศรีสะเกษ-ปิยนันท์ แก้วรักษา 1
          กรุงเทพมหานคร-พชรพล แซ่หาญ 0  
          ศรีสะเกษ-ปิยนันท์ แก้วรักษา 3  
            ศรีสะเกษ-ปิยนันท์ แก้วรักษา 3  
            แพร่-เฉลิม แซ่หาญ 1  
          กระบี่-ทนุธรรม แก้วเกลี้ยง 0       
 แพร่-เฉลิม แซ่หาญ 5      แพร่-เฉลิม แซ่หาญ 3       
 สงขลา-อริญชัย อนงค์ 0  


 • รอบชิงเหรียญทองแดง
รอบแรก   รอบชิงเหรียญทองแดง
 
 สมุทรสาคร-ทศพล ม่วงมงคล      
 BYE        สมุทรสาคร-ทศพล ม่วงมงคล 1
     น่าน-วีระชัย หอมดอก 3
 
     แพร่-เฉลิม แซ่หาญ 1
 กรุงเทพมหานคร-พชรพล แซ่หาญ        กรุงเทพมหานคร-พชรพล แซ่หาญ 3
 BYE      


เกรกโก-โรมัน ชาย 55 กิโลกรัม[แก้]

  รอบแรก<br\>11 ธันวาคม 2555 รอบก่อนรองชนะเลิศ<br\>11 ธันวาคม 2555 รอบรองชนะเลิศ<br\>11 ธันวาคม 2555 รอบชิงชนะเลิศ<br\>11 ธันวาคม 2555
      
          กรุงเทพมหานคร-ศักดิ์ณรงค์ จันทรหอม 0  
          สุโขทัย-สัมพันธ์ ปันสีคำ 3  
            สุโขทัย-สัมพันธ์ ปันสีคำ 0  
            ชุมพร-กฤษดา คงศรีชาย 5  
          พิษณุโลก-ณัฐพนธ์ คุ้มคำ 0  
          ชุมพร-กฤษดา คงศรีชาย 4  
            ชุมพร-กฤษดา คงศรีชาย 3
 นนทบุรี-อานันท์ เจริญพันธ์ 0        อุบลราชธานี-พงศธร มูลมี 0
 นครศรีธรรมราช-ปาริชาติ สุวรรณโณ 5      นครศรีธรรมราช-ปาริชาติ สุวรรณโณ 0  
 น่าน-ธีรวัฒน์ ใจปิง 0      อุบลราชธานี-พงศธร มูลมี 5  
 อุบลราชธานี-พงศธร มูลมี 5        อุบลราชธานี-พงศธร มูลมี 3  
 ขอนแก่น-ธวัชชัย แสนประสิทธิ์ 0        ศรีสะเกษ-มนัส ชูติรัมย์ 1  
 สมุทรปราการ-ภัทรพล ฝาชัยภูมิ 5      สมุทรปราการ-ภัทรพล ฝาชัยภูมิ 0       
 ศรีสะเกษ-มนัส ชูติรัมย์ 3      ศรีสะเกษ-มนัส ชูติรัมย์ 4       
 สุพรรณบุรี-ชนะชัย เอี่ยมสุพรรณ 1  


 • รอบชิงเหรียญทองแดง
รอบแรก   รอบชิงเหรียญทองแดง
 
 พิษณุโลก-ณัฐพนธ์ คุ้มคำ      
 BYE        พิษณุโลก-ณัฐพนธ์ คุ้มคำ 0
     สุโขทัย-สัมพันธ์ ปันสีคำ 5
 
     ศรีสะเกษ-มนัส ชูติรัมย์ 0
 นครศรีธรรมราช-ปาริชาติ สุวรรณโณ 0      น่าน-ธีรวัฒน์ ใจปิง 5
 น่าน-ธีรวัฒน์ ใจปิง 5    


เกรกโก-โรมัน ชาย 60 กิโลกรัม[แก้]

  รอบแรก<br\>10 ธันวาคม 2555 รอบก่อนรองชนะเลิศ<br\>10 ธันวาคม 2555 รอบรองชนะเลิศ<br\>10 ธันวาคม 2555 รอบชิงชนะเลิศ<br\>10 ธันวาคม 2555
      
          นครปฐม-ศตวรรษ นานจำปา 0  
          มหาสารคาม-สุทธิเกียรติ ชุมพรพันธุ์ 4  
            มหาสารคาม-สุทธิเกียรติ ชุมพรพันธุ์ 5  
            นครศรีธรรมราช-คุณากร งามจันทร์ 0  
          นครศรีธรรมราช-คุณากร งามจันทร์ 3  
          พิษณุโลก-วงศกร กองเพียง 1  
            มหาสารคาม-สุทธิเกียรติ ชุมพรพันธุ์ 5
            อุบลราชธานี-ฤทธิศักดิ์ ประวาฬ 0
          ศรีสะเกษ-ภาคภูมิ งามแฉล้ม 1  
 อุบลราชธานี-ฤทธิศักดิ์ ประวาฬ 5      อุบลราชธานี-ฤทธิศักดิ์ ประวาฬ 3  
 กรุงเทพมหานคร-เดชาวัต โทราช 0        อุบลราชธานี-ฤทธิศักดิ์ ประวาฬ 5  
 สุพรรณบุรี-เมธี ใจเอื้อย 5        สุพรรณบุรี-เมธี ใจเอื้อย 0  
 เชียงใหม่-ประชา จุมปี 0      สุพรรณบุรี-เมธี ใจเอื้อย 5       
 สมุทรสาคร-ภคพล สิวท่าไม้ 0      กระบี่-ปริวรรต แก่นแก้ว 0       
 กระบี่-ปริวรรต แก่นแก้ว 5  


 • รอบชิงเหรียญทองแดง
รอบแรก   รอบชิงเหรียญทองแดง
 
 นครปฐม-ศตวรรษ นานจำปา      
 BYE        นครปฐม-ศตวรรษ นานจำปา 1
     นครศรีธรรมราช-คุณากร งามจันทร์ 4
 
     สุพรรณบุรี-เมธี ใจเอื้อย 5
 กรุงเทพมหานคร-เดชาวัต โทราช 0      ศรีสะเกษ-ภาคภูมิ งามแฉล้ม 0
 ศรีสะเกษ-ภาคภูมิ งามแฉล้ม 5    


เกรกโก-โรมัน ชาย 66 กิโลกรัม[แก้]

  รอบแรก<br\>11 ธันวาคม 2555 รอบก่อนรองชนะเลิศ<br\>11 ธันวาคม 2555 รอบรองชนะเลิศ<br\>11 ธันวาคม 2555 รอบชิงชนะเลิศ<br\>11 ธันวาคม 2555
      
          สุพรรณบุรี-มนตรี ม่วงน้ำเงิน 3  
          แพร่-เชาวลิต แสนหาญ 0  
            สุพรรณบุรี-มนตรี ม่วงน้ำเงิน 3  
            ชุมพร-สิทธิพงษ์ คึมยะราช 0  
          น่าน-เกรียงศักดิ์ ขัตติ 1  
          ชุมพร-สิทธิพงษ์ คึมยะราช 3  
            สุพรรณบุรี-มนตรี ม่วงน้ำเงิน 1
 ศรีสะเกษ-ติรวัต วงศ์แก้ว 3        ตรัง-พิชัยภูษิต เทพราช 3
 นครศรีธรรมราช-กิตติทัต เพียหาเทศ 1      ศรีสะเกษ-ติรวัต วงศ์แก้ว 0  
 นนทบุรี-ศักดิ์ชัย แต้ประยูร 5      นนทบุรี-ศักดิ์ชัย แต้ประยูร 5  
 มหาสารคาม-เชิดชาย ชูเกิด 0        นนทบุรี-ศักดิ์ชัย แต้ประยูร 0  
 ตรัง-พิชัยภูษิต เทพราช 3        ตรัง-พิชัยภูษิต เทพราช 5  
 อุดรธานี-อภินันท์ ต้นข้าว 1      ตรัง-พิชัยภูษิต เทพราช 5       
 อ่างทอง-พีระพล เปลื้องนาผล 0      สมุทรสาคร-อนุชา วาจาดี 0       
 สมุทรสาคร-อนุชา วาจาดี 5  


 • รอบชิงเหรียญทองแดง
รอบแรก   รอบชิงเหรียญทองแดง
 
 แพร่-เชาวลิต แสนหาญ      
 BYE        แพร่-เชาวลิต แสนหาญ 3
     ชุมพร-สิทธิพงษ์ คึมยะราช 0
 
     นนทบุรี-ศักดิ์ชัย แต้ประยูร 0
 อุดรธานี-อภินันท์ ต้นข้าว 5      อุดรธานี-อภินันท์ ต้นข้าว 5
 สมุทรสาคร-อนุชา วาจาดี 0    


เกรกโก-โรมัน ชาย 74 กิโลกรัม[แก้]

  รอบแรก<br\>10 ธันวาคม 2555 รอบก่อนรองชนะเลิศ<br\>10 ธันวาคม 2555 รอบรองชนะเลิศ<br\>10 ธันวาคม 2555 รอบชิงชนะเลิศ<br\>10 ธันวาคม 2555
      
          สงขลา-วณิชย์ กัลยาณมิตร 1  
          สุพรรณบุรี-คณิน ตันติโชคภักดี 3  
            สุพรรณบุรี-คณิน ตันติโชคภักดี 3  
            สมุทรสาคร-อำนาจ อิ่มอำไภย 1  
          สมุทรสาคร-อำนาจ อิ่มอำไภย 5  
          ยะลา-ตระการ ฤทธิไกรสร 0  
            สุพรรณบุรี-คณิน ตันติโชคภักดี 0
            เชียงใหม่-อรรถพล ศิริทหาร 5
          นครศรีธรรมราช-ศิริพล หิมลาภ 0  
 ศรีสะเกษ- สุเทพ อ้อมชมภู 3      ศรีสะเกษ- สุเทพ อ้อมชมภู 3  
 อุบลราชธานี-สุภชัย เสาะใส 1        ศรีสะเกษ- สุเทพ อ้อมชมภู 0  
 ปทุมธานี-มงคล พงค์ษา 0        เชียงใหม่-อรรถพล ศิริทหาร 3  
 เชียงใหม่-อรรถพล ศิริทหาร 5      เชียงใหม่-อรรถพล ศิริทหาร 5       
 น่าน-เอกภาพ หอมดอก 5      น่าน-เอกภาพ หอมดอก 0       
 มหาสารคาม-ธัญญา มะธิมะนัง 0  


 • รอบชิงเหรียญทองแดง
รอบแรก   รอบชิงเหรียญทองแดง
 
 สงขลา-วณิชย์ กัลยาณมิตร      
 BYE        สงขลา-วณิชย์ กัลยาณมิตร 3
     สมุทรสาคร-อำนาจ อิ่มอำไภย 1
 
     ศรีสะเกษ- สุเทพ อ้อมชมภู 3
 ปทุมธานี-มงคล พงค์ษา 0      น่าน-เอกภาพ หอมดอก 0
 น่าน-เอกภาพ หอมดอก 4    


เกรกโก-โรมัน ชาย 84 กิโลกรัม[แก้]

  รอบแรก<br\>11 ธันวาคม 2555 รอบก่อนรองชนะเลิศ<br\>11 ธันวาคม 2555 รอบรองชนะเลิศ<br\>11 ธันวาคม 2555 รอบชิงชนะเลิศ<br\>11 ธันวาคม 2555
      
          ปทุมธานี-สมพร สมทบ 5  
          สมุทรสาคร-สิฐิณัฐ ชูพันธ์ดิลก 0  
            ปทุมธานี-สมพร สมทบ 0  
            ตรัง-อวยชัย เหล็มปาน 3  
          นครศรีธรรมราช-เจริญ พลไชย 0  
          ตรัง-อวยชัย เหล็มปาน 3  
            ตรัง-อวยชัย เหล็มปาน 0
            อุบลราชธานี-ชินเวศน์ ขันชะลี 3
          อ่างทอง-ณัฐพงษ์ สีสวด 0  
 อุบลราชธานี-ชินเวศน์ ขันชะลี 4      อุบลราชธานี-ชินเวศน์ ขันชะลี 5  
 สุพรรณบุรี-ธวัชชัย สองเมือง 0        อุบลราชธานี-ชินเวศน์ ขันชะลี 3  
 กรุงเทพมหานคร-วีระ คีรีคำรณ 5        เชียงใหม่-สามารถ โกศัลวิตร์ 1  
 ขอนแก่น-จักรพัฒน์ พรหมทองมี 0      กรุงเทพมหานคร-วีระ คีรีคำรณ 0       
 เชียงใหม่-สามารถ โกศัลวิตร์ 5      เชียงใหม่-สามารถ โกศัลวิตร์ 5       
 สงขลา-ชลธาร ด้วงทอง 0  
 • รอบชิงเหรียญทองแดง
รอบแรก   รอบชิงเหรียญทองแดง
 
 นครศรีธรรมราช-เจริญ พลไชย      
 BYE        นครศรีธรรมราช-เจริญ พลไชย 5
     ปทุมธานี-สมพร สมทบ 0
 
     เชียงใหม่-สามารถ โกศัลวิตร์ 5
 สุพรรณบุรี-ธวัชชัย สองเมือง 5      สุพรรณบุรี-ธวัชชัย สองเมือง 0
 อ่างทอง-ณัฐพงษ์ สีสวด 0    


เกรกโก-โรมัน ชาย 96 กิโลกรัม[แก้]

  รอบก่อนรองชนะเลิศ<br\>10 ธันวาคม 2555 รอบรองชนะเลิศ<br\>10 ธันวาคม 2555 รอบชิงชนะเลิศ<br\>10 ธันวาคม 2555
 ตรัง-จิรโรจน์ นวลบุญ 3  
 สมุทรสาคร-ศุภรักษ์ คล้ายท่าโรง 1      ตรัง-จิรโรจน์ นวลบุญ 5  
 นครศรีธรรมราช-พัทธนันท์ รสมาลี 0      พิษณุโลก-ปฏิญญา นนทะโคตร์ 0  
 พิษณุโลก-ปฏิญญา นนทะโคตร์ 5        ตรัง-จิรโรจน์ นวลบุญ 0
 สุพรรณบุรี-ณัฐวุฒิ ราชสินธิ์ 0        น่าน-ธีรวัฒน์ โกศิริ 5
 ชุมพร-ณรงค์ ชลสินธุ์ 5      ชุมพร-ณรงค์ ชลสินธุ์ 0
 น่าน-ธีรวัฒน์ โกศิริ 5      น่าน-ธีรวัฒน์ โกศิริ 5    
 อุบลราชธานี-วชิราวุธ ศรีเสน่ห์ 0  
 • รอบชิงเหรียญทองแดง
รอบแรก   รอบชิงเหรียญทองแดง
 
 สมุทรสาคร-ศุภรักษ์ คล้ายท่าโรง      
 BYE        สมุทรสาคร-ศุภรักษ์ คล้ายท่าโรง 0
     พิษณุโลก-ปฏิญญา นนทะโคตร์ 5
 
     ชุมพร-ณรงค์ ชลสินธุ์ 5
 อุบลราชธานี-วชิราวุธ ศรีเสน่ห์        อุบลราชธานี-วชิราวุธ ศรีเสน่ห์ 0
 BYE      


เกรกโก-โรมัน ชาย 120 กิโลกรัม[แก้]

  รอบแรก<br\>11 ธันวาคม 2555 รอบก่อนรองชนะเลิศ<br\>11 ธันวาคม 2555 รอบรองชนะเลิศ<br\>11 ธันวาคม 2555 รอบชิงชนะเลิศ<br\>11 ธันวาคม 2555
      
          มหาสารคาม-สมหวัง เฟื่องฟู 5  
          กรุงเทพมหานคร-ณัฐพล นาคนาคินทร์ 0  
            มหาสารคาม-สมหวัง เฟื่องฟู 1  
            ตรัง-วันฉัตร จีนประชา 3  
          ตรัง-วันฉัตร จีนประชา 3  
          เพชรบูรณ์-เปรมชัย กางถิ่น 0  
            ตรัง-วันฉัตร จีนประชา 3
            ศรีสะเกษ-ทศพร ศรีชาแอน 0
          สมุทรสาคร-ธนะ เพ็งแจ่ม 0  
          นนทบุรี-กฤษณะ จุลโพธิ์ 5  
            นนทบุรี-กฤษณะ จุลโพธิ์ 1  
 เลย-ณัฐวุฒิ วุฒิพงษ์ 5        ศรีสะเกษ-ทศพร ศรีชาแอน 3  
 กำแพงเพชร-กรกมล ชูรัตน์ 0      เลย-ณัฐวุฒิ วุฒิพงษ์ 0       
 ศรีสะเกษ-ทศพร ศรีชาแอน 5      ศรีสะเกษ-ทศพร ศรีชาแอน 5       
 พิษณุโลก-ธีรพงษ์ แก้วคำภา 0  
 • รอบชิงเหรียญทองแดง
รอบแรก   รอบชิงเหรียญทองแดง
 
 เพชรบูรณ์-เปรมชัย กางถิ่น      
 BYE        เพชรบูรณ์-เปรมชัย กางถิ่น 0
     มหาสารคาม-สมหวัง เฟื่องฟู 5
 
     นนทบุรี-กฤษณะ จุลโพธิ์ 5
 พิษณุโลก-ธีรพงษ์ แก้วคำภา 0      เลย-ณัฐวุฒิ วุฒิพงษ์ 0
 เลย-ณัฐวุฒิ วุฒิพงษ์ 5    


ฟรีสไตล์ชาย ไม่เกิน 50 กิโลกรัม[แก้]

  รอบแรก<br\>13 ธันวาคม 2555 รอบก่อนรองชนะเลิศ<br\>13 ธันวาคม 2555 รอบรองชนะเลิศ<br\>13 ธันวาคม 2555 รอบชิงชนะเลิศ<br\>13 ธันวาคม 2555
      
          นครศรีธรรมราช-อรรคพล พักตร์จันทร์ 4  
          สระแก้ว-อดิศักดิ์ ประภา 0  
            นครศรีธรรมราช-อรรคพล พักตร์จันทร์ 0  
            กรุงเทพมหานคร-ลิขสิทธิ์ มั่นยืนยาว 5  
          นนทบุรี-อณุสรณ์ หอมเนียม 0  
          กรุงเทพมหานคร-ลิขสิทธิ์ มั่นยืนยาว 5  
            กรุงเทพมหานคร-ลิขสิทธิ์ มั่นยืนยาว 0
            สุพรรณบุรี-เขตตะวัน จาริสุ 5
          สุพรรณบุรี-เขตตะวัน จาริสุ 3  
          อุดรธานี-เอกพล พวงศรี 1  
            สุพรรณบุรี-เขตตะวัน จาริสุ 3  
 น่าน-ณัฐพล หอมดอก 5        ศรีสะเกษ-ธนูศิลป์ นิลสุข 0  
 พิษณุโลก-สิทธิพงศ์ ด่อนแผ้ว 0      น่าน-ณัฐพล หอมดอก 1       
 สงขลา-โกเมศ รักชุม 0      ศรีสะเกษ-ธนูศิลป์ นิลสุข 3       
 ศรีสะเกษ-ธนูศิลป์ นิลสุข 4  
 • รอบชิงเหรียญทองแดง
รอบแรก   รอบชิงเหรียญทองแดง
 
 นนทบุรี-อณุสรณ์ หอมเนียม      
 BYE        นนทบุรี-อณุสรณ์ หอมเนียม 0
     นครศรีธรรมราช-อรรคพล พักตร์จันทร์ 5
 
     ศรีสะเกษ-ธนูศิลป์ นิลสุข 3
 อุดรธานี-เอกพล พวงศรี        อุดรธานี-เอกพล พวงศรี 0
 BYE      


ฟรีสไตล์ชาย ไม่เกิน 55 กิโลกรัม[แก้]

  รอบแรก<br\> ธันวาคม 2555 รอบก่อนรองชนะเลิศ<br\> ธันวาคม 2555 รอบรองชนะเลิศ<br\> ธันวาคม 2555 รอบชิงชนะเลิศ<br\> ธันวาคม 2555
      
          กรุงเทพมหานคร-ชานนทร์ ทองสุข 1  
          น่าน-วิทยา อุดนัน 3  
            น่าน-วิทยา อุดนัน 0  
            เชียงใหม่-กฤษฎา เบ็ญมาศ 5  
          เชียงใหม่-กฤษฎา เบ็ญมาศ 4  
          อุบลราชธานี-สามล บุญมา 1  
            เชียงใหม่-กฤษฎา เบ็ญมาศ 1
            แพร่-พรเทพ วงศ์ประดิพัทธ์ 3
          แพร่-พรเทพ วงศ์ประดิพัทธ์ 3  
 สุพรรณบุรี-คมชาญ งามทวีสุข 5      สุพรรณบุรี-คมชาญ งามทวีสุข 1  
 ศรีสะเกษ-ปรัชญา อุ่นแก้ว 0        แพร่-พรเทพ วงศ์ประดิพัทธ์ 3  
 สมุทรสาคร-ธนวัฒน์ สอนเกตุ 0        สงขลา-นพรัตน์ คงแก้ว 0  
 สงขลา-นพรัตน์ คงแก้ว 5      สงขลา-นพรัตน์ คงแก้ว 5       
 สมุทรปราการ-อำพุ ประจักษ์จิตร์ 0      อำนาจเจริญ-สาธิต แก้วไพรวัน 0       
 อำนาจเจริญ-สาธิต แก้วไพรวัน 5  
 • รอบชิงเหรียญทองแดง
รอบแรก   รอบชิงเหรียญทองแดง
 
 อุบลราชธานี-สามล บุญมา      
 BYE        อุบลราชธานี-สามล บุญมา 5
     น่าน-วิทยา อุดนัน 0
 
     สงขลา-นพรัตน์ คงแก้ว 1
 สุพรรณบุรี-คมชาญ งามทวีสุข        สุพรรณบุรี-คมชาญ งามทวีสุข 3
 BYE      


ฟรีสไตล์ชาย ไม่เกิน 60 กิโลกรัม[แก้]

  รอบแรก<br\>13 ธันวาคม 2555 รอบก่อนรองชนะเลิศ<br\>13 ธันวาคม 2555 รอบรองชนะเลิศ<br\>13 ธันวาคม 2555 รอบชิงชนะเลิศ<br\>13 ธันวาคม 2555
      
          สงขลา-เริงฤทธิ์ ใยเอี่ยมพันธ์ 1  
          สมุทรสาคร-นที ฟองนนที 3  
            สมุทรสาคร-นที ฟองนนที 0  
            สุพรรณบุรี-ณัฐวัตติ์ ศิริเลิศ 5  
          สุพรรณบุรี-ณัฐวัตติ์ ศิริเลิศ 5  
          น่าน-สรรเสริญ เปี่ยมลาภ 0  
            สุพรรณบุรี-ณัฐวัตติ์ ศิริเลิศ 1
            อุบลราชธานี-ศิริพงศ์ จำปาคำ 3
          ศรีสะเกษ-พงษ์สิทธิ์ ดีมาก 5  
          นครศรีธรรมราช-อภิสิทธิ์ นวลช่วย 0  
            ศรีสะเกษ-พงษ์สิทธิ์ ดีมาก 1  
 กระบี่-สุทธิชัย แซ่จิว 5        อุบลราชธานี-ศิริพงศ์ จำปาคำ 3  
 พิษณุโลก-วรชน เขียนแก้ว 0      กระบี่-สุทธิชัย แซ่จิว 0       
 อุบลราชธานี-ศิริพงศ์ จำปาคำ 4      อุบลราชธานี-ศิริพงศ์ จำปาคำ 4       
 สมุทรปราการ-ธรรมนูญ ทำนานอก 0  
 • รอบชิงเหรียญทองแดง
รอบแรก   รอบชิงเหรียญทองแดง
 
 น่าน-สรรเสริญ เปี่ยมลาภ      
 BYE        น่าน-สรรเสริญ เปี่ยมลาภ 5
     สมุทรสาคร-นที ฟองนนที 0
 
     ศรีสะเกษ-พงษ์สิทธิ์ ดีมาก 5
 กระบี่-สุทธิชัย แซ่จิว 0      สมุทรปราการ-ธรรมนูญ ทำนานอก 0
 สมุทรปราการ-ธรรมนูญ ทำนานอก 5    


ฟรีสไตล์ชาย ไม่เกิน 66 กิโลกรัม[แก้]

  รอบแรก<br\>14 ธันวาคม 2555 รอบก่อนรองชนะเลิศ<br\>14 ธันวาคม 2555 รอบรองชนะเลิศ<br\>14 ธันวาคม 2555 รอบชิงชนะเลิศ<br\>14 ธันวาคม 2555
      
          กรุงเทพมหานคร-สมพงษ์ กิ่งทอง 3  
          ตรัง-สิรวิชญ์ ใหมแก้ว 0  
            กรุงเทพมหานคร-สมพงษ์ กิ่งทอง 1  
            อุบลราชธานี-พิภพ นำภา 4  
          แพร่-เทวิน พิเมีย 0  
 อุบลราชธานี-พิภพ นำภา 4      อุบลราชธานี-พิภพ นำภา 5  
 ชุมพร-ปฏิพล กลิ่นขจร 1        อุบลราชธานี-พิภพ นำภา 3
 นครศรีธรรมราช-ปฏิพัทธ์ วันทาวงษ์ 5        นครศรีธรรมราช-ปฏิพัทธ์ วันทาวงษ์ 1
 เพชรบูรณ์-อมรศักดิ์ จันทร์นุช 0      นครศรีธรรมราช-ปฏิพัทธ์ วันทาวงษ์ 4  
 นนทบุรี-สุทธิ์พงษ์ ม่วงลี 5      นนทบุรี-สุทธิ์พงษ์ ม่วงลี 0  
 สุพรรณบุรี-ธนวัฒน์ งามเชย 0        นครศรีธรรมราช-ปฏิพัทธ์ วันทาวงษ์ 3  
 ศรีสะเกษ-เจนณรงค์ เชิดสุข 3        ศรีสะเกษ-เจนณรงค์ เชิดสุข 0  
 มหาสารคาม-ตูม ชุมศรี 1      ศรีสะเกษ-เจนณรงค์ เชิดสุข 3       
 สระแก้ว-นิติภูมิ บุญชล 1      กำแพงเพชร-สกล บำรุงเชื้อ 1       
 กำแพงเพชร-สกล บำรุงเชื้อ 3  
 • รอบชิงเหรียญทองแดง
รอบแรก   รอบชิงเหรียญทองแดง
 
 ชุมพร-ปฏิพล กลิ่นขจร 5    
 แพร่-เทวิน พิเมีย 0      ชุมพร-ปฏิพล กลิ่นขจร 5
     กรุงเทพมหานคร-สมพงษ์ กิ่งทอง 0
 
     ศรีสะเกษ-เจนณรงค์ เชิดสุข 3
 เพชรบูรณ์-อมรศักดิ์ จันทร์นุช 0      นนทบุรี-สุทธิ์พงษ์ ม่วงลี 1
 นนทบุรี-สุทธิ์พงษ์ ม่วงลี 5    


ฟรีสไตล์ชาย ไม่เกิน 74 กิโลกรัม[แก้]

  รอบแรก<br\>13 ธันวาคม 2555 รอบก่อนรองชนะเลิศ<br\>13 ธันวาคม 2555 รอบรองชนะเลิศ<br\>13 ธันวาคม 2555 รอบชิงชนะเลิศ<br\>13 ธันวาคม 2555
      
          ชุมพร-วิทวัต ช่วยแป้น 0  
          นครศรีธรรมราช-เกียรติศักดิ์ รักดำ 5  
            นครศรีธรรมราช-เกียรติศักดิ์ รักดำ 0  
            ศรีสะเกษ-สุจินดา ไม้งาม 5  
          ศรีสะเกษ-สุจินดา ไม้งาม 5  
          ขอนแก่น-สยมภู นามวงษ์ 0  
            ศรีสะเกษ-สุจินดา ไม้งาม 0
 สมุทรปราการ-ศราวุฒิ มีศรี 0        เพชรบูรณ์-พงษ์สิทธิ์ ศรีหงษ์ 5
 นนทบุรี-นัฐพร ปิ่นประดิษฐ 5      นนทบุรี-นัฐพร ปิ่นประดิษฐ 0  
 กรุงเทพมหานคร-รัชราช ยิ้มพราย 0      เชียงใหม่-ทัศพล พระสว่าง 5  
 เชียงใหม่-ทัศพล พระสว่าง 5        เชียงใหม่-ทัศพล พระสว่าง 1  
 น่าน-วัชรินทร์ อินพยา 5        เพชรบูรณ์-พงษ์สิทธิ์ ศรีหงษ์ 3  
 ตรัง-ไซน่าน เต็มหมัด 0      น่าน-วัชรินทร์ อินพยา 0       
 อุบลราชธาานี-ธวัชชัย ผาโท 1      เพชรบูรณ์-พงษ์สิทธิ์ ศรีหงษ์ 5       
 เพชรบูรณ์-พงษ์สิทธิ์ ศรีหงษ์ 3  
 • รอบชิงเหรียญทองแดง
รอบแรก   รอบชิงเหรียญทองแดง
 
 ขอนแก่น-สยมภู นามวงษ์      
 BYE        ขอนแก่น-สยมภู นามวงษ์ 0
     นครศรีธรรมราช-เกียรติศักดิ์ รักดำ 5
 
     เชียงใหม่-ทัศพล พระสว่าง 5
 น่าน-วัชรินทร์ อินพยา 1      อุบลราชธาานี-ธวัชชัย ผาโท 0
 อุบลราชธาานี-ธวัชชัย ผาโท 3    


ฟรีสไตล์ชาย ไม่เกิน 84 กิโลกรัม[แก้]

  รอบแรก<br\>14 ธันวาคม 2555 รอบก่อนรองชนะเลิศ<br\>14 ธันวาคม 2555 รอบรองชนะเลิศ<br\>14 ธันวาคม 2555 รอบชิงชนะเลิศ<br\>14 ธันวาคม 2555
      
          ขอนแก่น-ภานุพงศ์ แก้วสุพรรณ 0  
          ปทุมธานี-ณัฐวุฒิ เพิ่มพูล 5  
            ปทุมธานี-ณัฐวุฒิ เพิ่มพูล 0  
            เพชรบูรณ์-เมธี เทพาคำ 4  
          พิษณุโลก-ไพศาล วาบสูงเนิน 0  
          เพชรบูรณ์-เมธี เทพาคำ 5  
            เพชรบูรณ์-เมธี เทพาคำ 5
            อุบลราชธานี-เอกพงษ์ จันนี 0
          กรุงเทพมหานคร-เกรียงไกร สุวรรณชาติ 1  
          สงขลา-สุเมธ อภัยรัตน์ 3  
            สงขลา-สุเมธ อภัยรัตน์ 0  
            อุบลราชธานี-เอกพงษ์ จันนี 5  
          ตรัง-ปรเมนทร์ นวนสุวรรณ์ 0       
 อุบลราชธานี-เอกพงษ์ จันนี 5      อุบลราชธานี-เอกพงษ์ จันนี 5       
 กระบี่-นราทิพย์ บัวนิล 0  
 • รอบชิงเหรียญทองแดง
รอบแรก   รอบชิงเหรียญทองแดง
 
 พิษณุโลก-ไพศาล วาบสูงเนิน      
 BYE        พิษณุโลก-ไพศาล วาบสูงเนิน 1
     ปทุมธานี-ณัฐวุฒิ เพิ่มพูล 3
 
     สงขลา-สุเมธ อภัยรัตน์ 5
 กระบี่-นราทิพย์ บัวนิล 1      ตรัง-ปรเมนทร์ นวนสุวรรณ์ 0
 ตรัง-ปรเมนทร์ นวนสุวรรณ์ 3    


ฟรีสไตล์ชาย ไม่เกิน 96 กิโลกรัม[แก้]

  รอบก่อนรองชนะเลิศ รอบรองชนะเลิศ รอบชิงชนะเลิศ
      
          กรุงเทพมหานคร-ปกภณ จันทศาสตร์ 0  
 ตรัง-คมกริช ฤทธิชัย 0      สงขลา-ธนาวัฒน์ ไชยมณี 5  
 สงขลา-ธนาวัฒน์ ไชยมณี 5        สงขลา-ธนาวัฒน์ ไชยมณี 0
 ปทุมธานี-นัฐพงษ์ ทีมา 0        พิษณุโลก-อนุชา ยศปัญญา 4
 เพชรบูรณ์-ศิริศักดิ์ นรสาร 3      เพชรบูรณ์-ศิริศักดิ์ นรสาร 0
 อุบลราชธานี-ชาญวิทย์ พลเยี่ยม 0      พิษณุโลก-อนุชา ยศปัญญา 5    
 พิษณุโลก-อนุชา ยศปัญญา 5  
 • รอบชิงเหรียญทองแดง
รอบแรก   รอบชิงเหรียญทองแดง
 
 ตรัง-คมกริช ฤทธิชัย      
 BYE        ตรัง-คมกริช ฤทธิชัย 3
     กรุงเทพมหานคร-ปกภณ จันทศาสตร์ 1
 
     เพชรบูรณ์-ศิริศักดิ์ นรสาร 1
 อุบลราชธานี-ชาญวิทย์ พลเยี่ยม        อุบลราชธานี-ชาญวิทย์ พลเยี่ยม 4
 BYE      


ฟรีสไตล์หญิง ไม่เกิน 44 กิโลกรัม[แก้]

  รอบแรก<br\>11 ธันวาคม 2555 รอบก่อนรองชนะเลิศ<br\>11 ธันวาคม 2555 รอบรองชนะเลิศ<br\>11 ธันวาคม 2555 รอบชิงชนะเลิศ<br\>11 ธันวาคม 2555
      
          พิษณุโลก-จิตรลดา ทองสวนส้ม 0  
          นครปฐม-ปาริฉัตร วรรณภักดี 5  
            นครปฐม-ปาริฉัตร วรรณภักดี 0  
 แพร่-วาสนา จันทร์น้อย 5        แพร่-วาสนา จันทร์น้อย 5  
 ขอนแก่น-ฐิติมา กระแสร์ 0      แพร่-วาสนา จันทร์น้อย 5  
 สุพรรณบุรี-สกาวเดือน รณเกียรติ 0      ชลบุรี-ศศิพิไล ไชยแสง 0  
 ชลบุรี-ศศิพิไล ไชยแสง 3        แพร่-วาสนา จันทร์น้อย 3
 เชียงใหม่-เสาวรีย์ รอดเรืองวงศ์ 0        ศรีสะเกษ-มัณลิกา เอสะตี 1
 ศรีสะเกษ-มัณลิกา เอสะตี 5      ศรีสะเกษ-มัณลิกา เอสะตี 5  
 สงขลา-นงนภัส วงษ์แสง 5      สงขลา-นงนภัส วงษ์แสง 0  
 กระบี่-อภิชญา ปรีดาผล 0        ศรีสะเกษ-มัณลิกา เอสะตี 3  
 สมุทรสาคร-ธัญกมล ชุนสิทธิ์ 0        ปทุมธานี-จินตนา โคตรดี 0  
 อุบลราชธานี-มะลิษา พูลมาศ 5      อุบลราชธานี-มะลิษา พูลมาศ 0       
 นครศรีธรรมราช-สกุลรัตน์ แก้วดี 0      ปทุมธานี-จินตนา โคตรดี 5       
 ปทุมธานี-จินตนา โคตรดี 5  
 • รอบชิงเหรียญทองแดง
รอบแรก   รอบชิงเหรียญทองแดง
 
 ขอนแก่น-ฐิติมา กระแสร์ 0    
 ชลบุรี-ศศิพิไล ไชยแสง 5      ชลบุรี-ศศิพิไล ไชยแสง 5
     นครปฐม-ปาริฉัตร วรรณภักดี 0
 
     ปทุมธานี-จินตนา โคตรดี 3
 เชียงใหม่-เสาวรีย์ รอดเรืองวงศ์ 0      สงขลา-นงนภัส วงษ์แสง 0
 สงขลา-นงนภัส วงษ์แสง 5    


ฟรีสไตล์หญิง ไม่เกิน 48 กิโลกรัม[แก้]

  รอบแรก<br\>11 ธันวาคม 2555 รอบก่อนรองชนะเลิศ<br\>11 ธันวาคม 2555 รอบรองชนะเลิศ<br\>11 ธันวาคม 2555 รอบชิงชนะเลิศ<br\>11 ธันวาคม 2555
      
          นครสวรรค์-สุภาพร จิตต์หอม 0  
          ยะลา-ธิราวรรณ ไชยผลอินทร์ 5  
            ยะลา-ธิราวรรณ ไชยผลอินทร์ 0  
            มหาสารคาม-สุรัตนติกาล จันทร์ประโคน 5  
          มหาสารคาม-สุรัตนติกาล จันทร์ประโคน 3  
          แพร่-ณิชฎาพร วงค์มานิด 0  
            มหาสารคาม-สุรัตนติกาล จันทร์ประโคน 1
 เชียงใหม่-ธิดารัตน์ กันทะ 0        ศรีสะเกษ-สุรีพร พิมภาค 3
 สงขลา-มณีรัตน์ วงษ์ไว 5      สงขลา-มณีรัตน์ วงษ์ไว 0  
 สระแก้ว-ศิริรักษ์ ยวงสอาด 0      อุบลราชธานี-มาริษา จันทร์อุดม 5  
 อุบลราชธานี-มาริษา จันทร์อุดม 5        อุบลราชธานี-มาริษา จันทร์อุดม 0  
 ศรีสะเกษ-สุรีพร พิมภาค 5        ศรีสะเกษ-สุรีพร พิมภาค 3  
 นครปฐม-ดารารัตน์ แจ่มจำรัส 0      ศรีสะเกษ-สุรีพร พิมภาค 5       
 ชลบุรี-นุชชิตา พรมราช 0      ปทุมธานี-ธนิภรณ์ เสาเวียง 0       
 ปทุมธานี-ธนิภรณ์ เสาเวียง 4  
 • รอบชิงเหรียญทองแดง
รอบแรก   รอบชิงเหรียญทองแดง
 
 แพร่-ณิชฎาพร วงค์มานิด      
 BYE        แพร่-ณิชฎาพร วงค์มานิด 3
     ยะลา-ธิราวรรณ ไชยผลอินทร์ 0
 
     อุบลราชธานี-มาริษา จันทร์อุดม 5
 นครปฐม-ดารารัตน์ แจ่มจำรัส 5      นครปฐม-ดารารัตน์ แจ่มจำรัส 0
 ปทุมธานี-ธนิภรณ์ เสาเวียง 1    


ฟรีสไตล์หญิง ไม่เกิน 51 กิโลกรัม[แก้]

  รอบแรก<br\>12 ธันวาคม 2555 รอบก่อนรองชนะเลิศ<br\>12 ธันวาคม 2555 รอบรองชนะเลิศ<br\>12 ธันวาคม 2555 รอบชิงชนะเลิศ<br\>12 ธันวาคม 2555
      
          มหาสารคาม-มะลิวัลย์ อาริภู 4  
          สมุทรปราการ-เจนจิรา เหมรา 0  
            มหาสารคาม-มะลิวัลย์ อาริภู 5  
            ชลบุรี-วนิดา รักสัตย์ 0  
          ชลบุรี-วนิดา รักสัตย์ 5  
          ชุมพร-แก้วใจ ประชุมวงศ์ 0  
            มหาสารคาม-มะลิวัลย์ อาริภู 1
            สุพรรณบุรี-ศรีประภา โทแก้ว 3
          แพร่-กนกวรรณ พิมพ์น้อย 0  
 ศรีสะเกษ-สุดารัตน์ ภูมิโคกรักษ์ 5      ศรีสะเกษ-สุดารัตน์ ภูมิโคกรักษ์ 5  
 นครปฐม-สุดาวัลย์ เต่าทอง 0        ศรีสะเกษ-สุดารัตน์ ภูมิโคกรักษ์ 0  
 สุพรรณบุรี-ศรีประภา โทแก้ว 5        สุพรรณบุรี-ศรีประภา โทแก้ว 5  
 สงขลา-อณัฐธชา มณีเพ็ชร 0      สุพรรณบุรี-ศรีประภา โทแก้ว 5       
 นครสวรรค์-สุนันทา ทับทิมศรี 0      สระแก้ว-ปวิตรา อินมนเทียน 0       
 สระแก้ว-ปวิตรา อินมนเทียน 5  
 • รอบชิงเหรียญทองแดง
รอบแรก   รอบชิงเหรียญทองแดง
 
 สมุทรปราการ-เจนจิรา เหมรา      
 BYE        สมุทรปราการ-เจนจิรา เหมรา 1
     ชลบุรี-วนิดา รักสัตย์ 3
 
     ศรีสะเกษ-สุดารัตน์ ภูมิโคกรักษ์ 5
 สงขลา-อณัฐธชา มณีเพ็ชร 0      สระแก้ว-ปวิตรา อินมนเทียน 0
 สระแก้ว-ปวิตรา อินมนเทียน 5    


ฟรีสไตล์หญิง ไม่เกิน 55 กิโลกรัม[แก้]

  รอบแรก<br\>12 ธันวาคม 2555 รอบก่อนรองชนะเลิศ<br\>12 ธันวาคม 2555 รอบรองชนะเลิศ<br\>12 ธันวาคม 2555 รอบชิงชนะเลิศ<br\>12 ธันวาคม 2555
      
          นนทบุรี-มณีรัตน์ แสนสุภา 3  
          อุบลราชธานี-จิราทิพย์ เบ้าทอง 1  
            นนทบุรี-มณีรัตน์ แสนสุภา 0  
            ศรีสะเกษ-กาญจนา ทองคาน 5  
          ศรีสะเกษ-กาญจนา ทองคาน 5  
          สุพรรณบุรี-มะลิวัลย์ ม่วงป๋อ 0  
            5ศรีสะเกษ-กาญจนา ทองคาน
            มหาสารคาม-อมรรัตน์ ธนูทอง 0
          สงขลา-พิลาวรรณ เมืองใสสันต์ 0  
 แพร่-สุภารัตน์ พรมสุ้ม 5      แพร่-สุภารัตน์ พรมสุ้ม 5  
 ชลบุรี-พิกุลแก้ว ก้อนเงิน 0        แพร่-สุภารัตน์ พรมสุ้ม 0  
 กรุงเทพมหานคร-ธัชพรรณ ศรีเสมอ 0        มหาสารคาม-อมรรัตน์ ธนูทอง 3  
 พิษณุโลก-วาสนา โพธิ์เจริญ 5      พิษณุโลก-วาสนา โพธิ์เจริญ 0       
 กระบี่-เจนจิรา อ่ำพรม 0      มหาสารคาม-อมรรัตน์ ธนูทอง 5       
 มหาสารคาม-อมรรัตน์ ธนูทอง 5  
 • รอบชิงเหรียญทองแดง
รอบแรก   รอบชิงเหรียญทองแดง
 
 สุพรรณบุรี-มะลิวัลย์ ม่วงป๋อ      
 BYE        สุพรรณบุรี-มะลิวัลย์ ม่วงป๋อ 5
     นนทบุรี-มณีรัตน์ แสนสุภา 0
 
     แพร่-สุภารัตน์ พรมสุ้ม 0
 พิษณุโลก-วาสนา โพธิ์เจริญ 0      กระบี่-เจนจิรา อ่ำพรม 5
 กระบี่-เจนจิรา อ่ำพรม 5    


ฟรีสไตล์หญิง ไม่เกิน 59 กิโลกรัม[แก้]

  รอบแรก<br\>12 ธันวาคม 2555 รอบก่อนรองชนะเลิศ<br\>12 ธันวาคม 2555 รอบรองชนะเลิศ<br\>12 ธันวาคม 2555 รอบชิงชนะเลิศ<br\>12 ธันวาคม 2555
      
          นครศรีธรรมราช-ขนิษฐา คุ้มแคว้น 0  
          ศรีสะเกษ-สาลิณี ศรีสมบัติ 5  
            ศรีสะเกษ-สาลิณี ศรีสมบัติ 5  
            แพร่-สุดารัตน์ อ่องแก้ว 0  
          แพร่-สุดารัตน์ อ่องแก้ว 5  
          สมุทรปราการ-นิภาพร สอนสิงห์ 0  
            ศรีสะเกษ-สาลิณี ศรีสมบัติ 0
            อุบลราชธานี-ยุพาพร สุตคาม 5
          นนทบุรี-สุนารี จันทร์เจ็ก 5  
          พิษณุโลก-อารยา เจียมสูงเนิน 0  
            นนทบุรี-สุนารี จันทร์เจ็ก 0  
 ชลบุรี-กมลลักษณ์ ขันทอง 1        อุบลราชธานี-ยุพาพร สุตคาม 5  
 อุบลราชธานี-ยุพาพร สุตคาม 3      อุบลราชธานี-ยุพาพร สุตคาม 3       
 สุพรรณบุรี-เบญจรัตน์ ดวงจันทร์ 5      สุพรรณบุรี-เบญจรัตน์ ดวงจันทร์ 1       
 กระบี่-สุภาวรรณ ดงทอง 0  
 • รอบชิงเหรียญทองแดง
รอบแรก   รอบชิงเหรียญทองแดง
 
 นครศรีธรรมราช-ขนิษฐา คุ้มแคว้น      
 BYE        นครศรีธรรมราช-ขนิษฐา คุ้มแคว้น 0
     แพร่-สุดารัตน์ อ่องแก้ว 5
 
     นนทบุรี-สุนารี จันทร์เจ็ก 5
 ชลบุรี-กมลลักษณ์ ขันทอง 5      ชลบุรี-กมลลักษณ์ ขันทอง 0
 สุพรรณบุรี-เบญจรัตน์ ดวงจันทร์ 0    


ฟรีสไตล์หญิง ไม่เกิน 63 กิโลกรัม[แก้]

  รอบแรก<br\>12 ธันวาคม 2555 รอบก่อนรองชนะเลิศ<br\>12 ธันวาคม 2555 รอบรองชนะเลิศ<br\>12 ธันวาคม 2555 รอบชิงชนะเลิศ<br\>12 ธันวาคม 2555
      
          สมุทรปราการ-กษมล คนเที่ยง 0  
          อุบลราชธานี-บรรจง พูลมาศ 5  
            อุบลราชธานี-บรรจง พูลมาศ 0  
            สุพรรณบุรี-วิไลวรรณ ทองก่ำ 5  
          สุพรรณบุรี-วิไลวรรณ ทองก่ำ 5  
          เพชรบูรณ์-แอ้ ทองสวรรค์ 0  
            สุพรรณบุรี-วิไลวรรณ ทองก่ำ 5
            นครศรีธรรมราช-สุนันทา รัตนมนตรี 0
          นครศรีธรรมราช-สุนันทา รัตนมนตรี 5  
          ปทุมธานี-ภิฬาภาณ์ สุขนิมิตร 0  
            นครศรีธรรมราช-สุนันทา รัตนมนตรี 3  
            กระบี่-สุนาลักษณ์ สุวรรณ 0  
          กระบี่-สุนาลักษณ์ สุวรรณ 5       
 พิษณุโลก-กัลยา นาสมยนต์ 5      พิษณุโลก-กัลยา นาสมยนต์ 0       
 กรุงเทพมหานคร-สุพา ปลื้นจิตไพบูลย์ 0  
 • รอบชิงเหรียญทองแดง
รอบแรก   รอบชิงเหรียญทองแดง
 
 เพชรบูรณ์-แอ้ ทองสวรรค์      
 BYE        เพชรบูรณ์-แอ้ ทองสวรรค์ 0
     อุบลราชธานี-บรรจง พูลมาศ 5
 
     กระบี่-สุนาลักษณ์ สุวรรณ 0
 ปทุมธานี-ภิฬาภาณ์ สุขนิมิตร        ปทุมธานี-ภิฬาภาณ์ สุขนิมิตร 5
 BYE      


ฟรีสไตล์หญิง ไม่เกิน 67 กิโลกรัม[แก้]

  รอบแรก<br\>12 ธันวาคม 2555 รอบก่อนรองชนะเลิศ<br\>12 ธันวาคม 2555 รอบรองชนะเลิศ<br\>12 ธันวาคม 2555 รอบชิงชนะเลิศ<br\>12 ธันวาคม 2555
      
          ปทุมธานี-รัตติกาล คล้ายคลึง 0  
          แพร่-กาญจนา โพธิ์แก่ง 5  
            แพร่-กาญจนา โพธิ์แก่ง 1  
            ตรัง-รัตนพร ฉีดอิ่ม 3  
          เชียงใหม่-เจนจิรา รากะรินทร์ 1  
          ตรัง-รัตนพร ฉีดอิ่ม 3  
            ตรัง-รัตนพร ฉีดอิ่ม 0
            กรุงเทพมหานคร-อัญชุลี ศรีธัญรัตน์ 5
          นครศรีธรรมราช-สุกัญญา สินตุ้น 0  
          อุบลราชธานี-ประภัทริดา เจือจันทร์ 5  
            อุบลราชธานี-ประภัทริดา เจือจันทร์ 0  
 สมุทรสาคร-ชลดา นวลศรี 0        กรุงเทพมหานคร-อัญชุลี ศรีธัญรัตน์ 5  
 ขอนแก่น-เพชรลดา หนูอินทร์แก้ว 5      ขอนแก่น-เพชรลดา หนูอินทร์แก้ว 0       
 สุพรรณบุรี-ภีรพรรณ ผ่านแสนเสาร์ 0      กรุงเทพมหานคร-อัญชุลี ศรีธัญรัตน์ 5       
 กรุงเทพมหานคร-อัญชุลี ศรีธัญรัตน์ 5  
 • รอบชิงเหรียญทองแดง
รอบแรก   รอบชิงเหรียญทองแดง
 
 เชียงใหม่-เจนจิรา รากะรินทร์      
 BYE        เชียงใหม่-เจนจิรา รากะรินทร์ 5
     แพร่-กาญจนา โพธิ์แก่ง 0
 
     อุบลราชธานี-ประภัทริดา เจือจันทร์ 3
 สุพรรณบุรี-ภีรพรรณ ผ่านแสนเสาร์ 0      ขอนแก่น-เพชรลดา หนูอินทร์แก้ว 0
 ขอนแก่น-เพชรลดา หนูอินทร์แก้ว 5    


ฟรีสไตล์หญิง ไม่เกิน 72 กิโลกรัม[แก้]

  รอบแรก<br\>12 ธันวาคม 2555 รอบก่อนรองชนะเลิศ<br\>12 ธันวาคม 2555 รอบรองชนะเลิศ<br\>12 ธันวาคม 2555 รอบชิงชนะเลิศ<br\>12 ธันวาคม 2555
      
          สุพรรณบุรี-สิรินารถ มูลทิ 0  
          อุบลราชธานี-ฐิติพร เดชะ 5  
            อุบลราชธานี-ฐิติพร เดชะ 3  
            สมุทรปราการ-สิรินภา แจ้งประจำ 0  
          สมุทรปราการ-สิรินภา แจ้งประจำ 5  
          เชียงใหม่-อัณศยา แก้วสว่าง 0  
            อุบลราชธานี-ฐิติพร เดชะ 5
            สมุทรสาคร-พัชรพร น้อยต้น 0
          ขอนแก่น-จิราภรณ์ ดวงท้าวเศษ 0  
          ตรัง-ปิยะพร ชูสุวรรณ 4  
            ตรัง-ปิยะพร ชูสุวรรณ 0  
 สมุทรสาคร-พัชรพร น้อยต้น 5        สมุทรสาคร-พัชรพร น้อยต้น 5  
 ปทุมธานี-เพ็ญผกา สาระแสน 0      สมุทรสาคร-พัชรพร น้อยต้น 5       
 สงขลา-อภิญญา จองใจอนุรักษ์ 0      แพร่-ศิริวรรณ วรรณวงศา 0       
 แพร่-ศิริวรรณ วรรณวงศา 5  
 • รอบชิงเหรียญทองแดง
รอบแรก   รอบชิงเหรียญทองแดง
 
 สุพรรณบุรี-สิรินารถ มูลทิ      
 BYE        สุพรรณบุรี-สิรินารถ มูลทิ 0
     สมุทรปราการ-สิรินภา แจ้งประจำ 5
 
     ตรัง-ปิยะพร ชูสุวรรณ 5
 ปทุมธานี-เพ็ญผกา สาระแสน 5      ปทุมธานี-เพ็ญผกา สาระแสน 0
 แพร่-ศิริวรรณ วรรณวงศา 0    

อ้างอิง[แก้]