ข้ามไปเนื้อหา

กีฬากาบัดดีในกีฬาแห่งชาติครั้งที่ 41

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี

"กาบัดดี้" ในการแข่งขันกีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 41 เชียงใหม่เกมส์

  • มีการชิงชัย 2 เหรียญทอง
    • ทีมชาย แข่งขัน 10 ทีม คือ กระบี่ กรุงเทพมหานคร กาญจนบุรี เชียงใหม่ นครศรีธรรมราช พังงา พัทลุง แพร่ สุพรรณบุรี และ อุบลราชธานี
    • ทีมหญิง แข่งขัน 10 ทีม คือ กระบี่ กรุงเทพมหานคร กาญจนบุรี เชียงราย เชียงใหม่ นครศรีธรรมราช นนทบุรี พังงา สุพรรณบุรี และ อุบลราชธานี
  • เริ่มแข่งขันวันที่ 11-17 ธันวาคม 2555
  • สนามที่ใช้ในการแข่งขัน ลานช่วงประตูท่าแพ


สรุปเหรียญรางวัล กาบัดดี้[แก้]

      เชียงใหม่ (เจ้าภาพ)
2012 Summer Olympics medal table
อันดับที่ จังหวัด ทอง เงิน ทองแดง รวม
1 นครศรีธรรมราช 1 1 - 2
2 เชียงใหม่ 1 - - 1
3 กระบี่ - 1 1 2
4 นนทบุรี - - 1 1
สุพรรณบุรี - - 1 1
อุบลราชธานี - - 1 1
รวม 2 2 4 8

สรุปผลการแข่งขัน[แก้]

Event เหรียญทอง เหรียญเงิน เหรียญทองแดง
ทีมชาย เชียงใหม่
ฉัตรชัย  ใจอาวุธ
ไกรลาศ  ขันศรี
ณัฐพล  ดวงจันทร์คำ
วีระกร  สุวรรณทัด
มรุต  แซ่เตีย
ธนกร  บุญเปี่ยม
ธีระศักดิ์  คุณสาร
จิรพนธ์  เนียมสังข์
วรเมธ  ตาจิโน
กฤษณะ  จินตกสิกรรม
ตะวัน  สุขเกษม
ไกรสร  คำพูล
นครศรีธรรมราช
วรวุฒิ  ช่วยเกิด
รวิภัทร  แก้วมณี
ศราวุฒิ  ห่อเพชร
สันติ  บุญเชิด
ธนาวุธ  ชัยวิชิต
นิสิต  ไชยรัตน์
ติณณ์  ผลชู
ธวัชชัย  ณ ไพรี
พีรเดช  จันทะแจ่ม
คุณากร  จันทร์เจริญ
คมสัน  ทองคำ
วสวัตติ์  แสงตา
กระบี่
กิตติกร  อักษร
เจริญศักดิ์  หลานหมาด
ณัฐนนท์  ทะเลลึก
ภาณุพงค์  สงเสมอ
สมบูรณ์  อาษา
อานนท์  เมตตาจิตร์
ปิยะศักดิ์  กูมุดา
ภูษิต  ดวงสุด
สุวรุต  หลีเอบ
อุบลราชธานี
วรวิชญ์  ไตรยสุทธิ
เสกสรรพ์  ทองจันทร์
ศิริพงษ์  พิมพบุตร
ภูวนัย  วรรณแสน
อนุวัฒน์  หนูแก้ว
ทวีศักดิ์  เวชคง
ณัฐติมล  วงศ์วิกรม
กจร  อยู่ไพร
เอกชัย  ผาสุข
อรรถพล  วิไลรัตน์
จิระศักดิ์  สิมัด
ชัยวัฒน์  เจริญพงศ์
ทีมหญิง นครศรีธรรมราช
กมลทิพย์  สุวรรณชนะ
ทราย  แจ่มเจริญ
น้ำฝน  ค้างคีรี
นุชนาถ  ไม้หวั่น
จันจิรา  ปานประเสริฐ
นิยาดา  โชติ
นันทรัตน์  นันทกิจโกศล
รัตนา  เรืองเกิด
วรรทกานต์  กรรมโชติ
รามณรี  สงอาจินต์
นาลีรัตน์  เกสโร
ตรีวราภรณ์  ทองนุ่น
กระบี่
ธนัชพร  ศรีจันทร์
สุภาพร  แก้วผอม
สุนัดดา  เจริญไชย
มะลิวัลย์  คงทวี
เบญวรรณ  จันทร์บุญแก้ว
ธิดารัตน์  กสินธุรัมย์
ชีลพัฒน์  สุทธิเกิด
ชลธิชา  บุญวาสนา
ชลดา  ชัยประพันธ์
ปรีดา  เพ็ชรฉุย
ศุภลักษณ์  นะนวน
สุทารัตน์  ทองหุน
นนทบุรี
นภัทสร  ปานคง
ชุลีพร  สุนทรวารี
เพียงใจ  ยาศรี
ณัฐวรา  ชูมณี
จิราภรณ์  โคตรวงศ์
กวิสรา  ชนะชัย
สุชานันท์  แสงน้อย
ธิมาพร  หนูแก้ว
ปวิตรา  สกุลมาก
ยลรดี  มาระศรี
อารยา  ชุมพงค์
ณัฐมน  วงษ์ภูธร
สุพรรณบุรี
กฤตยา  กวงขุนทด
คนึงนิตย์  ชุมสอาด
ขนิษฐา  ชุนสอาด
พรรทิวา  เพ็งคำเพชร
ศิริพร  ไชยวรรณ์
สีสุดา  ค้างคีรี
เด่นนภา  ค้างคีรี
ดุษฎี  ค้างคีรี
วรรณผกา  สถาปิตานนท์
ชนณิกานต์  ไชยโชติ
นภาพร  เรืองเขื้อเหมือน


ผลการแข่งขัน ทีมชาย[แก้]

กลุ่ม A[แก้]

ทีม แข่ง ชนะ เสมอ แพ้ ได้ เสีย +/- แต้ม
นครศรีธรรมราช 4 4 0 0 230 128 +102 8
กระบี่ 4 3 0 1 200 141 +59 6
กรุงเทพมหานคร 4 2 0 2 154 178 -24 4
สุพรรณบุรี 4 1 0 3 173 175 -2 2
แพร่ 4 0 0 4 104 239 -135 0

สุพรรณบุรี53 - 23แพร่
ช่วงประตูท่าแพ
กระบี่55 - 31กรุงเทพมหานคร
ช่วงประตูท่าแพ

นครศรีธรรมราช63 - 44สุพรรณบุรี
ช่วงประตูท่าแพ
กระบี่63 - 24แพร่
ช่วงประตูท่าแพ

กรุงเทพมหานคร52 - 37แพร่
ช่วงประตูท่าแพ
นครศรีธรรมราช52 - 36กระบี่
ช่วงประตูท่าแพ

สุพรรณบุรี34 - 46กระบี่
ช่วงประตูท่าแพ
นครศรีธรรมราช44 - 28กรุงเทพมหานคร
ช่วงประตูท่าแพ

แพร่20 - 71นครศรีธรรมราช
ช่วงประตูท่าแพ
สุพรรณบุรี42 - 43กรุงเทพมหานคร
ช่วงประตูท่าแพ


กลุ่ม B[แก้]

ทีม แข่ง ชนะ เสมอ แพ้ ได้ เสีย +/- แต้ม
เชียงใหม่ 4 4 0 0 226 98 +128 8
อุบลราชธานี 4 3 0 1 166 104 +62 6
กาญจนบุรี 4 2 0 2 154 153 153 4
พังงา 4 1 0 3 167 248 -81 2
พัทลุง 4 0 0 4 139 248 -109 0

เชียงใหม่71 - 18พัทลุง
ช่วงประตูท่าแพ
อุบลราชธานี47 - 32พังงา
ช่วงประตูท่าแพ

กาญจนบุรี53 - 35พัทลุง
ช่วงประตูท่าแพ
อุบลราชธานี31 - 35เชียงใหม่
ช่วงประตูท่าแพ

พังงา24 - 77เชียงใหม่
ช่วงประตูท่าแพ
กาญจนบุรี10 - 40อุบลราชธานี
ช่วงประตูท่าแพ

พัทลุง27 - 48อุบลราชธานี
ช่วงประตูท่าแพ
พังงา35 - 65กาญจนบุรี
ช่วงประตูท่าแพ

เชียงใหม่43 - 25กาญจนบุรี
ช่วงประตูท่าแพ
พังงา76 - 59พัทลุง
ช่วงประตูท่าแพ

รอบรองชนะเลิศ-ชิงชนะเลิศ[แก้]

รอบรองชนะเลิศ รอบชิงชนะเลิศ
16 ธันวาคม
 นครศรีธรรมราช 56  
 อุบลราชธานี 40  
 
17 ธันวาคม
     นครศรีธรรมราช 40
   เชียงใหม่ 53
16 ธันวาคม
 เชียงใหม่ 57
 กระบี่ 38  


ผลการแข่งขัน ทีมหญิง[แก้]

กลุ่ม A[แก้]

ทีม แข่ง ชนะ เสมอ แพ้ ได้ เสีย +/- แต้ม
นครศรีธรรมราช 4 4 0 0 225 72 +153 8
สุพรรณบุรี 4 3 0 1 143 105 +38 6
เชียงใหม่ 4 2 0 2 112 142 -30 4
กรุงเทพมหานคร 4 1 0 3 92 146 -54 2
อุบลราชธานี 4 0 0 4 85 192 -107 0

สุพรรณบุรี56 - 11อุบลราชธานี
ช่วงประตูท่าแพ
เชียงใหม่32 - 21กรุงเทพมหานคร
ช่วงประตูท่าแพ

นครศรีธรรมราช52 - 15กรุงเทพมหานคร
ช่วงประตูท่าแพ
สุพรรณบุรี42 - 19เชียงใหม่
ช่วงประตูท่าแพ

อุบลราชธานี22 - 39เชียงใหม่
ช่วงประตูท่าแพ
นครศรีธรรมราช57 - 14สุพรรณบุรี
ช่วงประตูท่าแพ

กรุงเทพมหานคร18 - 31สุพรรณบุรี
ช่วงประตูท่าแพ
อุบลราชธานี21 - 59นครศรีธรรมราช
ช่วงประตูท่าแพ

เชียงใหม่22 - 57นครศรีธรรมราช
ช่วงประตูท่าแพ
กรุงเทพมหานคร38 - 31อุบลราชธานี
ช่วงประตูท่าแพ


กลุ่ม B[แก้]

ทีม แข่ง ชนะ เสมอ แพ้ ได้ เสีย +/- แต้ม
กระบี่ 4 3 0 1 211 133 +78 6
นนทบุรี 4 3 0 1 165 148 +17 6
กาญจนบุรี 4 2 0 2 131 126 +5 4
พังงา 4 1 0 3 138 188 -50 2
เชียงราย 4 1 0 3 121 171 -50 2

กระบี่60 - 26พังงา
ช่วงประตูท่าแพ
นนทบุรี49 - 21เชียงราย
ช่วงประตูท่าแพ

กาญจนบุรี31 - 26เชียงราย
ช่วงประตูท่าแพ
กระบี่78 - 26นนทบุรี
ช่วงประตูท่าแพ

พังงา33 - 51นนทบุรี
ช่วงประตูท่าแพ
กาญจนบุรี43 - 17กระบี่
ช่วงประตูท่าแพ

เชียงราย38 - 56กระบี่
ช่วงประตูท่าแพ
พังงา44 - 41กาญจนบุรี
ช่วงประตูท่าแพ

นนทบุรี39 - 16กาญจนบุรี
ช่วงประตูท่าแพ
เชียงราย36 - 35พังงา
ช่วงประตูท่าแพ

รอบรองชนะเลิศ-ชิงชนะเลิศ[แก้]

รอบรองชนะเลิศ รอบชิงชนะเลิศ
16 ธันวาคม
 นครศรีธรรมราช 77  
 นนทบุรี 29  
 
17 ธันวาคม
     นครศรีธรรมราช 45
   กระบี่ 34
16 ธันวาคม
 กระบี่ 37
 สุพรรณบุรี 24  


อ้างอิง[แก้]